Business Intelligence nie je len softvér

Množstvo firemných dát rastie závratným tempom a zároveň rastie aj tlak na ich pretváranie do podoby užitočných informácií. Rastúce množstvá dát si vyžadujú nájsť optimálny spôsob, ako to robiť. Jedna z ciest na zvládnutie zvýšeného tlaku na získavanie informácií je Business Intelligence (BI).

Úlohou BI nie je len spracúvať podnikové dáta a pretvárať ich na informácie s pridanou hodnotou, ale aj sprostredkovávať ich koncovým používateľom, aby sa následne dali použiť na riadenie spoločnosti alebo jej jednotlivých úsekov a oddelení.

Business Intelligence nie je len balík softvérových produktov, ktorý sa nainštaluje a tým sa všetko skončí. Bolo by chybou domnievať sa, že ak si firma zakúpi a nainštaluje softvérový produkt, ktorý nesie v názve Business Intelligence, bude mať automaticky k dispozícii riešenie BI.

Aj v prípade, že vybraný produkt BI spĺňa všetky očakávania používateľa, či už je to webové rozhranie na tvorbu reportov, jednoduché vytváranie správ, analýza OLAP, alebo jednotná bezpečnosť notifikácie cez e-mail alebo SMS, výberom správneho softvérového produktu pre BI sa všetko len začína.

Kúpou softvéru sa to začína
Ako vybrať správny softvér BI, aby vyhovoval potrebám podniku a organizácie? Toto je asi najčastejšia otázka, ktorú si kladie každý, kto uvažuje o zavedení nového alebo nahradení starého riešenia BI. Zvyčajne sa výber konkrétneho produktu ponecháva na IT oddelenie, ale aj to musí čeliť tej istej otázke.

Jedna z najjednoduchších možností je využiť nezávislé prieskumy a vybrať si riešenie, ktoré sa považuje za špičku v danej oblasti. Sofistikovanejšiu metódu predstavujú služby externých odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami s BI, resp. spoločností, ktoré sa špecializujú na túto problematiku.

Veľa firiem si však kladie otázku, či využitie externistov prináša nejakú pridanú hodnotu alebo sú to len peniaze vyhodené von oknom. Odpoveď na túto otázku znie: Vo väčšine prípadov nie, pretože externá firma môže priniesť nový pohľad na vec a uľahčiť tak výber produktu BI. Sú však aj prípady, keď vybrané riešenie BI nesplnilo očakávania spoločnosti, hoci ho odporučila konzultačná firma. Preto je dôležité venovať pozornosť aj výberu spoľahlivého partnera.

Ako postupovať pri rozhodovaní
Pred výberom riešenia je dôležité mať jasno v tom, čo je cieľom implementácie BI. Prvým krokom by mala byť analýza stavu a stanovenie cieľov vrátane časových horizontov, v ktorých sa majú dosiahnuť. Analýza by mala zahŕňať možnosti podnikových informačných systémov, vedomosti zamestnancov, ako aj pracovníkov priamo zahrnutých do procesov BI. Až potom možno pokračovať.

Vo všeobecnosti by cieľom implementácie BI malo byť zlepšenie procesov, kvality služieb, spokojnosti zákazníkov alebo schopnosti firmy rýchlejšie reagovať na zmenené požiadavky trhu a legislatívy. Konkrétne si pod týmito pojmami môžeme predstaviť napríklad to, aký nový tovar treba uviesť na trh, aby spoločnosť získala nových klientov.

Dôležitým kritériom pri rozhodovaní sú aj oblasti potrieb firmy, ktoré budú zahrnuté do BI. Preto je niekedy dobré rozdeliť implementáciu do viacerých etáp a jednotlivé funkcie dopĺňať postupne. Napríklad BI pre financie odpovedá na otázky, aký je príjem, aký je zisk, aké sú výdavky, aké sú prevádzkové náklady, a to v rôznych perspektívach – za posledný štvrťrok, oproti predchádzajúcemu obdobiu, v porovnaní s inými lokalitami. BI pre oblasť predaja zasa poukazuje na produktové portfólio a predajné kanály a odpovedá na otázky, koľko výrobkov sa predalo, ktorým zákazníkom, v ktorých regiónoch, ako si počínali jednotliví predajcovia.

Dostupnosť a bezpečnosť riešenia
Dostupnosť by mala byť jedným z rozhodujúcich kritérií pri definovaní nového alebo náhrade starého riešenia BI. Pod dostupnosťou si však nemožno predstavovať len počet koncových používateľov pristupujúcich k BI na základe definovaných oprávnení. Dostupnosť treba chápať oveľa komplexnejšie.

Rovnakú, ak nie väčšiu pozornosť treba venovať aj dostupnosti dát z BI – dobám aktualizácie záznamov, historickým dátam a reakcii systému, teda času, za aký príde odpoveď na otázku. Treba dbať predovšetkým na to, aby latencia systému neprekračovala hranicu potreby daných informácií pre rozhodovanie.

Zvýšený dôraz treba klásť aj na bezpečnosť BI, ktorá úzko súvisí s dostupnosťou. Ani túto oblasť nemožno zužovať len na stanovenie prístupových práv a nastavenie prístupového hesla do systému. K bezpečnosti BI by sa malo pristupovať aj z hľadiska obchodnej kontinuity. Treba si položiť otázku, čo sa stane, ak systém nebude dostupný, prípadne ak pri náhlom zrútení systému príde k strate historických dát.

Odpovede na tieto otázky dávajú najlepšiu predstavu, ako treba chápať bezpečnosť BI – ide o komplexné zabezpečenie prístupu k systému a dátam, fyzickú bezpečnosť systému, dátovú bezpečnosť a zabezpečenie obchodnej kontinuity.

Základom sú kvalitné dáta
Jadrom systémov BI sú dáta a obchodný model. Obchodný model je postavený nad dátami, ktoré sa získavajú nielen z podnikových systémov, ale aj z externých zdrojov nachádzajúcich sa mimo spoločnosti, ako sú štatistický úrad alebo národná banka. Pre lepšiu predstavu možno dáta v informačných systémoch prirovnať ku krvi v organizme. Pri jej infikovaní nastáva kolaps, ktorý môže mať fatálne dôsledky. Rovnako fatálne dôsledky pre firmu môžu mať nekonzistentné, duplicitné a neaktuálne dáta. Nekvalitné údaje vedú ku skresleným výsledkom v reportoch a následne aj k zlým rozhodnutiam.

Preto je dôležité venovať dátam zvýšenú pozornosť a prijať stratégiu na zvýšenie ich kvality. Tá by sa mala sústreďovať primárne na dáta v zdrojových systémoch. Ak to nie je možné, treba kvalitu dát ošetriť priamo v obchodnom modeli. Často sa tieto postupy implementujú pri tvorbe dátového skladu, ak je k dispozícii.

Čo obsahuje obchodný model
Obchodný model stanovuje vnútorné pravidla v systéme, aby používateľ dostal požadovaný výsledok bez nutnosti poznania komplexných väzieb medzi dátami. Patria k nim pravidlá pre alokácie, pre spájanie dát z nesúrodých systémov, ako aj pravidlá pre narábanie s nekonzistentnými dátami.

Obchodný model sa nezameriava len na databázový model, ale aj na pravidlá platné pre spracovanie a reportovanie. Jedným z prvkov obchodného modelu môže byť aj proces manipulácie s pomaly sa meniacimi dimenziami (slowly changing dimensions), teda spôsob, akým sa budú spracúvať dáta v dimenziách, ktoré sa menia v čase – napríklad pri preradení zákazníka z jedného segmentu do druhého, pri zrušení pobočky, pri vzniku alebo zániku produktu. Malo by sa na to pamätať už pri tvorbe obchodného modelu, pretože spätné zmeny si vyžiadajú nemalé prostriedky z pohľadu času, financií i ľudských zdrojov.

Business Intelligence Competency Center
Správna prevádzka BI je rovnako dôležitá ako správna implementácia, pretože musí rýchlo reagovať na zmeny na trhu, požiadavky koncových používateľov, zmeny v zdrojových systémoch a podobne. Optimálnym spôsobom, ako to docieliť, je vytvorenie Business Intelligence Competency Center (BICC). BICC je v podstate virtuálny tím ľudí z IT oddelenia, biznis používateľov, metodikov a manažmentu. Tento tím riadi práce na BI, triedi a kategorizuje nové požiadavky a analyzuje dosahy na existujúci systém. Vytvorenie silného BICC je kľúčové pre ďalší rozvoj BI.

Ako je zrejmé, BI nie je len softvér, ale je to celý rad pracovných postupov, nástrojov, ľudí a dát, ktoré pretvára na užitočné informácie. Aj keď voľba softvérového riešenia determinuje náročnosť implementácie a následne aj komplexnosť prevádzky, bolo by chybou sústreďovať sa len na softvér.

Igor Balažovič
Business Intelligence Consultant

Zdroj: Redakcia IWOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­for­mač­ná bez­peč­nosť: Geog­ra­fic­ky dis­tri­buo­va­ná ochra­na dát
Ako minimalizovať výpadok IT služieb a stratu dát v dôsledku nepriaznivých udalostí. Zatiaľ čo v predošlej dekáde stačilo chrániť pred výpadkom niektoré aplikácie.  čítať »
 
Pla­te­ná rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO – vý­ho­dy, ne­ga­tí­va, mož­nos­ti
Špecialisti na SEO tvrdia, že správnou optimalizáciou webu máte šancu získať oveľa viac ako platenou reklamou. Naproti tomu experti na platenú reklamu argumentujú dosahovaním rýchlych a merateľných výsledkov. čítať »
 
Ar­chi­tekt vs Pro­jek­to­vý ma­na­žér - spo­jen­ci, či ne­pria­te­lia?
Tieto roly existujú v každom väčšom projekte, ale napriek tomu ich spolupráca často neprebieha tak hladko ako by sa očakávalo. Je dôvod v samotných rolách, alebo leží úplne inde? čítať »
 
Ap­pli­ca­tion De­li­ve­ry – efek­tív­na ochra­na pro­ti hac­ke­rom a op­ti­ma­li­zá­cia vý­ko­nu slu­žieb
Sú vaše webové služby chránené proti hackerom? Programátori často urobia chyby, ktoré dokážu útočníci zneužiť.   čítať »
 
Cloud com­pu­ting: Oča­ká­va­nia a reali­ta, preh­ľad pos­ky­to­va­te­ľov (Ama­zon, Goog­le, IBM, Mic­ro­soft)
Cloud computing, technológia predstavujúca model zdieľania hardvérových zdrojov pomocou virtualizácie a automatizácie, v súčasnosti naberá rýchlosť pri globálnom rozširovaní sa do celého spektra sektorov poskytujúcich obrovské množstvo služieb. čítať »
 
Dá­ta nie sú len ved­ľaj­ším pro­duk­tom pre­vádz­ky IS
Na otázku, ako stručne hodnotíte informačný systém vašej organizácie, by sme dostali mnoho rôznych odpovedí. čítať »
 
BYOD pod­po­ru­je ino­vač­né ini­cia­tí­vy ta­len­to­va­ných za­mes­tnan­cov
Jeden z charakteristických atribútov trendu BYOD je možnosť vynútenia technologického pokroku v IT podpore biznisu „zdola", najčastejšie zo strany mladších používateľov. čítať »
 
Li­cen­čnú čis­to­tu je ťaž­ké us­trá­žiť
Pre licenčného manažéra je znalosť aktuálnych licenčných podmienok od dvoch až troch výrobcov softvéru na všetok využívaný softvér v spoločnosti nedosiahnuteľná méta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter