Budú programátori zodpovední za svoj programový kód?

bezpecnost.jpg Mal by Mic­ro­soft pla­tiť mi­liar­dy do­lá­rov pou­ží­va­te­ľom po ce­lom sve­te ako od­škod­né za poš­ko­de­nie dát a za rôz­ne chy­by, kto­rý­mi tr­pí je­ho sof­tvér? Ta­kú­to otáz­ku si kla­die Li­nux Jour­nal v rám­ci reak­cie na návrh zá­ko­na Európ­skej ko­mi­sie na ochra­nu spot­re­bi­te­ľov. Jed­ným dy­chom do­dá­va, že zod­po­ved­nosť za zdro­jo­vý kód by v tom prí­pa­de mu­se­li preb­rať aj tvor­co­via open sour­ce sof­tvé­ru.

Návrh Európ­skej ko­mi­sie to­tiž ho­vo­rí o roz­ší­re­ní prin­cí­pov ochra­ny spot­re­bi­te­ľov aj na li­cen­čné do­ho­dy tý­ka­jú­ce sa sof­tvé­ru stiah­nu­té­ho s cie­ľom anti­ví­ru­so­vej ochra­ny, hier a ďal­šie­ho li­cen­co­va­né­ho ob­sa­hu, pri­čom vý­rob­ca by mal spot­re­bi­te­ľo­vi ga­ran­to­vať tie is­té zá­klad­né prá­va, ako je to v prí­pa­de ná­ku­pu to­va­ru, te­da prá­vo na zís­ka­nie pro­duk­tu pra­cu­jú­ce­ho správ­ne za pri­me­ra­ných pod­mie­nok. Ko­mi­sár­ka Európ­skej ko­mi­sie Ku­ne­va tvr­dí, že väč­šia zod­po­ved­nosť vý­rob­cov sof­tvé­ru po­ve­die k mož­nos­ti väč­šie­ho vý­be­ru pre spot­re­bi­te­ľov.

Ideu pod­po­ru­je aj Bru­ce Schneier, bez­peč­nost­ný gu­ru, pod­ľa kto­ré­ho žiad­ne prie­my­sel­né od­vet­vie nep­ro­du­ku­je toľ­ko bra­ko­vé­ho to­va­ru pre­dá­va­né­ho ve­rej­nos­ti. Rie­še­nie oča­ká­va­ných prob­lé­mov pri­tom pre­ha­dzu­je prá­ve na jej ple­cia. Je to zá­ro­veň je­di­né od­vet­vie prie­mys­lu, kto­ré nep­re­be­rá žiad­nu zod­po­ved­nosť za svo­je pro­duk­ty. Schneier navr­hu­je aj rie­še­nie pre tvor­cov open sour­ce sof­tvé­ru, pre­to­že tí by ne­ma­li z čo­ho pla­tiť prí­pad­né od­škod­ne­nia spot­re­bi­te­ľom. V prí­pa­de sof­tvé­ru, kto­rý je za­dar­mo, by nev­zni­ka­la li­cen­čná do­ho­da, kto­rá by za­kla­da­la po­vin­nosť zod­po­ve­dať za ško­dy, pre­to­že pro­dukt by ne­bol li­cen­co­va­ný na zá­kla­de ob­chod­né­ho vzťa­hu vzhľa­dom na to, že by bol do­da­ný za­dar­mo.

Aký je váš ná­zor na tú­to prob­le­ma­ti­ku? Ma­li by byť tvor­co­via sof­tvé­ru zod­po­ved­ní za prog­ra­mo­vý kód a do­dá­va­ný sof­tvér vo všeo­bec­nos­ti? Ako sa bu­de do­ka­zo­vať, kto spô­so­bil chy­bu, kto­rá vied­la ku ško­dám? Po­mô­že prí­pad­né schvá­le­nie ta­kej­to práv­nej úp­ra­vy sku­toč­ne roz­ší­riť vý­ber, kto­rý spot­re­bi­teľ bu­de mať, a ochrá­ni tvor­cov open sour­ce sof­tvé­ru?

Zdroj: Linux JournalOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Se­riál: C++ pod Win­dows
Se­riál C++ pod Windows, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne PC REVUE od augusta 2000 do septembra 2002. Se­riál ob­shu­je 26 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne
Se­riál Programujeme grafický engine, začal vychád­zať v ma­ga­zí­ne In­foware od novembra 2007 a stále vychádza. Se­riál zatial ob­sahu­je 36 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Tvor­ba in­ter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery
Se­riál Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery, za­čal vy­chád­zať v ma­ga­zí­ne In­foware od apríla 2011 a stá­le vy­chád­za. Se­riál za­tiaľ ob­sa­hu­je 2 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Prog­ra­mu­je­me GPU
Se­riál Programujeme GPU, za­čal vy­chád­zať v ma­ga­zí­ne In­foware od januára 2011 a stá­le vy­chád­za. Se­riál za­tial ob­sa­hu­je 4 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Vý­voj ap­li­ká­cií pre Of­fi­ce 2010 (2007)
Se­riál Vývoj aplikácií pre Office 2010 (2007), za­čal vy­chád­zať v ma­ga­zí­ne In­foware od januára 2011 a stá­le vy­chád­za. Se­riál za­tial ob­sa­hu­je 4 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Jyt­hon
Se­riál Jython, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne In­foware od apríla 2008 do novembra 2009. Se­riál ob­shu­je 14 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Vý­voj ap­li­ká­cií pre mo­bil­né za­ria­de­nia / Ako stvo­riť An­droid
Se­riál Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia / Ako stvoriť Android, za­čal vy­chád­zať v ma­ga­zí­ne In­foware od ja­nuá­ra 2011 a stá­le vy­chád­za. Se­riál za­tial ob­sa­hu­je 4 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Ar­dui­no
Se­riál Arduino, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne In­foware od marca 2010 do júna 2010. Se­riál ob­shu­je 4 čas­tí. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter