Zálohovanie serverov v prostredí Windows Server 2008

Zá­lo­ho­va­nie server­ov je kri­tic­ký bod sprá­vy aké­ho­koľ­vek pros­tre­dia. Keď­že od ver­zie Mic­ro­soft Win­dows Server 2008 je ce­lá kon­cep­cia zá­lo­ho­va­nia zme­ne­ná, po­zrie­me sa v na­šom člán­ku bliž­šie na prob­le­ma­ti­ku zá­lo­hy a ob­no­vy server­ov.

V pô­vod­ných ver­ziách server­ov­ých ope­rač­ných sys­té­mov bol na zá­lo­ho­va­nie server­ov k dis­po­zí­cii nás­troj ntbac­kup.exe. Poh­ľad do his­tó­rie toh­to nás­tro­ja za­čne­me pri nás­tro­ji MSBac­kup, kto­rý bol dos­tup­ný eš­te v 16-bi­to­vých ver­ziách. Sa­mot­ný ntbac­kup.exe vy­ví­ja­la spo­loč­nosť Sea­ga­te Software v spo­lup­rá­ci s Mic­ro­sof­tom. Sea­ga­te Software nes­kôr pre­šiel pod hla­vič­ku Ve­ri­tas a ten za­sa prev­za­la fir­ma Sym­an­tec. Pos­led­ne me­no­va­ná spo­loč­nosť však po­nú­ka vlas­tné rie­še­nie zá­lo­ho­va­nia, a tak sa ne­do­siah­la všeo­bec­ná zho­da o ďal­šom za­po­ži­ča­ní toh­to sof­tvé­ro­vé­ho kom­po­nen­tu. Pre­to už dl­ho pred vy­da­ním ak­tuál­nej ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu mu­se­li vý­vo­já­ri v spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft vy­mýš­ľať no­vý spô­sob zá­lo­ho­va­nia dát. Win­dows Server Bac­kup, ako sa no­vý sys­tém zá­lo­ho­va­nia server­ov na­zý­va, je orien­to­va­ný na ob­ra­zy dis­ko­vých od­die­lov (ima­ge-ba­sed). V praxi to zna­me­ná, že v no­vom sys­té­me na roz­diel od nás­tro­ja ntbac­kup.exe ne­mož­no zá­lo­ho­vať jed­not­li­vé ad­re­sá­re a sú­bo­ry, ale iba ce­lé dis­ko­vé od­die­ly. Sys­tém ich uk­la­dá do for­má­tu Mic­ro­soft Vir­tual Hard Disk – ten is­tý for­mát sa pou­ží­va vo vir­tua­li­zač­ných tech­no­ló­giách ako Mic­ro­soft Vir­tual PC a Mic­ro­soft Vir­tual Server. Do­kon­ca mô­že­me tak­to vy­tvo­re­né zá­lo­hy pri­po­jiť ako dis­ko­vé od­die­ly do vir­tuál­nych stro­jov. Win­dows Server Bac­kup však má dos­ta­tok pros­tried­kov na to, aby bo­lo mož­né pl­no­hod­not­ne spra­vo­vať zá­lo­ho­va­né dis­ko­vé od­die­ly. Skôr ako bu­de­me môcť Win­dows Server Bac­kup pou­ží­vať, mu­sí­me ho doin­šta­lo­vať ako no­vú sú­časť server­ov­ej in­šta­lá­cie. V di­aló­gu Se­lect Fea­tu­res si mô­že­me vy­brať nie­len kom­po­nent Win­dows Server Bac­kup, ale aj nás­tro­je z prí­ka­zo­vé­ho riad­ka. Tá­to mož­nosť bu­de od nás po­ža­do­vať aj po­lož­ku Win­dows Power­Shell.


Pri­dá­va­nie nás­tro­jov z prí­ka­zo­vé­ho riad­ka vy­ža­du­je Power­Shell

Po nain­šta­lo­va­ní kom­po­nen­tu Win­dows Server Bac­kup mô­že­me po pr­výk­rát spus­tiť je­ho kon­zo­lu. V jej hor­nej čas­ti nás bu­de vý­stra­ha vy­zý­vať k vy­tvo­re­niu plá­no­va­nej zá­lo­hy sys­té­mu. Win­dows Server Bac­kup vy­tvá­ra dva ty­py zá­loh. Pr­vý typ je zá­lo­ha na ob­no­vu sys­té­mu. Do nej sa auto­ma­tic­ky pri­dá­va­jú všet­ky kri­tic­ké dis­ko­vé od­die­ly, pot­reb­né na úpl­né ob­no­ve­nie server­ov­ej in­šta­lá­cie. Dru­hý typ zá­loh je ur­če­ný pre dis­ko­vé od­die­ly, kto­ré neob­sa­hu­jú ne­vyh­nut­né sys­té­mo­vé kom­po­nen­ty. Ako pr­vú zá­lo­hu na­kon­fi­gu­ru­je­me plá­no­va­nú zá­lo­hu sys­té­mu. Bu­de­me ju môcť pou­žiť aj v prí­pa­de úpl­né­ho zly­ha­nia server­a. Spo­me­dzi ad­mi­nis­trač­ných nás­tro­jov v me­nu si vy­be­rie­me Win­dows Server Bac­kup a klik­ne­me na od­kaz Bac­kup Sche­du­le v ob­las­ti ak­cií v pra­vej čas­ti kon­zo­ly. Spus­tí sa sprie­vod­ca vy­tvo­re­ním plá­no­va­nej zá­lo­hy. V pr­vom di­aló­gu vy­be­rie­me po­lož­ku Full Server na úpl­né zá­lo­ho­va­nie server­a vrá­ta­ne všet­kých dis­ko­vých od­die­lov. V dru­hom di­aló­gu vy­be­rie­me čas zá­lo­ho­va­nia. Má­me mož­nosť de­fi­no­vať den­né zá­lo­ho­va­nie ale­bo zá­lo­ho­va­nie viac­krát za deň. V tre­ťom kro­ku ur­ču­je­me umies­tne­nie zá­lo­hy. Aj keď sú všeo­bec­ne dos­tup­né des­ti­ná­cie zá­loh na lo­kál­ne, exter­né a sie­ťo­vé dis­ky a do­kon­ca aj zá­lo­hy na pre­ná­ša­teľ­né mé­diá ako DVD, na plá­no­va­nú zá­lo­hu má­me dos­tup­né iba lo­kál­ne a exter­né dis­ky. Tla­čid­lom Show all avai­lab­le dis­ks mô­že­me vy­brať je­den ale­bo viac dis­kov ur­če­ných na plá­no­va­nú zá­lo­hu.


Vý­ber cie­ľo­vé­ho dis­ku zá­lo­hy

Na roz­diel od nás­tro­ja ntbac­kup.exe je des­ti­ná­cia plá­no­va­nej zá­lo­hy po pou­ži­tí kom­plet­ne ne­dos­tup­ná. Win­dows Server Bac­kup nie­len­že disk sfor­má­tu­je, ale na­vy­še no­vo vy­tvo­re­ný od­diel, na kto­rom bu­de zá­lo­ha, je ne­dos­tup­ný pre Win­dows Explo­rer.


Na dis­ku sa vy­tvo­rí od­diel NTFS bez ozna­če­nia pís­me­nom v sys­té­me

Pred­chá­dza sa tým poš­ko­de­niu zá­loh. Ten­to zá­sah do dis­ku je, sa­moz­rej­me, spre­vá­dza­ný vý­raz­ným upo­zor­ne­ním. Po vý­be­re umies­tne­nia nám sys­tém zob­ra­zí ozna­če­nie dis­ku, kto­rým by sme ma­li exter­ný disk za­bez­pe­čiť. Tak­to ozna­če­ný disk bu­de pre­dur­če­ný iba na zá­lo­ho­va­nie da­né­ho server­a.


Od­po­rú­ča­né ozna­če­nie je dob­ré uro­biť na exter­ných dis­koch

Opä­tov­né zá­lo­ho­va­nie na už pou­ži­té mé­diá bu­de mať za nás­le­dok pri­dá­va­nie zá­loh až do za­pl­ne­nia dis­ko­vé­ho od­die­lu. Po­tom bu­dú auto­ma­tic­ky pre­pi­so­va­né star­šie zá­lo­hy tý­mi ak­tuál­ny­mi. Ďal­ší typ zá­lo­hy je zá­lo­ha sú­bo­rov a ad­re­sá­rov. Mô­že­me ju reali­zo­vať pros­tred­níc­tvom po­lož­ky Bac­kup On­ce. Umož­ňu­je nám zá­lo­hu na sie­ťo­vé dis­ky aj na pre­ná­ša­teľ­né mé­diá. Ok­rem di­aló­gu umies­tne­nia zá­loh sa pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie od plá­no­va­nej zá­lo­hy príl­iš ne­lí­ši.


Prá­ve pre­bie­ha zá­lo­ha na sie­ťo­vý disk

Na ob­ráz­ku vi­dí­me prá­ve pre­bie­ha­jú­cu jed­no­ra­zo­vú zá­lo­hu sys­té­mo­vé­ho dis­ku na vzdia­le­ný disk. Ok­rem tých­to zá­loh mož­no zá­lo­ho­vať aj pros­tred­níc­tvom nás­tro­jov prí­ka­zo­vé­ho riad­ka. Nás­troj Wbad­min.exe má ši­ro­ké pou­ži­tie. Pros­tred­níc­tvom ne­ho mô­že­me ro­biť zá­lo­hu a ob­no­vu sú­bo­rov, ale aj ce­lé­ho sys­té­mu. Kom­plet­ný opis je dos­tup­ný na strán­ke http://tech­net.mic­ro­soft.com/en-us/lib­ra­ry/cc754015.aspx. Niek­to­ré z prí­ka­zov Wbad­min.exe sú dos­tup­né iba v pros­tre­dí Win­dows RE. RE je skrat­ka pre Re­co­ve­ry En­vi­ron­ment. Je to pros­tre­die za­lo­že­né na sys­té­me Win­dows PE 2.0. Naj­jed­no­duch­šie sa doň dos­ta­ne­me pros­tred­níc­tvom za­ve­de­nia sys­té­mu z pro­duk­to­vé­ho DVD. Na strán­kach spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft sa na­chá­dza­jú aj pos­tu­py na vy­tvo­re­nie za­vá­dzacie­ho kľú­ča USB ale­bo de­di­ko­va­né­ho od­die­lu na lo­kál­nom dis­ku server­a. Win­dows RE nie je pod­stat­ný len pre dos­tup­nosť všet­kých prí­ka­zov Wbad­min.exe, ale hlav­ne pre mož­nos­ti ob­no­vy sys­té­mo­vé­ho od­die­lu server­a či ob­no­vy sta­vu sys­té­mu. Po za­ve­de­ní sys­té­mu z pro­duk­to­vé­ho DVD a vý­be­re ja­zy­ka klik­ne­me na op­ra­vu sys­té­mu a vy­be­rie­me si Com­ple­te PC Bac­kup. V nas­le­du­jú­com di­aló­gu si mô­že­me vy­brať, z akej zá­lo­hy sys­tém ob­no­ví­me. Má­me dos­tup­né lo­kál­ne, exter­né a do­kon­ca aj sie­ťo­vé dis­ky.


Ob­no­va sys­té­mu ini­cia­li­zo­va­ná z pros­tre­dia Win­dows RE

Po voľ­be zá­lo­hy vy­be­rie­me v ďal­šom di­aló­gu dis­ky, kto­ré nech­ce­me ob­no­vou pre­pí­sať. Po reš­tar­te sys­té­mu je server ob­no­ve­ný do sta­vu, v akom bol v ča­se zá­lo­ho­va­nia. Ak dôj­de iba k vy­ma­za­niu, pre­pi­su ale­bo poš­ko­de­niu jed­not­li­vých sú­bo­rov, mô­že­me uro­biť ob­no­vu v on-li­ne sta­ve. Naš­tar­tu­je­me Win­dows Server Bac­kup a zvo­lí­me si po­lož­ku Re­co­ver. Po­mo­cou sprie­vod­cu vy­be­rie­me lo­kál­ny ale­bo vzdia­le­ný server, zá­lo­hu, z kto­rej chce­me ob­no­vo­vať, a vy­hľa­dá­me v zá­lo­he sú­bo­ry ur­če­né na ob­no­vu. OBR10 Na zá­ver ur­čí­me mož­nos­ti ob­no­vy. Ur­čí­me sys­té­mu, či má iba dopl­niť chý­ba­jú­ce sú­bo­ry ale­bo pre­pí­sať všet­ky bez vý­nim­ky.

No­vý zá­lo­ho­va­cí sys­tém vsta­va­ný do ope­rač­né­ho sys­té­mu Mic­ro­soft Win­dows Server 2008 je rých­lej­ší a flexibil­nej­ší ako pred­chá­dza­jú­ce spô­so­by. Má však aj via­ce­ro ne­vý­hod, nap­rík­lad ne­mož­nosť zá­lo­ho­va­nia na pás­ky ale­bo ne­vyh­nut­nosť vý­be­ru ce­lé­ho od­die­lu na zá­lo­ho­va­nie. Tie­to ne­dos­tat­ky bu­dú väč­šie or­ga­ni­zá­cie nú­tiť za­kú­piť sa­mos­tat­ný zá­lo­ho­va­cí sys­tém. Me­dzi vý­rob­ca­mi tre­tích strán bu­de jed­nou z mož­nos­tí aj pro­dukt spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Da­ta Pro­tec­tion Ma­na­ger 2007. Aj keď vy­ža­du­je in­šta­lá­ciu na de­di­ko­va­ný server, po­nú­ka tak­mer ideál­ne rie­še­nie zá­lo­ho­va­nia pre stred­né a väč­šie or­ga­ni­zá­cie, kto­ré pou­ží­va­jú ap­li­ká­cie fir­my Mic­ro­soft.

Alexan­der Har­math, CIT

Zdroj: InfowareOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Se­riál: Sha­re­Point Server 2010
Se­riál Využitie Excel Services v rámci BI na platforme SharePoint Server 2010, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne In­foware od augusta 2010 do de­cem­bra 2010. Se­riál ob­shu­je 4 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Vir­tua­li­zá­cia
Se­riál Virtualizácia, vy­chád­zal v ma­ga­zí­ne In­foware od februára 2009 do de­cem­bra 2009. Se­riál ob­shu­je 8 čas­tí. čítať »
 
Se­riál: Hac­king webu a ob­ra­na
Seriál Hacking webu a obrana, vychádzal v magazíne Infoware od januára 2008 do decembra 2008. Seriál obshuje 11 častí. čítať »
 
Exchan­ge Server 2010 – Exchan­ge Con­trol Pa­nel
V tomto článku sa budeme venovať aplikácii Exchange Control Panel (ECP), ktorá je súčasťou produktu Exchange Server 2010 čítať »
 
IW: Exchange Server 2010 – uchovanie a obnova vymazaných správ
V praxi sa administrátori Exchange serverov často stretávajú s požiadavkou na obnovu starších správ, ktoré boli vymazané omylom alebo zámerne pri upratovaní poštovej schránky z kapacitných dôvodov. čítať »
 
Sys­tem Cen­ter Servic­e Ma­na­ger 2010 – In­ci­dent Ma­na­ge­ment a Servic­e Desk v po­da­ní Mic­ro­sof­tu
Spoločnosti Microsoft v minulosti chýbal centrálny nástroj na riešenie problémov v IT infraštruktúre organizácií, ktorý by svojimi mož nosťami centralizoval a umožňoval poskytovanie riešení z pohľadu aplikácií a používateľov. čítať »
 
Mo­ni­to­ring server­ov­ej far­my pros­tred­níc­tvom Cit­rix Ed­ge­Sight
Citrix EdgeSight poskytuje organizáciám možnosti sledovania koncových používateľov, výkonu serverov, aplikácií a spojení v reálnom čase bez ohľadu na spôsob pripojenia čítať »
 
IW: Konfigurácia zabezpečenia v prostredí Windows Server 2008 pomocou Security Configuration Wizard
V prostredí Windows Server 2008 je k dispozícii niekoľko nástrojov umožňujúcich dostať server do stavu požadovanej bezpečnosti. Jeden z nich je Security Configuration Wizard (SCW) čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter