Vyhodnocovanie prevádzky programu Squid

linux_server.jpg V pre­doš­lej čas­ti sme sa ve­no­va­li sek­cii server­ov prog­ra­mu Web­min. Preš­li sme si naj­dô­le­ži­tej­šie mo­du­ly sek­cie, pri­čom sme vy­ne­cha­li mo­dul s náz­vom Squid Ana­ly­sis Re­port Ge­ne­ra­tor, kto­ré­mu sa ten­to­raz bu­de­me ve­no­vať.

Squid Ana­ly­sis Re­port Ge­ne­ra­tor
Squid Ana­ly­sis Re­port Ge­ne­ra­tor ( SARG) je ma­lý prog­ram – nás­troj, kto­rý vy­hod­no­cu­je lo­go­va­cie sú­bo­ry prog­ra­mu squid a zob­ra­zu­je úda­je o tom, kde vša­de pou­ží­va­te­lia na­šej sie­te sur­fo­va­li po inter­ne­te, čo pre­ze­ra­li, ke­dy a koľ­ko to­ho stiah­li, či im to bo­lo umož­ne­né a po­dob­ne. Tie­to in­for­má­cie sú po­dá­va­né nie­len v texto­vej (pres­nej­šie čí­sel­nej) po­do­be, ale aj v gra­fic­kej po­do­be. In­for­má­cie sú vhod­né nie­len pre správ­cu sie­te, ale aj pre rôz­nych ma­na­žé­rov, aby bo­li in­for­mo­va­ní o efek­tív­nom vy­uží­va­ní tech­nic­kých sys­té­mov (a sa­moz­rej­me pra­cov­né­ho ča­su). Zá­ro­veň je to je­den z pr­vkov bez­peč­nos­ti, keď sa pri vy­hod­no­co­va­ní úda­jov mô­že­me doz­ve­dieť, či niek­to nez­neu­ží­va na­šu sieť na sťa­ho­va­nie strá­nok s nev­hod­ným ob­sa­hom.

Auto­rom prog­ra­mu je Ped­ro Li­neu Or­so a náj­de­me ho na inter­ne­to­vej strán­ke sarg.sour­ce­for­ge.net. Na tej­to strán­ke náj­de­me zdro­jo­vé kó­dy, ale aj ho­to­vé ba­líč­ky pre kon­krét­ne dis­tri­bú­cie. SARG je prog­ram, kto­rý sa skla­dá z dvoch čas­tí: par­se­ra lo­go­va­cích sú­bo­rov prog­ra­mu squid a zo sú­bo­rov zob­ra­zu­jú­cich vý­sled­ky v tva­re HTML (po­mo­cou http server­a v sys­té­me). Prá­ve zob­ra­zo­va­nie v tva­re HTML umož­ňu­je sle­do­va­nie vý­sled­kov po­mo­cou ľu­bo­voľ­né­ho pre­hlia­da­ča nie­len z lo­kál­nej stra­ny, ale vša­de v inter­ne­te. Tak­že aj na do­vo­len­ke na Ba­ha­mách mô­že­me byť in­for­mo­va­ní o čin­nos­ti v na­šej sie­ti (prav­da, ak má­me po­ru­ke inter­net).

In­šta­lá­cia SARG
Na spo­mí­na­nej strán­ke náj­de­me sta­ro­va­ný ba­lí­ček pos­led­nej ver­zie prog­ra­mu s náz­vom sarg-2.2.3.1.tar.gz. Ten si stiah­ne­me na vhod­né mies­to na dis­ku a roz­ba­lí­me. Na kom­pi­lá­ciu a in­šta­lá­ciu prog­ra­mu zo zdro­jo­vých kó­dov pou­ži­je­me nám už dob­re zná­mu tro­ji­cu con­fi­gu­re, ma­ke a ma­ke in­stall. Prí­kaz con­fi­gu­re spus­tí­me pria­mo v ad­re­sá­ri so zdro­jo­vým kó­dom, nap­rík­lad

 [root@ru­bin sarg]# ./con­fi­gu­re
Prav­de­po­dob­ne bu­de tre­ba pou­žiť aj ur­či­té pa­ra­met­re, ako je --enab­le-bin­dir, kto­rý ho­vo­rí o ces­te, kde bu­de ulo­že­ný pre­lo­že­ný prog­ram. Štan­dar­dne je to /urs/bin a vy­ho­vu­je väč­ši­ne dis­tri­bú­cií Li­nuxu.

Dru­hý pa­ra­me­ter --enab­le-sys­con­fdir ur­ču­je ces­tu ku kon­fi­gu­rač­ným sú­bo­rom. Štan­dar­dne je to /usr/lo­cal/sarg, ale nap­rík­lad v dis­tri­bú­ciách Red­Hat ale­bo Fe­do­ra ide o ad­re­sár /etc/sarg, tak­že ten­to pa­ra­me­ter v tých­to dis­tri­bú­ciách mu­sí­me pou­žiť. Tre­tí pa­ra­me­ter --enab­le-html­dir ur­ču­je ces­tu k ad­re­sá­ru http server­a. Štan­dar­dne je to /var/www/html, čo by moh­lo vy­ho­vo­vať.

Pos­led­ným pa­ra­met­rom je --enab­le-man­dir, ur­ču­jú­ci ces­tu k ma­nuá­lo­vým strán­kam. De­faul­tne je to ces­ta /usr/lo­cal/man/man1, ale napr. v Red­Ha­te ale­bo Fe­do­re je to /usr/sha­re/man/man1. Pred­stav­me si, že pra­cu­je­me v dis­tri­bú­cii Fe­do­ra a chce­me vy­ko­nať prek­lad zdro­jo­vých kó­dov prog­ra­mu SARG. Za­dá­me (dl­ho­kán­sky) prí­kaz:

 [root@ru­bin sarg]# ./con­fi­gu­re --enab­le-sys­con­fdir=/etc/sarg --enab­le-man­dir=/usr/sha­re/man/man1
Za ním nas­le­du­je prí­kaz:
 [root@ru­bin sarg]# ma­ke
A na­ko­niec prí­kaz:

[root@ru­bin sarg]# ma­ke in­stall

(Po­zor! Obid­va pos­led­né prí­ka­zy už bez bod­ky a lom­ky!).

Tým sme pre­lo­ži­li zdro­jo­vé kó­dy a nain­šta­lo­va­li ich na prís­luš­né mies­ta.

Skrip­ty na vy­tvá­ra­nie šta­tis­ti­ky
Už sme po­ve­da­li, že spus­ti­teľ­ný sú­bor /usr/bin/sarg je iba par­ser (par­ser = prog­ram, kto­rý vy­ko­ná­va roz­bor, ana­lý­zu kon­krét­ne­ho sú­bo­ru) lo­go­va­cích sú­bo­rov prog­ra­mu squid. Kon­krét­ne par­su­je sú­bor /var/log/squid/ac­cess.log a je­ho ro­tá­cie. Na vy­tvo­re­nie šta­tis­ti­ky je ne­vyh­nut­né sú­bor sarg spus­tiť, aby par­so­val ten­to sú­bor. Keď­že však chce­me, aby šta­tis­ti­ky bo­li nao­zaj reál­ne, je dob­ré za­bez­pe­čiť, aby sa vy­ko­ná­va­li pra­vi­del­ne, nie­len na po­žia­da­nie. To za­bez­pe­čí­me po­mo­cou nám už zná­me­ho prog­ra­mu cron. Do­kon­ca vhod­ný­mi skrip­ta­mi mô­že­me vy­tvo­riť nie­len súhr­nné šta­tis­ti­ky, ale aj den­né, týž­den­né a me­sač­né šta­tis­ti­ky. Vhod­né skrip­ty náj­de­me na do­mov­skej strán­ke prog­ra­mu SARG. Ak za­bez­pe­čí­me ich pra­vi­del­né (te­da den­né, týž­den­né a me­sač­né spúš­ťa­nie) po­mo­cou prog­ra­mu cron, vy­tvo­ria nám v prís­luš­nej ad­re­sá­ro­vej štruk­tú­re sú­bo­ry so šta­tis­ti­kou. Skrip­ty neob­sa­hu­jú nič iné ako pa­ra­met­re prog­ra­mu sarg.

V prí­pa­de, že si stiah­ne­me ho­to­vý ba­lí­ček pre na­šu dis­tri­bú­ciu, in­šta­lu­je­me ho tak, ako sme v dis­tri­bú­cii zvyk­nu­tí. Nap­rík­lad ba­lík pre Fe­do­ru ale­bo Red­Hat in­šta­lu­je­me prí­ka­zom:

 [root@ru­bin sarg]# rpm – Uhv sarg-2.2.1-1.fc4.rf.i386.rpm
In­šta­lá­cia z dis­tri­buč­né­ho ba­líč­ka má jed­nu ne­vý­ho­du: spra­vid­la ne­náj­de­me ba­lí­ček s naj­ak­tuál­nej­šou ver­ziou prog­ra­mu. Na dru­hej stra­ne je tu ob­rov­ská vý­ho­da – ba­lí­ček za nás vy­tvo­rí po­ža­do­va­nú ad­re­sá­ro­vú štruk­tú­ru vrá­ta­ne skrip­tov na vy­tvá­ra­nie šta­tis­tík pre prog­ram cron. Sta­čí te­da up­ra­viť kon­fi­gu­rač­ný sú­bor a všet­ko fun­gu­je správ­ne. Ak sme in­šta­lo­va­li z ba­líč­ka pre dis­tri­bú­cie Red­Hat ale­bo Fe­do­ra, kon­fi­gu­rač­ný sú­bor sa na­chá­dza v ad­re­sá­ri /etc/sarg, skrip­ty pre šta­tis­ti­ky v ad­re­sá­roch /etc/cron.dai­ly, /etc/cron.week­ly a /etc/cron/month­ly.

Vý­sled­ky tých­to skrip­tov sa bu­dú uk­la­dať do ad­re­sá­rov /var/www/sarg/ONE-SHOT, /var/www/sarg/dai­ly, /var/www/sarg/week­ly a /var/www/sarg/month­ly.

Kon­fi­gu­rá­cia SARG
Kon­fi­gu­rač­ný sú­bor sa vo­lá sarg.conf a na­chá­dza sa nap­rík­lad v ad­re­sá­ri /etc/sarg. Ten­to sú­bor je veľ­mi dob­re ko­men­to­va­ný a v pod­sta­te pred­nas­ta­ve­ný. De­faul­tné hod­no­ty sú pred­nas­ta­ve­né a za­ko­men­to­va­né, te­da ich net­re­ba up­ra­vo­vať. Ak chce­me ne­ja­kú hod­no­tu poz­me­niť, up­ra­ví­me ju a od­ko­men­tu­je­me (te­da od­strá­ni­me znak #).

Naj­čas­tej­šie bu­de­me chcieť up­ra­viť tie­to pa­ra­met­re sú­bo­ru:
- lan­gua­ge – nas­ta­ví­me ja­zyk, v kto­rom sa bu­dú zob­ra­zo­vať vý­sled­ky. Mô­že­me pou­žiť slo­ven­či­nu, a tak nas­ta­ví­me lan­gua­ge Slo­vak
- ac­cess_log nas­ta­ví­me na ces­tu k lo­go­va­cím sú­bo­rom prog­ra­mu squid, napr. ac­cess_log /var/log/squid/ac­cess.log
- out­put_dir nas­ta­ví­me na hod­no­tu, kam chce­me, aby sa uk­la­da­li vý­sled­ky šta­tis­ti­ky, napr. out­put_dir /var/www/sarg/ONE-SHOT
(ak na zob­ra­zo­va­nie vý­sled­kov nech­ce­me pou­ží­vať http server Apa­che, mô­že­me nas­ta­viť ten­to ad­re­sár inam – po­vie­me si nes­kôr)
- char­set ur­ču­je, v akej zna­ko­vej súp­ra­ve sa vy­tvo­ria vý­sled­ky. Mô­že­me nas­ta­viť: char­set La­tin2

Ak pou­ží­va­me rôz­ne dopl­nky, ako je dansquar­dian ale­bo squid­guard, mô­že­me v kon­fi­gu­rač­nom sú­bo­re nas­ta­viť spo­lup­rá­cu s tý­mi­to prog­ra­ma­mi.

Zob­ra­zo­va­nie šta­tis­tík po­mo­cou exter­né­ho http server­a
V prí­pa­de, že nás­troj SARG pou­ží­va­me v spo­lup­rá­ci s http server­om na­chá­dza­jú­cim sa v li­nuxovom sys­té­me, už pri in­šta­lá­cii pos­tu­pu­je­me tak, aby sa ad­re­sá­ro­vá štruk­tú­ra pre vý­sled­ky vy­tvo­ri­la v po­dad­re­sá­ri da­né­ho http server­a. Ak te­da pou­ží­va­me http Apa­che a je­ho zá­klad­ná štruk­tú­ra je vo /var/www, vy­tvo­rí­me ad­re­sár /var/www/sarg a v ňom po­dad­re­sá­re /var/www/sarg/ONE-SHOT, /var/www/sarg/dai­ly, /var/www/sarg/week­ly a /var/www/sarg/month­ly (v prí­pa­de in­šta­lá­cie z dis­tri­buč­ných ba­líč­kov sa tá­to štruk­tú­ra vy­tvo­rí sa­ma). Zá­ro­veň v ad­re­sá­ri /etc/httpd/conf.d/ vy­tvo­rí­me sú­bor sarg.conf (po­zor, nie je to ten is­tý, čo v ad­re­sá­ri /etc/sarg, to­to je kon­fi­gu­rač­ný sú­bor http server­a na spo­lup­rá­cu s prog­ra­mom SARG).

Je­ho ob­sah bu­de:

Alias /sarg /var/www/sarg

<Di­rec­to­ry /var/www/sarg>
	Di­rec­to­ryIn­dex in­dex.html
	Or­der de­ny,allow
#	De­ny from all
	Allow from 127.0.0.1
	Allow from ::1
	# Allow from your-wor­ksta­tion.com
</Di­rec­to­ry>

Ten­to sú­bor nas­ta­vu­je ces­tu k sú­bo­rom a po­vo­ľu­je ale­bo za­ka­zu­je prís­tup z jed­not­li­vých adries. Ak te­da chce­me, aby sme ma­li prís­tup zov­ša­diaľ, mu­sí­me za­ko­men­to­vať ria­dok De­ny from all, inak by sme sa ne­moh­li k http server­u pri­po­jiť. Na zvý­še­nie bez­peč­nos­ti mô­že­me ur­čiť iba ad­re­su, z kto­rej sa bu­de­me pri­pá­jať, nap­rík­lad Allow from www.do­me­na.sk ale­bo mô­že­me za­dať ad­re­su IP (sa­moz­rej­me, že v ta­kom­to prí­pa­de ria­dok De­ny from all ne­chá­me od­ko­men­to­va­ný). Po úp­ra­ve sú­bor ulo­ží­me a nes­mie­me za­bud­núť ce­lý http server reš­tar­to­vať (ale­bo as­poň re­loa­do­vať) na opä­tov­né na­čí­ta­nie kon­fi­gu­rá­cie, inak to ne­bu­de fun­go­vať!

Na zob­ra­ze­nie vý­sled­kov pou­ži­je­me ľu­bo­voľ­ný inter­ne­to­vý pre­hlia­dač a za­dá­me ad­re­su, nap­rík­lad www.server.sk/sarg. V prí­pa­de, že sme všet­ko dob­re nas­ta­vi­li, dos­ta­ne­me úvod­nú ob­ra­zov­ku nás­tro­ja SARG (obr. č. 1).

linux_server OBR1.bmp
OBR1

Zob­ra­zo­va­nie šta­tis­tík po­mo­cou prog­ra­mu Web­min
Už sme spo­mí­na­li, že nie vša­de je vhod­né na­sa­diť štan­dard­ný http server a bez ne­ho ne­mož­no vý­sled­ky šta­tis­tík zob­ra­ziť. Tu nám prí­de na po­moc prog­ram Web­min. Ten ob­sa­hu­je mo­dul, kto­rý do­ká­že v ľud­sky zro­zu­mi­teľ­nej po­do­be zob­ra­zo­vať vý­sled­ky s pou­ži­tím vlas­tné­ho http server­a, te­da bez ne­vyh­nut­nos­ti pou­ží­vať kla­sic­ký httpd server. V tom­to prí­pa­de je vhod­né up­ra­viť sú­bor /etc/sarg/sarg.conf, hlav­ne pa­ra­me­ter out­put_dir, kde ces­tu nas­ta­ví­me pod­ľa na­šich po­trieb. Nes­mie­me za­bud­núť, že bu­de tre­ba pre­kon­fi­gu­ro­vať aj mo­dul Web­mi­nu.

Po­mo­cou ľu­bo­voľ­né­ho inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča sa pri­po­jí­me na náš server na port 10000, kde beží prog­ram Web­min. Na­lo­gu­je­me sa a prej­de­me do sek­cie Servers. Vy­hľa­dá­me mo­dul s náz­vom Squid Ana­ly­sis Re­port Ge­ne­ra­tor. Klik­nu­tím na je­ho iko­nu sa zob­ra­zí ok­no, v kto­rom mož­no nas­ta­vo­vať pa­ra­met­re zob­ra­zo­va­nia vý­sled­kov, okam­ži­té ge­ne­ro­va­nie no­vých vý­sled­kov (tla­čid­lo Ge­ne­ra­te Re­port Now) ale­bo pre­hlia­da­nie už ge­ne­ro­va­ných vý­sled­kov (tla­čid­lo View Ge­ne­ra­te Re­port – obr. č. 2).

linux_server OBR2.bmp
OBR2

Všim­ni­me si, že mô­že­me sta­no­viť, či sa má ge­ne­ro­vať ce­lé ob­do­bie (All re­cords) – vte­dy pre­par­su­je všet­ky lo­go­va­cie sú­bo­ry vrá­ta­ne ro­tá­cií ale­bo len v ur­či­tom roz­sa­hu (Tho­se from – to – days ago) – te­da od x do y dní spät­ne. Klik­nu­tím na spo­me­nu­té tla­čid­lo (View Ge­ne­ra­te Re­port) sa zob­ra­zí strán­ka s vy­ge­ne­ro­va­ný­mi ob­do­bia­mi (obr. č. 3).

linux_server OBR3.bmp
OB­R3

Tre­ba poz­na­me­nať, že tie­to ob­do­bia sa vy­ge­ne­ru­jú až po klik­nu­tí na tla­čid­lo Ge­ne­ra­te Re­port Now. Ke­by sme chce­li zob­ra­zo­vať strán­ku po­dob­nú tej na ob­ráz­ku č. 1, mu­se­li by sme up­ra­viť kon­fi­gu­rač­ný sú­bor /etc/sarg.conf, prí­pad­ne mo­dul prog­ra­mu Web­min.

Šta­tis­ti­ky
Poz­ri­me sa te­raz bliž­šie na jed­not­li­vé šta­tis­ti­ky. Už z ob­ráz­ka č. 1 si mô­že­me vy­brať, či chce­me pre­ze­rať „one-shot“ zá­zna­my, ale den­né, týž­dňo­vé ale­bo me­sač­né zá­zna­my. Kaž­dá z tých­to po­núk zob­ra­zí vy­ge­ne­ro­va­né ča­so­vé ob­do­bia, z kto­rých vy­be­rie­me to, kto­ré nás za­ují­ma. Ak te­da klik­ne­me na po­lož­ku month­ly, zob­ra­zí sa vy­ge­ne­ro­va­né ob­do­bie (na ukáž­ke je to ob­do­bie skrá­te­né – obr. č. 4).

linux_server OBR4.bmp
OBR4

Klik­nu­tím na vy­bra­né ob­do­bie sa dos­ta­ne­me do ok­na šta­tis­tík (obr. č. 5).

linux_server OBR5.bmp
OBR5

Na ob­ra­zov­ke vi­dí­me nie­koľ­ko stĺpcov, kto­rých opis je dos­ta­toč­ne zrej­mý. Me­dzi stĺpca­mi Po­ra­die a ID uží­va­te­ľa je je­den špe­ciál­ny stĺpec bez opi­su. Sú na ňom dve iko­ny. Pr­vá s tro­mi fa­reb­ný­mi stĺpca­mi sym­bo­li­zu­je graf. Klik­nu­tím na ikon­ku gra­fu sa v no­vom ok­ne gra­fic­ky zob­ra­zia pre­ne­se­né úda­je za sta­no­ve­né ča­so­vé ob­do­bie, nap­rík­lad po­čet pre­ne­se­ných baj­tov v jed­not­li­vé dni (obr. č. 6).

linux_server OBR6.bmp
OBR6

Dru­há ikon­ka ved­ľa gra­fu sym­bo­li­zu­je ho­din­ky. Klik­nu­tím na ho­din­ky sa v ta­buľ­ke zob­ra­zia úda­je po jed­not­li­vých ho­di­nách (obr. č. 7).

linux_server OBR7.bmp
OBR7

Tak­to si mô­že­me pre­ze­rať vý­sled­ky jed­not­li­vých pou­ží­va­te­ľov. Hneď dos­ta­ne­me zá­klad­nú in­for­má­ciu, kto to­ho koľ­ko sťa­ho­val. Nad šta­tis­ti­ka­mi (obr. č. 5) sa na­chá­dza nie­koľ­ko ďal­ších vo­lieb, ako nap­rík­lad Top­si­tes, Týž­dne, Downloads, De­nied a Aut­he­ti­ca­tion Fai­lu­res. (Vi­dí­me, že prek­lad eš­te nie je do­ko­na­lý.) Pos­led­né dve voľ­by sa ne­mu­sia vždy zob­ra­ziť, zá­le­ží na ob­sa­hu lo­go­va­cích sú­bo­rov squidu, či bo­li ne­ja­ké po­ku­sy dos­tať sa na ne­do­vo­le­ný server ale­bo nie. Klik­nu­tím na pr­vú voľ­bu Top­si­tes sa zob­ra­zí zoz­nam nav­ští­ve­ných server­ov za da­né ob­do­bie vrá­ta­ne spo­je­nia, pre­ne­se­ných baj­tov a po­dob­ne (obr. č. 8).

linux_server OBR8.bmp
OBR8

Vo voľ­be Týž­dne sa zob­ra­zí zoz­nam server­ov a zoz­nam pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ich nav­ští­vi­li (obr. č. 9).

linux_server OBR9.bmp
OBR9

Voľ­ba Downloads zob­ra­zí zoz­nam pou­ží­va­te­ľov a zoz­nam sú­bo­rov, kto­ré si stiah­li (obr. č. 10).

linux_server OBR10.bmp
OBR10

Prík­lad chy­by auten­ti­fi­ká­cie je na obr. č. 11.

linux_server OBR11.bmp
OBR11

Z uve­de­ných šta­tis­tík sme schop­ní vy­vo­diť zá­ve­ry, čo sa na sie­ti de­je, kto a čo sťa­ho­val, čo tre­ba za­blo­ko­vať a po­dob­ne. Zá­ro­veň sme schop­ní od­ha­liť ne­žia­du­cich zneu­ží­va­te­ľov sie­te.

Na­bu­dú­ce sa bu­de­me ve­no­vať dô­le­ži­té­mu nás­tro­ju yum.

Ďal­šie čas­ti >>

Zdroj: Infoware 2/2007Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Li­nux prak­tic­ky ako server úvod
Linux ako server je pomerne zložitá technológia. Jej výhodou je určitá modularita, keď sa nemusí nastaviť celý server naraz, ale postupne. čítať »
 
Syn­chro­ni­zá­cia ča­su v Li­nuxe
V predchádzajúcich dvoch častiach sme si ukázali, že Linux a všeobecne open source softvér sa nenachádza iba v serveroch a počítačových sieťach, ale aj v iných zariadeniach bežnej domácej potreby a v oblasti hobby. čítať »
 
Za­ria­de­nia za­lo­že­né na Li­nuxe
V predchádzajúcej časti sme si spomenuli definície nie - ktorých pojmov z oblasti nášho záujmu, teda Linuxu. Vysvetlili sme si, čo je to Open Source, Public Domain, proprietárny softvér a GNU GPL. Tentoraz ukážeme, ako sa tieto pojmy využívajú v praxi. čítať »
 
Po­jmy z ob­las­ti
Tentoraz na chvíľu trochu odbočíme od bezpečnosti Linuxu a jeho siete. V tejto neštandardnej časti seriálu sa mu budeme venovať len okrajovo. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí II.
V predchádzajúcej časti sme sa začali zaoberať bezpečnosťou bezdrôtových sietí. Poukázali sme na rôzne faktory zneužitia siete, podstatu rizika a vysvetlili sme základné prvky bezpečnosti. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí I.
V predchádzajúcich častiach sme sa venovali bezpečnosti linuxového servera. Riešili sme firewall, bezpečnosť prístupu na internet, zaoberali sme sa demilitarizovanou zónou a podobne. čítať »
 
Údr­žba lo­gov – kon­fi­gu­rá­cia log­ro­ta­te
V predchádzajúcej časti sme sa venovali rotácii logov. Vysvetlili sme princíp ukladania logov, spôsob, ako sa rotujú, a uviedli sme niečo o tom, čo a ako treba nastaviť čítať »
 
Údr­žba lo­gov – ro­tá­cia
V predošlej časti sme sa zaoberali spôsobom logovania informácií na iný alebo vzdialený počítač a ukázali sme, ako riešiť problém s logovaním uzavretých procesov pomocou chroot. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter