Inštalácia nových aplikácií II – 12. časť

linux.jpg Tú­to časť se­riá­lu o pou­ží­va­ní Li­nuxu ve­nu­je­me opi­su naj­pou­ží­va­nej­ších re­po­zi­tá­rov, kto­ré mô­že­me ke­dy­koľ­vek za­ra­diť do zoz­na­mu re­po­zi­tá­rov zvo­le­né­ho ma­na­žé­ra ba­líč­kov. Ku kaž­dé­mu re­po­zi­tá­ru uve­die­me struč­nú in­for­má­ciu o je­ho vy­uži­tí, kto­rú zá­ro­veň dopl­ní­me pos­tu­pom in­šta­lá­cie.

In­for­má­cie uve­de­né v tom­to člán­ku sa bu­dú tý­kať ma­na­žé­ra ba­líč­kov yum a li­nuxovej dis­tri­bú­cie Fe­do­ra Co­re, čo však nez­na­me­ná, že nie sú vy­uži­teľ­né aj v prí­pa­de iné­ho ma­na­žé­ra a inej dis­tri­bú­cie.

Pozn.: Pri­po­meň­me si slo­vá uve­de­né v pre­doš­lej čas­ti se­riá­lu – žiad­ny ma­na­žér ba­líč­kov, a to ani v prí­pa­de, že je kva­lit­ne na­kon­fi­gu­ro­va­ný a nes­to­jí mu v ces­te ni­ja­ká ďal­šia pre­káž­ka (nes­práv­ne nas­ta­ve­ný proxy, resp. iné prob­lé­my s po­čí­ta­čo­vou sie­ťou ale­bo s pri­po­je­ním na inter­net), ne­do­ká­že náj­sť po­ža­do­va­ný ba­lí­ček po­kiaľ mu ne­po­vie­me, „kde ho má hľa­dať“.

Naj­pou­ží­va­nej­šie re­po­zi­tá­re
Na za­čiat­ku zoz­na­mu naj­pou­ží­va­nej­ších re­po­zi­tá­rov sa jed­noz­nač­ne na­chá­dza­jú vlas­tné re­po­zi­tá­re da­nej dis­tri­bú­cie Li­nuxu (angl. dis­tro-re­po). Po­kiaľ ho­vo­rí­me napr. o Fe­do­ra Co­re, tá­to dis­tri­bú­cia a jej ma­na­žér ba­líč­kov yum sú štan­dar­dne na­kon­fi­gu­ro­va­né na pou­ží­va­nie tzv. Fe­do­ra Extras re­po­zi­tá­ra. Ten­to re­po­zi­tár je hlav­ným úlo­žis­kom, kto­ré ma­na­žér yum preh­ľa­dá­va pri po­ku­se o in­šta­lá­ciu za­da­né­ho ba­líč­ka. Sa­moz­rej­me, že kaž­dá li­nuxová dis­tri­bú­cia má svoj vlast­ný re­po­zi­tár „Extras“, ide zväč­ša o pr­vý re­po­zi­tár pou­ží­va­ný po­čas in­šta­lá­cie akých­koľ­vek no­vých ap­li­ká­cií.

Štan­dar­dne pred­vo­le­né re­po­zi­tá­re však má­lo­ke­dy ob­sa­hu­jú špe­cia­li­zo­va­né ap­li­ká­cie od vý­vo­já­rov tzv. tre­tích strán, a pre­to je dob­ré zoz­nam re­po­zi­tá­rov roz­ší­riť o ďal­šie (a to naj­mä inter­ne­to­vé) úlo­žis­ká, kto­rým sa bu­de­me ve­no­vať v tom­to člán­ku.RPM pbo­ne.net (http://rpm.pbo­ne.net)
linux_sukromne OBR1.jpg Jed­ným z naj­kva­lit­nej­ších re­po­zi­tá­rov, resp. vy­hľa­dá­va­cích nás­tro­jov ur­če­ných na hľa­da­nie in­šta­lač­ných ba­líč­kov li­nuxových ap­li­ká­cií je úlo­žis­ko RPM pbo­ne. V ča­se príp­ra­vy toh­to člán­ku bo­lo na ňom ulo­že­ných bez­má­la 1600 GB dát. Umož­ňu­je vy­hľa­dá­vať ba­líč­ky pod­ľa náz­vu dis­tri­bú­cie, pri­čom do­ká­že ku kaž­dé­mu ba­líč­ku dopl­niť ďal­šie uži­toč­né in­for­má­cie. Do­ká­že hľa­dať sú­bo­ry pod­ľa ich ce­lé­ho me­na, ale us­po­ko­jí sa aj s nie­koľ­ký­mi znak­mi, pri­čom náj­de všet­ky ba­líč­ky, kto­ré vo svo­jom náz­ve ob­sa­hu­jú hľa­da­ný re­ťa­zec. Po­nú­ka download sú­bo­rov s vy­uži­tím HTTP, ale aj FTP pro­to­ko­lu.

Po­mo­cou RPM pbo­ne vie­me veľ­mi rých­lo náj­sť ba­lí­ček, kto­rý sa nás­led­ne mô­že­me po­kú­siť nain­šta­lo­vať po­mo­cou pou­ží­va­né­ho ma­na­žé­ra ba­líč­kov. RPM pbo­ne ne­má cha­rak­ter pra­vé­ho re­po­zi­tá­ra, pre­to ho ne­mož­no pri­dať do zoz­na­mu pou­ží­va­ných re­po­zi­tá­rov, no je to mies­to, kde s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou náj­de­me hľa­da­ný ba­lí­ček. Niek­de na tom­to mies­te by sa ma­lo za­čať na­še hľa­da­nie v prí­pa­de, že vie­me, aký ba­lí­ček chce­me náj­sť, ale ne­poz­ná­me je­ho umies­tne­nie v sple­ti ob­rov­ské­ho množ­stva inter­ne­to­vých strá­nok.

Fershrpms (http://freshrpms.net)
linux_sukromne OBR2.jpg Freshrpms je webo­vý por­tál jed­né­ho z mno­hých nad­šen­cov voľ­ne dis­tri­buo­va­né­ho sof­tvé­ru. Vzni­kol z ma­lé­ho úlo­žis­ka ba­líč­kov pou­ží­va­ných auto­rom viac-me­nej na súk­rom­né úče­ly. Keď­že sa množ­stvo ulo­že­ných ba­líč­kov ča­som roz­rás­tlo, autor vy­tvo­ril por­tál, po­mo­cou kto­ré­ho ich sprís­tup­nil ši­ro­kej ve­rej­nos­ti. Autor sa za­me­ral skôr na kva­li­tu ako na kvan­ti­tu, tak­že sa dá oča­ká­vať, že na Freshrpms ne­náj­de­me po­ža­do­va­ný ba­lí­ček, no v prí­pa­de, že ten­to ba­lí­ček sa v zoz­na­me server­a pred­sa len na­chá­dza, ur­či­te bu­de bez prob­lé­mov pou­ži­teľ­ný.

In­šta­lá­ciu re­po­zi­tá­ra Freshrpms vy­ko­ná­me jed­nouchým nain­šta­lo­va­ním sú­bo­ru .rpm po klik­nu­tí na link http://ftp.freshrpms.net/pub/freshrpms/fe­do­ra/li­nux/7/freshrpms-re­lea­se/freshrpms-re­lea­se-1.1-1.fc.noarch.rpm na­chá­dza­jú­ci sa na strán­ke http://freshrpms.net/ pod textom click he­re.

DAG (http://dag.wieers.com)
linux_sukromne OBR3.jpg Re­po­zi­tár DAG ob­sa­ho­val v ča­se príp­ra­vy to­ho člán­ku viac ako 76 000 ba­líč­kov, kto­ré však nie sú ni­ja­ko trie­de­né ani ne­ma­jú žiad­ne dopl­nko­vé in­for­má­cie, ak ne­rá­ta­me struč­ný opis kaž­dé­ho ba­líč­ka. No DAG ob­sa­hu­je množ­stvo veľ­mi kva­lit­ných ba­líč­kov, kto­ré bu­de­me pri prá­ci v Li­nuxe is­tot­ne pot­re­bo­vať. Ten­to re­po­zi­tár vzni­kol spo­je­ním osob­ných re­po­zi­tá­rov Mat­thia­sa Saoua, Da­ga Wieer­sa a Drie­sa Ve­rach­ter­ta.

Re­po­zi­tár DAG ob­sa­hu­je ba­líč­ky vhod­né pre via­ce­ré li­nuxové dis­tri­bú­cie a ta­kis­to pre via­ce­ré plat­for­my. Pod­rob­ný opis prá­ce s tým­to re­po­zi­tá­rom mož­no naš­tu­do­vať na strán­ke http://dag.wieers.com/rpm/FAQ.php#A1.

In­šta­lá­ciu re­po­zi­tá­ra DAG vy­ko­ná­me veľ­mi jed­no­du­cho:

1. stiah­ne­me a nain­šta­lu­je­me sú­bor s kľú­čom GPG: rpm –im­port http://dag.wieers.com/rpm/pac­ka­ges/RPM-GPG-KEY.dag.txt,
2. pre­to­že re­po­zi­tár DAG veľ­mi úz­ko spo­lup­ra­cu­je s pro­jek­tom RPMfor­ge, in­šta­lač­ný ba­lí­ček re­po­zi­tá­ra je od­ka­zom na da­ta­bá­zu sú­bo­ro­vé­ho úlo­žis­ka RPMfor­ge. To zna­me­ná, že pre za­ra­de­nie re­po­zi­tá­ra DAG me­dzi na­mi pou­ží­va­né re­po­zi­tá­re pot­re­bu­je­me nain­šta­lo­vať sú­bor rpmfor­ge-re­lea­se, ur­če­ný pre na­šu ver­ziu pou­ží­va­nej dis­tri­bú­cie Li­nuxu.Liv­na (http://rpm.liv­na.org)
linux_sukromne OBR4.jpg Liv­na je je­den z naj­pou­ží­va­nej­ších re­po­zi­tá­rov v prí­pa­doch, keď pot­re­bu­je­me nain­šta­lo­vať ap­li­ká­ciu is­tým spô­so­bom sú­vi­sia­cu s mul­ti­me­diál­nym vy­ba­ve­ním po­čí­ta­ča. S vý­ho­dou ho mô­že­me pou­žiť na in­šta­lá­ciu ov­lá­da­čov gra­fic­kých ka­riet nVi­dia, ako aj rôz­nych preh­rá­va­čov mul­ti­me­diál­nych sú­bo­rov či kniž­níc, kto­ré sú čas­to vy­uží­va­né prá­ve mul­ti­me­diál­ny­mi ap­li­ká­cia­mi.

In­šta­lá­ciu re­po­zi­tá­ra Liv­na vy­ko­ná­me veľ­mi jed­no­du­chým pos­tu­pom. Stiah­ne­me sú­bor http://rpm.liv­na.org/liv­na-re­lea­se-6.rpm, kto­rý nain­šta­lu­je­me po­mo­cou prí­ka­zu rpm -ihv liv­na-re­lea­se-6.rpm. Po tej­to in­šta­lá­cii dôj­de k vy­tvo­re­niu všet­kých sú­bo­rov pot­reb­ných na ko­rek­tné pou­ží­va­nie re­po­zi­tá­ra Liv­na vrá­ta­ne sú­bo­ru s kľú­čom GPG a jed­no­du­chej do­ku­men­tá­cie. V ad­re­sá­ri /etc/yum.re­pos.d sa auto­ma­tic­ky vy­tvo­ria sú­bo­ry s od­kaz­mi na re­po­zi­tár Liv­na, kto­ré bu­de­me môcť za­čať okam­ži­te vy­uží­vať. Na obr. 1 je zob­ra­ze­né ok­no in­šta­lá­to­ra .rpm, tak ako ho poz­ná­me z dis­tri­bú­cie Fe­do­ra Co­re. To­to ok­no nás in­for­mu­je, že sa bu­de in­šta­lo­vať a kon­fi­gu­ro­vať re­po­zi­tár Liv­na. Po stla­če­ní tla­čid­la App­ly a ús­peš­nom do­kon­če­ní in­šta­lá­cie bu­de­me môcť okam­ži­te za­čať pl­no­hod­not­ne pra­co­vať s re­po­zi­tá­rom Liv­na.

linux_sukromne OBR5.bmp

In­šta­lá­cia re­po­zi­tá­ra Liv­naATrpms
linux_sukromne OBR6.jpg ATrpms je re­po­zi­tár ba­líč­kov vý­vo­já­rov tzv. tre­tích strán (angl. 3rd par­ty SW). Za­me­ria­va sa na SW ur­če­ný pre prí­rod­né ve­dy, fy­zi­ku, ma­te­ma­tic­ké vý­poč­ty, ale­bo pub­li­ko­va­nie ve­dec­kých prác. Rov­na­ko dob­re sú v ňom za­stú­pe­né in­šta­lač­né ba­líč­ky rôz­nych sys­té­mo­vých nás­tro­jov ale tak­tiež aj mul­ti­me­diál­nych ap­li­ká­cií.

In­šta­lá­ciu re­po­zi­tá­ra ATrpms vy­ko­ná­me po­mo­cou dvoch kro­kov. Naj­skôr si stiah­ne­me sú­bor s kľú­čom GPG http://atrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms, kto­rý nain­šta­lu­je­me po­mo­cou prí­ka­zu rpm –im­port RPM-GPG-KEY.atrpms. Nás­led­ne do sú­bo­ru /etc/yum.conf pri­dá­me tie­to riad­ky:

[atrpms] na­me=Fe­do­ra Co­re $re­lea­se­ver - $ba­search - ATrpms ba­seurl=http://dl.atrpms.net/fc$re­lea­se­ver-$ba­search/atrpms/stab­le gpgkey=http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms gpgcheck=1

Dries
linux_sukromne OBR7.jpg Re­po­zi­tár Dries je sú­časť pro­jek­tu RPMfor­ge, s kto­rým sa ur­či­te stret­ne­me, po­kiaľ za­čne­me na inter­ne­te vy­hľa­dá­vať pot­reb­né ba­líč­ky .rpm. Cie­ľom re­po­zi­tá­ra Dries je pos­ky­to­vať ba­líč­ky vo for­me sú­bo­rov .rpm pre všet­ky li­nuxové dis­tri­bú­cie, kto­ré pou­ží­va­jú prá­ve ten­to sys­tém doin­šta­lo­va­nia no­vých ap­li­ká­cií. V re­po­zi­tá­ri Dries rov­na­ko ako v pre­doš­lých re­po­zi­tá­roch náj­de­me množ­stvo ba­líč­kov kom­pi­lo­va­ných pre via­ce­ré plat­for­my, ako napr. i386, AMD64, Al­pha... Re­po­zi­tár ob­sa­hu­je viac ako 43 000 ba­líč­kov, roz­de­le­ných pod­ľa jed­not­li­vých ver­zií li­nuxových dis­tri­bú­cií.

In­šta­lá­ciu re­po­zi­tá­ra Dries vy­ko­ná­me tak­to:

1. po­mo­cou prí­ka­zu rpm –im­port nain­šta­lu­je­me kľúč GPG stiah­nu­tý zo strán­ky http://dries.stu­den­tenweb.org/rpm/RPM-GPG-KEY.dries.html,
2. do sú­bo­ru /etc/yum.conf dopl­ní­me nas­le­du­jú­ce riad­ky:

[dries] na­me=Extra Fe­do­ra rpms dries - $re­lea­se­ver - $ba­search ba­seurl=http://ftp.bel­net.be/pac­ka­ges/dries.ulys­sis.org/fe­do­ra/li­nux/$re­lea­se­ver/$ba­search/dries/RPMS/

Na obr. 2 mož­no vi­dieť pro­ces in­šta­lá­cie ba­líč­ka xpen­guins z re­po­zi­tá­ra Dries. Ba­lí­ček xpen­guins je veľ­mi jed­no­du­chá, tzv. zá­bav­ná ap­li­ká­cia (angl. amu­se­ment), po kto­rej spus­te­ní sa na ob­ra­zov­ke zob­ra­zia pop­ri kla­sic­kých pra­cov­ných ok­nách ma­lé pos­ta­vič­ky tuč­nia­kov, kto­ré nás bu­dú svo­jím po­hy­bom za­bá­vať.

linux_sukromne OBR8.bmp

In­šta­lá­cia no­vé­ho ba­líč­ka z re­po­zi­tá­ra Dries


Na­bu­dú­ce… V nas­le­du­jú­cej čas­ti se­riá­lu pod­rob­ne opí­še­me pos­tup in­šta­lá­cie vy­bra­nej ap­li­ká­cie. Vy­svet­lí­me si kaž­dú jed­not­li­vú eta­pu in­šta­lá­cie ap­li­ká­cie od náj­de­nia ba­líč­ka (sú­vi­sia­cich ba­líč­kov) na inter­ne­te až po spus­te­nie ap­li­ká­cie. Uká­že­me si, do kto­rých ad­re­sá­rov sa sko­pí­ru­jú sú­bo­ry ob­siah­nu­té v in­šta­lač­nom ba­líč­ku a kde sa na­chá­dza­jú no­vo nain­šta­lo­va­né kon­fi­gu­rač­né sú­bo­ry da­nej ap­li­ká­cie.

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter