Rebríček IT a telekomunikačných firiem v SR 2008

Slo­ven­ský IT trh vstú­pil do ro­ku 2008 s no­vý­mi líd­ra­mi. V reb­ríč­ku do­dá­va­te­ľov in­for­mač­ných tech­no­ló­gií pod­ľa pri­da­nej hod­no­ty sa ve­de­nia pod­ľa oča­ká­va­ní ujal Eset, pod­ľa tr­žieb – ta­kis­to bez prek­va­pe­nia – na pr­vé mies­to pos­ko­čil eD sys­tem. Na vr­chol sa však dos­ta­li od­liš­ný­mi ces­ta­mi. Eset za­hra­nič­nou expan­ziou (je­ho export vzrás­tol me­dzi­roč­ne o 60 per­cent) a eD sys­tem fú­ziou s do­te­raz naj­väč­šou slo­ven­skou IT fir­mou BGS Dis­tri­bu­tion.

Kaž­dý tre­tí s mí­nu­som
Eset by sa stal jed­not­kou v pri­da­nej hod­no­te, aj ke­by sa dvoj­ka na tr­hu, Sie­mens PSE, udr­ža­la na ras­to­vej tra­jek­tó­rii spred dvoch ro­kov. V sku­toč­nos­ti slo­ven­ský sof­tvé­ro­vý dom ne­mec­ké­ho kon­cer­nu v pri­da­nej hod­no­te me­dzi­roč­ne má­lič­ko pok­le­sol – tes­ne pod hra­ni­cu jed­nej mi­liar­dy ko­rún.

Nao­pak, dru­hý člen sku­pi­ny Sie­mens, sys­té­mo­vý in­teg­rá­tor Sie­mens IT So­lu­tion and Servic­es (te­raz už in­teg­rál­na sú­časť cen­trál­ne­ho slo­ven­ské­ho Sie­men­su), si po stag­ná­cii v ro­ku 2007 vla­ni zlep­šil re­pu­tá­ciu: 25-per­cen­tným ná­ras­tom na 746 mi­lió­nov ko­rún. No eš­te stá­le nes­ta­čil na Soit­ron, kto­rý sa aj v toh­to­roč­nom reb­ríč­ku umies­tnil na tre­tej po­zí­cii.

V pri­da­nej hod­no­te sa slo­ven­ským IT fir­mám vla­ni väč­ši­nou da­ri­lo rásť, a to čas­to dvoj­ci­fer­ný­mi per­cen­tuál­ny­mi tem­pa­mi. Sko­kan­mi ro­ka bo­li ko­šic­ké fir­my T-Sys­tems (487 %) a Ness KDC (106 %), zo stred­ne veľ­kých pod­ni­kov pro­du­cent sof­tvé­rov GPS Sy­gic (133 %). Nao­pak, via­ce­ro pok­le­sov sa na­chá­dza v reb­ríč­ku pod­ľa tr­žieb, keď „mí­nu­so­vé prí­ras­tky“ za­zna­me­nal kaž­dý tre­tí hráč z pr­vej trid­siat­ky.

Do­ved­na 63 fi­riem, kto­ré Tren­du pos­kyt­li úda­je, do­sia­hlo v up­ly­nu­lom ro­ku pri­da­nú hod­no­tu 10,9 mi­liar­dy ko­rún. Me­dzi­roč­ne ju tá­to ko­mu­ni­ta zvý­ši­la o 24 per­cent. Po­kiaľ ide o for­mu­lá­ciu ob­dob­né­ho zá­ve­ru v tr­žbách, tre­ba naj­prv z vý­poč­tu od­filtro­vať dis­tri­bú­to­rov. Tí svoj to­var do­dá­va­jú IT pre­daj­com a pos­ky­to­va­te­ľom slu­žieb a až od nich pu­tu­je kon­co­vým zá­kaz­ní­kom. Trend pre­to usu­dzu­je, že o ras­te tr­žieb ce­lé­ho IT sek­to­ra lep­šie ho­vo­ria čís­la očis­te­né o de­siat­ku dis­tri­bú­to­rov. Os­tá­va šes­ťde­siat­ka fi­riem, kto­rých tr­žby vla­ni me­dzi­roč­ne vzrást­li o 12 per­cent.

Prog­ra­má­tor­ské Slo­ven­sko
Z poh­ľa­du seg­men­tov tr­hu si Trend špe­ci­fic­ky vší­ma naj­mä sof­tvé­ro­vé do­my a pos­ky­to­va­te­ľov IT slu­žieb. A tak spo­čí­tal, že vla­ni 43 pod­ni­kov, kto­ré sa za­obe­ra­jú vý­vo­jom sof­tvé­ru, utŕži­lo za po­čí­ta­čo­vé prog­ra­my a prog­ra­mo­va­cie slu­žieb šesť mi­liárd ko­rún, čo je o štvr­ti­nu viac ako v ro­ku 2007.

Na de­siat­ku naj­väč­ších sof­tvé­ro­vých do­mov pri­pad­lo 80 per­cent všet­kých tr­žieb za vý­voj na zá­kaz­ku a li­cen­cie za pô­vod­ný sof­tvér. Dva­ja top hrá­či – Eset a Sie­mens PSE – os­ci­lo­va­li oko­lo 1,5 mi­liar­dy ko­rún, tr­žby za sof­tvér nad 100 mi­lió­nov ko­rún vy­ká­za­lo ďal­ších de­sať pod­ni­kov. Spo­lu v 37 fir­mách za­obe­ra­jú­cich sa vý­vo­jom sof­tvé­ru pra­co­va­lo 2375 prog­ra­má­to­rov. Mô­že ísť o vý­znam­nú časť ce­lé­ho prog­ra­má­tor­ské­ho Slo­ven­ska, keď­že z veľ­kých spo­loč­nos­tí po­čet vý­vo­já­rov nez­ve­rej­ni­la len tro­ji­ca Ana­soft APR, Axa a QBSW. Naj­viac prog­ra­má­to­rov za­mes­tná­va Sie­mens PSE – 820.

Vy­še stov­ky vý­vo­já­rov pra­cu­je eš­te v As­se­cu (240), Nes­se KDC (228), Sof­te­cu (180) a Po­sA­me (115). Pre po­rov­na­nie, top­lí­der Eset má 67 sof­tvé­ris­tov. Prav­da, v je­ho prí­pa­de ide o špe­cia­lis­tov so vzác­nou pro­fi­lá­ciou na de­tek­ciu neš­tan­dar­dných kó­dov, heu­ris­tic­ké me­tó­dy a po­dob­ne.

Naj­viac v pod­po­re
Ob­jem slu­žieb slo­ven­ských IT fi­riem vla­ni na­rás­tol o 13,4 per­cen­ta. Trid­siat­ka pos­ky­to­va­te­ľov, kto­rí Tren­du pos­kyt­li úda­je, za ne utŕži­la 10,8 mi­liar­dy ko­rún. Po­lo­vi­ca tej­to su­my pri­pad­la na štvo­ri­cu naj­väč­ších – Sie­mens IT S&S, Sie­mens PSE, Soit­ron a As­se­co.

Naj­viac slu­žieb pos­kyt­li fir­my v ob­las­ti tvor­by sof­tvé­ru na zá­kaz­ku (28 %, res­pek­tí­ve 38 % po vy­lú­če­ní slu­žieb, kto­ré fir­my ne­ve­de­li za­ra­diť pod­ľa me­to­di­ky Tren­du). Ich naj­sil­nej­ší­mi do­dá­va­teľ­mi bo­li Sie­mens PSE, As­se­co a Gra­tex.

Naj­viac pro­vi­de­rov, pod­ľa zis­te­ní Tren­du šty­rid­sať­dva, pô­so­bí v služ­bách pod­po­ry na­sa­de­ných ap­li­ká­cií. Pr­vej troj­ke (As­se­co, Sof­tip, Tem­pest) pri­nies­li vla­ni pol dru­ha mi­liar­dy ko­rún. O nie­čo niž­šiu su­mu do­ved­na utŕži­li Soit­ron, Axa a Po­sAm, kto­rí za­sa exce­lo­va­li v out­sour­cin­gu.

Na export šla vla­ni štvr­ti­na IT slu­žieb pos­kyt­nu­tých slo­ven­ský­mi sub­jek­tmi. Tro­ji­ca naj­väč­ších vý­voz­cov (Sie­mens PSE, T-Sys­tems a Soit­ron) klien­tom v za­hra­ni­čí na­fak­tu­ro­va­la vý­ko­ny za 2,5 mi­liar­dy ko­rún.

Pod­ľa zá­kaz­ní­kov
V tom­to ro­ku Trend roz­ší­ril ok­ruh in­for­má­cií, kto­ré zis­ťo­val od IT fi­riem, o čle­ne­nie tr­žieb pod­ľa zá­kaz­níc­kych seg­men­tov. Reak­cia bo­la vcel­ku po­zi­tív­na. Úda­je pos­kyt­lo 51 fi­riem so su­már­ny­mi tr­žba­mi 32,4 mi­liar­dy ko­rún. Po od­po­čí­ta­ní dis­tri­bú­to­rov IT, kto­rí – ako uvied­li – sme­ro­va­li všet­ky tr­žby do seg­men­tu ob­cho­du, os­ta­lo 46 fi­riem s tr­žba­mi 17 mi­liárd ko­rún. Sluš­ná vzor­ka na orien­tač­nú seg­men­tá­ciu ce­lé­ho tr­hu in­for­mač­ných tech­no­ló­gií na Slo­ven­sku.

Ďal­šia ana­lý­za úda­jov tých­to 46 fi­riem uká­za­la, že naj­sil­nej­ším seg­men­tom IT tr­hu je ve­rej­ný sek­tor. Viac ako štvr­ti­na do­dá­vok po­čí­ta­čov, sof­tvé­ru a slu­žieb sme­ro­va­la vla­ni na úra­dy a in­šti­tú­cie štát­nej sprá­vy a sa­mos­prá­vy a do ve­rej­nop­ráv­nych a štát­nych pod­ni­kov, ako STV, So­ciál­na pois­ťov­ňa, Všeo­bec­ná zdra­vot­ná pois­ťov­ňa, Ná­rod­ná di­aľ­nič­ná spo­loč­nosť ale­bo Že­lez­ni­ce SR.

V sku­pi­ne do­dá­va­te­ľov s tr­žba­mi nad 200 mi­lió­nov ko­rún bol ten­to seg­ment eš­te o nie­čo sil­nej­ší. Tým­to fir­mám pri­nie­sol 27,6 per­cen­ta tr­žieb. To naz­na­ču­je, že veľ­ké fir­my ma­jú v zís­ka­va­ní štát­nych zá­ka­ziek viac ús­pe­chov. Tro­ji­cu naj­väč­ších do­dá­va­te­ľov tvo­ri­li Sie­mens IT S&S, Da­ta­lan a Po­sAm, z ve­rej­né­ho sek­to­ra utŕži­li tak­mer dve mi­liar­dy ko­rún.

Len o má­lo me­nej ako vo ve­rej­nom sek­to­re sa IT v up­ly­nu­lom ro­ku na­ku­po­va­li v infra­štruk­túr­nych pod­ni­koch (uti­li­ty). Ply­ná­ren­ské, ener­ge­tic­ké, te­le­ko­mu­ni­kač­né a vo­dá­ren­ské fir­my sa na cel­ko­vých tr­žbách IT prie­mys­lu po­die­ľa­li 24 per­cen­ta­mi. Pre zme­nu v sku­pi­ne fi­riem nad 200 mi­lió­nov ko­rún to bo­lo o 1,7 per­cen­tné­ho bo­du me­nej. To by moh­lo zna­me­nať, že v uti­lit­ných pod­ni­koch ma­jú men­ší do­dá­va­te­lia väč­šie šan­ce ako u ve­rej­ných zá­kaz­ní­kov.

Sil­ná zá­vis­losť od IT sa uká­za­la i v prí­pa­de súk­rom­né­ho fi­nan­čné­ho sek­to­ra, kto­rý sa na do­dáv­kach IT fi­riem po­die­ľal jed­nou pä­ti­nou. A ta­kis­to sa uká­za­la pre­va­ha veľ­kých do­dá­va­te­ľov nad men­ší­mi (+1,3 per­cen­tné­ho bo­du). Tro­ji­ca top par­tne­rov – Axa, As­se­co Slo­va­kia a Sie­mens IT S&S – dos­ta­la vla­ni od fi­nan­ční­kov 1,8 mi­liar­dy ko­rún.

Vy­rov­na­nej­šie po­zí­cie ma­jú väč­šie a men­šie IT fir­my v prie­my­sel­ných pod­ni­koch. A na­po­kon v seg­men­te ob­cho­du – sí­ce pod­stat­ne men­šom, ale zá­ro­veň vý­raz­ne viac frag­men­to­va­nom ako nap­rík­lad ve­rej­ný sek­tor – už za krat­ší ko­niec ťa­ha­jú prá­ve väč­šie IT fir­my. Pre za­ují­ma­vosť, z poľ­no­hos­po­dár­stva a les­níc­tva, od­vet­ví, kto­ré sa na po­čí­ta­čo­vé tech­no­ló­gie za­tiaľ veľ­mi nes­po­lie­ha­jú, dos­tal IT sek­tor iba 0,2 per­cen­ta cel­ko­vých tr­žieb.

Kto dal a kto nie
Is­te, v šta­tis­ti­ke o slo­ven­skom IT tr­hu ako zvy­čaj­ne chý­ba­jú úda­je od dvo­ji­ce vý­znam­ných IT hrá­čov. Ale to, že IBM Slo­ven­sko a Hewlett-Pac­kard Slo­va­kia ne­pos­ky­tu­jú žiad­ne úda­je o svo­jom hos­po­dá­re­ní, je oboh­ra­tá pes­nič­ka. No­vin­kou je iba to, že k dis­po­zí­cii nie sú ani star­šie dá­ta za rok 2007, le­bo fir­my ich ne­pos­la­li ani do Zbier­ky lis­tín pri Ob­chod­nom re­gis­tri.

Lep­ší preh­ľad je o si­tuá­cii na slo­ven­skom te­le­ko­mu­ni­kač­nom tr­hu. K úda­jom tro­ji­ce top hrá­čov a väč­ši­ny al­ter­na­tív­nych pro­vi­de­rov pri­bud­li dá­ta tre­tie­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra. S vla­ňaj­ší­mi tr­žba­mi 1,4 mi­liar­dy ko­rún (me­dzi­roč­ný ná­rast o 136 %) Te­le­fó­ni­ca O2 pred­beh­la všet­kých kon­ku­ren­tov Oran­geu, Slo­vak Te­le­ko­mu a T-Mo­bi­lu, kto­rí sú na tr­hu pod­stat­ne dlh­šie.

V reb­ríč­ku naj­väč­ších te­le­ko­mov pri­bu­dol eš­te Tower­com, nás­tup­ca Rá­dio­ko­mu­ni­ká­cií Slo­vak Te­le­ko­mu, kto­rý pred dvo­ma rok­mi zme­nil ma­ji­te­ľa. Ob­rá­zok by mo­hol dopl­niť eš­te naj­väč­ší slo­ven­ský káb­lo­vý ope­rá­tor UPC a je­den či dva­ja lo­kál­ni pro­vi­de­ri s tr­žba­mi nad 100 mi­lió­nov ko­rún.

Jo­zef An­dac­ký, Trend

Te­le­ko­mu­ni­kač­né pod­ni­ky v SR pod­ľa tr­žieb (2008, in­di­vi­duál­ne úda­je)

rebricek telekomunikacnych podnikov.jpg

Reb­rí­ček IT fi­riem v SR 2008

IT fir­my do 30 mies­ta

rebricek IT prva cast.jpg

IT fi­my do 75 mies­ta

rebricek IT druha cast.jpg

1 Úda­je sú za hos­po­dár­sky rok kon­čia­ci sa 30. sep­tem­bra (Da­ta is for fis­cal year en­ding 30th Sep­tem­ber)
2 Od 1. ok­tób­ra je fir­ma sú­čas­ťou Sie­men­su, s.r.o., Bra­tis­la­va (From Oc­to­ber 1st, the com­pa­ny is the part of Sie­mens, s.r.o., Bra­tis­la­va)
3 Úda­je sú pod­ľa US-GAAP štan­dar­dov (Da­ta is ac­cor­ding to US-GAAP stan­dards)
4 Úda­je sú za hos­po­dár­sky rok kon­čia­ci sa 30. jú­na 2008 (Da­ta is for fis­cal year en­ding 30th Ju­ne)
5 Úda­je sú za hos­po­dár­sky rok kon­čia­ci sa 31. mar­ca (Da­ta is for fis­cal year en­ding 31st March)
6 Do 4. augus­ta 2008 RWE Sys­tems Slo­va­kia (Un­till 4th August 2008 RWE Sys­tems Slo­va­kia)
7 Do 2. de­cem­bra 2008 MPI Slo­va­kia (Un­till 2nd De­cem­ber 2008 MPI Slo­va­kia)
n – ne­dos­tup­né úda­je (not avai­lab­le)
PRA­MEŇ: úda­je pos­kyt­nu­té spo­loč­nos­ťa­mi zos­ta­vi­la TREND Ana­ly­ses (SOUR­CE: da­ta dis­clo­sed by com­pa­nies, re­sear­ched by TREND Ana­ly­ses)Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter