10 dôležitých úspechov Linuxu

linux.jpg IT pro­fe­sio­ná­li, kto­rí sa an­ga­žu­jú v pro­jek­te IBM de­ve­lo­perWorks, sa pri príl­eži­tos­ti 10. vý­ro­čia toh­to pro­jek­tu, roz­hod­li spí­sať 10 vý­znam­ných ús­pec­hov ope­rač­né­ho sys­té­mu Li­nux za os­tat­nú de­ká­du. Na­ši či­ta­te­lia sa o vý­znam­ných míľ­ni­koch Li­nuxu mô­žu doz­ve­dieť v tom­to člán­ku.

1. LPI - Li­nux Pro­fes­sio­nal In­sti­tu­te
Ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia LPI bo­la za­lo­že­ná v ok­tób­ri ro­ku 1999. Li­nuxový expert Da­niel Rob­bins vy­pra­co­val pre server IBM de­ve­lo­perWorks pr­vú sé­riu tu­to­riálov v ro­ku 2002. Je­ho tex­ty bo­li ur­če­né pre tých, kto­rí chce­li na­do­bud­núť ve­do­mos­ti po­treb­né pre zís­ka­nie cer­ti­fi­ká­tu LPI. Zria­de­nie ne­zis­ko­vej or­ga­ni­zá­cie LPI a za­ča­tie cer­ti­fi­ká­cie li­nuxových od­bor­ní­kov bo­lo nek­lam­ným zna­kom to­ho, že s Li­nuxom tre­ba v sve­te IT po­čí­tať.

2. Sam­ba
Aj keď po­čiat­ky pro­to­ko­lu Sam­ba pô­vod­ne vy­ví­ja­né­ho aus­trál­ča­nom An­drewom Trid­gellim sia­ha­jú eš­te na za­čia­tok de­väť­de­sia­tych ro­kov, li­nuxový tím z IBM de­ve­lo­perWorks sa roz­ho­dol za­ra­diť Sam­bu do reb­ríč­ka, keď­že tá­to im­ple­men­tá­cia SMB pro­to­ko­lu hra­je dô­le­ži­tú ob­lasť v dneš­ných sie­ťo­vých tech­no­ló­giách. Li­nux to­tiž v mno­hých fir­mách a or­ga­ni­zá­ciách fun­gu­je ako fi­rewall, webo­vý či e-mai­lo­vý server pre klien­tov s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows. Sam­ba však umož­ni­la Li­nuxu hrať v týc­hto sie­ťach aj úlo­hu fi­le a prin­ter server­a.


3. Li­nux a IBM S/390
V ro­ku 2000 vďa­ka main­fra­me sys­té­mu IBM S/390 pres­ta­lo pla­tiť pra­vid­lo, že na jed­nom po­čí­ta­či mô­že bež­ať len je­den ope­rač­ný sys­tém. IBM S/390 svo­ji­mi mož­nos­ťa­mi do­vo­lil na fy­zic­ky jed­nom po­čí­ta­či spus­tiť viac in­štan­cií ope­rač­né­ho sys­té­mu Li­nux.

4. SE­Li­nux
Príc­hod tec­hno­ló­gie SE­Li­nux (Se­cu­ri­ty En­han­ced Li­nux) kon­com ro­ka 2000 zna­me­nal veľ­ký krok v ob­las­ti bez­peč­nos­ti ope­rač­ných sys­té­mov ro­di­ny Li­nux. SE­Li­nux vy­da­la ame­ric­ká agen­tú­ra NSA pod li­cen­ciou GPL. Do ker­ne­la bo­la tec­hno­ló­gia SE­Li­nux nás­led­ne za­kom­po­no­va­ná od ver­zie 2.6.0, kto­rý vy­šiel v ro­ku 2003.

5. Li­nuxové Li­veCD ver­zie
Dnes už dob­re zná­me boo­to­va­teľ­né Li­veCD li­nuxové dis­tri­bú­cie sú pia­tym bo­dom v zoz­na­me. Ich vý­ho­dou je, že umož­nia spus­tiť ope­rač­ný sys­tém Li­nux bez to­ho, aby bo­lo po­treb­né nie­čo in­šta­lo­vať na pev­ný disk. Dnes je Li­veCD dis­tri­bú­cií už ve­ľa, ale pr­vou bo­la Yggdra­sil Li­nux v ro­ku 1995. Nes­kôr priš­la dis­tri­bú­cia De­mo­Li­nux, no viac sa do po­ve­do­mia dos­ta­la až dis­tri­bú­cia Knop­pix, kto­rá uz­re­la svet­lo sve­ta v ro­ku 2003. Li­veCD dis­tri­bú­cie sa po­uží­va­jú naj­mä pri di­ag­nó­ze prob­lé­mov s PC, zá­chra­ne dát a v ne­pos­le­dom ra­de pred­sta­vu­jú jed­no­duc­hý spô­sob, ako vy­skú­šať no­vý ope­rač­ný sys­tém bez po­tre­by in­šta­lá­cie.

6. Li­nuxové klas­tre
Prá­ve li­nuxoví po­uží­va­te­lia za­ča­li ako pr­ví spá­jať po­čí­ta­če do jed­né­ho cel­ku, aby pra­co­va­li ako vir­tuál­ne je­den vý­kon­ný sys­tém. Jed­na z pr­vých klas­tro­vých ar­chi­tek­túr – Beowulf - štan­dar­dne po­uží­va ne­ja­ký li­nuxový ope­rač­ný sys­tém. Exis­tu­je do­kon­ca tzv. load-ba­lan­cing clus­ter Li­veCD dis­tri­bú­cia s náz­vom Clus­ter­Knop­pix.

7. Su­per­po­čí­ta­če po­uží­va­jú Li­nux
Je jas­né, že špe­cia­li­zo­va­né sys­té­my svo­jim vý­ko­nom vždy pre­ko­na­jú len do klas­trov po­spá­ja­né li­nuxové po­čí­ta­če. Ar­chi­tek­tú­ry Blue Ge­ne/L a nov­šia Blue Ge­ne/P od spo­loč­nos­ti IBM však ta­kis­to po­uží­va­jú OS Li­nux. V po­sled­nom vy­da­ní reb­ríč­ka TOP500 sa su­per­po­čí­ta­če po­sta­ve­né na týc­hto ar­chi­tek­tú­rach nac­hád­za­jú v pr­vej de­siat­ke.

8. Li­nux ako ope­rač­ný sys­tém kon­zo­ly PlayS­ta­tion
Spo­loč­nosť So­ny umož­ni­la a do­kon­ca aj od­po­rú­ča in­šta­lá­ciu ope­rač­né­ho sys­té­mu Li­nux na jej kon­zo­ly PlayS­ta­tion 2 a 3. Aj keď ten­to fakt glo­bál­ne ne­za­siah­ne vý­voj Li­nuxu ako ce­lok, je za­ují­ma­vé, že z kon­zo­ly do­ká­že ten­to ope­rač­ný sys­tém vy­tvo­riť funkč­ný „po­čí­tač“.

9. Vir­tua­li­zá­cia
Vir­tua­li­zá­cia, kto­rá umož­ňu­je spus­tiť ope­rač­ný sys­tém v ope­rač­nom sys­té­me, je dnes v mno­hých ob­las­tiach IT sa­moz­rej­mos­ťou. Vo sve­te Li­nuxu to bol sí­ce až ker­nel vo ver­zii 2.6.20, kto­rý im­ple­men­to­val tec­hno­ló­giu Ker­nel Vir­tual Mac­hi­ne (KVM), ale iné rie­še­nia ako Xen, User-Mo­de Li­nux, QEMU ale­bo VMWARE tu bo­li už skôr. Vir­tua­li­zá­cia je neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou mno­hých Cloud com­pu­tin­go­vých rie­še­ní a pre vý­vo­já­rov pred­sta­vu­je vhod­né pros­tre­die na tes­to­va­nie ap­li­ká­cií.

10. OLPC - One Lap­top Per Child
Ame­ric­ká ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia OLPC, kto­rá vznik­la v ro­ku 2005, si dá­va za úlo­hu po­skyt­núť ďe­ťom zo sla­bých so­ciál­nych po­me­rov roz­vo­jo­vých kra­jín lac­né no­te­boo­ky. Za ope­rač­ný sys­tém do týc­hto po­čí­ta­čov bol vy­bra­ný prá­ve Li­nux s des­kto­po­vým pros­tre­dím Su­gar, kto­ré je na­di­zaj­no­va­né tak, aby u de­tí po­dnie­ti­lo bá­da­nie na­mies­to up­nu­tia sa na tra­dič­né pro­duk­čné nás­tro­je.

Zdroj: www.ibm.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Se­riál: Li­nux prak­tic­ky ako server
Se­riál Linux prakticky ako server, za­čal vy­chád­zať v ma­ga­zí­ne In­foware od septembra 2003 a stá­le vy­chád­za. Se­riál za­tiaľ ob­sa­hu­je 85 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne
Se­riál Linux súkromne i pracovne, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne In­foware od septembra 2006 do de­cem­bra 2010. Se­riál ob­shu­je 45 čas­tí. čítať »
 
Osem tipov pre rýchlejší štart Ubuntu
Aj keď sa môže zdať, že dnešné linuxové distribúcie bežia na počítačoch maximálnou možnou rýchlosťou, nie je to pravda. čítať »
 
10 dôležitých úspechov Linuxu
IT profesionáli, ktorí sa angažujú v projekte IBM developerWorks, sa pri príležitosti 10. výročia tohto projektu, rozhodli spísať 10 významných úspechov operačného systému Linux čítať »
 
Sedem najčastejších dôvodov, prečo používatelia končia s Linuxom
Linuxový zanietenec Keir Thomas bol v roku 2005 jedným z prvých ľudí, ktorí si uvedomili potenciál operačného systému Ubuntu Linux. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter