Prímanie pošty

linux_pas V pre­doš­lej čas­ti sme si na­kon­fi­gu­ro­va­li SMTP server Po­stfix a od­skú­ša­li sme si po­sie­la­nie správ v rám­ci na­šej sie­te a do inter­ne­tu. Zis­ti­li sme, že to fun­gu­je, čo je pr­vý pred­pok­lad na to, aby sme moh­li po­kra­čo­vať vo vý­stav­be náš­ho po­što­vé­ho server­a. Od­osie­la­nie po­šty však nes­ta­čí, tre­ba sa nau­čiť aj po­štu pri­jí­mať. A to sa ten­to­raz nau­čí­me.

Opis si­tuácie
Na lep­šie po­cho­pe­nie té­my si zo­pa­kuj­me opis si­tuácie. Všet­ko nac­vi­ču­je­me na kla­sic­kom po­što­vom úč­te u po­sky­to­va­te­ľa po­što­vých slu­žieb me­nom po­sky­to­va­tel.sk, u kto­ré­ho má­me vy­tvo­re­ný sku­toč­ný účet s náz­vom úč­tu mior, hes­lom sk78cv3 a mai­lo­vou ad­re­sou mior@po­sky­to­va­tel.sk. Vie­me, že by sme moh­li k to­mu­to úč­tu pris­tu­po­vať aj po­mo­cou MUA, a to va­rian­tom kon­co­vé­ho klien­ta. Ale aby sme si nac­vi­či­li va­riant s nep­ria­mym do­ru­čo­va­ním, vy­tvo­rí­me si vlast­ný po­što­vý server mail.fir­ma.sk. Na tom­to po­što­vom server­i má­me spre­vád­zko­va­ný a na­kon­fi­gu­ro­va­ný SMTP server Po­stfix a vy­tvo­re­né­ho po­uží­va­te­ľa mior.

Po­zri­me sa eš­te raz na ob­rá­zok č. 1.

obr.č.1.23.bmp
Obr 1

Vi­dí­me, že poš­ta za­sla­ná z inter­ne­tu na mai­lo­vú ad­re­su mior@po­sky­to­va­teľ sa do­ru­čí na po­što­vý server po­sky­to­va­te­ľa po­sky­to­va­tel.sk a ulo­ží sa do po­što­vej schrán­ky s me­nom iden­tic­kým s náz­vom mai­lo­vej ad­re­sy. Po­što­vá schrán­ka u po­sky­to­va­te­ľa je to­tiž pre inter­ne­to­vú po­štu ko­neč­ná. A tam zos­ta­ne, po­kým si ju ne­vy­be­rie­me prís­luš­ným pro­to­ko­lom PO­P3 ale­bo IMAP.

My však tak­to do­ru­če­nú po­štu po­tre­bu­je­me dop­ra­viť ďa­lej na náš po­što­vý server fir­ma.sk! Ako na to?

Fet­chmail
Na vý­ber a prep­ra­vu po­šty z po­što­vých schrá­nok ulo­že­ných na iných po­što­vých server­och po­uži­je­me je­den z naj­roz­ší­re­nej­ších prog­ra­mov s náz­vom fet­chmail. Je­ho auto­rom je Eric S. Ray­mond a náj­de­me ho na inter­ne­to­vej strán­ke http://www.catb.org/~esr/fet­chmail/. Ov­lá­da sko­ro všet­ky zná­me pro­to­ko­ly, jed­no­ra­zo­vé hes­lá, cer­ti­fi­ká­ty SSL a po­dob­ne. Po na­kon­fi­gu­ro­va­ní a spus­te­ní sa prog­ram fet­chmail spo­jí s po­ža­do­va­nou po­što­vou schrán­kou a náj­de­nú po­štu pre­vez­me a od­ov­zdá prog­ra­mu MTA (v na­šom prí­pa­de po­stfixu – po­zri obr. č. 1) ale­bo ju od­ov­zdá iné­mu prog­ra­mu MDA na ďal­šie spra­co­va­nie (uká­že­me si nes­kôr).

Je­ho zá­klad­né po­uži­tie je jed­no­duc­hé – na prí­ka­zo­vom riad­ku za­dá­me po­uží­va­te­ľa a me­no server­a, kde je poš­ta ulo­že­ná. Naj­zák­lad­nej­šie po­uži­tie prog­ra­mu fet­chmail mô­že byť ta­ké­to:

 [mior@ru­bin mior]# fet­chmail –u mior mail.po­sky­to­va­tel.sk

Po spus­te­ní sa prog­ram spý­ta na hes­lo, nad­via­že spo­je­nie so schrán­kou a po­kú­si sa stiah­nuť po­štu. Ta­ký­to po­stup je však na pra­vi­del­nej­šie sťa­ho­va­nie po­šty nev­hod­ný. Pre­to exis­tu­je mož­nosť vy­tvo­riť kon­fi­gu­rač­ný sú­bor, kde nas­ta­ví­me po­ža­do­va­né pa­ra­met­re. Ten­to kon­fi­gu­rač­ný sú­bor sa na­zý­va .fet­chmailrc (aj s tou bod­kou!). Ulo­ží­me ho do ad­re­sá­ra po­uží­va­te­ľa, kto­rý bu­de prog­ram fet­chmail spúš­ťať. Keď­že pred­pok­la­dá­me, že bu­de­me fet­chmail spúš­ťať s prá­va­mi roo­ta, sú­bor .fet­chmailrc ulo­ží­me do ad­re­sá­ra /root/. V kon­fi­gu­rač­nom sú­bo­re mô­že­me de­fi­no­vať aj sťa­ho­va­nie z via­ce­rých po­što­vých úč­tov, kto­ré mô­žu byť ulo­že­né na rôz­nych server­och v inter­ne­te.

Pa­ra­met­re kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru .fet­chmailrc
Väč­ši­nu vlas­tnos­tí prog­ra­mu fet­chmail mož­no nas­ta­viť aj z prí­ka­zo­vé­ho riad­ka, ale ta­ké is­té pa­ra­met­re sa da­jú po­užiť aj v kon­fi­gu­rač­nom sú­bo­re. Te­raz si opí­še­me naj­dô­le­ži­tej­šie pa­ra­met­re. Vô­bec nie sú všet­ky, úpl­ný zoz­nam náj­de­me v ma­nuá­lo­vej strán­ke prog­ra­mu fet­chmail. Tu je zá­klad­ný zoz­nam pa­ra­met­rov, ich po­uži­tie si uká­že­me na kon­krét­nych prík­la­doch:

-p, --pro­to­col / pro­to me­no_pro­to­ko­lu: voľ­ba pro­to­ko­lu. Naj­čas­tej­šie PO­P3 ale­bo IMAP. Ak ne­za­dá­me nič, po­uži­je sa AUTO (skú­ša tri naj­bež­nej­šie pro­to­ko­ly IMAP, PO­P3, PO­P2).
-u, --user­na­me / user me­no_úč­tu: me­no po­što­vé­ho kon­ta. Ak ne­za­dá­me nič, po­uži­je sa prih­la­so­va­cie me­no. pass hes­lo (iba v kon­fi­gu­rač­nom sú­bo­re): hes­lo po­što­vej schrán­ky. Ak ne­za­dá­me nič, prog­ram sa za­kaž­dým spý­ta na hes­lo.
--auth / auth typ: spô­sob ove­ro­va­nia pri prih­lá­se­ní na server. Ak ne­za­dá­me nič, po­uži­je sa password (ove­ro­va­nie hes­lom).
-v, --ver­bo­se (iba v prí­ka­zo­vom riad­ku): za­pne re­žim po­drob­né­ho vý­pi­su. Vhod­né pri la­de­ní, ak sa ne­da­rí stiah­nuť po­štu.

Voľ­by na sprá­vu správ
Už sme si po­ve­da­li, že pro­to­kol PO­P3 umož­ňu­je ozna­čo­vať sprá­vy ako pre­čí­ta­né. Fet­chmail im­pli­cit­ne sťa­hu­je iba sprá­vy ozna­če­né ako nep­re­čí­ta­né a po­tom ich zo server­a zma­že. Na zme­nu toh­to sprá­va­nia slú­žia tie­to pa­ra­met­re:

-k / keep: po­nec­hať pre­čí­ta­né sprá­vy na server­i
-K / no­keep: ne­po­nec­hať pre­čí­ta­né sprá­vy na server­i (pre­bi­je -k)
-F / flush: pred sťa­ho­va­ním vy­ma­zať všet­ky sprá­vy ozna­če­né ako pre­čí­ta­né
-a / fet­chall: stiah­nuť všet­ky sprá­vy bez oh­ľa­du na to, či sú ozna­če­né ako pre­čí­ta­né ale­bo nie

Mno­ho z pa­ra­met­rov net­re­ba nas­ta­vo­vať, vte­dy sa po­uži­jú im­pli­cit­né hod­no­ty.

Náš kon­fi­gu­rač­ný sú­bor
„Tak ako všet­ko v Li­nuxe...“ (mo­ja ok­ríd­le­ná ve­ta) aj kon­fi­gu­rač­ný sú­bor sa dá na­pí­sať v rôz­nych for­mách. Na vý­pi­se č. 2 je vzor kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru pre náš va­riant:

po­ll mail.po­sky­to­va­tel.sk aka po­sky­to­va­tel.sk pro­to­col PO­P3 user mior password sk78cv3 to mior he­re 
smtphost ru­bin.fir­ma.sk
fet­chall

Kľú­čo­vé slo­vo po­ll ho­vo­rí, že bu­de kon­tak­to­va­ný da­ný po­što­vý server, ak ne­bol na prí­ka­zo­vom riad­ku žiad­ny de­fi­no­va­ný. Slo­vo aka de­fi­nu­je do­mé­nu, kto­rú kon­tak­tu­je­me. Na dru­hom riad­ku de­fi­nu­je­me po­uži­tý pro­to­kol PO­P3. Tre­tí ria­dok udá­va ná­zov a hes­lo po­što­vé­ho úč­tu, kto­rý chce­me vy­brať. Slov­né spo­je­nie to mior he­re de­fi­nu­je, že vy­bra­ná poš­ta bu­de ulo­že­ná do schrán­ky po­uží­va­te­ľa mior na na­šom (li­nuxovom) server­i (mu­sí dop­re­du exis­to­vať!). Pa­ra­me­ter smtphost de­fi­nu­je, kto­ré­mu server­u bu­de od­ov­zda­ná poš­ta na ďal­šie spra­co­va­nie – v tom­to prí­pa­de to bu­de od­ov­zda­né po­stfixu na na­šom server­i. Pa­ra­me­ter fet­chall vy­zdvih­ne všet­ku po­štu.

Po­znám­ka:
Neo­bá­vaj­me sa, že sú hes­lá v ot­vo­re­nom for­má­te! Mu­sí­me za­bez­pe­čiť, aby sú­bor dos­tal prís­luš­né prá­va – te­da aby ho mo­hol čí­tať a za­pi­so­vať iba vlas­tník (chmod 600)!

Pred­stav­me si, že by sme ma­li eš­te je­den účet s me­nom mi­ros­lav a hes­lom op96kl32 na server­i mail.ce­va­ro.sk. Na je­ho sťa­ho­va­nie ne­pot­re­bu­je­me vy­tvo­riť dru­hý kon­fi­gu­rač­ný sú­bor, ale všet­ko za­pí­še­me do toh­to jed­né­ho sú­bo­ru. Zá­ro­veň si uká­že­me dru­hú for­mu zá­pi­su – vý­pis č. 3.

# spra­va­nie sta­ho­va­nia chce­me za­zna­me­na­vat v lo­goch do "/var/log/mail.*"
set sys­log

# nas­ta­ve­nie pa­ra­met­rov, kto­re su spo­loc­ne
de­faults  pro­to­col po­p3,
      ti­meout 300,
      no­keep,
      fet­chall,

# stiah­nut po­stu od po­sky­to­va­tel.sk
po­ll "mail.po­sky­to­va­tel.s",
   user "mior"
   password " sk78cv3" is mior he­re

# stiah­nut po­stu od ce­va­ro.sk
po­ll "mail.ce­va­ro.sk", 
   user "mi­ros­lav",
   password " op96kl32" is mior he­re 

Tak­že struč­ný súhrn: Sťa­hu­je­me z dvoch úč­tov. Keď­že lin­ka mô­že byť troc­hu nek­va­lit­ná, nas­ta­ví­me, aby kaž­dé spo­je­nie vy­pr­ša­lo po 5 mi­nú­tach (ti­meout 300). Po­štu ne­bu­de­me nec­há­vať na server­och, te­da po stiah­nu­tí sa zma­že. Všim­ni­me si, že obid­ve po­šty sa uk­la­da­jú do jed­nej schrán­ky mior na na­šom server­i.

Prog­ram fet­chmail je po­dstat­ne flexibil­nej­ší, ako sú uve­de­né ukáž­ky. Množ­stvo pa­ra­met­rov do­vo­ľu­je rôz­ne nas­ta­ve­nia a va­ria­bi­li­tu.

Prak­tic­ký prík­lad
Te­raz si to všet­ko vy­skú­ša­me. Vy­tvo­rí­me si sú­bor .fet­chmailrc a ulo­ží­me ho do ad­re­sá­ra /root/ (je jas­né, že pre­men­né pa­ra­met­rov si up­ra­ví­me po­dľa svo­jich mož­nos­tí – svo­je me­no, svo­je hes­lo atď.). Pres­ved­čí­me sa, že na na­šom li­nuxovom server­i exis­tu­je po­uží­va­teľ mior, aby sme moh­li do je­ho schrán­ky uk­la­dať stiah­nu­tú po­štu. Na na­šom server­i si ove­rí­me, že v ad­re­sá­ri /var/mail/ nie je žiad­ny sú­bor s náz­vom mior. Ak áno, vy­ma­že­me ho! V ľu­bo­voľ­nom klien­to­vi MUA na­pí­še­me sprá­vu a od­oš­le­me ju do po­što­vej schrán­ky mior@po­sky­to­va­tel.sk. (Klien­ta prí­pad­ne vy­pne­me, aby nám pred­čas­ne sám nes­tia­hol po­štu od po­sky­to­va­te­ľa – to pred­sa nec­hce­me, to nech uro­bí fet­chmail.)

V prí­ka­zo­vom riad­ku (ako root) za­dá­me prí­kaz:

 [root@ru­bin root]# fet­chmail –v
Na ob­ra­zov­ke sa ob­ja­ví text po­dob­ný vý­pi­su č. 4.
fet­chmail: 6.2.0 querying mail.po­sky­to­va­tel.sk (pro­to­col PO­P3) at Ne 5. jún 2005, 09:37:56 CEST: po­ll star­ted
fet­chmail: PO­P3< +OK <99337.1117956164@mail.po­sky­to­va­tel.sk>
fet­chmail: PO­P3> CA­PA
fet­chmail: PO­P3< -ERR aut­ho­ri­za­tion first
fet­chmail: PO­P3< +OK <20529.1117956163@mail.po­sky­to­va­tel.sk>
fet­chmail: PO­P3> USER mior
fet­chmail: PO­P3< +OK 
fet­chmail: PO­P3> PASS 
fet­chmail: PO­P3< +OK 
fet­chmail: PO­P3> STAT
fet­chmail: PO­P3< +OK 1 1933
1 mes­sa­ge for mior at mail.po­sky­to­va­tel.sk (1933 oc­tets).
fet­chmail: PO­P3> LIST
fet­chmail: PO­P3< +OK 
fet­chmail: PO­P3< 1 1933
fet­chmail: PO­P3< .
fet­chmail: PO­P3> RETR 1
fet­chmail: PO­P3< +OK 1933 oc­tets
rea­ding mes­sa­ge mior@mail.po­sky­to­va­tel.sk:1 of 1 (1933 oc­tets)
fet­chmail: SMTP< 220 ru­bin.fir­ma.sk ESMTP Po­stfix
fet­chmail: SMTP> EH­LO lo­cal­host
fet­chmail: SMTP< 250-ru­bin.fir­ma.sk
fet­chmail: SMTP< 250-PI­PE­LI­NING
fet­chmail: SMTP< 250-SI­ZE 10240000
fet­chmail: SMTP< 250-VR­FY
fet­chmail: SMTP< 250-ETRN
fet­chmail: SMTP< 250-XVERP
fet­chmail: SMTP< 250 8BIT­MI­ME
fet­chmail: SMTP> MAIL FROM: SI­ZE=1933
fet­chmail: SMTP< 250 Ok
fet­chmail: SMTP> RCPT TO:
fet­chmail: SMTP< 250 Ok
fet­chmail: SMTP> DA­TA
fet­chmail: SMTP< 354 End da­ta with .
#***********************************fet­chmail: SMTP>. (EOM)
fet­chmail: SMTP< 250 Ok: queued as D8C9313C378
 not flus­hed
fet­chmail: PO­P3> QUIT
fet­chmail: PO­P3< +OK 
fet­chmail: 6.2.0 querying mail.po­sky­to­va­tel.sk (pro­to­col PO­P3) at Ne 5. jún 2005, 09:38:00 CEST: po­ll com­ple­ted
fet­chmail: SMTP> QUIT
fet­chmail: SMTP< 221 Bye
fet­chmail: nor­mal ter­mi­na­tion, sta­tus 0

Veď ten­to vý­pis sa ná­ram­ne po­do­bá na ko­mu­ni­ká­ciu, kto­rú sme si skú­ša­li v tel­ne­te v pre­doš­lých čas­tiach!

Na za­čiat­ku je spo­je­nie po­dob­né pro­to­ko­lu PO­P3. Po­tom nas­le­du­je ria­dok „rea­ding mes­sa­ge mior@mail.po­sky­to­va­tel.sk:1 of 1 (1933 oc­tets)“, kto­rý ho­vo­rí, že je pre­čí­ta­ná jed­na sprá­va s veľ­kos­ťou 1933 baj­tov. Po­tom je vy­tvo­re­ná SMTP ko­mu­ni­ká­cia a ria­dok „#***********************************fet­chmail: SMTP>. (EOM)“ sym­bo­li­zu­je, že uve­de­ná sprá­va bo­la pre­ne­se­ná do náš­ho li­nuxové­ho server­a (čím je sprá­va dlh­šia, tým je po­čet hviez­di­čiek väč­ší).

Či sa tak nao­zaj sta­lo, to sa po­zrie­me do ad­re­sá­ra /var/mail/. Tu by sa mal od­te­raz nac­hád­zať sú­bor s náz­vom mior. Ten ob­sa­hu­je pre­ne­se­nú sprá­vu. Pre­čí­ta­ním je­ho ob­sa­hu sa pres­ved­čí­me, že je to nao­zaj tak. Ak po­šle­me ale­bo dos­ta­ne­me ďal­šiu sprá­vu do po­što­vej schrán­ky ulo­že­nej u po­sky­to­va­te­ľa a nás­led­ne za­vo­lá­me fet­chmail zno­va, no­vo stiah­nu­tá sprá­va sa pri­po­jí na ko­niec sú­bo­ru /var/mail/mior.

Spúš­ťa­nie prog­ra­mu fet­chmail
Ako sme už uvied­li, prog­ram fet­chmail mô­že­me spúš­ťať z prí­ka­zo­vé­ho riad­ka. To­to spus­te­nie je však iba jed­no­ra­zo­vé. Ak chce­me prog­ram spúš­ťať viac­krát a v pra­vi­del­ných inter­va­loch, mu­sí­me ho vo­lať po­mo­cou prog­ra­mu cron. Exis­tu­je však eš­te jed­na – jed­no­duc­hšia – mož­nosť: spus­tiť prog­ram ako dé­mo­na a sta­no­viť mu, ako čas­to má kon­tro­lo­vať po­što­vé schrán­ky. Na to exis­tu­je pa­ra­me­ter –d (-dae­mon) a čís­lo, kto­ré ur­ču­je po­čet opa­ko­va­ní v se­kun­dách. Ta­kis­to mô­že­me ten­to pa­ra­me­ter za­viesť do sú­bo­ru .fet­chmailrc tak­to:

set dae­mon 300

Po­znám­ka:
Pa­ra­me­ter –d (set dae­mon) ne­mô­že exis­to­vať s pa­ra­met­rom fet­chall!

Upo­zor­ne­nie!
Nes­mie­me za­bud­núť, že spúš­ťať prog­ram fet­chmail ako dé­mo­na nes­ta­čí. Mu­sí­me za­bez­pe­čiť, aby bol spus­te­ný ako dé­mon pri kaž­dom štar­te sys­té­mu. Va­rian­tov je nie­koľ­ko, nap­rík­lad cez štar­to­va­cie skrip­ty lo­cal.rc ale­bo po­dob­ne (to­to sme si už vy­svet­ľo­va­li – naš­tu­duj­te!).

Vy­be­ra­nie po­šty z náš­ho server­a
Od­te­raz má­me po­štu na na­šom server­i v po­što­vej schrán­ke mior. To, že ju tam má­me, to je per­fek­tné, ale stá­le je to poš­ta na server­i. Aby sme si ju moh­li pre­čí­tať v ľu­bo­voľ­nom prog­ra­me MUA, mu­sí­me do­vo­liť, aby bo­la poš­ta z tej­to schrán­ky stiah­nu­tá. Už vie­me, že na sťa­ho­va­nie po­šty z po­što­vej schrán­ky (nie­ke­dy na­zý­va­nej aj úlo­žis­ko) do prog­ra­mu MUA po­uží­va­me pro­to­ko­ly PO­P3 (ale­bo IMAP).

In­šta­lá­cia a nas­ta­ve­nie pro­to­ko­lu PO­P3
Aby mo­hol klien­tsky prog­ram MUA ko­mu­ni­ko­vať s na­ším li­nuxovým server­om po­mo­cou pro­to­ko­lu PO­P3, mu­sí­me mať na stra­ne Li­nuxu nain­šta­lo­va­né­ho a spre­vád­zko­va­né­ho dé­mo­na pro­to­ko­lu PO­P3. Ten je sú­čas­ťou kaž­dej dis­tri­bú­cie a spra­vid­la bý­va spo­je­ný s ba­lí­kom dé­mo­na IMAP. V dis­tri­bú­cii Red Hat a Fe­do­ra je to RPM ba­lí­ček imap-xxxx.rpm. Ten ob­sa­hu­je sú­bor imapd, čo je IMAP dé­mon, sú­bor ipop2d, čo je dé­mon star­šie­ho pro­to­ko­lu PO­P2, a sú­bor ipo­p3d, čo je dé­mon PO­P3, kto­rý po­tre­bu­je­me. To, či má­me v na­šej dis­tri­bú­cii žia­da­ný pro­to­kol nain­šta­lo­va­ný, si mô­že­me ove­riť tak, že skon­tro­lu­je­me ad­re­sár /usr/sbin/, či sa v ňom nac­hád­za sú­bor ipo­p3d (ale­bo po­dob­ný).

Ten­to dé­mon nie je spúš­ťa­ný ako služ­ba tr­va­lo, ale po­mo­cou su­per­dé­mo­na xinetd. Pre­to prej­de­me do ad­re­sá­ra /etc/xinetd.d/ a vy­hľa­dá­me sú­bor ipo­p3. Je­ho ob­sah je na vý­pi­se č. 5.

# de­fault: off
# des­crip­tion: The PO­P3 servic­e allows re­mo­te users to ac­cess their mail \
#       using an PO­P3 client such as Net­sca­pe Com­mu­ni­ca­tor, mutt, \
#	    or fet­chmail.
servic­e po­p3
{
	soc­ket_ty­pe		= stream
	wait			= no
	user			= root
	server			= /usr/sbin/ipo­p3d
	log_on_suc­cess	+= HOST DU­RA­TION
	log_on_fai­lu­re	+= HOST
	dis­ab­le		= no
}
Vy­hľa­dá­me ria­dok s voľ­bou dis­ab­le a nas­ta­ví­me ju na hod­no­tu dis­ab­le = no. Sú­bor ulo­ží­me. Ak sme vy­ko­na­li zme­ny v kon­fi­gu­rá­cii su­per­dé­mo­na xinetd, mu­sí­me ho reš­tar­to­vať, aby si na­čí­tal no­vé zme­ne­né hod­no­ty:
 [root@ru­bin root]# servic­e xinetd res­tart

Od­te­raz pri kaž­dej po­žia­dav­ke na ko­mu­ni­ká­ciu s pro­to­ko­lom PO­P3 bu­de spus­te­ný dé­mon ipo­p3d. Ak správ­ne nas­ta­ví­me prog­ram MUA, kde za­dá­me ako po­što­vý server me­no ale­bo ad­re­su IP náš­ho server­a, ná­zov úč­tu mior a hes­lo, kto­ré sme v Li­nuxe pri­ra­di­li po­uží­va­te­ľo­vi mior, bu­de­me mať mož­nosť pri­po­jiť sa z klien­ta MUA a pl­no­hod­not­ne ko­mu­ni­ko­vať so server­om – te­da po­štu nie­len od­osie­lať, ale aj vy­be­rať z po­što­vej schrán­ky na na­šom server­i fir­ma.sk.

Prá­ve sa nám ot­vo­ri­li dve­re do sve­ta inter­ne­to­vej po­šty. Má­me funkč­ný po­što­vý server, vie­me od­osie­lať a pri­jí­mať po­štu. Za­tiaľ sí­ce iba zo schrá­nok vy­tvo­re­ných in­de, ale pred­sa. Niek­to na­miet­ne, že sa to dá ce­lé obísť kon­co­vým klien­tom! Áno, ale my si od­te­raz mô­že­me s doš­lou (aj od­osie­la­nou) po­štou ro­biť, čo chce­me! Mô­že­me ju filtro­vať, up­ra­vo­vať, ko­pí­ro­vať, ar­chi­vo­vať. Ale hlav­ne na zá­kla­de toh­to prík­la­du bu­de­me schop­ní vy­bu­do­vať server, kto­rý bu­de sťa­ho­vať po­štu pre ce­lú fir­mu či ško­lu, a to z do­mé­no­vé­ho ko­ša. To si uká­že­me na­bu­dú­ce.

Uve­de­né prog­ra­my, ako aj ďal­šie ve­ci sú­vi­sia­ce s tým­to člán­ko, si mô­že­te stiah­nuť z mo­jej vy­no­ve­nej webo­vej strán­ky na no­vej ad­re­se www.ce­va­ro.sk, sek­cia Download. Prí­pad­né otáz­ky mi mô­že­te po­sie­lať na ad­re­su li­nux@ce­va­ro.sk.

Ďal­šie čas­ti >>

Zdroj: Infoware 7/2005Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Li­nux prak­tic­ky ako server úvod
Linux ako server je pomerne zložitá technológia. Jej výhodou je určitá modularita, keď sa nemusí nastaviť celý server naraz, ale postupne. čítať »
 
Syn­chro­ni­zá­cia ča­su v Li­nuxe
V predchádzajúcich dvoch častiach sme si ukázali, že Linux a všeobecne open source softvér sa nenachádza iba v serveroch a počítačových sieťach, ale aj v iných zariadeniach bežnej domácej potreby a v oblasti hobby. čítať »
 
Za­ria­de­nia za­lo­že­né na Li­nuxe
V predchádzajúcej časti sme si spomenuli definície nie - ktorých pojmov z oblasti nášho záujmu, teda Linuxu. Vysvetlili sme si, čo je to Open Source, Public Domain, proprietárny softvér a GNU GPL. Tentoraz ukážeme, ako sa tieto pojmy využívajú v praxi. čítať »
 
Po­jmy z ob­las­ti
Tentoraz na chvíľu trochu odbočíme od bezpečnosti Linuxu a jeho siete. V tejto neštandardnej časti seriálu sa mu budeme venovať len okrajovo. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí II.
V predchádzajúcej časti sme sa začali zaoberať bezpečnosťou bezdrôtových sietí. Poukázali sme na rôzne faktory zneužitia siete, podstatu rizika a vysvetlili sme základné prvky bezpečnosti. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí I.
V predchádzajúcich častiach sme sa venovali bezpečnosti linuxového servera. Riešili sme firewall, bezpečnosť prístupu na internet, zaoberali sme sa demilitarizovanou zónou a podobne. čítať »
 
Údr­žba lo­gov – kon­fi­gu­rá­cia log­ro­ta­te
V predchádzajúcej časti sme sa venovali rotácii logov. Vysvetlili sme princíp ukladania logov, spôsob, ako sa rotujú, a uviedli sme niečo o tom, čo a ako treba nastaviť čítať »
 
Údr­žba lo­gov – ro­tá­cia
V predošlej časti sme sa zaoberali spôsobom logovania informácií na iný alebo vzdialený počítač a ukázali sme, ako riešiť problém s logovaním uzavretých procesov pomocou chroot. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter