Nepriame doručovanie pošty

linux_pas V pred­chád­za­jú­cej čas­ti sme si uká­za­li, ako sa kon­fi­gu­ru­je kon­co­vý klient po­što­vej služ­by MUA. Zá­ro­veň sme si skú­si­li po­uží­vať prí­ka­zy pro­to­ko­lov SMTP a PO­P3 v prí­ka­zo­vom riad­ku kon­zo­ly. Ten­to­raz pris­tú­pi­me ku kon­fi­gu­rá­cii po­što­vé­ho server­a va­rian­tu s nep­ria­mym do­ru­čo­va­ním po­šty.

Nep­ria­me do­ru­čo­va­nie po­šty
Už sme si ho­vo­ri­li, že va­riant nep­ria­me­ho do­ru­čo­va­nia elek­tro­nic­kej po­šty je vhod­ný pre ma­lé a stred­né fir­my ale­bo ško­ly. Ak si spo­mí­na­te, ho­vo­ri­li sme, že aj ten­to va­riant mô­že mať nie­koľ­ko mo­di­fi­ká­cií, zá­le­ží na tom, či chce­me ok­rem re­dis­tri­bú­cie po­šty vy­ko­ná­vať aj iné ope­rá­cie s po­štou, ako je pre­po­sie­la­nie, anti­ví­ru­so­vá a anti­spa­mo­vá oc­hra­na, ar­chi­vá­cia či iné sku­toč­ne špe­ciál­ne neš­tan­dar­dné čin­nos­ti.

Tre­ba spo­me­núť, že ten­to spô­sob je naj­vhod­nej­ší v kom­bi­ná­cii s do­mé­no­vým ko­šom. Keď­že nie všet­ci ma­jú mož­nosť služ­by do­mé­no­vé­ho ko­ša, uká­že­me si, ako vy­uží­vať ten­to va­riant na kla­sic­kom úč­te, kto­rý má­me vy­tvo­re­ný u svoj­ho po­sky­to­va­te­ľa elek­tro­nic­kej po­što­vej služ­by. Sám po­uží­vam ten­to sys­tém aj do­ma, pre­to­že mám nie­koľ­ko po­što­vých úč­tov na inter­ne­te a nec­hce sa mi ich z his­to­ric­kých (či skôr nos­tal­gic­kých) dô­vo­dov me­niť. Tak­to si sťa­hu­jem po­štu zo všet­kých só­lo úč­tov na svoj po­što­vý server, na ňom vy­ko­ná­vam trie­de­nie a po­tom si ich vy­be­rám po­što­vým klien­tom MUA. Mo­di­fi­ká­cia va­rian­tu so só­lo úč­tom je veľ­mi po­dob­ná mo­di­fi­ká­cii s do­mé­no­vým ko­šom, je tu len nie­koľ­ko zmien. A aby sme si to všet­ci prec­vi­či­li, obid­ve mo­di­fi­ká­cie si uká­že­me.

Nep­ria­me do­ru­čo­va­nie po­šty z jed­no­duc­hé­ho po­što­vé­ho úč­tu
Nech má­me u ima­gi­nár­ne­ho po­sky­to­va­te­ľa inter­ne­to­vých slu­žieb s me­nom po­sky­to­va­tel.sk vy­tvo­re­nú po­što­vú schrán­ku s náz­vom mior@po­sky­to­va­tel.sk, me­nom mior a hes­lom sk78cv3. Na pria­my vý­ber elek­tro­nic­kej po­šty by nám, sa­moz­rej­me, sta­čil aj oby­čaj­ný po­što­vý klient MUA s nas­ta­ve­ním, kto­ré sme si uká­za­li v pre­doš­lej čas­ti. Ale keď­že chce­me v bu­dúc­nos­ti s tou­to po­štou eš­te pred jej čí­ta­ním v MUA vy­ko­ná­vať ur­či­té ope­rá­cie, vy­tvo­rí­me si vlast­ný po­što­vý úrad s náz­vom FIR­MA.

Náš po­što­vý server s náz­vom fir­ma.sk bu­de ako­by vkli­ne­ný med­zi po­sky­to­va­te­ľa a klien­tsky prog­ram MUA. Ve­ci na­ľa­vo od pre­ru­šo­va­nej čia­ry bu­dú u nás do­ma, ve­ci nap­ra­vo bu­dú na inter­ne­te.

Prin­cíp čin­nos­ti

Úlo­hou náš­ho po­što­vé­ho server­a FIR­MA je pri­jí­mať po­štu od MUA klien­tske­ho po­čí­ta­ča a tú­to sprá­vu pre­pos­lať po­mo­cou pro­to­ko­lu SMTP a ces­tou nad­ria­de­né­ho po­što­vé­ho server­a PO­SKY­TO­VA­TEL do sve­ta prí­jem­co­vi. V prí­pa­de, že je poš­ta ur­če­ná prí­jem­co­vi na na­šom lo­kál­nom server­i, bu­de tá­to sprá­va ulo­že­ná do je­ho schrán­ky. Poš­ta ad­re­so­va­ná z inter­ne­tu bu­de kla­sic­ky ulo­že­ná na server­i po­sky­to­va­te­ľa v po­što­vej schrán­ke mior@po­sky­to­va­tel.sk. Sta­diaľ ju bu­de­me vy­be­rať po­mo­cou prog­ra­mu fet­chmail pro­to­ko­lom PO­P3, kto­rý ju po vy­zdvih­nu­tí od­ov­zdá prog­ra­mu po­stfix. Ten sa za­cho­vá štan­dar­dne a po­štu ulo­ží do prís­luš­nej schrán­ky mior.

Tá­to sché­ma ani opi­so­va­ná kon­fi­gu­rá­cia nie je zá­vis­lá od spô­so­bu pri­po­je­nia do inter­ne­tu ale­bo k po­sky­to­va­te­ľo­vi po­što­vej služ­by. Mô­že ísť o pri­po­je­nie pev­nou lin­kou, po­mo­cou ADSL, Wi-Fi ale­bo po­mo­cou vy­tá­ča­né­ho mo­de­mo­vé­ho spo­je­nia. Všet­ky mož­nos­ti sme si už ro­zo­be­ra­li v pred­chád­za­jú­cich čas­tiach se­riá­lu, a pre­to sa k nim te­raz ne­bu­de­me vra­cať. (Tí, kto­rí ne­ma­jú do­ma mož­nosť po­što­vej služ­by, nech skú­sia pri­po­je­nie v ško­le. Dnes už kaž­dá ško­la má pri­po­je­nie do inter­ne­tu, a tak po­žia­daj­te správ­cu sie­te o po­skyt­nu­tie ta­kej­to služ­by.)

Na spre­vád­zko­va­nie po­što­vé­ho server­a po­tre­bu­je­me ok­rem fun­gu­jú­ce­ho po­čí­ta­ča s nain­šta­lo­va­ným a spre­vád­zko­va­ným Li­nuxom, pri­po­je­né­ho do inter­ne­tu, tie­to prog­ra­my:
  - MTA prog­ram po­stfix
  - Prog­ram fet­chmail
  - Prog­ram s pro­to­ko­lom PO­P3

Všet­ky tri prog­ra­my sú štan­dar­dnou sú­čas­ťou kaž­dej dis­tri­bú­cie Li­nuxu, a tak ich is­to náj­de­me na prís­luš­ných in­šta­lač­ných cé­deč­kách. Ke­by sme pred­sa len za­tú­ži­li po naj­nov­ších ver­ziách, prog­ram po­stfix sa nac­hád­za na inter­ne­to­vej strán­ke www.po­stfix.org a prog­ram fet­chmail na strán­ke http://www.catb.org/~esr/fet­chmail/.

Po­stfix
Po­stfix je v po­sled­nom ča­se naj­ob­ľú­be­nej­ší po­što­vý server, kto­rý pl­ne nah­rád­za ro­bust­ný, ťaž­ko kon­fi­gu­ro­va­teľ­ný a veľ­mi zra­ni­teľ­ný pre­his­to­ric­ký prog­ram sen­dmail. Po­stfix je po­mer­ne jed­no­duc­hý na kon­fi­gu­rá­ciu a pri­tom veľ­mi vý­kon­ný SMTP server. Skla­dá sa z nie­koľ­kých mo­du­lov, kde kaž­dý z nich vy­ko­ná­va pres­ne špe­ci­fi­ko­va­nú čin­nosť. Tak­to je za­bez­pe­če­ná preh­ľad­nosť čin­nos­ti a zdro­jo­vých kó­dov, ale aj bez­peč­nosť. Chy­ba v jed­nom mo­du­le ne­zas­ta­ví čin­nosť ce­lé­ho po­što­vé­ho server­a, ale len da­né­ho mo­du­lu. Kon­šti­tú­cia po­stfixu veľ­mi pri­po­mí­na prog­ram inetd a kon­fi­gu­rač­ný sú­bor jed­not­li­vých pro­ce­sov s náz­vom mas­ter.cf pri­po­mí­na inetd.conf (pre­be­ra­li sme to, len si spo­meň­te).

Jed­not­li­vé dé­mo­ny – služ­by – sa spúš­ťa­jú ako sa­mos­tat­né pro­ce­sy. Ich po­čet je da­ný kon­fi­gu­rá­ciou. Sú to tie­to služ­by:

smtpd – po­čú­va na sta­no­ve­nom po­rte a pri­jí­ma po­žia­dav­ky SMTP. Pri­ja­té po­što­vé sprá­vy sú pres­me­ro­va­né na dé­mo­na clea­nup
pic­kup – ča­ká na lo­kál­ne vy­tvo­re­né sprá­vy a pres­me­ru­je ich ob­sah na dé­mo­na clea­nup
clea­nup – spra­cú­va pri­ja­tú sprá­vu, pri­dá­va chý­ba­jú­cu hla­vič­ku, vkla­dá ju do fron­tu pri­ja­tých správ a in­for­mu­je dé­mo­na qmgr o jej príc­ho­de
qmgr – ča­ká na pri­ja­té sprá­vy a za­bez­pe­ču­je ich do­ru­če­nie; spô­sob do­ru­če­nia ur­ču­je dé­mon tri­vial-rewri­te
tri­vial-rewri­te – pre­pi­su­je ad­re­su do nor­mo­va­nej for­my; dé­mon pri­pá­ja me­no do­mé­ny k lo­kál­nym sprá­vam bez jej uve­de­nia a po­dob­ne, ur­ču­je, čo sa sta­ne so sprá­vou, ako a kam sa má do­ru­čiť na zá­kla­de ad­re­sy
lo­cal – do­ru­ču­je sprá­vy do lo­kál­nych schrá­nok na server­i
smtp – SMTP klient prog­ra­mu po­stfix – do­ru­ču­je sprá­vy z po­što­vé­ho fron­tu, kto­ré sú ur­če­né pre iné po­što­vé server­y

Dô­le­ži­té ad­re­sá­re a sú­bo­ry prog­ra­mu po­stfix
V štan­dar­dnej in­šta­lá­cii server­a po­stfix sa po­uží­va­jú tie­to ad­re­sá­re a sú­bo­ry:

/etc/po­stfix/ – ad­re­sár s kon­fi­gu­rač­ný­mi sú­bor­mi
/etc/po­stfix/mas­ter.cf – hlav­ný kon­fi­gu­rač­ný sú­bor dé­mo­nov, nas­ta­ve­nia jed­not­li­vých slu­žieb
/etc/po­stfix/main.cf – kon­fi­gu­rač­ný sú­bor s nas­ta­ve­nia­mi do­ru­čo­va­nia a od­osie­la­nia po­šty
/etc/alia­ses – sú­bor s fik­tív­ny­mi ad­re­sa­mi – alias­mi – po­uží­va­te­ľov
/var/spool/po­stfix/ – ad­re­sár s dá­to­vý­mi štruk­tú­ra­mi po­stfixu po­čas je­ho pre­vád­zky – tu sa nac­hád­za­jú prá­ve do­ru­čo­va­né, pri­jí­ma­né ale­bo ne­do­ru­či­teľ­né sprá­vy
/etc/po­stfix/* – os­tat­né sú­bo­ry – ta­buľ­ky

Ob­slu­ha prog­ra­mu po­stfix
Prog­ram sa ov­lá­da po­mo­cou kla­sic­kých prí­ka­zov na ov­lá­da­nie slu­žieb Li­nuxu. Na spus­te­nie po­stfixu mô­že­me po­užiť prí­kaz

 [root@ru­bin root]# /etc/init.d/po­stfix start
Na za­sta­ve­nie mô­že­me po­užiť prí­kaz
 [root@ru­bin root]# /etc/init.d/po­stfix stop
a na prí­pad­ný reš­tart prog­ra­mu po­uži­je­me prí­kaz
 [root@ru­bin root]# /etc/init.d/po­stfix res­tart
Ak uro­bí­me do kon­fi­gu­rá­cie po­čas be­hu prog­ra­mu ne­ja­ké zá­sa­hy a zme­ny, ne­mu­sí­me prog­ram reš­tar­to­vať, sta­čí, ak vy­ko­ná­me opä­tov­né na­čí­ta­nie kon­fi­gu­rá­cie prí­ka­zom
 [root@ru­bin root]# /etc/init.d/po­stfix re­load
Ak si nie sme is­tí, či sú kon­fi­gu­rač­né sú­bo­ry up­ra­ve­né správ­ne bez syn­tak­tic­kých (nie lo­gic­kých!) chýb, mô­že­me ich otes­to­vať prí­ka­zom
 [root@ru­bin root]# /etc/init.d/po­stfix check
Ak nas­ta­la na na­šej sie­ti chy­ba pri do­ru­čo­va­ní správ a na server­i uviaz­li neo­dos­la­né sprá­vy, po od­strá­ne­ní chy­by (napr. v spo­je­ní do sve­ta) mô­že­me všet­ky ča­ka­jú­ce sprá­vy od­os­lať prí­ka­zom
 [root@ru­bin root]# /etc/init.d/po­stfix flush
V dis­tri­bú­ciách za­lo­že­ných na Red Ha­te mô­že­me po­užiť aj uti­li­tu servic­e v tva­re
 [root@ru­bin root]# servic­e po­stfix start|stop|res­tart|re­load|abort|flush|check|sta­tus
Ak sa chce­me po­zrieť na ob­sah fron­tu správ ča­ka­jú­cich na od­os­la­nie, po­uži­je­me prí­kaz
 [root@ru­bin root]# mailq 

Kon­fi­gu­rá­cia
Zá­klad­ná kon­fi­gu­rá­cia sa vy­ko­ná­va v sú­bo­re main.cf. Ten­to sú­bor ob­sa­hu­je množ­stvo di­rek­tív, kto­rý­mi sa ov­lá­da ce­lý po­što­vý server. Mno­hé z nich sú už pred­nas­ta­ve­né auto­rom prog­ra­mu a sú nao­zaj veľ­mi dob­re zdo­ku­men­to­va­né v sa­mot­nom sú­bo­re.

V ad­re­sá­ri s do­ku­men­tá­ciou po­stfixu, napr. /usr/sha­re/doc/po­stfix/ (niek­de len /usr/doc/po­stfix/), sa nac­hád­za po­dad­re­sár /sam­ples/, v kto­rom sú ulo­že­né rôz­ne prík­la­dy kon­fi­gu­rá­cie SMTP server­a pre jed­not­li­vé prí­pa­dy po­uži­tia. Aby sme po­ro­zu­me­li uve­de­ným prík­la­dom, mu­sí­me si po­ve­dať nie­čo o di­rek­tí­vach. Kaž­dá di­rek­tí­va má tvar pa­ra­me­ter = hod­no­ta. Ak je hod­no­tou zoz­nam via­ce­rých po­lo­žiek, tie sa od­de­ľu­jú med­ze­rou ale­bo čiar­kou. Niek­to­ré di­rek­tí­vy ne­ma­jú sku­toč­nú hod­no­tu, ale od­ka­zu­jú na di­rek­tí­vu de­fi­no­va­nú pred­tým. Riad­ky za­čí­na­jú­ce sa med­ze­rou sú po­kra­čo­va­ním pred­chád­za­jú­ce­ho dl­hé­ho riad­ka.

Naj­dô­le­ži­tej­šie di­rek­tí­vy
Aj keď je väč­ši­na di­rek­tív pred­nas­ta­ve­ná a má de­faul­tnú hod­no­tu, pred­sa len exis­tu­jú di­rek­tí­vy, kto­ré je VHODNÉ na­mi na­de­fi­no­vať, aby server pra­co­val správ­ne.

Sú to tie­to di­rek­tí­vy:

my­hos­tna­me
Ur­ču­je úpl­né me­no server­a, na kto­rom server SMTP beží. Spra­vid­la to je me­no li­nuxové­ho server­a. Prík­lad:

my­hos­tna­me = mail.fir­ma.sk

To­to me­no v prí­pa­de va­rian­tu s nep­ria­mym do­ru­čo­va­ním ne­mu­sí byť ve­rej­ne zná­me v inter­ne­te, a pre­to si ani ne­mu­sí­me nec­há­vať re­gis­tro­vať do­mé­nu fir­ma.sk. Bu­de to len na­ša lo­kál­na do­mé­na, za­kry­tá server­om po­sky­to­va­tel.sk.

my­do­main
Ur­ču­je do­mé­no­vé me­no server­a. Štan­dar­dne je to hod­no­ta pre­men­nej my­hos­tna­me bez pr­vej po­lož­ky. Prík­lad:

my­do­main = fir­ma.sk

myo­ri­gin
Ur­ču­je me­no server­a v po­šte od­chád­za­jú­cej z toh­to server­a. To­to me­no sa pri­pá­ja za me­no lo­kál­ne­ho po­uží­va­te­ľa, ak ne­bo­la špe­ci­fi­ko­va­ná do­mé­na. Štan­dar­dne sa po­uží­va od­kaz na hod­no­tu di­rek­tí­vy my­hos­ta­na­me. Prík­lad:

myo­ri­gin = $my­hos­tna­me

inet_in­ter­fa­ces
Ur­ču­je zoz­nam ad­ries, na kto­rých sa má pri­jí­mať poš­ta. Štan­dar­dne je to na všet­kých. Prík­lad:

inet_in­ter­fa­ces = all

my­des­ti­na­tion
Tu sa de­fi­nu­jú do­mé­no­vé ad­re­sy, kto­ré po­stfix po­va­žu­je za lo­kál­ne a pre kto­ré pri­jí­ma po­štu. Ak sa tu po­mý­li­me, náš server ne­bu­de dob­re pri­jí­mať po­štu. Prík­lad:

my­des­ti­na­tion = $my­hos­ta­na­me, lo­cal­host.$my­do­main, $my­do­main, lo­cal­host

my­networks
Ob­sa­hu­je zoz­nam ad­ries IP sie­te, kto­rú po­stfix po­va­žu­je za dô­ve­ry­hod­nú. Iba z tak­to ozna­če­nej sie­te sa mô­že od­osie­lať poš­ta. Bý­va to roz­sah na­šej sie­te. Prík­lad:

my­networks = 192.168.10.0/24, 127.0.0.0/8

Ak je ten­to pa­ra­me­ter nes­práv­ny, po­stfix od­mie­ta od­osie­lať po­štu.

re­lay_do­mains
Ur­ču­je do­mé­no­vé ad­re­sy, pre kto­ré po­stfix umož­ňu­je re­lay – pre­po­sie­la­nie po­šty. Štan­dar­dná hod­no­ta je rov­na­ká ako v my­des­ti­na­tion Prík­lad:

re­lay_do­mains = $my­des­ti­na­tion

re­lay_host
Server SMTP po­stfix sa sna­ží do­ru­čiť po­štu tak, že si pre­čí­ta ad­re­su prí­jem­cu a v zá­zna­moch DNS zis­tí, kto je zod­po­ved­ný za prí­jem po­šty pre da­né­ho po­uží­va­te­ľa. Ak nap­rík­lad chce­me od­os­lať po­štu na ad­re­su niek­to@niek­de.sk, po­stfix sa spý­ta služ­by DNS, kto pri­jí­ma po­štu pre do­mé­nu niek­de.sk, a auto­ma­tic­ky tam sám po­štu do­ru­čí. Nie­ke­dy je však vhod­né ale­bo priam ne­vyh­nut­né, aby po­stfix pri od­osie­la­ní po­šty ko­mu­ni­ko­val s jed­ným špe­ci­fic­kým, spra­vid­la nad­ria­de­ným SMTP server­om. Vte­dy v tej­to di­rek­tí­ve do­sa­dí­me ako hod­no­tu ad­re­su nad­ria­de­né­ho server­a. Do­kon­ca ne­pot­re­bu­je­me ani po­znať me­no, sta­čí je­ho ad­re­sa IP. Prík­lad:

re­lay_host = mail.po­sky­to­va­tel.sk
ale­bo
re­lay_host = 211.181.243.89

Tá­to me­tó­da bo­la za­ve­de­ná pre oc­hra­nu pred ší­re­ním spa­mu a ví­ru­sov. Niek­to­ré nad­ria­de­né SMTP server­y si ove­ru­jú, či sa mô­že­me na ne pri­pá­jať a cez ne po­štu od­osie­lať. Ak je tá­to hod­no­ta práz­dna, server sa po­kú­si o do­ru­čo­va­nie sám.

ho­me_mail­box
Ur­ču­je ces­tu a spô­sob, ako sa bu­dú uk­la­dať sprá­vy pre jed­not­li­vých po­uží­va­te­ľov. Ak zvo­lí­me hod­no­tu Mail­box, bu­de poš­ta uk­la­da­ná do sú­bo­ru /var/spool/mail/me­no_pou­ží­va­te­ľa. Prík­lad:

ho­me_mail­box = Mail­box

To­to sú naj­zák­lad­nej­šie nas­ta­ve­nia prog­ra­mu po­stfix, aby mo­hol fun­go­vať. My sa k os­tat­ným pa­ra­met­rom eš­te vrá­ti­me, keď bu­de­me od náš­ho server­a po­ža­do­vať špe­ciál­nej­šiu fun­kciu. Tu uve­de­né prík­la­dy pris­pô­so­bí­me na­šej sie­ti a správ­ne­mu náz­vu po­što­vé­ho server­a.

Skúš­ka fun­kčnos­ti
Aby sme sa pres­ved­či­li, že sme SMTP server po­stfix správ­ne nas­ta­vi­li, vy­ko­ná­me test od­osie­la­nia po­šty. Naj­prv sa pres­ved­čí­me o syn­tak­tic­kej bez­chyb­nos­ti kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru. Za­dá­me prí­kaz servic­e po­stfix check. Ak dos­ta­ne­me po­tvr­de­nie OK, všet­ko je – as­poň zo syn­tak­tic­ké­ho hľa­dis­ka – v po­riad­ku. Prí­pad­né chy­by hneď op­ra­ví­me a server reš­tar­tu­je­me ale­bo re­loa­du­je­me.

Te­raz však mu­sí­me ove­riť, či náš server je schop­ný po­štu pri­jať, prí­pad­ne od­os­lať ďa­lej. Naj­prv si ove­rí­me, či je schop­ný pri­jať po­štu pre lo­kál­ne­ho po­uží­va­te­ľa. Na Li­nuxe si vy­tvo­rí­me po­uží­va­te­ľa s prís­luš­ným me­nom a hes­lom, v na­šom prí­pa­de po­uží­va­te­ľa mior. Vie­me, že ak na náš server prí­de pre toh­to po­uží­va­te­ľa poš­ta, tá sa ulo­ží do sú­bo­ru /var/spool/mail/mior.

Pris­tú­pi­me ku klien­tske­mu po­čí­ta­ču, na kto­rom chce­me, aby si náš po­uží­va­teľ mior mo­hol čí­tať sprá­vy. Te­raz nie je dô­le­ži­té, či na tom­to klien­to­vi je nain­šta­lo­va­ný prog­ram MUA. Dô­le­ži­té je, aby bol v do­sa­hu tej is­tej sie­te, ako je náš po­što­vý li­nuxový server FIR­MA (to ove­rí­me prí­ka­zom ping). Je úpl­ne jed­no, aký ope­rač­ný sys­tém má klien­tsky po­čí­tač, z kto­ré­ho bu­de­me od­osie­la­nie tes­to­vať. Po­dstat­né je, aby na ňom fun­go­val prog­ram tel­net. A spo­meň­me si, čo sme sa nau­či­li v pred­chád­za­jú­cej čas­ti.

Spus­tí­me tel­ne­to­vú re­lá­ciu na po­rte 25, kde na­čú­va pro­to­kol SMTP. V prí­pa­de, že ne­má­me kon­fi­gu­ro­va­nú DNS ale­bo na klien­tskej sta­ni­ci ne­má­me vy­tvo­re­ný sú­bor hosts, mô­že­me na spo­je­nie po­užiť aj ad­re­su IP náš­ho li­nuxové­ho po­čí­ta­ča:

tel­net 192.168.10.1 25

ale­bo

tel­net mail.fir­ma.sk 25

Nás­led­nou po­stup­nos­ťou prí­ka­zov vy­ko­ná­me re­lá­ciu (kon­zo­la je mod­rá a od­po­ve­de SMTP server­a sú čer­ve­né) – vý­pis č. 2:
[root@ru­bin root]# tel­net mail.fir­ma.sk 25
Trying 192.168.10.1...
Con­nec­ted to mail.fir­ma.sk (192.168.10.1).
Es­ca­pe cha­rac­ter is ‘^]’.
220 mail.fir­ma.sk ESMTP Po­stfix
he­lo fir­ma.sk
250 mail.fir­ma.sk
mail from: leon­ka@do­ma.sk
250 ok
rcpt to: mior@fir­ma.sk
250 ok
da­ta
354 End da­ta with .
Sub­ject: Test po­sla­nia spra­vy
To­to je skus­ka po­sla­nia spra­vy. 
.
250 ok: queued as D11E4­5AF15
quit
221 Bye
Con­nec­tion clo­sed by fo­reign host.

Me­no od­osie­la­te­ľa si mô­že­me vy­mys­lieť a ne­kon­tro­lu­je sa (čo je nie­ke­dy pre spa­my a ví­ru­sy ško­da...). Veď ani v sku­toč­nej lis­to­vej po­šte ne­mu­sí byť od­osie­la­teľ ozajst­ný! Me­no prí­jem­cu však mu­sí byť sku­toč­né – v na­šom prí­pa­de to je mior@fir­ma.sk.

Te­raz prej­de­me k server­u a po­zrie­me sa do ad­re­sá­ra /var/spool/mail/. Vi­dí­me, že tam pri­bu­dol sú­bor s náz­vom mior. Keď si ob­sah toh­to sú­bo­ru prez­rie­me, uvi­dí­me na­mi od­os­la­nú po­štu. Ak ot­vo­rí­me no­vú tel­ne­to­vú re­lá­ciu a po­šle­me ďal­šiu sprá­vu na tú is­tú ad­re­su, uvi­dí­me, že no­vá sprá­va sa pri­po­ji­la na ko­niec už exis­tu­jú­ce­ho sú­bo­ru mior.

Vý­bor­ne! Tak­to sme si ove­ri­li, že sme schop­ní na náš po­što­vý server sprá­vu od­os­lať. Ten ju prij­me a ulo­ží na správ­ne mies­to. Te­raz po­dob­ným spô­so­bom od­oš­le­me no­vú sprá­vu ďa­lej, mi­mo náš­ho po­što­vé­ho server­a – do sve­ta. Vie­me, že má­me zria­de­ný účet mior@po­sky­to­va­tel.sk. Po­šle­me sprá­vu tam – vý­pis č. 3:

[root@ru­bin root]# tel­net mail.fir­ma.sk 25
Trying 192.168.10.1...
Con­nec­ted to mail.fir­ma.sk (192.168.10.1).
Es­ca­pe cha­rac­ter is ‘^]’.
220 mail.fir­ma.sk ESMTP Po­stfix
he­lo fir­ma.sk
250 mail.fir­ma.sk
mail from: mior@fir­ma.sk
250 ok
rcpt to: mior@po­sky­to­va­tel.sk
250 ok
da­ta
354 End da­ta with .
Sub­ject: Test po­sla­nia spra­vy
To­to je skus­ka po­sla­nia spra­vy. 
.
250 ok: queued as D81F46AB11
quit
221 Bye
Con­nec­tion clo­sed by fo­reign host.

Re­lá­cia bu­de po­dob­ná, len v po­lož­ke mail from: mô­že­me uviesť na­šu ad­re­su na na­šom li­nuxovom server­i, te­da mior@fir­ma.sk (ale ne­mu­sí­me...). V po­lož­ke rcpt to: však mu­sí­me uviesť na­šu sku­toč­nú ad­re­su v inter­ne­to­vom sve­te!

Po ukon­če­ní spo­je­nia sa na li­nuxovom server­i po­zrie­me do fron­tu od­chád­za­jú­cej po­šty prí­ka­zom:

 [root@ru­bin root]# mailq 

Ak dos­ta­ne­me hlá­se­nie Mail queue is emp­ty, sprá­va opus­ti­la náš po­što­vý server v po­riad­ku. Ak sa vy­pí­še iné hlá­se­nie, je niek­de pri od­cho­de do sve­ta chy­ba. Spra­vid­la tu bu­de aj na­pí­sa­né, pre­čo sprá­va neo­diš­la.

Po­zor!
Ak po­sie­la­me dl­hú sprá­vu, nap­rík­lad s príl­ohou, bu­de jej od­os­la­nie tr­vať dlh­šie, zá­le­ží na rých­los­ti pri­po­je­nia. Od­osie­la­né sprá­vy sú ozna­če­né hviez­dič­kou.

Te­raz sa po­mo­cou vhod­né­ho klien­ta MUA, kto­rý má­me na­kon­fi­gu­ro­va­ný na po­što­vú schrán­ku mior@po­sky­to­va­teľ.sk pri­po­jí­me k po­sky­to­va­te­ľo­vi a stiah­ne­me si sprá­vy. Ak sa med­zi ni­mi nac­hád­za aj tá na­ša, kto­rú sme od­os­la­li, sme nao­zaj dob­rí, le­bo sme si ove­ri­li, že náš po­što­vý server FIR­MA do­ká­že sprá­vy od­osie­lať aj do sve­ta.

Te­raz zos­tá­va už len nau­čiť sa sprá­vy zo sve­ta pri­jí­mať. Ale o tom na­bu­dú­ce.

Ďal­šie ve­ci sú­vi­sia­ce s tým­to člán­kom si mô­že­te stiah­nuť z webo­vej strán­ky www.ce­va­ro.sk. Prí­pad­né otáz­ky mi mô­že­te po­sie­lať na ad­re­su extra@ce­va­ro.sk.

(Ak vás za­uja­lo, pre­čo po­uží­vam prá­ve do­mé­nu CE­VA­RO, tak si to­to slo­vo pre­čí­taj­te od­za­du...)

Ďal­šie čas­ti >>

Zdroj: Infoware 6/2005Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Li­nux prak­tic­ky ako server úvod
Linux ako server je pomerne zložitá technológia. Jej výhodou je určitá modularita, keď sa nemusí nastaviť celý server naraz, ale postupne. čítať »
 
Syn­chro­ni­zá­cia ča­su v Li­nuxe
V predchádzajúcich dvoch častiach sme si ukázali, že Linux a všeobecne open source softvér sa nenachádza iba v serveroch a počítačových sieťach, ale aj v iných zariadeniach bežnej domácej potreby a v oblasti hobby. čítať »
 
Za­ria­de­nia za­lo­že­né na Li­nuxe
V predchádzajúcej časti sme si spomenuli definície nie - ktorých pojmov z oblasti nášho záujmu, teda Linuxu. Vysvetlili sme si, čo je to Open Source, Public Domain, proprietárny softvér a GNU GPL. Tentoraz ukážeme, ako sa tieto pojmy využívajú v praxi. čítať »
 
Po­jmy z ob­las­ti
Tentoraz na chvíľu trochu odbočíme od bezpečnosti Linuxu a jeho siete. V tejto neštandardnej časti seriálu sa mu budeme venovať len okrajovo. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí II.
V predchádzajúcej časti sme sa začali zaoberať bezpečnosťou bezdrôtových sietí. Poukázali sme na rôzne faktory zneužitia siete, podstatu rizika a vysvetlili sme základné prvky bezpečnosti. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí I.
V predchádzajúcich častiach sme sa venovali bezpečnosti linuxového servera. Riešili sme firewall, bezpečnosť prístupu na internet, zaoberali sme sa demilitarizovanou zónou a podobne. čítať »
 
Údr­žba lo­gov – kon­fi­gu­rá­cia log­ro­ta­te
V predchádzajúcej časti sme sa venovali rotácii logov. Vysvetlili sme princíp ukladania logov, spôsob, ako sa rotujú, a uviedli sme niečo o tom, čo a ako treba nastaviť čítať »
 
Údr­žba lo­gov – ro­tá­cia
V predošlej časti sme sa zaoberali spôsobom logovania informácií na iný alebo vzdialený počítač a ukázali sme, ako riešiť problém s logovaním uzavretých procesov pomocou chroot. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter