Inštalácia nových aplikácií III. - 13. časť

linux.jpg V tom­to člán­ku sa po­kú­si­me čo naj­pod­rob­nej­šie opí­sať pos­tup in­šta­lá­cie vy­bra­nej li­nuxovej ap­li­ká­cie. Zá­mer­ne vy­be­rie­me ta­kú ap­li­ká­ciu, kto­rej in­šta­lá­cia ne­bu­de bez­prob­lé­mo­vá, a to hlav­ne z to­ho dô­vo­du, aby sme uká­za­li, ako rie­šiť niek­to­ré zá­klad­né prob­lé­my spo­je­né s in­šta­lá­cia­mi ap­li­ká­cií. Vy­svet­lí­me kaž­dú jed­not­li­vú eta­pu in­šta­lá­cie od náj­de­nia ba­líč­ka (sú­vi­sia­cich ba­líč­kov) na inter­ne­te až po spus­te­nie nain­šta­lo­va­nej ap­li­ká­cie. Vý­klad dopl­ní­me o nie­koľ­ko uži­toč­ných in­for­má­cií tý­ka­jú­cich sa vy­ko­ná­va­nia in­šta­lá­cií a uká­že­me si spô­sob rie­še­nia naj­čas­tej­ších chýb.

Vý­ber a zís­ka­nie ap­li­ká­cie
Na obr. 1 mož­no vi­dieť lo­go ap­li­ká­cie, kto­rej in­šta­lá­cii sa bu­de­me ve­no­vať v tom­to člán­ku. Ide o jed­no­du­chý pre­hlia­dač ob­ráz­kov, po­dob­ný ap­li­ká­ciám AC­DSee či Ir­fan­View, kto­ré poz­ná­me z Win­dows. Jej ná­zov je showimg a za­ra­ďu­je­me ju me­dzi tzv. Grap­hic Viewer (z angl. gra­fic­ký pre­hlia­dač) ap­li­ká­cie. Zdro­jo­vý kód uve­de­nej ap­li­ká­cie mož­no bez prob­lé­mov stiah­nuť zo strán­ky http://www.kde-apps.org, na kto­rej sa na­chá­dza nes­po­čet­né množ­stvo ap­li­ká­cií ur­če­ných pre Li­nux a je­ho oken­ný ma­na­žér KDE.

Kon­krét­ny od­kaz (angl. link) na stiah­nu­tie zdro­jo­vé­ho kó­du je ta­ký­to: http://www.kde-apps.org/con­tent/download.php?con­tent=9873&id=1. Opis prá­ce s ap­li­ká­ciou showimg ani opis jej vlas­tnos­tí ne­bu­de­me uvá­dzať, nie je to cie­ľom toh­to člán­ku.

Pre­čo som vy­bral prá­ve tú­to ap­li­ká­ciu? Bo­lo to zá­mer­ne, a to hlav­ne pre­to, le­bo na mo­jom po­čí­ta­či sa mi ju ne­po­da­ri­lo nain­šta­lo­vať bez to­ho, aby som ne­bol nú­te­ný vy­rie­šiť nie­koľ­ko prob­lé­mov. Sa­moz­rej­me, že to­to tvr­de­nie nep­la­tí pre všet­ky po­čí­ta­če s nain­šta­lo­va­ným Li­nuxom. Ako sme si po­ve­da­li na za­čiat­ku toh­to se­riá­lu, kaž­dý je­den po­čí­tač s OS Li­nux je je­di­neč­ný. Do­kon­ca pros­tre­dia dvoch úpl­ne rov­na­kých po­čí­ta­čov s tou is­tou dis­tri­bú­ciou Li­nuxu mô­žu byť na­toľ­ko roz­diel­ne, že na jed­nom z nich pre­beh­ne in­šta­lá­cia bez prob­lé­mov, ale na dru­hom sa mô­že­me stret­núť s via­ce­rý­mi, nie­ke­dy len ťaž­ko rie­ši­teľ­ný­mi prob­lé­ma­mi.

Väč­ši­na os­trie­ľa­ných pou­ží­va­te­ľov Li­nuxu nám mô­že potvr­diť, že s ním sa pra­cu­je naj­lep­šie v prí­pa­de, že má­me prís­tup do sie­te inter­net. Rie­še­nie akých­koľ­vek prob­lé­mov po­tom spo­čí­va v náj­de­ní re­le­van­tných in­for­má­cií na rôz­nych dis­kus­ných fó­rach ale­bo pria­mo na do­mov­ských strán­kach vý­rob­cu da­nej li­nuxovej ap­li­ká­cie. Prak­tic­ky neexis­tu­je lep­ší spô­sob vy­rie­še­nia prí­pad­né­ho prob­lé­mu ako pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu.

linux_sukromne OBR1.bmp

Obr. 1 Lo­go ap­li­ká­cie showimg 0.9.5


Pr­vé kro­ky in­šta­lá­cie
Po stiah­nu­tí sú­bo­ru showimg-0.9.5.tar.bz2 ten­to sú­bor na­ko­pí­ru­je­me do zvo­le­né­ho ad­re­sá­ra. Pred­pok­la­dá­me, že sme prih­lá­se­ní a pra­cu­je­me ako bež­ný pou­ží­va­teľ, tak­že na ulo­že­nie sú­bo­ru mu­sí­me pou­žiť vlast­ný do­mov­ský ad­re­sár. Me­no­va­ný sú­bor te­da na­ko­pí­ru­je­me do ad­re­sá­ra /ho­me/na­še_me­no, a pre­to­že je to skom­pri­mo­va­ný ba­lík, v tom­to ad­re­sá­ri ho aj „roz­ba­lí­me“. Na to mô­že­me pou­žiť uti­li­tu tar, sú­bo­ro­vý ma­na­žér mc ale­bo akú­koľ­vek inú uti­li­tu ur­če­nú na prá­cu s kom­pri­mo­va­ný­mi sú­bor­mi.

Po roz­ba­le­ní sa nám vo zvo­le­nom ad­re­sá­ri vy­tvo­rí no­vý ad­re­sár s náz­vom showimg-0.9.5. Prej­de­me do toh­to ad­re­sá­ra a za­dá­me jed­no­du­chý prí­kaz ./con­fi­gu­re. V tom­to oka­mi­hu mu­sí­me poč­kať, aký bu­de vý­sle­dok tzv. kon­fi­gu­rá­cie, resp. pris­pô­so­be­nia prek­la­du zdro­jo­vé­ho kó­du ap­li­ká­cie náš­mu ope­rač­né­mu pros­tre­diu. V pro­ce­se kon­fi­gu­rá­cie sa zdro­jo­vý kód prip­ra­ví na kom­pi­lá­ciu na kon­krét­nom po­čí­ta­či. „Kon­fi­gu­rá­tor“ skon­tro­lu­je prí­tom­nosť pot­reb­ných sú­bo­rov, náj­de ich umies­tne­nie, pre­ve­rí ver­zie... Prá­ve v tom­to oka­mi­hu mô­že­me byť upo­zor­ne­ní na prí­pad­né chy­by. Pat­rí me­dzi ne naj­čas­tej­šie ab­sen­cia kniž­níc (angl. lib­ra­ries) ale­bo iných sú­bo­rov, pot­reb­ných na ús­peš­nú kom­pi­lá­ciu zdro­jo­vé­ho kó­du ap­li­ká­cie (naj­mä hla­vič­ko­vých sú­bo­rov, zdro­jo­vých sú­bo­rov sú­vi­sia­cich ap­li­ká­cií...). Kon­krét­ne na mo­jom po­čí­ta­či som na­ra­zil na dve chy­by, pre kto­ré som ne­mo­hol v in­šta­lá­cii pok­ra­čo­vať. Pos­tup rie­še­nia tých­to chýb opí­še­me v nas­le­du­jú­com blo­ku.

:: Ab­sen­cia hla­vič­ko­vých sú­bo­rov
Jed­ným z naj­čas­tej­ších prob­lé­mov, s kto­rým sa mô­že­me stret­núť po­čas in­šta­lá­cie no­vých ap­li­ká­cií, je ab­sen­cia tzv. hla­vič­ko­vých (angl. hea­ders) sú­bo­rov. Tie­to sú­bo­ry sú pre ús­peš­ný prek­lad zdro­jo­vé­ho kó­du nes­mier­ne dô­le­ži­té. Pro­ces kon­fi­gu­rá­cie roz­poz­ná, či sú da­né sú­bo­ry v na­šom po­čí­ta­či dos­tup­né, ale­bo nie. Ak nie, kon­fi­gu­rá­cia sa skon­čí chy­bo­vým hlá­se­ním a my sme nú­te­ní prob­lém vy­rie­šiť. V OS Li­nux sú tie­to tzv. hea­de­ry čas­to umies­tne­né v ba­líč­koch s kon­cov­kou -dev. Tá­to kon­cov­ka je skrat­kou an­glic­ké­ho slo­va de­ve­lop (de­ve­lop­ment), čo v prek­la­de zna­me­ná vý­voj (vy­ví­jať, vý­vo­jo­vé). Sú­bo­ry s kon­cov­kou .h, kto­ré sa na­chá­dza­jú v ba­líč­koch –dev, ob­sa­hu­jú dek­la­rá­cie a de­fi­ní­cie jed­not­li­vých fun­kcií pa­tria­cich da­nej ap­li­ká­cii. Bez tých­to sú­bo­rov ne­mož­no ap­li­ká­ciu pre­kom­pi­lo­vať.

Pozn.: Kom­pi­lá­ciou ap­li­ká­cie ro­zu­mie­me pre­lo­že­nie jej zdro­jo­vé­ho kó­du z ja­zy­ka zro­zu­mi­teľ­né­ho pre člo­ve­ka (prog­ra­má­to­ra) do ja­zy­ka, kto­ré­mu „ro­zu­mie“ pro­ce­sor (CPU) náš­ho po­čí­ta­ča.

Vráť­me sa ku kon­fi­gu­rá­cii ap­li­ká­cie showimg. Na mo­jom po­čí­ta­či doš­lo k nas­le­du­jú­cim dvom chy­bám:

1. Kon­fi­gu­rá­tor ne­na­šiel hla­vič­ko­vé sú­bo­ry kniž­ni­ce Qt (libqt3-mt-dev). Ove­ľa väč­ším prob­lé­mom však bo­lo to, že môj sys­tém od­mie­tol in­šta­lo­vať uve­de­ný sú­bor, pre­to­že po­ža­do­val nain­šta­lo­vať ďal­šie sú­bo­ry, a to kon­krét­ne hla­vič­ko­vé sú­bo­ry kniž­ni­ce Me­sa (libgl1-me­sa-dev). Tie­to sú­bo­ry ne­bo­lo mož­né nain­šta­lo­vať auto­ma­tic­ky po­mo­cou ma­na­žé­ra ba­líč­kov Apt-get, a tak som ich mu­sel doin­šta­lo­vať ruč­ne. Kon­fi­gu­rá­tor ap­li­ká­cie showimg uve­de­né sú­bo­ry pres­ne iden­ti­fi­ko­val, a tak ich bo­lo po­mer­ne jed­no­du­ché náj­sť a stiah­nuť z inter­ne­tu.
2. Gra­fic­ké pros­tre­die KDE nain­šta­lo­va­né v mo­jom po­čí­ta­či ne­bo­lo kom­plet­né, čo v tom­to prí­pa­de zna­me­na­lo, že neob­sa­ho­va­lo hla­vič­ko­vé sú­bo­ry na­chá­dza­jú­ce sa v ba­líč­ku kde-de­vel a s ním sú­vi­sia­ci­mi ba­líč­ka­mi (angl. de­pen­den­cies). Tu sa však vy­sky­tol ďal­ší nep­rí­jem­ný prob­lém. Pri po­ku­se o nain­šta­lo­va­nie ba­líč­ka kde-de­vel ma ma­na­žér Apt-get in­for­mo­val, že ne­do­ká­že vy­rie­šiť zá­vis­los­ti me­dzi ba­líč­kom kde-de­vel a ďal­ší­mi ba­líč­ka­mi, na kto­ré ten­to ba­lí­ček od­ka­zu­je. Uve­de­ný prob­lém by sa dal rie­šiť pos­tup­nou in­šta­lá­ciou jed­not­li­vých ba­líč­kov zo zoz­na­mu ne­dos­tup­ných ba­líč­kov. Ruč­ný pos­tup by sme však po­koj­ne moh­li naz­vať „utr­pe­ním“. Vy­svet­le­nie je v nas­le­du­jú­com od­se­ku.

:: Ab­sen­cia re­po­zi­tá­rov
Už v pre­doš­lej čas­ti se­riá­lu sme uvied­li, že exis­ten­cia ma­na­žé­rov ba­líč­kov (angl. Pac­ka­ge Ma­na­gers) je úpl­ne zby­toč­ná, po­kiaľ tým­to ma­na­žé­rom ne­nas­ta­ví­me úlo­žis­ká (angl. re­po­si­to­ries), kto­ré mô­žu pou­ží­vať na hľa­da­nie po­ža­do­va­ných ba­líč­kov (angl. pac­ka­ge). Ta­kis­to sme sa zmie­ni­li, že in­šta­lo­vať zá­vis­los­ti ur­či­té­ho ba­líč­ka ruč­ne je veľ­mi zdĺha­vý pro­ces, kto­rý sa ne­zried­ka kon­čí neús­pe­chom. Zá­vis­los­ti by sme moh­li po­rov­nať s is­tým dru­hom stro­mo­vej štruk­tú­ry. Ko­re­ňom tej­to stro­mo­vej štruk­tú­ry je ba­lí­ček, kto­rý po­ža­du­je­me nain­šta­lo­vať. Ten­to ba­lí­ček je zá­vis­lý napr. od pia­tich ďal­ších ba­líč­kov. Prob­lém však nas­tá­va vte­dy, keď zis­tí­me, že kaž­dý z na­šich pia­tich ba­líč­kov je zá­vis­lých od ďal­ších pia­tich ba­líč­kov. To zna­me­ná, že už mu­sí­me doin­šta­lo­vať 25 ba­líč­kov! A ten­to strom mô­že byť ta­ký roz­siah­ly, že na vy­rie­še­nie všet­kých zá­vis­los­tí bu­de­me pot­re­bo­vať veľ­mi dl­hý čas a hlav­ne ve­ľa tr­pez­li­vos­ti.

Keď­že môj po­čí­tač od­mie­tol nain­šta­lo­vať ba­lí­ček kde-de­vel bez to­ho, aby bo­li vy­rie­še­né všet­ky zá­vis­los­ti, bol som nú­te­ný na inter­ne­te náj­sť ta­ký re­po­zi­tár, kto­rý by pod­ľa mož­nos­tí ob­sa­ho­val všet­ky ba­líč­ky sú­vi­sia­ce s me­no­va­ným ba­líč­kom. Po nie­koľ­ko­mi­nú­to­vom hľa­da­ní som ta­ký­to re­po­zi­tár na­šiel a dopl­nil ho do zoz­na­mu re­po­zi­tá­rov ma­na­žé­ra Apt-get. Po tom­to kro­ku pre­beh­la in­šta­lá­cia ba­líč­ka kde-de­vel a nás­led­ná kon­fi­gu­rá­cia ap­li­ká­cie showimg bez prob­lé­mov a ukon­či­la sa vy­tvo­re­ním prís­luš­ných sú­bo­rov.

linux_sukromne OBR2.bmp

Obr. 2 Ap­li­ká­cia showimg 0.9.5 po spus­te­ní


Na­bu­dú­ce…
Na obr. 2 je zob­ra­ze­né ok­no ap­li­ká­cie showimg 0.9.5 po ús­peš­nom do­kon­če­ní jej in­šta­lá­cie, ale o tom až na­bu­dú­ce. V nas­le­du­jú­cej čas­ti se­riá­lu ob­sah toh­to člán­ku dopl­ní­me o opis ďal­ších kro­kov pro­ce­su in­šta­lá­cie no­vých ap­li­ká­cií a uká­že­me, ako vy­rie­šiť niek­to­ré ďal­šie prob­lé­my, s kto­rý­mi sa mô­že­me stret­núť.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter