Osem tipov pre rýchlejší štart Ubuntu

ubuntu-logo.jpg Aj keď sa mô­že zdať, že dneš­né li­nuxové dis­tri­bú­cie bež­ia na po­čí­ta­čoch maximál­nou mož­nou rých­los­ťou, nie je to prav­da. Je to pre­to, že vý­rob­ca dis­tri­bú­cie, v prí­pa­de Ubun­tu je to fir­ma Ca­no­ni­cal, mu­sí op­ti­ma­li­zo­vať OS s oh­ľa­dom na to, aby bež­al na čo naj­väč­šom poč­te rôz­nych sys­té­mov. Exis­tu­jú však me­nej zná­me nas­ta­ve­nia, ti­py a tri­ky, kto­ré umož­nia znač­ne zrý­chliť štart li­nuxovej dis­tri­bú­cie Ubun­tu.

Dnes či­ta­te­ľom pred­sta­ví­me 8 ti­pov, kto­ré pri­nie­sol server Li­nuxLinks.com. Pred ich vy­skú­ša­ním však tre­ba zá­lo­ho­vať dá­ta, aby v prí­pa­de fa­tál­ne­ho zly­ha­nia bo­lo mož­né sys­tém bez prob­lé­mov prein­šta­lo­vať.

1. Od­strá­niť pozdr­ža­nie spus­te­nia sys­té­mu
Pr­vý tip, ako zrý­chliť boo­to­va­nie sys­té­mu Ubun­tu Li­nux, je od­strá­ne­nie ča­so­vé­ho pozdr­ža­nia pri za­vá­dza­ní sys­té­mu. To­to nie­koľ­ko­se­kun­do­vé zdr­ža­nie má ko­re­ne v mi­nu­los­ti, keď slú­ži­lo na za­is­te­nie to­ho, že všet­ky pot­reb­né mo­du­ly sú na­čí­ta­né v pa­mä­ti. V mo­der­ných po­čí­ta­čo­vých zos­ta­vách je už ne­pot­reb­né a nie je prob­lém ho od­strá­niť. Naj­prv tre­ba prí­ka­zom grub –ver­sion zis­tiť ver­ziu za­vá­dza­ča GRUB. Ak ope­rač­ný sys­tém ob­sa­hu­je ver­ziu GRUB 1 (nap­rík­lad 0.97), nas­ta­ve­nia sa na­chá­dza­jú v sú­bo­re /boot/grub/me­nu.lst. Hod­no­tu pa­ra­met­ra ti­meout=3 tre­ba zme­niť na nu­lu a ulo­žiť vy­ko­na­né zme­ny. V prí­pa­de, že sys­tém Ubun­tu pou­ží­va GRUB 2 (napr. ver­zia 1.96), pos­tup sa lí­ši a väč­ši­na nas­ta­ve­ní sa na­chá­dza v ad­re­sá­ri /etc/de­fault/grub.

2. Za­ká­za­nie ne­pot­reb­ných slu­žieb
Nie kaž­dý pou­ží­va­teľ Ubun­tu pot­re­bu­je všet­ky služ­by spúš­ťa­jú­ce sa pri štar­te sys­té­mu. Čo je eš­te hor­šie, ča­som sa sys­tém eš­te viac spo­ma­lí na­čí­ta­va­ním rôz­nych ďal­ších pro­ce­sov nain­šta­lo­va­né­ho sof­tvé­ru. Exis­tu­jú však uti­li­ty, ako je nap­rík­lad Boot­chart, kto­ré umož­ňu­jú nas­ta­vo­vať vlas­tnos­ti boo­to­va­nia po­čí­ta­ča. Boot­chart do­ká­že zos­ta­viť zoz­nam pro­ce­sov, kto­ré sa spúš­ťa­jú pri štar­to­va­ní ope­rač­né­ho sys­té­mu, za­zna­me­nať, ako dl­ho tr­vá ich ini­cia­li­zá­cia a koľ­ko zdro­jov spot­re­bú­va­jú. Vďa­ka tým­to in­for­má­ciám je jed­no­du­ché roz­hod­núť sa, kto­ré pro­ce­sy pri spúš­ťa­ní Ubun­tu za­ká­zať. Keď­že nás­troj Boot­chart nie je v štan­dar­dnej sof­tvé­ro­vej vý­ba­ve sys­té­mu Ubun­tu, tre­ba ho doin­šta­lo­vať. Na nás­led­nú kon­fi­gu­rá­ciu spúš­ťa­ných slu­žieb je vhod­né pou­žiť nás­troj Boot-Up-Ma­na­ger (BMU), kto­rý ta­kis­to tre­ba doin­šta­lo­vať.

3. Op­ti­ma­li­zá­cia vir­tuál­nej pa­mä­te
Vy­ni­ka­jú­ci spô­sob, ako zvý­šiť vý­kon sys­té­mu, je úp­ra­va hod­no­ty pa­ra­met­ra vm.swap­pi­ness v kon­fi­gu­rač­nom sú­bo­re /etc/sysctl.conf. Ten­to pa­ra­me­ter pri­ka­zu­je ker­ne­lu, ako má za­ob­chá­dzať s vy­uží­va­ním pa­mä­te RAM a tzv. swapo­va­cím od­kla­da­cím pries­to­rom. Pa­ra­me­ter vm.swap­pi­ness mô­že na­do­bud­núť hod­no­tu od 0 do 100. Čím vy­ššia hod­no­ta, tým čas­tej­šie ker­nel in­kli­nu­je k vy­strán­ko­va­niu ob­sa­hu z pa­mä­te RAM. Ope­rač­ný sys­tém Ubun­tu má pred­vo­le­nú hod­no­tu nas­ta­ve­nú na úrov­ni 60. Server Li­nuxLinks.com od­po­rú­ča pre sys­té­my s ka­pa­ci­tou pa­mä­te 1 GB a viac hod­no­tu pa­ra­met­ra vm.swap­pi­ness nas­ta­viť na 20.

4. Zvý­še­nie vý­ko­nu pev­né­ho dis­ku
Nás­troj hdparm (tre­ba nain­šta­lo­vať) pos­ky­tu­je nie­koľ­ko fun­kcií, kto­ré umož­ňu­jú zvý­šiť vý­kon pev­né­ho dis­ku. Pri expe­ri­men­to­va­ní s nas­ta­ve­nia­mi po­mo­cou tej­to uti­li­ty je ta­kis­to dô­le­ži­té mať zá­lo­ho­va­né dá­ta pre prí­pad po­chy­be­nia či tech­nic­ké­ho prob­lé­mu. Ak disk ne­má za­pnu­tú fun­kciu DMA (Di­rect Me­mo­ry Ac­cess), je vhod­né ak­ti­vo­vať ju, čo zvý­ši vý­kon sys­té­mu nie­len pri boo­to­va­ní, ale aj pri bež­nej prá­ci.
Fun­kcia DMA sa za­pí­na prí­ka­zom: su­do hdparm -d1 /dev/hda1
Ten­to prí­kaz je ne­vyh­nut­né za­dať po kaž­dom spus­te­ní sys­té­mu ale­bo tre­ba za­bez­pe­čiť, aby sa vy­ko­nal pri kaž­dom spus­te­ní sys­té­mu auto­ma­tic­ky. Dnes už všet­ky dis­ky SA­TA ma­jú fun­kciu DMA v pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní za­pnu­tú.
Exis­tu­je však eš­te aj fun­kcia AAM (Auto­ma­tic Acous­tic Ma­na­ge­ment), kto­rá sa sta­rá o re­gu­lá­ciu hlu­ku vy­dá­va­né­ho dis­kom. Do­sa­hu­je to re­gu­lá­ciou otá­čok a spot­re­by ener­gie, čím zni­žu­je hluk pro­du­ko­va­ný ro­tá­ciou plat­ní a pre­su­nom hláv pev­né­ho dis­ku. Fun­kciu AAM mož­no vy­pnúť a do­siah­nuť tým o nie­čo vy­šší vý­kon dis­ku. Pos­lú­ži na to prí­kaz su­do hdparm -M 254 /dev/hda1.

5. Pa­ra­lel­né za­vá­dzanie boo­to­va­cích pro­ce­sov
Fun­kcia pa­ra­lel­né­ho (con­current) boo­to­va­nia ope­rač­né­ho sys­té­mu Ubun­tu umož­ňu­je vy­užiť po­ten­ciál dvoj­jad­ro­vých pro­ce­so­rov, ako aj pro­ce­so­rov pod­po­ru­jú­cich mul­tit­hrea­ding. Nas­ta­ve­nie pa­ra­lel­né­ho za­vá­dzania boo­to­va­cích pro­ce­sov sa vy­ko­ná­va v sú­bo­re /etc/init.d/rc. Ria­dok CON­CURREN­CY=none tre­ba up­ra­viť na CON­CURREN­CY=shell. V prí­pa­de sys­té­mov s jed­no­jad­ro­vým pro­ce­so­rom nie je vhod­né me­niť tú­to hod­no­tu, pre­to­že mô­že za­prí­či­niť znač­né predĺže­nie do­by boo­to­va­nia.

6. Rep­ro­fi­lo­va­nie boo­to­va­nia
Jed­nou z prí­čin dl­hé­ho pro­ce­su boo­to­va­nia je aj zlo­ži­té hľa­da­nie pot­reb­ných sú­bo­rov na dis­ku pri štar­te ope­rač­né­ho sys­té­mu. OS Li­nux však pos­ky­tu­je fun­kciu s náz­vom rea­da­head, kto­rá umož­ňu­je znač­ne zní­žiť do­sah toh­to de­ja na rých­losť boo­to­va­nia. Pro­fi­lá­ciou sa zís­ka­va zoz­nam všet­kých sú­bo­rov, kto­ré sa na­čí­ta­va­jú po­čas pro­ce­su boo­to­va­nia. Nás­led­ne sú zo­trie­de­né pod­ľa to­ho, ako sú ulo­že­né na pev­nom dis­ku. Tie­to in­for­má­cie sa ulo­žia do ad­re­sá­ra /etc/rea­da­head. V čer­stvo nain­šta­lo­va­nom sys­té­me je však zoz­nam rea­da­head vy­tvo­re­ný pod­ľa sta­vu po­čí­ta­ča vý­vo­já­rov Ubun­tu. Pou­ží­va­te­lia, kto­rí nain­šta­lu­jú rôz­ne ďal­šie služ­by, by ma­li nás­led­ne rep­ro­fi­lo­vať zoz­nam na­čí­ta­va­ných sú­bo­rov.

Pos­tup je nas­le­du­jú­ci:
- V boo­to­va­com me­nu za­vá­dza­ča GRUB tre­ba vy­brať ker­nel ur­če­ný na pro­fi­lá­ciu.
- Stla­čiť e na vstup do re­ži­mu edi­tá­cie.
- Vy­brať ria­dok za­čí­na­jú­ci sa slo­vom ker­nel ale­bo li­nux a opäť stla­čiť e.
- Na ko­niec riad­ka do­pí­sať slo­vo pro­fi­le.
- Stla­čiť b ale­bo Ctrl - X na na­boo­to­va­nie sys­té­mu.
- Sys­tém za­čne pro­ces boo­to­va­nia, kto­rý bu­de tr­vať dlh­šie ako oby­čaj­ne. Po­tom sta­čí len reš­tar­to­vať sys­tém, kto­rý by sa už mal na­boo­to­vať vi­di­teľ­ne rých­lej­šie.

Zrý­chle­nie boo­to­va­nia sys­té­mu sa na rôz­nych sys­té­moch mô­že dosť lí­šiť. Ve­ľa zá­vi­sí od vý­ko­nu po­čí­ta­ča a nain­šta­lo­va­né­ho sof­tvé­ru.

7. Pou­ži­tie me­nej ná­roč­né­ho des­kto­po­vé­ho pros­tre­dia
Jed­no­duch­šie des­kto­po­vé pros­tre­die vý­znam­ne ov­plyv­ňu­je rých­losť, s akou ope­rač­ný sys­tém Ubun­tu naš­tar­tu­je. Prík­la­dom je nap­rík­lad des­kto­po­vé pros­tre­die Xfce, pos­ta­ve­né na tool­ki­te GTK+2.x, kto­ré je op­ro­ti GNO­ME a KDE ove­ľa jed­no­duch­šie a rých­lej­šie. Xfce je rých­le a nie je „za­ťa­že­né“ rôz­ny­mi ne­pot­reb­ný­mi ale­bo má­lo pou­ží­va­ný­mi fun­kcia­mi. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie vy­ze­rá pek­ne a príl­iš ne­za­ťa­žu­je pa­mäť RAM, čím op­ro­ti tra­dič­ným des­kto­po­vým pros­tre­diam pos­ky­tu­je vy­šší vý­kon.

8. Vlas­tná kom­pi­lá­cia ker­ne­la
Vlas­tná kom­pi­lá­cia ker­ne­la ur­či­te nie je pre kaž­dé­ho a vy­ža­du­je is­té skú­se­nos­ti a čas. Exis­tu­je však nás­troj Ker­nel­Check, kto­rý pro­ces kom­pi­lá­cie ker­ne­la zo zdro­jo­vé­ho kó­du v mno­hom zjed­no­du­šu­je. Ob­sa­hu­je GUI a pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je zrý­chliť boo­to­va­nie sys­té­mu vďa­ka mož­nos­ti kon­fi­gu­rá­cie ker­ne­la. Strán­ka pro­jek­tu sa na­chá­dza na ad­re­se www.kcheck.sour­ce­for­ge.net.

Uži­toč­ný ná­vod, ako skom­pi­lo­vať ker­nel, sa na­chá­dza na ad­re­se https://help.ubun­tu.com/com­mu­ni­ty/Ker­nel/Com­pi­le.

Zdroj: www.li­nuxlinks.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Se­riál: Li­nux prak­tic­ky ako server
Se­riál Linux prakticky ako server, za­čal vy­chád­zať v ma­ga­zí­ne In­foware od septembra 2003 a stá­le vy­chád­za. Se­riál za­tiaľ ob­sa­hu­je 85 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne
Se­riál Linux súkromne i pracovne, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne In­foware od septembra 2006 do de­cem­bra 2010. Se­riál ob­shu­je 45 čas­tí. čítať »
 
Osem tipov pre rýchlejší štart Ubuntu
Aj keď sa môže zdať, že dnešné linuxové distribúcie bežia na počítačoch maximálnou možnou rýchlosťou, nie je to pravda. čítať »
 
10 dôležitých úspechov Linuxu
IT profesionáli, ktorí sa angažujú v projekte IBM developerWorks, sa pri príležitosti 10. výročia tohto projektu, rozhodli spísať 10 významných úspechov operačného systému Linux čítať »
 
Sedem najčastejších dôvodov, prečo používatelia končia s Linuxom
Linuxový zanietenec Keir Thomas bol v roku 2005 jedným z prvých ľudí, ktorí si uvedomili potenciál operačného systému Ubuntu Linux. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter