E-fakturácia v eurozóne

platobna karta.jpg Elektronická fakturácia (electronic invoicing, e-invoicing) je elektronický transfér informácií o fakturácii . Elektronická fakturácia je základnou časťou účinného finančného reťazca, ktorý prepája interné procesy podnikov do platobných systémov. V priebehu e-fakturácie vzniká tzv. billing, čo sú procesy účtovania fakturácie. Po billingu nastupuje vlastná platba medzi obchodnými partnermi (kupujúcim a predávajúcim).

Podniková sféra už dve desaťročia používa elektronickú fakturáciu prostredníctvom bankových portálov a ďalších platobných služieb. Podniky si môžu sťahovať faktúry z takýchto portálov alebo automaticky importovať faktúry do svojich účtovných kníh alebo iných aplikácií, archivovať ich elektronicky podľa vlastných potrieb a požiadaviek.

Bariéry rozšírenia e-fakturácie
Stále neexistuje úplná rovnocennosť medzi papierovou formou a elektronickou formou fakturácie, ako ju navrhuje Európska komisia. Švajčiarska konzultačná firma Billentis odhadla, že v roku 2008 sa pohybovali náklady na vystavenie jednej papierovej faktúry vo výške 8-18 eur. Elektronická fakturácia môže byť lacnejšia až o 40-50%. Náklady v celom procesnom reťazci papierovej fakturácie v eurozóne pohybujú medzi 11-32 eur. Pri elektronickej fakturácii tieto náklady dokonca môžu poklesnúť až o 60-90%. Čo ale bráni v rozšíreniu elektronickej fakturácii v eurozóne? Podľa Správy Expertnej skupiny pre elektronickú fakturáciu z konca januára 2009 absentujú štandardy, neexistujú definície a neexistuje záujem zo strany podnikovej sféry. Existuje rôznorodá infraštruktúra a sieť modelov e-fakturácie bez ich vzájomného prepojenia.

Úspešné príklady e-fakturácie
Minulý rok v septembri sa na globálnom finančnom a IT veľtrhu SIBOS vo Viedni prestavil pilotný projekt od nemecko-belgicko-holandského konzorcia firiem Equens, ICBPI a Isabel. Ambíciou tohto pilotného projektu je vytvoriť otvorenú, mnohostrannú cezhraničnú e-fakturačnú sieť. Ako však autori projektu priznávajú, potrvá niekoľko rokov až ich pilot môže byť považovaný za celoeurópsky e-fakturačný štandard. Zatiaľ však slúži ako miestny štandard.

V Španielsku od augusta 2009 musia mať vo verejnom sektore všetky faktúry elektronickú formu. Španielská vláda v tomto projekte riadi právne rámce e-fakturácie, technických formátov, web portálov, ako aj pomoc malým a stredným podnikom. Malé a stredné podniky dostanú bezplatný software a ďaľšie druhy podpory. Podobnými procesmi prechádzajú vo Fínsku, Taliansku, či Dánsku, kde vlády poskytujú mandát na používanie e-fakturácií pri transféroch peňazí v štátnom a verejnom sektore. Azda najďalej postúpili v škandinávskych krajinách. Fínsko považuje e-fakturáciu ako bránu do e-government a do e-biznisu. Približne 30% prichádzajúcich a 40% odchádzajúcich faktúr vo Fínsku má elektronickú podobu. Príčinou, prečo v Škandinávii postúpili pri e-fakturácii tak ďaleko je, že v týchto krajinách bola začiatkom 90-tych rokov výrazná finančná a banková kríza. Táto kríza priniesla redukciu stoviek pobočiek bánk a prepustenie jednej tretiny bankových zamestnancov. Napriek tejto kríze však škandinávske banky úspešne poskytujú klientom širokú škálu služieb, vrátanie rozšírenia služieb e-fakturácie.

SEPA a e-fakturácia
Hlavnou novinkou je, že reformy existujú v prostredí bruselských reforiem platobného styku, známych ako SEPA (Single European Payment Area). Riešenia SEPA výrazne zredukujú komplexnosť používania e-fakturácie, prinesie e-fakturácii obom stranám rovnaké procesné štandardy, vysokú kompatibilitu a výrazné zlacnenie nákladov. Prebiehajúca iniciatíva reformy európskeho platobného styku ponúka ideálnu štartovaciu plochu pre úspešnú európsku e-fakturačnú iniciatívu s odhadovanými úsporami okolo 64,5 mld. EUR ročne.

Procesy SEPA e-fakturácie však nenapredujú tak ako by mohli. Fakturácie poskytujú základ evidencie, pri ktorých si nákupca môže odpočítať DPH, ktorou bol zaťažený. Každý členský štát má však rozdielne pravidlá pri fakturácii a jej splatnosti. Firmy operujúce v paneurópskom priestore narážajú pri fakturácii na rôznorodú daňovú legislatívu členských krajín.

Pri fakturácii cezhraničného obchodu dochádza k nepotrebným administratívnym nákladom. Súčasné národné daňové pravidlá sú príliš komplikované a mätúce. Spôsobujú tzv. "VAT carousel fraud", teda kolotoč zneužitia DPH. Pri "VAT carousel fraud", zneužívatelia obdržia daňovú registráciu v jednej krajine EÚ, aby získali v inej členskej krajine tovar bez DPH. Predávajú tovary spolu s DPH, no často neplatia príslušnému štátnemu vyberateľovi daní. Európska komisia si je vedomá týchto problémov súvisiacich s VAT Direktívou a pracuje na jej revízii, plánovaná v 2012. Ak abstrahujeme od nových krízových a politických faktorov, môže paneurópska reforma e-fakturácie uzrieť svetlo až okolo roku 2013. Členské štáty musia harmonizovať rozdielne pravidlá, ktoré súvisia s informačnými procedúrami a štandardami pri fakturácii.

SEPA, ako základ služieb retailového platobného styku v Európe prinesie e-fakturácii rovnaké procesné štandardy, vysokú kompatibilitu a výrazné zlacnenie nákladov.

Ing. Miloslav Hoschek, PhD
mhoschek @gmail.com

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter