Sedem najčastejších dôvodov, prečo používatelia končia s Linuxom

 Li­nuxový za­nie­te­nec Keir Tho­mas bol v ro­ku 2005 jed­ným z pr­vých ľu­dí, kto­rí si uve­do­mi­li po­ten­ciál ope­rač­né­ho sys­té­mu Ubun­tu Li­nux. Priaz­niv­com tej­to li­nuxovej dis­tri­bú­cie je dod­nes a má za se­bou aj nie­koľ­ko ús­peš­ných kniž­ných ti­tu­lov o ope­rač­ných sys­té­moch li­nuxovej ro­di­ny.

Pou­ží­va­te­lia si mô­žu za­dar­mo stiah­nuť aj je­ho kni­hu Ubun­tu Poc­ket Gui­de and Re­fe­ren­ce pria­mo zo strán­ky Ubun­tu­Poc­ket­Gui­de.com . Pod­ľa Kei­ro­vých slov pat­rí väč­ši­na je­ho či­ta­te­ľov do sku­pi­ny, kto­rá chce prejsť z ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows na Li­nux. Čas­to sa však mno­hí z nich vra­ca­jú opäť k svoj­mu pred­chá­dza­jú­ce­mu sys­té­mu. Pre server PCWorld.com sa pre­to roz­ho­dol spí­sať nas­le­du­jú­cich se­dem dô­vo­dov, na kto­ré sa pou­ží­va­te­lia pri pou­ží­va­ní Li­nuxu naj­viac vy­ho­vá­ra­jú.

1. Pod Li­nuxom ne­fun­gu­jú prog­ra­my, kto­ré pou­ží­vam
To­to je čas­tý ar­gu­ment, kto­rý Keir Tho­mas po­ču­je od tých, čo pres­ta­li pou­ží­vať Li­nux. Pod­ľa je­ho skú­se­nos­tí ide naj­mä o pro­duk­ty od spo­loč­nos­ti Ado­be, ako Pho­tos­hop a Dreamweaver. Priz­ná­va však, že pre tie­to vy­so­ko pro­fe­sio­nál­ne rie­še­nia nie sú adek­vát­ne náh­ra­dy pre ope­rač­ný sys­tém Li­nux. A dá­va za prav­du tým, kto­rí mu­se­li z toh­to dô­vo­du os­tať pri sys­té­me Win­dows. No bež­né prog­ra­my, ako je nap­rík­lad kan­ce­lár­sky ba­lík či webo­vý pre­hlia­dač, exis­tu­jú aj pre Li­nux.

2. Niek­to­rý har­dvér mi na Li­nuxe ne­fun­gu­je
Tho­mas vo svo­jom člán­ku uvá­dza, že rov­na­ký prob­lém za­žil aj on na ope­rač­nom sys­té­me Win­dows. Vte­dy mu ne­fun­go­va­la gra­fic­ká kar­ta a Wi-Fi. Všet­ko sa mu však po­da­ri­lo op­ra­viť. Pou­ka­zu­je na to, že op­ra­va a nas­ta­ve­nia väč­ši­nou nes­pô­so­bu­jú ni­ja­ký prob­lém. Na inter­ne­te je množ­stvo ná­vo­dov, pou­ží­va­teľ sa as­poň nie­čo nau­čí o svo­jom ope­rač­nom sys­té­me a pot­reb­nú náp­ra­vu sta­čí vy­ko­nať iba raz.

3. V Li­nuxe mu­sím pí­sať prí­ka­zy
Keir sa na prob­lém ov­lá­da­nia sys­té­mu po­mo­cou pí­sa­nia prí­ka­zov v niek­to­rých si­tuáciách ne­po­ze­rá ne­ga­tív­ne. Zá­sad­ne po­pie­ra ar­gu­men­ty ty­pu: „Li­nux tre­ba ov­lá­dať aj pí­sa­ním prí­ka­zov, pre­to eš­te nie je v po­zí­cii, že by ho moh­li pou­ží­vať bež­ní pou­ží­va­te­lia!“ Pri tých­to ar­gu­men­toch pou­ka­zu­je na fakt, že ne­vi­dí dô­vod, pre­čo by „bež­ní pou­ží­va­te­lia“ ne­ma­li zvlád­nuť pí­sa­nie prí­ka­zov.

4. Stla­čil som „tu“ a nes­ta­lo sa to, čo v sys­té­me Win­dows
Je to mož­né, tvr­dí Keir Tho­mas. Li­nux (Ubun­tu) pred­sa nie je kó­piou Win­dows. Niek­to­ré ve­ci sa lí­šia, iné zas nie. Nez­na­me­ná to však, že sú hor­šie ale­bo lep­šie. Jed­no­du­cho sú len iné. Tho­mas tvr­dí, že sa tre­ba len adap­to­vať, pri čom za­čia­toč­ní­kom po­mô­že aj je­ho sprie­vod­ca pre za­čia­toč­ní­kov.

5. Mo­ja otáz­ka na fó­re ne­bo­la ne­zod­po­ve­da­ná
Aj keď Tho­mas uz­ná­va, že nie všet­ci čle­no­via ko­mu­ni­ty sú ukáž­ko­vý­mi po­rad­ca­mi a vzo­rom sprá­va­nia sa pre os­tat­ných, ta­kí ľu­dia sa náj­du v kaž­dej ob­las­ti ži­vo­ta. Ten­to jav te­da nie je nič, čo by bo­lo spä­té len s ko­mu­ni­tou li­nuxových priaz­niv­cov. Pred­kla­dá však tri chy­by, kto­ré za­čia­toč­ní­ci ro­bia a sa­mi sa tak prip­ra­via o us­po­ko­ji­vú od­po­veď na svo­ju otáz­ku:
- vo svo­jich prís­pev­koch na fó­re sú ag­re­sív­ni a sprá­va­jú sa ne­pria­teľ­sky;
- sú príl­iš le­ni­ví na to, aby sa po­kú­si­li od­po­veď naj­prv náj­sť sa­mi (kla­dú otáz­ky, na kto­ré bo­la od­po­veď da­ná už mno­hok­rát);
- na­ko­niec ne­reš­pek­tu­jú Li­nux a je­ho kul­tú­ru. Tho­mas vy­strí­ha či­ta­te­ľov pred tým, aby po pre­cho­de k fa­nú­ši­kom no­vé­ho OS stá­le nes­po­mí­na­li ten sta­rý a nez­dô­raz­ňo­va­li, v čom je iný a lep­ší.

6. Jed­no­du­cho sa mi Li­nux ne­pá­čil
Tho­mas by bol naj­rad­šej, ke­by pou­ží­va­te­lia priz­na­li, že Li­nux sa im ne­pá­čil, ak to tak nao­zaj je. Čas­to sa to­tiž vy­ho­vá­ra­jú na ne­dos­ta­toč­nú pou­ži­teľ­nosť toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu. Ar­gu­men­tu­jú mu slo­va­mi: „Li­nux ne­má ta­kú ši­ro­kú pou­ži­teľ­nosť ako Win­dows ale­bo OS X.“ Ak im však po­vie, aby svo­je tvr­de­nie nie­čím pod­lo­ži­li, ne­po­ve­dia nič. Ak sa s Li­nuxom niek­to ne­vie sto­tož­niť a má rad­šej iný ope­rač­ný sys­tém, Tho­mas to ne­po­va­žu­je za zlé.

7. Mám vý­ni­moč­ne veľ­ké prob­lé­my pri pou­ží­va­ní Li­nuxu
Tho­mas už po­čul ve­ľa roz­sia­hlych „prí­be­hov“ o vý­ni­moč­ných prob­lé­moch, kto­ré spre­vá­dza­li pou­ží­va­te­ľov pri pou­ží­va­ní, prí­pad­ne eš­te pri in­šta­lá­cii Li­nuxu. Pri­ro­dze­ne, pou­ží­va­te­ľov frus­tru­je, keď s prob­lé­ma­mi zá­pa­sia už pri in­šta­lá­cii, ale Tho­mas si mys­lí, že ich sna­ha vy­rie­šiť prob­lém ho čas­to eš­te viac za­mo­tá. Prá­ve pre­to sa pou­ží­va­te­lia dos­ta­nú do sle­pej ulič­ky, keď za­čnú pres­ta­vo­vať aj to, čo fun­go­va­lo. Z to­ho po­tom vy­plý­va­jú za­mo­ta­né opi­sy prob­lé­mu, kto­rý by sa inak dal jed­no­du­cho vy­rie­šiť.

Zdroj: www.pcworld.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Se­riál: Li­nux prak­tic­ky ako server
Se­riál Linux prakticky ako server, za­čal vy­chád­zať v ma­ga­zí­ne In­foware od septembra 2003 a stá­le vy­chád­za. Se­riál za­tiaľ ob­sa­hu­je 85 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne
Se­riál Linux súkromne i pracovne, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne In­foware od septembra 2006 do de­cem­bra 2010. Se­riál ob­shu­je 45 čas­tí. čítať »
 
Osem tipov pre rýchlejší štart Ubuntu
Aj keď sa môže zdať, že dnešné linuxové distribúcie bežia na počítačoch maximálnou možnou rýchlosťou, nie je to pravda. čítať »
 
10 dôležitých úspechov Linuxu
IT profesionáli, ktorí sa angažujú v projekte IBM developerWorks, sa pri príležitosti 10. výročia tohto projektu, rozhodli spísať 10 významných úspechov operačného systému Linux čítať »
 
Sedem najčastejších dôvodov, prečo používatelia končia s Linuxom
Linuxový zanietenec Keir Thomas bol v roku 2005 jedným z prvých ľudí, ktorí si uvedomili potenciál operačného systému Ubuntu Linux. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter