Webmin

linux_pas Ho­ci som v pred­chád­za­jú­cej čas­ti naz­na­čo­val, že sa v tom­to po­kra­čo­va­ní bu­de­me ve­no­vať vy­hod­no­co­va­niu efek­ti­vi­ty proxy server­a squid, na zá­kla­de oh­la­sov či­ta­te­ľov mu­sím te­raz uro­biť ma­lú od­boč­ku. Bu­de to sku­toč­ne vhod­né, pre­to­že cez tú­to té­mu sa pre­ne­sie­me späť k vy­hod­no­co­va­niu squidu. Veľ­mi čas­to sa stá­va, že po­tre­bu­je­me spra­vo­vať ne­ja­ký server nie pria­mo z je­ho klá­ves­ni­ce, ale na di­aľ­ku, len­že ne­má­me mož­nosť žiad­ne­ho „pra­vé­ho kon­zo­lo­vé­ho“ prís­tu­pu, ako je tel­net a po­dob­ne. Je to vte­dy, ak sa server nac­hád­za de­siat­ky ki­lo­met­rov od nás (ale­bo nao­pak, my sme od­ces­to­va­li na do­vo­len­ku) a náš zá­sah je v tej chví­li veľ­mi po­treb­ný. V mi­nu­los­ti neos­tá­va­lo nič iné, len sad­núť na ne­ja­ký dop­rav­ný pros­trie­dok a sys­tém nas­ta­viť osob­ne.

Dnes je si­tuácia po­dstat­ne lep­šia. Ne­mu­sí­me ni­kam ces­to­vať a po­sta­čí, ak mô­že­me po­užiť ľu­bo­voľ­ný inter­ne­to­vý preh­lia­dač – či už z do­mu, inter­ne­to­vej ka­viar­ne, ale­bo pria­mo z no­te­boo­ku na ba­ham­skej plá­ži. Pre­čo? Pre­to­že exis­tu­jú pros­tried­ky na ad­mi­nis­trá­ciu sys­té­mu cez inter­ne­to­vé roz­hra­nie. Je ich nie­koľ­ko dru­hov – od ko­mer­čných po free, ale naj­roz­ší­re­nej­ší je prog­ram Web­min. Je­ho auto­rom je Ja­mie Ca­me­ron a spol. a ce­lý pro­jekt sa nac­hád­za na ad­re­se www.web­min.com. Je­ho po­čiat­ky sia­ha­jú do ro­ku 1997 a od­vte­dy pre­šiel znač­ným vý­vo­jom, až dos­pel k sú­čas­nej ver­zii 1.290. Stal sa z ne­ho veľ­mi ús­peš­ný a dô­le­ži­tý nás­troj na sprá­vu a kon­fi­gu­rá­ciu (nie­len) li­nuxových sys­té­mov, a to nie­len vzdia­le­ne, ale aj lo­kál­ne.

Opis prog­ra­mu Web­min
Ce­lý pro­jekt Web­min je na­pí­sa­ný v ja­zy­ku Perl. To mu za­ru­ču­je po­uži­teľ­nosť na mno­hých plat­for­mách ope­rač­ných sys­té­mov a va­rian­toch Li­nuxu (do­mov­ská strán­ka uvád­za 68 va­rian­tov) – od Li­nuxu cez BSD až po MS Win­dows. Po­dmien­kou je prí­tom­nosť ja­zy­ka Perl v sys­té­me. S po­mo­cou po­uži­tia SSL sa z ne­ho stá­va dob­re za­bez­pe­če­ný nás­troj na po­uži­tie na di­aľ­ku.

Prog­ram Web­min sa skla­dá z jed­no­duc­hé­ho http server­a a mno­hých mo­du­lov, kto­ré vy­ko­ná­va­jú žia­da­nú sprá­vu. Mo­du­ly sú perlov­ské sú­bo­ry, kto­ré ma­jú prí­po­nu .wbm, a ak má­me zna­los­ti Per­lu, mô­že­me po­dľa šab­ló­ny vy­tvo­riť vlast­ný mo­dul (o tom, že je mo­du­lár­ny sys­tém vý­hod­ný, si po­vie­me nes­kôr). Mo­du­ly si mô­že­me pred­sta­viť ako ma­lé jed­noú­če­lo­vé nás­tro­je, in­teg­ro­va­né do jed­né­ho spo­loč­né­ho pros­tre­dia a vy­ko­ná­va­jú­ce vlas­tnú sprá­vu a ad­mi­nis­trá­ciu ope­rač­né­ho sys­té­mu.

Vlast­ný jed­no­duc­hý webo­vý (http) server je sa­mos­tat­ný prog­ram, ne­zá­vis­lý od iné­ho http server­a, ako je nap­rík­lad Apac­he. Po­žia­dav­kám na spo­je­nie na­čú­va na po­rte 10000, ale ako je v Li­nuxe zvy­kom, čís­lo po­rtu mô­že­me zme­niť. Ak nec­hce­me po­uží­vať vlast­ný http server, mô­že­me Web­min (pres­nej­šie je­ho mo­du­ly) na­kon­fi­gu­ro­vať na spo­lup­rá­cu s Apac­he a mo­du­lom mod_perl.

In­šta­lá­cia prog­ra­mu Web­min
Prog­ram Web­min mô­že­me nain­šta­lo­vať via­ce­rý­mi spô­sob­mi:
- z ba­líč­ka pre dis­tri­bú­cie RPM, DEB a iné
- zo zdro­jo­vých kó­dov – tzv. tar­ball ar­chí­vu

In­šta­lá­cia z dis­tri­buč­né­ho ba­líč­ka
In­šta­lá­cia je po­mer­ne jed­no­duc­há, nap­rík­lad pri ba­líč­ku RPM sta­čí po je­ho stiah­nu­tí a ulo­že­ní na vhod­né mies­to na dis­ku po­čí­ta­ča po­užiť prí­kaz

 [root@ru­bin in­stall]#  rpm -ivh Web­min-1.290-1.noarch.rpm
V prí­pa­de, že už má­me nain­šta­lo­va­nú star­šiu ver­ziu prog­ra­mu Web­min, po­uži­je­me prí­kaz

[root@ru­bin in­stall]# rpm -Uvh Web­min-1.290-1.noarch.rpm

In­šta­lá­cia zo zdro­jo­vých kó­dov
Ba­lí­ček zdro­jo­vých kó­dov, nap­rík­lad web­min-1.290.tar.gz, umies­tni­me do vhod­né­ho ad­re­sá­ra a roz­ba­lí­me prí­ka­zom

 [root@ru­bin in­stall]#  tar xzf web­min-1.290.tar.gz
Vo vy­tvo­re­nom ad­re­sá­ri sa nac­hád­za sú­bor se­tup.sh, čo je shellov­ský skript, kto­rý vy­ko­ná sa­mot­nú in­šta­lá­ciu a pr­vot­né nas­ta­ve­nie. Skript sa nás spý­ta na nie­koľ­ko ve­cí:

- na ad­re­sár, kde sa bu­de nac­hád­zať kon­fi­gu­rač­ný sú­bor, napr. /etc/web­min/
- na ad­re­sár, kde sa bu­dú nac­hád­zať lo­go­va­cie sú­bo­ry, napr. /var/log/web­min/
- na úpl­nú ces­tu k ja­zy­ku Perl, štan­dar­dne /usr/bin/perl ale­bo /usr/lo­cal/bin/perl
- na typ ope­rač­né­ho sys­té­mu (ak ho ne­roz­poz­ná sám)
- na čís­lo po­rtu, na kto­rom bu­de Web­min na­čú­vať po­žia­dav­kám, štan­dar­dne 10000
- na me­no (lo­gin) a hes­lo (password) na prís­tup do prog­ra­mu Web­min
- me­no (hos­tna­me) po­čí­ta­ča, na kto­rom Web­min po­be­ží
- na po­uži­tie SSL (len v prí­pa­de, že sú nain­šta­lo­va­né prís­luš­né kniž­ni­ce SSL – čí­taj­me ďa­lej)
- na to, či sa má Web­min spus­tiť auto­ma­tic­ky pri kaž­dom štar­te sys­té­mu

Spus­te­nie prog­ra­mu Web­min
Po ús­peš­nej in­šta­lá­cii za­dá­me v ľu­bo­voľ­nom preh­lia­da­či na ľu­bo­voľ­nom zo­sie­ťo­va­nom po­čí­ta­či ad­re­su po­čí­ta­ča, na kto­rom beží Web­min, a čís­lo po­rtu, nap­rík­lad:

http://192.168.10.1:10000
Ak sme zvo­li­li po­uží­va­nie SSL, do preh­lia­da­ča za­dá­me:
https:// 192.168.10.1:10000
(ak sme za­da­li ad­re­su bez SSL, ale Web­min je na­kon­fi­gu­ro­va­ný na po­uží­va­nie SSL, bu­de­me pres­me­ro­va­ní na spo­je­nie SSL).

V prí­pa­de, že sa na ob­ra­zov­ke mo­ni­to­ra ob­ja­ví hlá­se­nie o ne­mož­nos­ti spo­je­nia so server­om, je prav­de­po­dob­né, že Web­min nie je spus­te­ný. V ta­kom prí­pa­de Web­min spus­tí­me ako kla­sic­kú služ­bu prí­ka­zom servic­e web­min start ale­bo /etc/init.d/web­min start.

In­šta­lá­cia SSL
V prí­pa­de, že chce­me po­uží­vať bez­peč­né spo­je­nie SSL a in­šta­lač­ný skript nám tú­to mož­nosť ne­po­núk­ne, ne­má­me v sys­té­me nain­šta­lo­va­nú prís­luš­nú kniž­ni­cu OpenSSL a ani po­dpo­ru SSLeay pre ja­zyk Perl. Pre­to mu­sí­me ten­to ne­dos­ta­tok od­strá­niť.

Naj­prv vy­ko­ná­me in­šta­lá­ciu kniž­ni­ce OpenSSL. Ak bu­de­me kniž­ni­cu in­šta­lo­vať z ba­líč­ka RPM, mu­sí­me si ok­rem sú­bo­ru openssl-0.x.y.rpm stiah­nuť aj sú­bor openssl-de­vel-0.x.y.rpm. Obid­va po­stup­ne nain­šta­lu­je­me prí­kaz­mi

[root@ru­bin in­stall]#  rpm -ivh openssl-0.x.y.rpm
[root@ru­bin in­stall]#  rpm -ivh openssl-de­vel-0.x.y.rpm

V prí­pa­de, že bu­de­me kniž­ni­cu in­šta­lo­vať zo zdro­jo­vých kó­dov, sta­čí nám iba je­den sú­bor openssl-0.x.y.tar.gz. Sú­bor vo vhod­nom ad­re­sá­ri roz­ba­lí­me prí­ka­zom

[root@ru­bin in­stall]#  tar xzvf openssl-0.9.7a-42.2.i386.tar.gz
Prej­de­me do no­vo vy­tvo­re­né­ho ad­re­sá­ra a skom­pi­lu­je­me zná­mou tro­ji­cou prí­ka­zov:
[root@ru­bin openssl-0.9.7a-42.2.i386]#  ./con­fi­gu­re
[root@ru­bin openssl-0.9.7a-42.2.i386]#  ma­ke
[root@ru­bin openssl-0.9.7a-42.2.i386]#  ma­ke in­stall
Dru­hým kro­kom je in­šta­lá­cia po­dpo­ry SSL v ja­zy­ku Perl. Stiah­ne­me sú­bor Net_SSLeay.pm-1.25.tar.gz (nap­rík­lad) a roz­ba­lí­me ho prí­ka­zom:
[root@ru­bin in­stall]#  tar xzvf Net_SSLeay.pm-1.25.tar.gz
Kom­pi­lá­ciu vy­ko­ná­me prí­kaz­mi:
[root@ru­bin Net_SSLeay.pm-1.25]#  perl Ma­ke­fi­le.pl
[root@ru­bin Net_SSLeay.pm-1.25]#  ma­ke in­stall
Ak sme in­šta­lo­va­li SSL z ba­líč­ka RPM, kom­pi­lá­ciu perlov­ské­ho mo­du­lu vy­ko­ná­me prí­kaz­mi:
[root@ru­bin Net_SSLeay.pm-1.25]#  perl Ma­ke­fi­le.pl /usr
[root@ru­bin Net_SSLeay.pm-1.25]#  ma­ke in­stall
Na zá­ver otes­tu­je­me ús­peš­nosť in­šta­lá­cie po­dpo­ry SSL. Za­dá­me prí­kaz:
[root@ru­bin root]#  perl –e ‘use Net::ssleay’ 

Ak ne­dos­ta­ne­me ni­ja­ké chy­bo­vé hlá­se­nie, po­dpo­ra SSL v Per­le je ak­ti­vo­va­ná a fun­kčná a my opä­tov­ne vy­ko­ná­me in­šta­lá­ciu prog­ra­mu Web­min, ten­to­raz už s po­dpo­rou SSL.

Po­znám­ka:
Po­sled­ná (pia­ta) ver­zia dis­tri­bú­cie Fe­do­ra Co­re a RPM ba­lí­ček web­min vo ver­zii 1.270 už pl­ne ko­mu­ni­ku­jú s vy­uži­tím SSL, a pre­to nie je po­treb­ná ni­ja­ká dopl­nko­vá in­šta­lá­cia. Po­dob­ne to bu­de aj v po­sled­ných ver­ziách iných dis­tri­bú­cií.

Po za­da­ní ad­re­sy do inter­ne­to­vé­ho preh­lia­da­ča v tva­re http://ip_ad­re­sa_kde_ je_ spus­te­ný_ web­min:10000 ale­bo https://ip_ad­re­sa_kde_ je_ spus­te­ný_ web­min:10000 sa na ob­ra­zov­ke mo­ni­to­ra ob­ja­ví vstup­ná prih­la­so­va­cia ob­ra­zov­ka prog­ra­mu (obr. č. 1).

obr.č.1 - login.bmp
obr. č. 1

Za­dá­me me­no (lo­gin) a hes­lo (password) na vstup do prog­ra­mu. V de­faul­tnom nas­ta­ve­ní je to me­no a hes­lo, kto­ré sme ur­či­li pri in­šta­lá­cii prog­ra­mu zo zdro­jo­vých kó­dov, pri in­šta­lá­cii z ba­líč­ka RPM je to me­no a hes­lo roo­ta do ope­rač­né­ho sys­té­mu. Po za­da­ní me­na a hes­la sa dos­ta­ne­me na hlav­né ok­no prog­ra­mu (obr. č. 2).

obr.č.2 - hl.obr.bmp
obr. č. 2

Zá­klad­né nas­ta­ve­nie
Už vie­me, že nie je veľ­mi bez­peč­né, aby na na­mi spra­vo­va­né server­y mo­hol pris­tú­piť kto­koľ­vek, ke­dy­koľ­vek a od­kiaľ­koľ­vek. To is­té pla­tí aj pre Web­min. Neop­ráv­ne­ný prís­tup k tej­to služ­be a po­ten­ciál­na mož­nosť zneu­ži­tia ce­lé­ho sys­té­mu by bo­la veľ­ká chy­ba. Pre­to hneď na za­čiat­ku po­uží­va­nia prog­ra­mu Web­min vy­ko­ná­me pr­vot­né nas­ta­ve­nie. Klik­ne­me na iko­nu Web­min Con­fi­gu­ra­tion, čím prej­de­me do ok­na nas­ta­ve­ní prog­ra­mu Web­min (obr. č. 3).

obr.č.3 - config.bmp
obr. č. 3

Tu mô­že­me nas­ta­viť tie­to dô­le­ži­té po­lož­ky:

IP Ac­cess Con­trol – ria­de­nie prís­tu­pu cez IP
V tej­to po­lož­ke ur­čí­me, z kto­rých ad­ries IP v sie­ti mô­že­me k sys­té­mu Web­min pris­tu­po­vať. Nac­hád­za­jú sa tu tri mož­nos­ti:
- Po­vo­liť zo všet­kých ad­ries
- Po­vo­liť iba z ur­či­tých ad­ries
- Za­blo­ko­vať ad­re­sy v zoz­na­me

Po­rt and Ad­dres­ses – po­rty a ad­re­sy
Tu nas­ta­ví­me ad­re­su IP a po­rt, na kto­rom bu­de Web­min na­čú­vať. Zá­ro­veň tu mô­že­me nas­ta­viť aj me­no webo­vé­ho server­a.

Log­ging – zá­zna­my
Ak je za­zna­me­ná­va­nie po­vo­le­né, Web­min bu­de uk­la­dať de­tail­né zá­zna­my po­uží­va­teľ­ských ak­cií do sú­bo­ru. To sa veľ­mi ho­dí pri hľa­da­ní ne­ja­kých chýb ale­bo snáh o ne­žia­da­nú ma­ni­pu­lá­ciu so sys­té­mom, naj­mä ak de­le­gu­je­me ur­či­té prá­vo­mo­ci sprá­vy li­nuxové­ho sys­té­mu na iných po­uží­va­te­ľov (vy­svet­lí­me nes­kôr).

Lan­gua­ge – ja­zyk
Pros­tre­die Web­mi­nu ne­mu­sí s na­mi ko­mu­ni­ko­vať len v an­glic­kom ja­zy­ku. Mô­že­me si vy­brať z množ­stva ja­zy­kov vrá­ta­ne slo­ven­či­ny a češ­ti­ny. Prek­lad v týc­hto ja­zy­koch nie je úpl­ný (len tak na 7 až 8 %), tak­že sa stá­va, že časť strán­ky je už pre­lo­že­ná a časť je stá­le v an­glič­ti­ne.

Web­min Mo­du­les – mo­du­ly Web­mi­nu
V tej­to čas­ti pra­cu­je­me s mo­dul­mi. Mô­že­me ich pri­dá­vať, od­obe­rať, ko­pí­ro­vať, expor­to­vať a po­dob­ne.

SSL En­cryp­tion – kó­do­va­nie SSL
V tej­to čas­ti za­pí­na­me ale­bo vy­pí­na­me kó­do­va­nie SSL. Je zrej­mé, že ak nec­hce­me, aby na­še me­no a hes­lo bo­lo od­chy­te­né a zneu­ži­té, kó­do­va­nie SSL ak­ti­vu­je­me. Tre­ba po­zna­me­nať, že nie vždy mož­no po­uží­vať kó­do­va­nie SSL, hlav­ne vte­dy nie, ak preh­lia­dač, cez kto­rý so server­om ko­mu­ni­ku­je­me, SSL ne­pod­po­ru­je (čo už je zried­ka­vosť), ale­bo vte­dy, ak na­mi spra­vo­va­ný server je za fi­rewallom, kto­rý blo­ku­je HTTPS po­žia­dav­ky. Ak po­uží­va­me fi­rewall, kto­rý blo­ku­je po­rt 10000, mô­že­me ho po­mo­cou prí­ka­zu ip­tab­les nas­ta­viť tak, aby bo­li po­žia­dav­ky na tom­to po­rte ak­cep­to­va­né. Po­uži­je­me nap­rík­lad prí­kaz:

[root@ru­bin root]#  ip­tab­les -A IN­PUT -p tcp -m tcp --dport 10000 -j AC­CEPT 

Na tej­to strán­ke mô­že­me doin­šta­lo­vať perlo­vý mo­dul Net::SSLeay, ak sme ho uve­de­ným spô­so­bom ne­nain­šta­lo­va­li (kniž­ni­cu OpenSSL však mu­sí­me mať pred­tým nain­šta­lo­va­nú!).

User Inter­fa­ce – po­uží­va­teľ­ské roz­hra­nie
V tej­to čas­ti mô­že­me nas­ta­viť mož­nos­ti po­uží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia, ako sú far­by po­za­dia, text, po­za­die ta­bu­liek, hla­vič­ky a po­dob­ne.

Web­min The­mes – vzhľa­dy Web­mi­nu
Ak sa nám ne­pá­či vzhľad Web­mi­nu, mô­že­me ho zme­niť. Mô­že­me si vy­brať zo šty­roch dru­hov vzhľa­du, prí­pad­ne mô­že­me zo sú­bo­ru ale­bo z inter­ne­tu doin­šta­lo­vať ďal­šie.

Up­gra­de Web­min – ak­tua­li­zá­cia Web­mi­nu
Jed­no­duc­hým klik­nu­tím za­ktua­li­zu­je­me prog­ram Web­min. Mô­že­me to uro­biť z mies­tne­ho sú­bo­ru, ulo­že­né­ho pria­mo na server­i, kde beží Web­min, zo stiah­nu­té­ho sú­bo­ru, ulo­že­né­ho na po­čí­ta­či, kde je spus­te­ný webo­vý preh­lia­dač, z ftp ale­bo http server­a, kde do­pí­še­me ad­re­su ak­tua­li­zá­cie, ale­bo vy­uži­je­me štvr­tú mož­nosť, a to stiah­nu­tie ak­tua­li­zá­cie pria­mo z do­mov­skej strán­ky www.web­min.com. V tej­to čas­ti mô­že­me ak­tua­li­zo­vať aj jed­not­li­vé mo­du­ly prog­ra­mu Web­min, prí­pad­ne ak­tua­li­zá­cie nap­lá­no­vať, čím do­siah­ne­me to, že Web­min sa bu­de ak­tua­li­zo­vať pra­vi­del­ne sám bez náš­ho zá­sa­hu.

Mo­du­le Tit­les – náz­vy mo­du­lov
Ak sa nám ná­zov niek­to­ré­ho mo­du­lu ne­pá­či, mô­že­me ho v tej­to po­lož­ke veľ­mi jed­no­duc­ho pre­me­no­vať. Je to vhod­né v prí­pa­de, ak je ná­zov ur­či­té­ho mo­du­lu eš­te nep­re­lo­že­ný ale­bo ne­vys­ti­hu­je je­ho po­dsta­tu.

Proxy Servers and Downloads – proxy server­y a sťa­ho­va­nie
V prí­pa­de, že sa náš server nac­hád­za za proxy server­om, mô­že byť ne­vyh­nut­né nas­ta­viť prís­tup k inter­ne­to­vým služ­bám. Bez toh­to nas­ta­ve­nia by ne­mu­se­li byť fun­kčné niek­to­ré mo­du­ly vy­uží­va­jú­ce sťa­ho­va­nie sú­bo­rov.

V sek­cii Web­min Con­fi­gu­ra­tion sa nac­hád­za­jú aj iné nas­ta­vo­va­cie sku­pi­ny. Tie sú však po­mer­ne in­tui­tív­ne, a tak sa ich opi­som ne­bu­de­me za­obe­rať. Na­bu­dú­ce sa bu­de­me po­drob­ne ve­no­vať mož­nos­tiam Web­mi­nu.

Ďal­šie čas­ti >>

Zdroj: Infoware 10/2006Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Li­nux prak­tic­ky ako server úvod
Linux ako server je pomerne zložitá technológia. Jej výhodou je určitá modularita, keď sa nemusí nastaviť celý server naraz, ale postupne. čítať »
 
Syn­chro­ni­zá­cia ča­su v Li­nuxe
V predchádzajúcich dvoch častiach sme si ukázali, že Linux a všeobecne open source softvér sa nenachádza iba v serveroch a počítačových sieťach, ale aj v iných zariadeniach bežnej domácej potreby a v oblasti hobby. čítať »
 
Za­ria­de­nia za­lo­že­né na Li­nuxe
V predchádzajúcej časti sme si spomenuli definície nie - ktorých pojmov z oblasti nášho záujmu, teda Linuxu. Vysvetlili sme si, čo je to Open Source, Public Domain, proprietárny softvér a GNU GPL. Tentoraz ukážeme, ako sa tieto pojmy využívajú v praxi. čítať »
 
Po­jmy z ob­las­ti
Tentoraz na chvíľu trochu odbočíme od bezpečnosti Linuxu a jeho siete. V tejto neštandardnej časti seriálu sa mu budeme venovať len okrajovo. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí II.
V predchádzajúcej časti sme sa začali zaoberať bezpečnosťou bezdrôtových sietí. Poukázali sme na rôzne faktory zneužitia siete, podstatu rizika a vysvetlili sme základné prvky bezpečnosti. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí I.
V predchádzajúcich častiach sme sa venovali bezpečnosti linuxového servera. Riešili sme firewall, bezpečnosť prístupu na internet, zaoberali sme sa demilitarizovanou zónou a podobne. čítať »
 
Údr­žba lo­gov – kon­fi­gu­rá­cia log­ro­ta­te
V predchádzajúcej časti sme sa venovali rotácii logov. Vysvetlili sme princíp ukladania logov, spôsob, ako sa rotujú, a uviedli sme niečo o tom, čo a ako treba nastaviť čítať »
 
Údr­žba lo­gov – ro­tá­cia
V predošlej časti sme sa zaoberali spôsobom logovania informácií na iný alebo vzdialený počítač a ukázali sme, ako riešiť problém s logovaním uzavretých procesov pomocou chroot. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter