Klientsky nástroj yum

linux_server.jpg V pre­doš­lej čas­ti sme si vy­svet­li­li prin­cíp čin­nos­ti prog­ra­mu yum, kto­rý do­ká­že do náš­ho sys­té­mu nain­šta­lo­vať prog­ra­mo­vé ba­líč­ky RPM aj so zá­vis­los­ťa­mi. Už vie­me, čo je to re­po­zi­tár, cac­he a čo je re­po­sú­bor. Ten­to­raz sa bu­de­me ve­no­vať klien­tskej čas­ti prog­ra­mu yum.

Klien­tsky prog­ram yum
Yum je klien­tsky prog­ram, po­uží­va­ný v prí­ka­zo­vom riad­ku (ako si nes­kôr uká­že­me, exis­tu­jú aj ur­či­té gra­fic­ké nad­stav­by pre gra­fic­ké pros­tre­dia Gno­me a KDE). Všeo­bec­ný zá­pis prí­ka­zu je

yum [voľ­by] [prí­kaz] [po­m_pa­ra­met­re] [ná­zov_ba­líč­ka] 
Te­raz si naj­prv teo­re­tic­ky ro­zo­be­rie­me jed­not­li­vé po­lož­ky prí­ka­zu yum:

Prí­kaz
Prí­kaz mô­že byť je­den z týc­hto (uká­že­me si tie naj­dô­le­ži­tej­šie):
-in­stall – in­šta­lu­je po­sled­nú ver­ziu žia­da­né­ho ba­líč­ka vrá­ta­ne všet­kých zá­vis­los­tí
-up­da­te – ak­tua­li­zu­je žia­da­ný ba­lí­ček. Od­strá­ni sta­rú ver­ziu a nain­šta­lu­je no­vú, a to vrá­ta­ne po­ža­do­va­ných zá­vis­los­tí. Ak nie je za­da­né žiad­ne me­no ba­líč­ka, ak­tua­li­zu­jú sa všet­ky prog­ra­my, nain­šta­lo­va­né v sys­té­me. Vzhľa­dom na znač­né množ­stvo nain­šta­lo­va­ných prog­ra­mov mô­že ten­to prí­kaz tr­vať veľ­mi dl­ho
-up­gra­de – veľ­mi po­dob­né ako up­da­te
-re­mo­ve ale­bo era­se – od­strá­ni ba­lí­ček a všet­ky prog­ra­my, kto­ré s ním sú­vi­sia, zo sys­té­mu
-list – vy­pí­še rôz­ne in­for­má­cie o ba­líč­koch; sú po­treb­né ďal­šie pa­ra­met­re
-search – po­uží­va sa na vy­hľa­da­nie ba­líč­ka na zá­kla­de texto­vé­ho re­ťaz­ca, kto­rý sa mô­že nac­hád­zať v opi­se ale­bo náz­ve ba­líč­ka rpm (veľ­mi vhod­né, keď ne­vie­me me­no ba­líč­ka, ale po­zná­me ur­či­té slo­vo, kto­ré s ba­líč­kom sú­vi­sí)
-in­fo – slú­ži na vý­pis opi­su mož­né­ho ba­líč­ka; sú po­treb­né ďal­šie pa­ra­met­re ako pri pa­ra­met­ri list
-clean – po­uží­va sa na vy­čis­te­nie cac­he prog­ra­mu yum
-lo­ca­lin­stall – slú­ži na in­šta­lo­va­nie lo­kál­nych sú­bo­rov rpm
-lo­ca­lup­da­te – slú­ži na up­da­te sys­té­mu po­mo­cou lo­kál­nych sú­bo­rov rpm
-dep­list – vy­pí­še zoz­nam všet­kých prog­ra­mov, kniž­níc a mo­du­lov, od kto­rých je zá­vis­lá čin­nosť prog­ra­mu

Tre­ba po­zna­me­nať, že exis­tu­jú aj ďal­šie, me­nej čas­to po­uží­va­né prí­ka­zy. Ich kom­plet­ný zoz­nam náj­de­me na inter­ne­te ale­bo v ma­nuá­lo­vej strán­ke k prog­ra­mu.

Voľ­by
Väč­ši­na vo­lieb prog­ra­mu je už pred­nas­ta­ve­ná v kon­fi­gu­rač­nom sú­bo­re /etc/yum.conf. Čas­to sa však stá­va, že po­tre­bu­je­me niek­to­rú voľ­bu do­čas­ne pre­de­fi­no­vať. To do­siah­ne­me po­mo­cou nas­ta­ve­nia voľ­by pria­mo v prí­ka­zo­vom riad­ku. Niek­to­ré voľ­by sa ne­nac­hád­za­jú v kon­fi­gu­rač­nom sú­bo­re, ale ma­jú špe­ci­fic­ký vý­znam. Mno­hé voľ­by mô­že­me za­dá­vať v skrá­te­nej ale­bo v úl­nej for­me. Skrá­te­ná for­ma ob­sa­hu­je naj­prv znak – (mí­nus) a jed­no pís­me­no, úpl­ná for­ma ob­sa­hu­je dva zna­ky mí­nus (--) a viac­zna­ko­vé slo­vo (tá­to kon­ven­cia sa všeo­bec­ne po­uží­va v Unixe a Li­nuxe).

Exis­tu­jú tie­to naj­čas­tej­šie po­uží­va­né voľ­by: -h (help) – zob­ra­zí po­moc a ukon­čí sa
-y – na prí­pad­né po­tvr­dzu­jú­ce otáz­ky je vždy za­da­né yes, te­da prog­ram sa ne­zas­ta­ví, ale s klad­nou od­po­ve­ďou po­kra­ču­je ďa­lej
-c [me­no_kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru] – špe­ci­fi­ku­je ces­tu ku kon­fi­gu­rač­né­mu sú­bo­ru (mô­že­me mať via­ce­ro kon­fi­gu­rač­ných sú­bo­rov, kto­ré mož­no po­uží­vať po­dľa po­tre­by) -C – ur­ču­je prog­ra­mu yum, aby ne­na­čí­ta­val hla­vič­ky z inter­ne­tu, ale po­užil sú­bo­ry ulo­že­né v pa­mä­ti cac­he
-ver­sion – vy­pí­še čís­lo ver­zie prog­ra­mu a ukon­čí sa. Vhod­né vte­dy, ak chce­me zis­tiť, akú ver­ziu po­uží­va­me a či exis­tu­je nov­šia ver­zia
-enab­le­re­po = me­no_re­po – slú­ži na po­uži­tie re­po­zi­tá­ra, kto­rý má v kon­fi­gu­rač­nom sú­bo­re nas­ta­ve­nú po­lož­ku enab­led=0
-dis­ab­le­re­po = me­no_re­po – nao­pak, ur­ču­je me­no re­po­zi­tá­ra, kto­rý nec­hce­me po­užiť, aj keď má v kon­fi­gu­rač­nom sú­bo­re nas­ta­ve­nú po­lož­ku enab­led=1

Exis­tu­jú aj iné, me­nej po­uží­va­né voľ­by prog­ra­mu yum. Ich kom­plet­ný zoz­nam náj­de­me na inter­ne­te ale­bo v ma­nuá­lo­vej strán­ke k prog­ra­mu.

Po­moc­né pa­ra­met­re
Niek­to­ré prí­ka­zy prog­ra­mu yum, ako je list a clean, po­tre­bu­jú eš­te po­moc­né pa­ra­met­re a ar­gu­men­ty.
Prí­kaz list mô­že mať tie­to po­moc­né pa­ra­met­re a ar­gu­men­ty:
-list [all|re­gexp] – vy­pí­še zoz­nam dos­tup­ných a in­šta­lo­va­ných ba­líč­kov
-list avai­lab­le – vy­pí­še zoz­nam všet­kých ba­líč­kov, dos­tup­ných v re­po­zi­tá­roch na in­šta­lo­va­nie
-list up­da­tes [re­gexp1] [...] – vy­pí­še zoz­nam ba­líč­kov dos­tup­ných na ak­tua­li­zá­ciu v jed­not­li­vých re­po­zi­tá­roch
-list in­stalled [re­gexp1] [...] – vy­pí­še zoz­nam in­šta­lo­va­ných ba­líč­kov. Ak po­uži­je­me vý­raz re­gexp, bu­dú vy­pí­sa­né in­šta­lo­va­né ba­líč­ky ob­sa­hu­jú­ce ten­to vý­raz

Prí­kaz clean mô­že mať tie­to po­moc­né pa­ra­met­re a ar­gu­men­ty:
-clean me­no_ba­líč­ka – zma­že ba­lí­ček z pa­mä­te cac­he
-clean hea­ders – zma­že v pa­mä­ti cac­he sú­bo­ry xml ob­sa­hu­jú­ce hla­vič­ky (opi­sy) ba­líč­kov. Pri nás­led­nom spus­te­ní prí­ka­zu yum sa na­čí­ta­jú no­vé hla­vič­ky
-clean all – zma­že hla­vič­ky aj sú­bo­ry v pa­mä­ti cac­he

Po­uži­tie prí­ka­zu yum
Vráť­me sa te­raz k pred­chád­za­jú­cej čas­ti, kde sme sa sna­ži­li nain­šta­lo­vať ba­lí­ček xine po­mo­cou prí­ka­zu rpm. Pa­mä­tá­me sa eš­te, že sa to ne­po­da­ri­lo, pre­to­že nám chý­ba­li ne­ja­ké zá­vis­los­ti? Skús­me to te­raz po­mo­cou prog­ra­mu yum. Už má­me nas­ta­ve­né re­po­sú­bo­ry, kon­fi­gu­rač­ný sú­bor, tak­že mô­že­me ísť na to.

Po­znám­ka:
Mu­sí­me si uve­do­miť, že prog­ra­mom yum nein­šta­lu­je­me iba je­den je­di­ný prog­ram, ale ce­lý prog­ra­mo­vý ba­lí­ček, čo je sku­pi­na nie­koľ­kých sú­bo­rov ale­bo prog­ra­mov, kto­ré spo­lu tes­ne sú­vi­sia. Pri­naj­men­šom sa v kaž­dom prog­ra­mo­vom ba­líč­ku nac­hád­za hlav­ný prog­ram a je­ho kon­fi­gu­rač­ný sú­bor.

In­šta­lá­cia prog­ra­mo­vých ba­líč­kov
Na in­šta­lá­ciu ba­líč­ka xine za­dá­me prí­kaz

 [root@ru­bin in­stall]# yum in­stall xine 
(všim­ni­me si, že ne­mu­sí­me za­dať pres­né čís­lo ver­zie ba­líč­ka xine. Vy­hľa­dá sa po­sled­ná ver­zia, dos­tup­ná pre na­šu dis­tri­bú­ciu). Na ob­ra­zov­ke sa ob­ja­ví ten­to text (vý­pis č. 1):
Loa­ding "in­stallon­lyn" plu­gin
Set­ting up In­stall Pro­cess

 [skrá­te­né]

--> Run­ning tran­sac­tion check

De­pen­den­cies Re­sol­ved

=============================================================================
 Pac­ka­ge         Arch    Ver­sion     Re­po­si­to­ry    Si­ze 
=============================================================================
In­stalling:
 xine          i386    0.99.4-10.lvn6  liv­na       1.6 M
In­stalling for de­pen­den­cies:
 aalib          i386    1.4.0-0.11.rc5.fc6 extras     74 k
[skrá­te­né]
 xine-lib        i386    1.1.4-1.fc6   extras      2.3 M

Tran­sac­tion Sum­ma­ry
=============================================================================
In­stall   7 Pac­ka­ge(s)     
Up­da­te    0 Pac­ka­ge(s)     
Re­mo­ve    0 Pac­ka­ge(s)     

To­tal download si­ze: 4.5 M
Is this ok [y/N]: 

Po­zor!
Tu uve­de­né tex­ty vý­pi­sov sú skrá­te­né! Úpl­né ver­zie vý­pi­sov náj­de­te na inter­ne­te na strán­ke ča­so­pi­su www.in­foware.sk ale­bo na strán­ke auto­ra www.ce­va­ro.sk v sek­cii Download.

Naj­prv prog­ram yum preh­ľa­dal de­fi­no­va­né re­po­zi­tá­re, po­tom zis­til po­ža­do­va­né zá­vis­los­ti. V zá­ve­re vy­pí­sal preh­ľad­nú ta­buľ­ku o hľa­da­nom ba­líč­ku a je­ho zá­vis­los­tiach. Všim­ni­me si, že ba­lí­ček xine po­tre­bu­je na svoj čin­nosť ďal­ších 6 prog­ra­mov a kniž­níc – aalib, lib­mod­plug, libmpcdec, lirc, wav­pack a xine-lib. Zá­ro­veň vy­pí­še ver­zie po­ža­do­va­ných prog­ra­mov, ná­zov re­po­zi­tá­ra, kde ich na­šiel, a veľ­kosť kaž­dé­ho sú­bo­ru. Pod nad­pi­som Tran­sac­tion Sum­ma­ry je uve­de­né, koľ­ko ba­líč­kov bu­de in­šta­lo­va­ných (In­stall), koľ­ko ich bu­de ak­tua­li­zo­va­ných (Up­da­te) a koľ­ko ich bu­de od­strá­ne­ných (Re­mo­ve). Na­ko­niec prog­ram oča­ká­va za­da­nie zna­ku y ale­bo N z klá­ves­ni­ce. Ak za­dá­me N (ako No – nie), prog­ram yum sa ukon­čí, ak za­dá­me znak y (ako yes – áno), prog­ram yum bu­de po­kra­čo­vať v in­šta­lá­cii ba­líč­ka xine – vý­pis č. 2.

Downloa­ding Pac­ka­ges:
(1/7): xine-lib-1.1.4-1.fc6.i386.rpm              2.3 MB 00:20
[skrá­te­né]
(6/7): xine-0.99.4-10.lvn 100% |=========================|   1.6 MB 00:14
(7/7): lirc-0.8.1-1.fc6.i386.rpm                240 kB 00:02
Run­ning Tran­sac­tion Test
Fi­nis­hed Tran­sac­tion Test
Tran­sac­tion Test Suc­cee­ded
Run­ning Tran­sac­tion
 In­stalling: lirc             ######################### [1/7]
[skrá­te­né]
 In­stalling: xine             ######################### [7/7]

In­stalled: xine.i386 0:0.99.4-10.lvn6
De­pen­den­cy In­stalled: aalib.i386 0:1.4.0-0.11.rc5.fc6 lib­mod­plug.i386 1:0.8-3.fc6 libmpcdec.i386 0:1.2.2-4.fc6 lirc.i386 0:0.8.1-1.fc6 wav­pack.i386 0:4.40-1.1.fc6 xine-lib.i386 0:1.1.4-1.fc6
Com­ple­te!
[root@ru­bin ~]#

Naj­prv stiah­ne všet­kých se­dem prog­ra­mo­vých ba­líč­kov a po ús­peš­nom stiah­nu­tí vy­ko­ná in­šta­lá­ciu. Ak na kon­ci vý­pi­su uvi­dí­me hlá­se­nie ty­pu Com­ple­te!, sme za vo­dou a prog­ra­mo­vý ba­lí­ček má­me stiah­nu­tý a nain­šta­lo­va­ný. Nie­ke­dy sa mô­že stať, že po­čas downloa­du ba­líč­kov nas­ta­ne kon­tro­la kľú­čov GPG. Pri otáz­ke, či je to v po­riad­ku, po­tvr­dí­me klá­ve­som y (ako yes).

In­šta­lá­ciu mô­že­me troc­hu za­uto­ma­ti­zo­vať. V zmys­le uve­de­ných vo­lieb mô­že­me po­užiť voľ­bu –y, keď prog­ram yum ne­bu­de po­ža­do­vať za­da­nie zna­ku y z klá­ves­ni­ce, ale ho sám auto­ma­tic­ky do­sa­dí tam, kde sa oča­ká­va. Tak sa prog­ram ne­bu­de za­sta­vo­vať a stiah­nu­tie a in­šta­lá­cia pre­beh­nú „jed­ným vr­zom“. Tu je prík­lad s po­uži­tím voľ­by –y:

 [root@ru­bin in­stall]# yum -y in­stall xine 

Od­strá­ne­nie prog­ra­mo­vých ba­líč­kov
Te­raz si pred­stav­me, že ur­či­tý ba­lí­ček (prog­ram) chce­me zo sys­té­mu od­in­šta­lo­vať (te­raz ne­rie­ši­me dô­vo­dy, pre­čo tak chce­me uro­biť). Na od­strá­ne­nie ba­líč­ka (nap­rík­lad xine) zo sys­té­mu po­uži­je­me prí­kaz:

 [root@ru­bin in­stall]# yum re­mo­ve xine 
Prie­beh prog­ra­mu yum na ob­ra­zov­ke bu­de po­dob­ný ako na vý­pi­se č. 3.
Loa­ding "in­stallon­lyn" plu­gin
Set­ting up Re­mo­ve Pro­cess
Re­sol­ving De­pen­den­cies
--> [skrá­te­né]

De­pen­den­cies Re­sol­ved

=============================================================================
 Pac­ka­ge         Arch    Ver­sion     Re­po­si­to­ry    Si­ze 
=============================================================================
Re­mo­ving:
 xine          i386    0.99.4-10.lvn6  in­stalled     2.8 M

Tran­sac­tion Sum­ma­ry
=============================================================================
In­stall   0 Pac­ka­ge(s)     
Up­da­te    0 Pac­ka­ge(s)     
Re­mo­ve    1 Pac­ka­ge(s)     

Is this ok [y/N]: 

Prog­ram yum naj­prv skon­tro­lu­je, či da­ný ba­lí­ček je nao­zaj v sys­té­me nain­šta­lo­va­ný. Ak áno, vy­pí­še ta­buľ­ku s náz­vom ba­líč­ka, ver­ziou a veľ­kos­ťou. Na­ko­niec oča­ká­va po­tvr­de­nie na­šej voľ­by za­da­ním z klá­ves­ni­ce. Ak za­dá­me N (No – Nie), prog­ram yum sa ukon­čí a ba­lí­ček xine zos­ta­ne nain­šta­lo­va­ný v sys­té­me. Ak za­dá­me y (yes – áno), prog­ram po­kra­ču­je v od­strá­ne­ní ba­líč­ku xine – vý­pis č. 4.

Downloa­ding Pac­ka­ges:
[skrá­te­né]
Run­ning Tran­sac­tion
 Re­mo­ving : xine             ######################### [1/1]

Re­mo­ved: xine.i386 0:0.99.4-10.lvn6
Com­ple­te!
[root@ru­bin ~]#
Hlá­se­ním Com­ple­te! a náv­ra­tom do prom­ptu po­tvr­dzu­je ús­peš­né od­strá­ne­nie ba­líč­ka xine zo sys­té­mu.

Ak­tua­li­zá­cia prog­ra­mo­vých ba­líč­kov
Asi naj­čas­tej­šou čin­nos­ťou pri údr­žbe sys­té­mu je je­ho ak­tua­li­zá­cia. Ak sú už raz prog­ra­my (ba­líč­ky) v sys­té­me nain­šta­lo­va­né (či už pri pr­vot­nej in­šta­lá­cii ce­lé­ho sys­té­mu, ale­bo po­mo­cou yum in­stall), stá­le exis­tu­je mož­nosť, že ich pô­vod­ní auto­ri na­ďa­lej vy­ví­ja­jú a zlep­šu­jú. Ak exis­tu­je niek­de v inter­ne­te mo­der­nej­šia ver­zia da­né­ho ba­líč­ka, net­re­ba pô­vod­nú ver­ziu prog­ra­mu od­in­šta­lo­vať a no­vú nain­šta­lo­vať. Sta­čí vy­užiť mož­nosť ak­tua­li­zá­cie (up­da­te) ba­líč­ka. Vte­dy sa po­zme­nia iba tie sú­bo­ry, kto­ré po­zme­niť tre­ba, os­tat­né zos­ta­nú za­cho­va­né. Zá­ro­veň zos­ta­nú za­cho­va­né všet­ky kon­fi­gu­rač­né sú­bo­ry.

Pred­stav­me si, že po in­šta­lá­cii ce­lé­ho sys­té­mu (či už z CD, DVD, ale­bo iné­ho mé­dia) chce­me ak­tua­li­zo­vať naj­ob­ľú­be­nej­ší prog­ram kaž­dé­ho správ­cu Mid­night Com­man­der (mc). Vy­uži­je­me zna­los­ti z úvo­du člán­ku a za­dá­me prí­kaz

 [root@ru­bin in­stall]# yum in­fo mc 
Na ob­ra­zov­ke sa vy­pí­še (vý­pis č. 5):

[root@ru­bin ~]# yum in­fo mc
Loa­ding "in­stallon­lyn" plu­gin
Set­ting up re­po­si­to­ries
Rea­ding re­po­si­to­ry me­ta­da­ta in from lo­cal fi­les
In­stalled Pac­ka­ges
Na­me  : mc
Arch  : i386
Epoch : 1
Ver­sion: 4.6.1a
Re­lea­se: 30.fc6

[skrá­te­né]

Avai­lab­le Pac­ka­ges
Na­me  : mc
Arch  : i386
Epoch : 1
Ver­sion: 4.6.1a
Re­lea­se: 35.fc6
[skrá­te­né]

[root@ru­bin ~]#

V pr­vej čas­ti sa zis­tí ver­zia už nain­šta­lo­va­né­ho ba­líč­ka. Vi­dí­me, že to je mc-4.6.1a-30.fc6. Nas­le­du­je opis prog­ra­mu (Des­crip­tion). Na­ko­niec prog­ram yum zis­til dos­tup­nú (avai­lab­le) no­vú ver­ziu ba­líč­ka mc, v tom­to prí­pa­de je to mc-4.6.1a-35.fc6, a to v re­po­zi­tá­ri up­da­tes. Te­raz mô­že­me ba­lí­ček mc za­ktua­li­zo­vať na no­vú ver­ziu prí­ka­zom

 [root@ru­bin in­stall]# yum up­da­te mc 
Na ob­ra­zov­ke po­čí­ta­ča sa ob­ja­ví vý­pis č. 6 (veľ­mi po­dob­ný vý­pi­su č.1).

[root@ru­bin ~]# yum up­da­te mc
Loa­ding "in­stallon­lyn" plu­gin
Set­ting up Up­da­te Pro­cess
Set­ting up re­po­si­to­ries
liv­na           100% |=========================| 1.1 kB  00:00
[skrá­te­né]
De­pen­den­cies Re­sol­ved

=============================================================================
 Pac­ka­ge         Arch    Ver­sion     Re­po­si­to­ry    Si­ze
=============================================================================
Up­da­ting:
 mc           i386    1:4.6.1a-35.fc6 up­da­tes      2.1 M

Tran­sac­tion Sum­ma­ry
=============================================================================
In­stall   0 Pac­ka­ge(s)
Up­da­te    1 Pac­ka­ge(s)
Re­mo­ve    0 Pac­ka­ge(s)

To­tal download si­ze: 2.1 M
Is this ok [y/N]:

Všim­ni­me si po­sled­nú časť vý­pi­su Tran­sac­tion Sum­ma­ry. Tu je jas­ne naz­na­če­né, že sa ne­bu­de nič in­šta­lo­vať, nič od­stra­ňo­vať, ale sa bu­de je­den sú­bor ak­tua­li­zo­vať (Up­da­te). Voľ­bu po­tvr­dí­me klá­ve­som y a yum po­kra­ču­je v ak­tua­li­zá­cii:

Downloa­ding Pac­ka­ges:
(1/1): mc-4.6.1a-35.fc6.i 100% |=========================| 2.1 MB  00:18
 [skrá­te­né]
 Clea­nup  : mc              ######################### [2/2]
Up­da­ted: mc.i386 1:4.6.1a-35.fc6
Com­ple­te!
[root@ru­bin ~]#

Naj­prv sa stiah­ne z inter­ne­tu prís­luš­ný ba­lí­ček. [V tej­to čas­ti si všim­ni­me va­rov­né hlá­se­nie (war­ning) o po­tre­be im­por­to­vať kľúč GPG. Po­tvr­dí­me y.] Nas­le­du­je in­šta­lá­cia stiah­nu­tej ver­zie ba­líč­ka mc (Up­da­ting) a zá­ro­veň od­strá­ne­nie star­ších sú­bo­rov, kto­ré sú sú­čas­ťou ba­líč­ka mc (Clea­nup). Už zná­me hlá­se­nie Com­ple­te! nám po­tvr­dzu­je ús­peš­nosť ope­rá­cie.

V nas­le­du­jú­cej čas­ti bu­de­me po­kra­čo­vať v po­uží­va­ní klien­tske­ho prog­ra­mu yum a uká­že­me si aj je­ho rôz­ne gra­fic­ké nad­stav­by.

Ďal­šie čas­ti >>

Zdroj: Infoware 4/2007Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Li­nux prak­tic­ky ako server úvod
Linux ako server je pomerne zložitá technológia. Jej výhodou je určitá modularita, keď sa nemusí nastaviť celý server naraz, ale postupne. čítať »
 
Syn­chro­ni­zá­cia ča­su v Li­nuxe
V predchádzajúcich dvoch častiach sme si ukázali, že Linux a všeobecne open source softvér sa nenachádza iba v serveroch a počítačových sieťach, ale aj v iných zariadeniach bežnej domácej potreby a v oblasti hobby. čítať »
 
Za­ria­de­nia za­lo­že­né na Li­nuxe
V predchádzajúcej časti sme si spomenuli definície nie - ktorých pojmov z oblasti nášho záujmu, teda Linuxu. Vysvetlili sme si, čo je to Open Source, Public Domain, proprietárny softvér a GNU GPL. Tentoraz ukážeme, ako sa tieto pojmy využívajú v praxi. čítať »
 
Po­jmy z ob­las­ti
Tentoraz na chvíľu trochu odbočíme od bezpečnosti Linuxu a jeho siete. V tejto neštandardnej časti seriálu sa mu budeme venovať len okrajovo. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí II.
V predchádzajúcej časti sme sa začali zaoberať bezpečnosťou bezdrôtových sietí. Poukázali sme na rôzne faktory zneužitia siete, podstatu rizika a vysvetlili sme základné prvky bezpečnosti. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí I.
V predchádzajúcich častiach sme sa venovali bezpečnosti linuxového servera. Riešili sme firewall, bezpečnosť prístupu na internet, zaoberali sme sa demilitarizovanou zónou a podobne. čítať »
 
Údr­žba lo­gov – kon­fi­gu­rá­cia log­ro­ta­te
V predchádzajúcej časti sme sa venovali rotácii logov. Vysvetlili sme princíp ukladania logov, spôsob, ako sa rotujú, a uviedli sme niečo o tom, čo a ako treba nastaviť čítať »
 
Údr­žba lo­gov – ro­tá­cia
V predošlej časti sme sa zaoberali spôsobom logovania informácií na iný alebo vzdialený počítač a ukázali sme, ako riešiť problém s logovaním uzavretých procesov pomocou chroot. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter