Konfigurácia HTTP servera Apache

linux_server.jpg V pred­chád­za­jú­cej čas­ti sme si vy­svet­li­li, čo je to HTTP server Apac­he, ako fun­gu­je, ako ho mô­že­me nain­šta­lo­vať, a bez aké­ho­koľ­vek nas­ta­ve­nia sme ho spus­ti­li a ove­ri­li je­ho čin­nosť zob­ra­ze­ním skú­šob­nej strán­ky. Len­že my už vie­me, že ak z ľu­bo­voľ­né­ho prog­ra­mu chce­me dos­tať viac, mu­sí­me vy­ko­nať je­ho kon­fi­gu­rá­ciu. To­to sa, sa­moz­rej­me, tý­ka aj HTTP server­a Apac­he a je­ho kon­fi­gu­rá­cii sa ten­to­raz bu­de­me ve­no­vať.

Štruk­tú­ra sú­bo­ro­vé­ho sys­té­mu
Aby sme moh­li nao­zaj zod­po­ved­ne ov­lá­dať HTTP server, mu­sí­me po­znať je­ho ad­re­sá­ro­vú štruk­tú­ru, kto­rá vznik­ne po in­šta­lá­cii. Tre­ba po­ve­dať, že prog­ram Apac­he má svo­ju ad­re­sá­ro­vú štruk­tú­ru roz­lo­že­nú do šty­roch zá­klad­ných sku­pín (tu uvád­za­me štruk­tú­ru ty­pic­kú pre dis­tri­bú­ciu Fe­do­ra a Red­Hat, v os­tat­ných dis­tri­bú­ciách mô­žu byť len ne­patr­né zme­ny):

- bi­nár­ne sú­bo­ry, skrip­ty a mo­du­ly
- kon­fi­gu­rač­né sú­bo­ry
- sys­té­mo­vé pro­to­ko­ly
- webo­vé do­ku­men­ty

Bi­nár­ne mo­du­ly, skrip­ty a mo­du­ly
Sú­bor prog­ra­mu Apac­he a s ním sú­vi­sia­ce vý­kon­né bi­nár­ne sú­bo­ry sú roz­lo­že­né v ad­re­sá­ri /usr a v je­ho po­dad­re­sá­roch:
- /usr/sbin/httpd – vlast­ný dé­mon služ­by webo­vé­ho server­a Apac­he
- /usr/sbin/apac­hectl – štar­tu­je ale­bo za­sta­vu­je služ­bu Apac­he, tá­to uti­li­ta je vo­la­ná ini­cia­li­zač­ným skrip­tom httpd, spus­te­ným z prí­ka­zu servic­e httpd (po­zor, to­to je skript, nie vlast­ný dé­mon httpd, aj keď ma­jú rov­na­ký ná­zov – ale na to sme si už v Li­nuxe zvyk­li, však­že...)
- /usr/bin/htpasswd – vy­tvá­ra a udr­žu­je zoz­nam he­siel, kto­ré pri svo­jej čin­nos­ti vy­uží­va auten­ti­zač­ný mo­dul Apac­he. Ten­to mo­dul ur­ču­je, kto mô­že a ne­mô­že pris­tú­piť na kon­krét­nu webo­vú strán­ku (to­mu­to sa bu­de­me eš­te ve­no­vať nes­kôr)
- /usr/sbin/ro­ta­te­logs – ro­tu­je sú­bo­ry pro­to­ko­lov Apac­he a za­bra­ňu­je tak ich ne­kon­tro­lo­va­né­mu ras­tu
- /etc/httpd/mo­du­les – je to sym­bo­lic­ká lin­ka na ad­re­sár /usr/lib/httpd/mo­du­les, kde sú ulo­že­né bi­nár­ne sú­bo­ry mo­du­lov, kto­ré si Apac­he „pri­ťa­hu­je“ pri svo­jej čin­nos­ti a kto­ré v po­dsta­te tvo­ria je­ho fun­kcio­na­li­tu

Kon­fi­gu­rač­né sú­bo­ry
Kon­fi­gu­rač­né sú­bo­ry webo­vé­ho server­a Apac­he sú umies­tne­né v ad­re­sá­ri /etc/httpd/conf a v ad­re­sá­ri /etc/httpd/conf.d:
- /etc/httpd/conf/httpd.conf – hlav­ný kon­fi­gu­rač­ný sú­bor server­a Apac­he – ob­sa­hu­je kon­fi­gu­rač­né di­rek­tí­vy, kto­rý­mi sa nas­ta­vu­jú vlas­tnos­ti server­a
- /etc/httpd/conf/ma­gic – sú­bor iden­ti­fi­ká­cie ty­pu sú­bo­ru po­dľa MI­ME (net­re­ba nič me­niť)
- /etc/httpd/conf.d – ad­re­sár kon­fi­gu­rač­ných sú­bo­rov pre jed­not­li­vé mo­du­ly, ako je nap­rík­lad SSL, PHP, Perl a iné
- /etc/httpd/conf/passwd – sú­bor, kde si bu­de­me uk­la­dať hes­lá po­treb­né na auten­ti­fi­ká­ciu

Sys­té­mo­vé pro­to­ko­ly
Sys­té­mo­vé pro­to­ko­ly, tak­zva­né lo­go­va­cie sú­bo­ry sa za­pi­su­jú do ad­re­sá­ra /var/log/httpd. Do toh­to ad­re­sá­ra sa mô­že­me dos­tať aj po­mo­cou sym­bo­lic­kej lin­ky /etc/httpd/logs. Sú to tie­to sú­bo­ry:
- /var/log/httpd/ac­cess_log – sú­bor, kde sa uk­la­da­jú po­žia­dav­ky pri­ja­té server­om
- /var/log/httpd/error_log – sú­bor, kde sa uk­la­da­jú chy­by po­žia­da­viek a be­ho­vé chy­by server­a
- /var/log/httpd/ssl_ac­cess_log, ssl_error_log a ssl_request_log – sú pro­to­ko­lo­vé sú­bo­ry mo­du­lu mod_ssl

Webo­vé do­ku­men­ty
Webo­vé do­ku­men­ty, te­da hlav­ne webo­vé (inter­ne­to­vé) strán­ky zob­ra­zo­va­né v inter­ne­to­vých preh­lia­da­čoch na klient­skych po­čí­ta­čoch, po­uží­va­teľ­ské chy­bo­vé hlá­se­nia a skrip­ty CGI sú im­pli­cit­ne ulo­že­né v hie­rar­chii ad­re­sá­ra /var/www:
- /var/www/cgi-bin – ad­re­sár, kde sa uk­la­da­jú spus­ti­teľ­né sú­bo­ry a skrip­ty CGI (bu­de­me si uka­zo­vať prak­tic­ky nes­kôr)
- /var/www/error – sú­bo­ry s im­pli­cit­ný­mi chy­bo­vý­mi hlá­se­nia­mi v rôz­nych ja­zy­koch – tie­to sú­bo­ry mô­že­me prí­pad­ne up­ra­viť po­dľa svo­jich po­trieb
- /var/www/icons – ad­re­sár, kde sa nac­hád­za­jú iko­ny na zob­ra­ze­nie po­lo­žiek ad­re­sá­rov - /var/www/ma­nual – v tom­to ad­re­sá­ri sa nac­hád­za kom­plet­ný ma­nuál server­a Apac­he (pri dis­tri­bú­cii Fe­do­ra tre­ba mať nain­šta­lo­va­ný ba­lí­ček httpd-ma­nual)
- /var/www/html – hlav­ný (ko­re­ňo­vý) ad­re­sár webo­vých strá­nok a do­ku­men­tov – mô­že ob­sa­ho­vať ďal­šie po­dad­re­sá­re po­dľa po­tre­by a štruk­tú­ry strá­nok; ten­to ko­re­ňo­vý ad­re­sár mô­že byť umies­tne­ný aj na inom mies­te, prís­tup k ne­mu sa de­fi­nu­je di­rek­tí­vou Do­cu­men­tRoot
- .htac­cess – veľ­mi dô­le­ži­tý sú­bor, kto­rý ob­sa­hu­je kon­fi­gu­rač­né di­rek­tí­vy, plat­né pre všet­ky sú­bo­ry v da­nej stro­mo­vej štruk­tú­re. Nas­ta­vu­je ur­či­té bez­peč­nos­tné opat­re­nia.

Kon­fi­gu­rač­ný sú­bor server­a Apac­he
My už vie­me, že hlav­ným kon­fi­gu­rač­ným sú­bo­rom server­a Apac­he je sú­bor httpd.conf, nac­hád­za­jú­ci sa v ad­re­sá­ri /etc/httpd/conf. Ten­to sú­bor ob­sa­hu­je kon­fi­gu­rač­né di­rek­tí­vy, čo sú v po­dsta­te prí­ka­zy kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru, kto­ré ria­dia rôz­ne strán­ky čin­nos­ti server­a. Kaž­dá di­rek­tí­va sa nac­hád­za na jed­nom riad­ku. Skla­dá sa z kľú­čo­vé­ho slo­va a jed­né­ho ale­bo via­ce­rých ar­gu­men­tov (hod­nôt), od­de­le­ných med­ze­ra­mi, nap­rík­lad:

Ti­meout 300

Ak ná­ho­dou hod­no­ta ar­gu­men­tu ob­sa­hu­je med­ze­ry, mu­sí­me ich za­pí­sať do úvod­zo­viek, inak by sa neb­ra­li ako sú­časť ar­gu­men­tu, ale ako od­de­ľo­va­cí znak. V kľú­čo­vých slo­vách sa ne­roz­li­šu­je, či sú na­pí­sa­né veľ­ký­mi ale­bo ma­lý­mi pís­me­na­mi, ale v ar­gu­men­toch, ako je ná­zov sú­bo­ru ale­bo ces­ta k ne­mu, sa veľ­kosť roz­li­šu­je (vie­me, že Li­nux je ca­se-sen­si­ti­ve)!

Ces­ty k sú­bo­rom
Ak do ur­či­tej kon­fi­gu­rač­nej di­rek­tí­vy za­pí­še­me ab­so­lút­nu (te­da úpl­nú) ces­tu k sú­bo­ru, pre­vez­me sa pri spra­cú­va­ní di­rek­tí­vy bez nás­led­ných úp­rav. No ak do di­rek­tí­vy za­pí­še­me re­la­tív­nu ces­tu ale­bo len ná­zov sú­bo­ru či ad­re­sá­ra, pri spra­cú­va­ní di­rek­tí­vy sa spo­jí s náz­vom ad­re­sá­ra ur­če­né­ho di­rek­tí­vou ServerRoot, te­da im­pli­cit­ne s ad­re­sá­rom /etc/httpd.

Štruk­tú­ra kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru
Kon­fi­gu­rač­ný sú­bor httpd.conf je veľ­mi roz­siah­ly, pre­to­že ok­rem di­rek­tív ob­sa­hu­je ko­men­tá­re ku kaž­dej di­rek­tí­ve. Ko­men­tár je ria­dok textu za­čí­na­jú­ci sa zna­kom # (mriež­ka), kto­rý vy­svet­ľu­je da­nú di­rek­tí­vu, prí­pad­ne uvád­za prík­lad nas­ta­ve­nia di­rek­tí­vy. Na čin­nosť server­a však tie­to ko­men­tá­re nie sú po­treb­né a mô­že­me ich pre väč­šiu preh­ľad­nosť kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru zma­zať.

Kon­fi­gu­rač­ný sú­bor server­a Apac­he je roz­de­le­ný do troch sek­cií:
- Nas­ta­ve­nie glo­bál­ne­ho pros­tre­dia
- Kon­fi­gu­rá­cia server­a
- Vy­tvo­re­nie vir­tuál­nych server­ov

Sek­cia nas­ta­ve­nia glo­bál­ne­ho pros­tre­dia
Tá­to sek­cia ob­sa­hu­je všeo­bec­né di­rek­tí­vy. Sú to:
• nas­ta­ve­nie ty­pu server­a
• nas­ta­ve­nie ko­re­ňo­vé­ho ad­re­sá­ra server­a Apac­he
• sú­bo­ry s in­for­má­cia­mi o pro­ce­soch
• od­kaz na ďal­šie kon­fi­gu­rač­né sú­bo­ry
• nas­ta­ve­nie spo­je­nia s klien­tskym preh­lia­da­čom
• nas­ta­ve­nie sprá­vy pro­ce­sov
• nas­ta­ve­nie pros­tre­dia TCP/IP
• ak­ti­vá­cia roz­ši­ru­jú­cich mo­du­lov DSO
• nas­ta­ve­nie roz­ší­re­nej in­for­má­cie o sta­ve server­a

Sek­cia kon­fi­gu­rá­cie server­a
Tá­to sek­cia je veľ­mi roz­siah­la a vy­ko­ná­va:
• nas­ta­ve­nie e-mai­lo­vej ad­re­sy správ­cu server­a
• nas­ta­ve­nie me­na server­a
• nas­ta­ve­nie vlas­tnos­tí ad­re­sá­rov so sú­bor­mi, kto­ré bu­dú sprís­tup­ne­né
• nas­ta­ve­nie ad­re­sá­rov po­uží­va­te­ľov ope­rač­né­ho sys­té­mu
• nas­ta­ve­nie exter­né­ho kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru .htac­cess
• nas­ta­ve­nie vlas­tnos­tí kon­krét­nych sú­bo­rov
• nas­ta­ve­nie sú­bo­rov ty­pu MI­ME po­dľa ich prí­po­ny ale­bo ob­sa­hu
• nas­ta­ve­nie uk­la­da­nia in­for­má­cií do lo­go­va­cích sú­bo­rov
• nas­ta­ve­nie vir­tuál­nych ad­re­sá­rov
• nas­ta­ve­nie pres­me­ro­va­nia
• nas­ta­ve­nie vlas­tnos­tí na zob­ra­ze­nie ob­sa­hu ad­re­sá­rov
• pri­ra­de­nie ikon na zá­kla­de ty­pu, prí­po­ny ale­bo ob­sa­hu sú­bo­ru
• nas­ta­ve­nie zna­ko­vej súp­ra­vy
• pri­ra­de­nie ap­li­ká­cie sú­bo­ru na zá­kla­de je­ho vlas­tnos­tí (prí­po­na, ob­sah...)
• nas­ta­ve­nie SSI
• nas­ta­ve­nie chy­bo­vých správ
• nas­ta­ve­nie pros­tre­dia pre preh­lia­da­če
• zob­ra­ze­nie in­for­má­cie o sta­ve a kon­fi­gu­rá­cii Apac­he
• nas­ta­ve­nie proxy
• nas­ta­ve­nie SSL
• nas­ta­ve­nie pre ďal­šie ap­li­ká­cie, nap­rík­lad PHP

Sek­cia vy­tvo­re­nia vir­tuál­nych server­ov
Tá­to po­sled­ná sek­cia je ur­če­ná správ­com, kto­rí na jed­nom fy­zic­kom server­i pre­vád­zku­jú viac vir­tuál­nych server­ov. To­mu sa bu­de­me eš­te ve­no­vať, te­raz len ukáž­ka, ako zá­pis vir­tuál­ne­ho server­a vy­ze­rá:

Na­me­Vir­tual­Host *:80

<Vir­tual­Host *:80>
  ServerN­am­e gmrsnm.edu.sk
  Do­cu­men­tRoot "/var/www/html"
  Server­Adm­in ad­mi­nis­tra­tor@gmrsnm.edu.sk
</Vir­tual­Host>

<Vir­tual­Host *:80>
  ServerN­am­e gmrs.smi­le.in­fo  
  Server­Adm­in mat­ko(at)smi­le.in­fo
  Do­cu­men­tRoot "/da­ta/smi­le"
  
</Vir­tual­Host>

Zá­klad­né di­rek­tí­vy kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru
Po­ďme sa te­raz po­zrieť na jed­not­li­vé di­rek­tí­vy. Uká­že­me si len tie naj­dô­le­ži­tej­šie z nich, kto­ré tre­ba po­znať a kto­ré je po­treb­né po­zme­niť pri pr­vot­nom nas­ta­ve­ní server­a Apac­he. Tie os­tat­né sú to­tiž už spra­vid­la pred­nas­ta­ve­né a k ich zme­ne doc­hád­za vte­dy, keď chce­me „vy­la­diť“ nas­ta­ve­nie server­a. Zá­klad­né di­rek­tí­vy sú:

Lis­ten
De­fi­nu­je po­rty, na kto­rých má server Apac­he na­čú­vať pric­hád­za­jú­cim po­žia­dav­kám. Zá­pis je

Lis­ten [IP_ad­re­sa:]čís­lo_por­tu

kde IP_ad­re­sa je čí­sel­ná hod­no­ta, na kto­rej Apac­he na­čú­va. Ak pa­ra­me­ter IP_ad­re­sa chý­ba ale­bo je­ho hod­no­ta je 0.0.0.0, Apac­he na­čú­va na všet­kých sie­ťo­vých roz­hra­niach, kto­ré sú v po­čí­ta­či ak­tív­ne. Čís­lo_por­tu ur­ču­je po­rt na na­čú­va­nie na da­nom roz­hra­ní. Pred­nas­ta­ve­ná je hod­no­ta 80, ale z rôz­nych dô­vo­dov ju mô­že­me zme­niť, naj­čas­tej­šie na čís­lo 8080. Po­tom zá­pis vy­ze­rá tak­to:

Lis­ten 80

kde server Apac­he na­čú­va na všet­kých ak­tív­nych sie­ťo­vých roz­hra­niach na po­rte 80. V sú­bo­re httpd.conf mu­sí byť čís­lo po­rtu nas­ta­ve­né v as­poň jed­nej di­rek­tí­ve! Ak sme z ur­či­tých dô­vo­dov zme­ni­li čís­lo po­rtu, na spo­je­nie mu­sí­me do preh­lia­da­ča za­dať nie­len ná­zov (ad­re­su IP) server­a, ale aj čís­lo po­rtu, na kto­rom na­čú­va, od­de­le­né dvoj­bod­kou, nap­rík­lad:

www.ru­bin,sk:8080

ale­bo

192.168.10.1:8080

Mô­že­me po­užiť aj via­ce­ro di­rek­tív Lis­ten, vte­dy bu­de server na­čú­vať na via­ce­rých ad­re­sách IP a po­rtoch, nap­rík­lad:

	Lis­ten 80
	Lis­ten 192.168.10.1:8080
	Lis­ten 192.168.10.2:443

Server­Adm­in
De­fi­nu­je e-mai­lo­vú ad­re­su, kto­rá sa bu­de vy­pi­so­vať pri chy­bo­vých hlá­se­niach. Zá­pis di­rek­tí­vy je

Server­Adm­in e-mai­lo­vá_ad­re­sa

Z dô­vo­du zneu­ži­tia je však lep­šie, aby sme tú­to di­rek­tí­vu ne­nas­ta­vo­va­li, te­da ju „za­ko­men­tu­je­me“ zna­kom # ale­bo uve­die­me nez­ná­mu ad­re­su.

ServerN­am­e
To­to je naj­dô­le­ži­tej­šia di­rek­tí­va a opi­su­je me­no server­a (prí­pad­ne po­rt, na kto­rom server na­čú­va). Všeo­bec­ný zá­pis je

ServerN­am­e me­no_ser­ve­ra [:po­rt] 

kde me­no server­a je pl­ne kva­li­fi­ko­va­né do­mé­no­vé me­no (nap­rík­lad www.ce­va­ro.sk) ale­bo ad­re­sa IP (napr. 192.168.10.1), prí­pad­ne čís­lo na­čú­va­jú­ce­ho po­rtu, ak sme ho zme­ni­li (te­da iné ako 80). Do­mé­no­vé me­no (FQDN) mu­sí byť ta­ké me­no, kto­ré mož­no vy­hod­no­tiť po­mo­cou služ­by DNS. Do­mé­no­vé me­no mô­že byť od­liš­né od hos­ti­teľ­ské­ho me­na server­a (nap­rík­lad náš li­nuxový server má me­no ru­bin, na tom­to server­i beží proxy server, poš­ta, fi­rewall a HTTP server Apac­he, kto­rý má ná­zov www.ce­va­ro.sk a bo­la mu pri­de­le­ná kon­krét­na ad­re­sa IP). Prík­lad zá­pi­su je

ServerN­am­e www.ce­va­ro.sk

Do­cu­men­tRoot
Je to di­rek­tí­va, kto­rá uka­zu­je na ko­reň hie­rarchie ad­re­sá­rov so sku­toč­ným ob­sa­hom server­a. Zá­pis je

Do­cu­men­tRoot ná­zov_ad­re­sá­ra
kde ná­zov_ad­re­sá­ra je ab­so­lút­na ces­ta k ob­sa­hu server­a, kto­rý bu­de po­sky­to­va­ný klien­tom. Lom­ka na kon­ci ces­ty sa ne­pí­še! Ko­reň ad­re­sá­ra sa mô­že nac­hád­zať na ľu­bo­voľ­nom mies­te na dis­ku. Naj­čas­tej­ší prík­lad di­rek­tí­vy je:
Do­cu­men­tRoot /var/www/html

Di­rec­to­ryIn­dex
Tu sa za­sta­ví­me po­drob­nej­šie. Čo za­dá­me do preh­lia­da­ča v prí­pa­de, že chce­me zob­ra­ziť zá­klad­nú strán­ku niek­to­ré­ho z webo­vých server­ov? Spra­vid­la iba ná­zov server­a, nap­rík­lad www.ce­va­ro.sk. Len­že to server­u na zob­ra­ze­nie strán­ky nes­ta­čí, tre­ba za­dať aj ná­zov kon­krét­nej strán­ky. Pri vzni­ku inter­ne­to­vých (webo­vých) strá­nok bo­lo do­hod­nu­té, že zá­klad­ná, úvod­ná strán­ka ce­lé­ho server­a sa bu­de na­zý­vať in­dex.htm ale­bo in­dex.html. Tá­to strán­ka mu­sí v ad­re­sá­ro­vej štruk­tú­re da­né­ho webo­vé­ho server­a sku­toč­ne exis­to­vať! Ak te­da do preh­lia­da­ča za­dá­me ná­zov server­a bez úvod­nej strán­ky, nap­rík­lad www.ce­va­ro.sk, preh­lia­dač sám do po­žia­dav­ky dopl­ní ná­zov úvod­nej (in­dexovej) strán­ky, te­da www.ce­va­ro.sk/in­dex.htm ale­bo www.ce­va­ro.sk/in­dex.html A v ta­kom prí­pa­de už server vie, že má vy­hľa­dať in­dexovú úvod­nú strán­ku a vrá­tiť ju klien­to­vi. To, či preh­lia­dač dopl­ní ná­zov in­dexovej strán­ky s prí­po­nou .htm ale­bo .html, zá­le­ží iba na preh­lia­da­či. A ako sa s tým vy­rov­ná HTTP server, to ur­ču­je prá­ve di­rek­tí­va Di­rec­to­ryIn­dex. Pre­to je vhod­né v jej ar­gu­men­toch uviesť obid­va náz­vy, prí­pad­ne ďal­šie iné, te­da:

Di­rec­to­ryIn­dex in­dex.html in­dex.htm in­dex.php

Úvod­ná strán­ka
Pa­mä­tá­me sa, ako sme v pre­doš­lej čas­ti se­riá­lu po do­kon­če­ní in­šta­lá­cie spus­ti­li HTTP server a zob­ra­zi­li v klien­tskom inter­ne­to­vom preh­lia­da­či skú­šob­nú strán­ku? Všim­ni­me si však, že po in­šta­lá­cii sa v ad­re­sá­ro­vej štruk­tú­re žiad­ny sú­bor in­dex.htm ale­bo in­dex.html so skú­šob­nou strán­kou ne­nac­hád­za! Kde sa te­da skú­šob­ná strán­ka zob­ra­la?

V prí­pa­de, že sa v ad­re­sá­ro­vej štruk­tú­re server­a Apac­he ne­nac­hád­za vhod­ný in­dexový sú­bor, klien­to­vi sa za­šle skú­šob­ná strán­ka tým­to po­stu­pom: V sú­bo­re httpd.conf sa nac­hád­za di­rek­tí­va In­clu­de, kto­rá do kon­fi­gu­rá­cie za­čle­ní aj všet­ky sú­bo­ry z ad­re­sá­ra /etc/httpd/conf.d. V tom­to ad­re­sá­ri sa nac­hád­za aj sú­bor wel­co­me.conf, ob­sa­hu­jú­ci di­rek­tí­vu Error­Do­cu­ment 403, kto­rá od­ka­zu­je na sú­bor error/noin­dex.html. No a sú­bor noin­dex.html je sku­toč­ná úvod­ná strán­ka server­a Apac­he, kto­rá po­tvr­dzu­je, že ne­mož­no zob­ra­ziť žia­da­nú strán­ku, ale server Apac­he fun­gu­je správ­ne.

Na­bu­dú­ce bu­de­me po­kra­čo­vať v nas­ta­ve­ní webo­vé­ho server­a Apac­he.

Ďal­šie čas­ti >>

Zdroj: Infoware 9/2007Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Li­nux prak­tic­ky ako server úvod
Linux ako server je pomerne zložitá technológia. Jej výhodou je určitá modularita, keď sa nemusí nastaviť celý server naraz, ale postupne. čítať »
 
Syn­chro­ni­zá­cia ča­su v Li­nuxe
V predchádzajúcich dvoch častiach sme si ukázali, že Linux a všeobecne open source softvér sa nenachádza iba v serveroch a počítačových sieťach, ale aj v iných zariadeniach bežnej domácej potreby a v oblasti hobby. čítať »
 
Za­ria­de­nia za­lo­že­né na Li­nuxe
V predchádzajúcej časti sme si spomenuli definície nie - ktorých pojmov z oblasti nášho záujmu, teda Linuxu. Vysvetlili sme si, čo je to Open Source, Public Domain, proprietárny softvér a GNU GPL. Tentoraz ukážeme, ako sa tieto pojmy využívajú v praxi. čítať »
 
Po­jmy z ob­las­ti
Tentoraz na chvíľu trochu odbočíme od bezpečnosti Linuxu a jeho siete. V tejto neštandardnej časti seriálu sa mu budeme venovať len okrajovo. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí II.
V predchádzajúcej časti sme sa začali zaoberať bezpečnosťou bezdrôtových sietí. Poukázali sme na rôzne faktory zneužitia siete, podstatu rizika a vysvetlili sme základné prvky bezpečnosti. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí I.
V predchádzajúcich častiach sme sa venovali bezpečnosti linuxového servera. Riešili sme firewall, bezpečnosť prístupu na internet, zaoberali sme sa demilitarizovanou zónou a podobne. čítať »
 
Údr­žba lo­gov – kon­fi­gu­rá­cia log­ro­ta­te
V predchádzajúcej časti sme sa venovali rotácii logov. Vysvetlili sme princíp ukladania logov, spôsob, ako sa rotujú, a uviedli sme niečo o tom, čo a ako treba nastaviť čítať »
 
Údr­žba lo­gov – ro­tá­cia
V predošlej časti sme sa zaoberali spôsobom logovania informácií na iný alebo vzdialený počítač a ukázali sme, ako riešiť problém s logovaním uzavretých procesov pomocou chroot. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter