Vývojársky nástroj integrovaný priamo v databáze

V pred­chád­za­jú­com čís­le sme pri­nies­li re­por­táž z kon­fe­ren­cie Orac­le De­ve­lop, kde bo­li pred­sta­ve­né no­vin­ky a ak­tuál­ne tec­hno­lo­gic­ké tren­dy. Po ak­vi­zí­cii spo­loč­nos­tí Peop­le­soft, Sie­bel, JDEdwards a hlav­ne BEA Sys­tems má Orac­le ši­ro­kú pa­le­tu nás­tro­jov na vý­voj ap­li­ká­cií a kon­fi­gu­rá­ciu do­dá­va­ných sys­té­mov. V člán­ku pred­sta­ví­me naj­jed­no­duc­hší a zá­ro­veň naj­dos­tup­nej­ší vý­vo­jár­sky nás­troj Orac­le Ap­pli­ca­tion Express (APEX).

Ten­to nás­troj na rých­ly vý­voj da­ta­bá­zo­vých webo­vých ap­li­ká­cií je pria­mo in­teg­ro­va­ný vo všet­kých edí­ciách Orac­le Da­ta­ba­se 11g, 10g aj 9iR2 vrá­ta­ne voľ­ne ší­ri­teľ­ných edí­cií Express. Po­uží­va­teľ­ské roz­hra­nie je reali­zo­va­né pros­tred­níc­tvom webo­vé­ho preh­lia­da­ča a mô­žu s ním pra­co­vať aj za­čia­toč­ní­ci s ob­med­ze­ný­mi prog­ra­má­tor­ský­mi skú­se­nos­ťa­mi.

oracle1.jpg

Zá­klad­ná sché­ma ar­chi­tek­tú­ry Orac­le Ap­pli­ca­tion Express


Da­ta­bá­za, ako úlo­žis­ko úda­jov spra­vo­va­né da­ta­bá­zo­vým server­om, je sí­ce vo väč­ši­ne prí­pa­dov pi­lierom in­for­mač­ných sys­té­mov, no tak­mer vždy je na­sa­de­ná v sú­čin­nos­ti s rôz­ny­mi ap­li­ká­cia­mi, čas­to vy­ví­ja­ný­mi na mie­ru. APEX umož­ňu­je vy­tvá­rať a na­sad­zo­vať ap­li­ká­cie s pro­fe­sio­nál­nym di­zaj­nom, kto­ré sú rých­le a bez­peč­né. K dis­po­zí­cii je bo­ha­tá po­nu­ka so­fis­ti­ko­va­ných kom­po­nen­tov na rých­ly vi­zuál­ny návrh ap­li­ká­cií.

Vo voľ­ne ší­ri­teľ­nej ver­zii Orac­le 11g Express sa po prih­lá­se­ní v zoz­na­me ikon na prá­cu s da­ta­bá­zou a jej sprá­vu zob­ra­zí aj iko­na Ap­pli­ca­tion Buil­der. Po­mo­cou nej sa mô­že­te pria­mo dos­tať k for­mu­lá­ru na vy­tvá­ra­nie a úp­ra­vy ap­li­ká­cií ale­bo vy­užiť mož­nos­ti me­nu, kto­ré ob­sa­hu­je po­lož­ky na naj­čas­tej­šie čin­nos­ti vy­ko­ná­va­né pri vý­vo­ji (vy­tvá­ra­nie, pre­ze­ra­nie a ad­mi­nis­trá­ciu ap­li­ká­cií).

oracle2.jpg

Prís­tup k fun­kcio­na­li­te Orac­le Ap­pli­ca­tion Express vo voľ­ne ší­ri­teľ­nej ver­zii Orac­le 11g Express


V po­nu­ke na vy­tvo­re­nie no­vé­ho pro­jek­tu sú k dis­po­zí­cii tri zá­klad­né voľ­by:
- Crea­te Ap­pli­ca­tion: voľ­ba na vy­tvo­re­nie no­vej ap­li­ká­cie, pri­čom de­fi­nu­je­me strán­ky, auten­ti­fi­kač­nú sché­mu a po­uží­va­teľ­ské roz­hra­nie. Úda­je zob­ra­zo­va­né na strán­kach ap­li­ká­cie sa mô­žu vy­be­rať z ta­bu­liek na zá­kla­de do­py­tov, de­fi­no­va­ných buď v pro­ce­se návr­hu ap­li­ká­cie, prí­pad­ne dy­na­mic­ky po­čas jej be­hu
- From a Spread­sheet: zá­kla­dom toh­to ty­pu pro­jek­tu ap­li­ká­cie bu­dú úda­je z ta­bu­liek ta­buľ­ko­vé­ho pro­ce­so­ra
- De­monstra­tion Ap­pli­ca­tion: voľ­ba nain­šta­lu­je, prí­pad­ne od­in­šta­lu­je ukáž­ko­vú cvič­nú ap­li­ká­ciu

V ľa­vej čas­ti pra­cov­nej ob­ra­zov­ky je pro­ces­ný di­ag­ram ap­li­ká­cie. Na za­čiat­ku pro­jek­tu vo for­mu­lá­ri na de­fi­no­va­nie ty­pu ap­li­ká­cie ob­sa­hu­je di­ag­ram len hlav­né blo­ky na naj­vyš­šej úrov­ni gra­nu­la­ri­ty:
- Met­hod
- De­fi­ne Ap­pli­ca­tion
- Con­firm

Po vy­pl­ne­ní glo­bál­nych in­for­má­cií pre ap­li­ká­ciu mož­no po­dľa pro­ces­né­ho di­ag­ra­mu navr­ho­vať jed­not­li­vé strán­ky ob­sa­hu­jú­ce úda­je z da­ta­bá­zo­vých ta­bu­liek, re­por­ty, po­uží­va­teľ­ské roz­hra­nie na ma­ni­pu­lá­ciu s tý­mi­to údaj­mi, na­vi­gač­nú štruk­tú­ru med­zi jed­not­li­vý­mi strán­ka­mi ap­li­ká­cie a zá­klad­ný di­zajn.

Po­mo­cou for­mu­lá­rov na jed­not­li­vých strán­kach ap­li­ká­cie mož­no reali­zo­vať roz­hra­nie na zob­ra­zo­va­nie úda­jov a ma­ni­pu­lá­ciu s ni­mi. K dis­po­zí­cii sú pred­de­fi­no­va­né šab­ló­ny na for­mu­lár, re­port, ta­buľ­ko­vý for­mu­lár, prí­pad­ne na kom­bi­ná­ciu for­mu­lá­rov a re­por­tov na jed­nej strán­ke. Strán­ka ty­pu re­port zob­ra­zu­je úda­je z da­ta­bá­zo­vých ta­bu­liek, na strán­ke ty­pu for­mu­lár mož­no pra­co­vať na úrov­ni zá­zna­mu. K dis­po­zí­cii je mož­nosť pri­da­nia ana­ly­tic­kej strán­ky na zob­ra­zo­va­nie rôz­nych dopl­nko­vých in­for­má­cií.

Ne­na­dar­mo sa ho­vo­rí, že obal a di­zajn pre­dá­va. Pre­to je dôs­led­ne po­dpo­ro­va­ná fá­za návr­hu zá­klad­né­ho vzhľa­du po­uží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia ap­li­ká­cie. V zá­vis­los­ti od ná­me­tu ap­li­ká­cie, pre­fe­ro­va­nej fi­rem­nej kul­tú­ry di­zaj­nu si tre­ba zvo­liť jed­nu z po­nú­ka­ných tém. Vý­ber té­my má vplyv na kom­bi­ná­cie fa­rieb, typ tla­či­diel a zá­lo­žiek na­vi­gač­nej štruk­tú­ry, za­kom­po­no­va­nie prí­pad­né­ho fa­reb­né­ho vzo­ro­vé­ho ale­bo ob­ra­zo­vé­ho po­za­dia strá­nok a po­dob­ne.

oracle3.jpg

Po­nu­ka kom­po­nen­tov na rých­ly vi­zuál­ny návrh ap­li­ká­cií


Po od­la­de­ní webo­vej da­ta­bá­zo­vej ap­li­ká­cie sú k dis­po­zí­cii „su­ro­vé“ strán­ky, na kto­rých sú ta­buľ­ky a re­por­ty na zob­ra­ze­nie vy­špe­ci­fi­ko­va­ných úda­jov. Všet­ko os­tat­né, po­čnúc fi­rem­ným lo­gom, po­treb­ným hyper­texto­vým ob­sa­hom, in­for­má­cia­mi a po­dob­ne, čo dot­vo­rí kom­plex­ný vzhľad a fun­kcio­na­li­tu ap­li­ká­cie, mož­no nás­led­ne do­di­zaj­no­vať.
http://otn.orac­le.com/apex

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Se­riál: C++ pod Win­dows
Se­riál C++ pod Windows, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne PC REVUE od augusta 2000 do septembra 2002. Se­riál ob­shu­je 26 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne
Se­riál Programujeme grafický engine, začal vychád­zať v ma­ga­zí­ne In­foware od novembra 2007 a stále vychádza. Se­riál zatial ob­sahu­je 36 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Tvor­ba in­ter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery
Se­riál Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery, za­čal vy­chád­zať v ma­ga­zí­ne In­foware od apríla 2011 a stá­le vy­chád­za. Se­riál za­tiaľ ob­sa­hu­je 2 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Prog­ra­mu­je­me GPU
Se­riál Programujeme GPU, za­čal vy­chád­zať v ma­ga­zí­ne In­foware od januára 2011 a stá­le vy­chád­za. Se­riál za­tial ob­sa­hu­je 4 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Vý­voj ap­li­ká­cií pre Of­fi­ce 2010 (2007)
Se­riál Vývoj aplikácií pre Office 2010 (2007), za­čal vy­chád­zať v ma­ga­zí­ne In­foware od januára 2011 a stá­le vy­chád­za. Se­riál za­tial ob­sa­hu­je 4 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Jyt­hon
Se­riál Jython, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne In­foware od apríla 2008 do novembra 2009. Se­riál ob­shu­je 14 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Vý­voj ap­li­ká­cií pre mo­bil­né za­ria­de­nia / Ako stvo­riť An­droid
Se­riál Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia / Ako stvoriť Android, za­čal vy­chád­zať v ma­ga­zí­ne In­foware od ja­nuá­ra 2011 a stá­le vy­chád­za. Se­riál za­tial ob­sa­hu­je 4 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Ar­dui­no
Se­riál Arduino, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne In­foware od marca 2010 do júna 2010. Se­riál ob­shu­je 4 čas­tí. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter