Protokoly

linux_pas V pre­doš­lej čas­ti sme si roz­de­li­li po­štu do nie­koľ­kých zá­klad­ných va­rian­tov a vy­svet­li­li prin­cíp čin­nos­ti, vý­ho­dy a ne­vý­ho­dy a spô­sob ur­če­nia. Te­raz sa za­čne­me jed­not­li­vým va­rian­tom ve­no­vať po­drob­nej­šie.

Va­riant kon­co­vé­ho klien­ta
Pô­vod­ne som nec­hcel nas­ta­ve­nie toh­to klien­ta opi­so­vať, le­bo sa mi zda­lo, že to už všet­ci dob­re ve­dia. Ale po pár kon­krét­nych otáz­kach mo­jim po­ten­ciál­nym žia­kom som zis­til, že nie všet­ci no­vá­či­ko­via sú v tom­to nas­ta­ve­ní úpl­ne do­ma. A aj pre­to a hlav­ne pre po­ria­dok si to te­raz uká­že­me.

Nech na ilus­trá­ciu má­me da­né tie­to úda­je:
Účet u po­sky­to­va­te­ľa po­što­vých slu­žieb s po­što­vým server­om mail.do­ma.sk , me­no úč­tu leon­ka (zá­ro­veň je to prih­la­so­va­cie me­no) a prih­la­so­va­cie hes­lo 7Ce­V3­ro. A schrán­ka sa bu­de vy­be­rať pro­to­ko­lom PO­P3.

Spo­me­nu­té úda­je te­raz nas­ta­ví­me na stra­ne klien­ta v prog­ra­me MUA. V na­šom prík­la­de po­uži­je­me čo­raz ob­ľú­be­nej­ší prog­ram Mo­zil­la Thun­der­bird, kto­rý je dos­tup­ný pre obid­va ope­rač­né sys­té­my – MS Win­dows aj Li­nux (a do­kon­ca je dos­tup­ný v rôz­nych ja­zy­ko­vých mu­tá­ciách).

Spus­tí­me te­da „hro­mo­vé­ho vtá­ka“ (Thun­der = hrom, bi­rd = vták) a v me­nu Nás­tro­je vy­be­rie­me po­lož­ku Nas­ta­ve­nie úč­tov pre Po­štu a dis­ku­sie...

obr.č.1 -21.bmp
obr. č. 1

Zob­ra­zí sa ok­no s náz­vom Nas­ta­ve­nie úč­tov pre Po­štu a dis­ku­sie. V ľa­vej čas­ti ok­na klik­ne­me na po­lož­ku s náz­vom Server pre od­osie­la­nie po­šty (SMTP). V pra­vej čas­ti sa zob­ra­zí ok­no, kde nas­ta­ví­me po­ža­do­va­né hod­no­ty

obr.č.2 - 21.bmp
obr. č. 2

Na­pí­še­me me­no SMTP server­a, kto­ré nám sta­no­vil náš po­sky­to­va­teľ po­što­vej služ­by. Všim­ni­me si, že po­rt je de­faul­tne nas­ta­ve­ný na hod­no­tu 25 (a nie je za­tiaľ dô­vod me­niť ho). V prí­pa­de, že SMTP server vy­ža­du­je ove­re­nie z dô­vo­du oc­hra­ny pred ší­re­ním spa­mu, klik­ne­me na po­lož­ku Po­uží­vať me­no a hes­lo a me­no vy­pí­še­me. Po­tom klik­ne­me na tla­čid­lo Pri­dať účet... Ot­vo­rí sa no­vé ok­no Sprie­vod­cu vy­tvo­re­ním úč­tu

obr.č.3 - 21.bmp
obr. č. 3

Vy­be­rie­me po­lož­ku Po­što­vý účet a klik­ne­me na tla­čid­lo Ďalej>. Prej­de­me do ďal­šie­ho ok­na Sprie­vod­cu

obr.č.4 -21.bmp
obr. č. 4

Za­dá­me me­no, pod kto­rým sa bu­de­me ozna­mo­vať oko­li­té­mu sve­tu, nap­rík­lad Leon­ka Orav­co­vá, a za­dá­me aj pri­de­le­nú e-mai­lo­vú ad­re­su, te­da v na­šom prí­pa­de leon­ka@do­ma.sk. Klik­ne­me na tla­čid­lo Ďalej>.

V nas­le­du­jú­com ok­ne zvo­lí­me typ server­a pre pric­hád­za­jú­cu po­štu a za­dá­me ad­re­su po­što­vé­ho server­a

obr.č.5 - 21.bmp
obr. č. 5

Po­ve­da­li sme si, že bu­de­me po­uží­vať pro­to­kol PO­P3, a tak klik­ne­me na ten­to pro­to­kol. Po za­da­ní me­na server­a klik­ne­me na Ďalej>. Na­ko­niec za­dá­me prih­la­so­va­cie me­no – to bý­va to­tož­né s náz­vom úč­tu. Ne­za­bud­ni­me, že si ho ne­mô­že­me svoj­voľ­ne zme­niť, pre­to­že sa via­že na nas­ta­ve­nie po­što­vej schrán­ky na stra­ne po­što­vé­ho server­a

obr.č.6 -21.bmp
obr. č. 6

Po klik­nu­tí na Ďalej> nám zos­tá­va už len po­me­no­vať účet, ako sa nám bu­de zob­ra­zo­vať v prog­ra­me MUA

obr.č.7 - 21.bmp
obr. č. 7

Po od­klik­nu­tí sa ob­ja­ví zá­ve­reč­ná strán­ka Sprie­vod­cu, kde sa ob­ja­via su­már­ne úda­je náš­ho nas­ta­ve­nia

obr.č.8 -21.bmp
obr. č. 8

Klik­ne­me na tla­čid­lo Do­kon­čiť a mô­že­me pri­jí­mať po­štu.

Po­znám­ka:
Sprie­vod­ca nas­ta­ve­ním úč­tu sa mô­že spus­tiť aj sám, a to hneď po nain­šta­lo­va­ní prog­ra­mu.

Pro­to­ko­ly
Do­te­raz sme sa na po­štu po­ze­ra­li ako oby­čaj­ní po­uží­va­te­lia. To nič, aj to tre­ba! Te­raz sa však na po­štu po­zrie­me z iné­ho po­hľa­du. Opus­tí­me po­što­vý prog­ram MUA a k po­šte pris­tú­pi­me na niž­šej úrov­ni. Pria­mo z klá­ves­ni­ce po­čí­ta­ča bu­de­me za­dá­vať prí­ka­zy po­što­vé­mu server­u tak, ako ke­by to ro­bil prog­ram MUA. Na to bu­de­me po­uží­vať dva už nám zná­me pro­to­ko­ly – SMTP a PO­P3. Pred­stav­me si, že sme Leon­ka a chce­me po­slať sprá­vu sa­mi se­be (má to tú vý­ho­du, že si od­skú­ša­me jej od­os­la­nie a zá­ro­veň si vy­skú­ša­me jej prí­jem).

Po­zor!Tu uve­de­né prík­la­dy sú ima­gi­nár­ne. Me­ná, náz­vy server­ov, hes­lá a ad­re­sy IP sú vy­mys­le­né. Pre­to pri skú­ša­ní do­saď­te vám zná­me me­ná úč­tov, po­što­vých server­ov, ad­re­sy IP a hes­lá!

Pro­to­kol SMTP
Na prís­tup k server­u SMTP po­uži­je­me prog­ram tel­net. Je to dáv­no, čo sa ten­to prog­ram v pros­tre­dí po­čí­ta­čo­vých sie­tí in­ten­zív­ne po­uží­val, v dneš­nej do­be ok­noid­ných pros­tre­dí o ňom bež­ný po­uží­va­teľ po­čí­ta­ča vô­bec ne­vie a po­uží­va­jú ho už iba ad­mi­nis­trá­to­ri. My však chce­me byť dob­rý­mi ad­mi­nis­trá­tor­mi, a tak sa s tým­to prog­ra­mom oboz­ná­mi­me.

Tel­net
V pre­his­to­ric­kých do­bách, keď sá­lo­vý po­čí­tač za­be­ral jed­nu veľ­kú sá­lu, sa s ním pra­co­va­lo po­mo­cou ter­mi­ná­lov. Bo­li to v po­dsta­te „vy­ne­se­né“ (ro­zu­mej vzdia­le­né) ob­ra­zov­ky a klá­ves­ni­ce. Ča­som sa ter­mi­ná­ly nah­ra­di­li in­te­li­gen­tnej­ší­mi za­ria­de­nia­mi, v dneš­nej do­be osob­ný­mi po­čí­tač­mi. No sys­tém ter­mi­ná­lo­vej prá­ce s niek­to­rý­mi ap­li­ká­cia­mi zos­tal dod­nes. Pre­to bo­lo po­treb­né emu­lo­vať ter­mi­ná­lo­vý re­žim, a tak vzni­kol prog­ram tel­net. Tel­net je te­da prog­ram, kto­rý emu­lu­je ter­mi­ná­lo­vý re­žim v texto­vom re­ži­me.

Prv než sa spo­jí­me so SMTP server­om a na­pí­še­me sprá­vu, mô­že­me zis­tiť (ak to eš­te ne­vie­me), kto je prí­jem­com po­šty pre do­mé­nu do­ma.sk. V riad­ku shel­lu za­dá­me prí­kaz:
 [root@ru­bin root]# host –t mx do­ma.sk
Na ob­ra­zov­ke sa ob­ja­ví vý­pis:
do­ma.sk mail is han­dled by 10 mail.do­ma.sk 

Tak­to sme zis­ti­li (a ak sme to už ve­de­li, tak sme si ove­ri­li), že pre do­mé­nu do­ma.sk je prí­jem­com po­šty server mail.do­ma.sk.

A te­raz sa spo­jí­me so server­om mail.do­ma.sk po­mo­cou tel­ne­tu. Vie­me, že pro­to­kol SMTP na­čú­va na po­rte 25. Tak­že za­dá­me prí­kaz

 [root@ru­bin root]# tel­net mail.do­ma.sk 25
Na ob­ra­zov­ke sa ob­ja­ví vý­pis:
Trying 217.17.236.7...
Con­nec­ted to mail.do­ma.sk (217.17.236.7).
Es­ca­pe cha­rac­ter is ‘^]’.
220 mail.do­ma.sk ESMTP Po­stfix 
Tým zos­ta­ne re­lá­cia v tel­ne­te ot­vo­re­ná a my mô­že­me za­dá­vať prí­ka­zy (v tel­ne­te, tak­že neexis­tu­je žiad­ny prompt, iba kur­zor):

Naj­prv sa so server­om po­zdra­ví­me (ne­mu­sí­me, ale niek­to­ré server­y si po­zdrav vy­slo­ve­ne vy­ža­du­jú!):

he­lo do­ma.sk

A server nám od­po­vie:

250 mail.do­ma.sk

A te­raz za­čne­me pí­sať sprá­vu. Naj­prv na­pí­še­me, od ko­ho sprá­va je. Na to slú­ži prí­kaz mail from: (aj s dvoj­bod­kou!). Tak­že po­kra­ču­je­me:

mail from: leon­ka@do­ma.sk

(Me­no od­osie­la­te­ľa by sme si moh­li aj vy­mys­lieť. Aj v sku­toč­nej po­šte sa stá­va, že sa niek­to skrý­va za iným ale­bo nes­ku­toč­ným me­nom.) Ak sme za­da­li prí­kaz správ­ne, server nám od­po­vie kó­dom 250:

250 ok

Te­raz ur­čí­me ad­re­sá­ta – prí­jem­cu po­šty. Na to slú­ži prí­kaz rcpt to:. Za­dá­me:

rcpt to: leon­ka@do­ma.sk

Server správ­nosť po­tvr­dí kó­dom 250:

250 ok
Te­raz nas­tá­va čas na ob­sah sprá­vy. Za­čí­na sa prí­ka­zom da­ta. Za­dá­me:
da­ta
Server od­po­vie, že mô­že­me za­dá­vať ob­sah a že po skon­če­ní má­me stla­čiť En­ter, na no­vý ria­dok na­pí­sať znak . (bod­ku) a za­se stla­čiť En­ter:
354 End da­ta with .

Do ob­sa­hu sprá­vy pat­rí aj ná­zov – sub­ject – sprá­vy. Za­dá­me:

Sub­ject: Test po­sla­nia spra­vy
Po stla­če­ní En­te­ru server neod­po­vie, ale oča­ká­va za­da­nie ob­sa­hu sprá­vy. Pre­to po­kra­ču­je­me:
To­to je skus­ka po­sla­nia spra­vy. Mior. 
Keď do­pí­še­me ob­sah sprá­vy, stla­čí­me En­ter, na­pí­še­me bod­ku a za­se stla­čí­me En­ter. Tým sme da­li server­u na ve­do­mie, že sme ukon­či­li edi­tá­ciu sprá­vy. Server to po­tvr­dí ozna­mom:
250 ok: queued as D11E4­5AF15

Sprá­vu sme na­pí­sa­li, te­raz sluš­ne ukon­čí­me spo­je­nie. Za­dá­me:

quit

A server od­po­vie:

221 Bye
Con­nec­tion clo­sed by fo­reign host.
Po ukon­če­ní spo­je­nia so server­om sa vrá­ti­me do prí­ka­zo­vé­ho riad­ka shel­lu.

Čo­že je to za zvláš­tne čís­lo D11E4­5AF15?

Pod tým­to čís­lom je sprá­va ulo­že­ná do fron­tu a od­os­la­ná do sve­ta.

Aby sme to ma­li uce­le­nej­šie, na vý­pi­se č. 10 je ob­sah ob­ra­zov­ky pri ko­mu­ni­ká­cii so SMTP server­om po­mo­cou tel­ne­tu. Text klien­ta je mod­rou far­bou, od­po­ve­de SMTP server­a čer­ve­nou far­bou (v sku­toč­nos­ti je na ob­ra­zov­ke všet­ko čier­no-bi­ele – po­dľa ty­pu po­uži­té­ho tel­ne­tu):

[root@ru­bin root]# tel­net mail.do­ma.sk 25
Trying 217.17.236.7...
Con­nec­ted to mail.do­ma.sk (217.17.236.7).
Es­ca­pe cha­rac­ter is ‘^]’.
220 mail.do­ma.sk ESMTP Po­stfix
he­lo do­ma.sk
250 mail.do­ma.sk
mail from: leon­ka@do­ma.sk
250 ok
rcpt to: leon­ka@do­ma.sk
250 ok
da­ta
354 End da­ta with .
Sub­ject: Test po­sla­nia spra­vy
To­to je skus­ka po­sla­nia spra­vy. Mior.
.
250 ok: queued as D11E4­5AF15
quit
221 Bye
Con­nec­tion clo­sed by fo­reign host.
A ver­me, že na­ša sprá­va bu­de za­sla­ná.

Pro­to­kol PO­P3
Od­te­raz by sa ma­la sprá­va nac­hád­zať v po­što­vej schrán­ke s náz­vom leon­ka na server­i mail.do­ma.sk. Aby sme si da­nú po­štu pre­čí­ta­li, vy­uži­je­me pro­to­kol PO­P3. A za­se vy­uži­je­me na pri­po­je­nie k server­u prog­ram tel­net. Pro­to­kol PO­P3 na­čú­va na po­rte 110, pre­to za­dá­me prí­kaz:

 [root@ru­bin root]# tel­net mail.do­ma.sk 110
Server nad­via­že spo­je­nie a od­po­vie nap­rík­lad tak­to:
Trying 217.17.236.7...
Con­nec­ted to mail.do­ma.sk (217.17.236.7).
Es­ca­pe cha­rac­ter is ‘^]’.
+OK <5364.1112459116@mail.do­ma.sk>
Server je v oča­ká­va­ní prí­ka­zov v tel­ne­to­vej re­lá­cii. Naj­prv sa mu­sí­me server­u pred­sta­viť. Na to slú­ži prí­kaz user me­no_pou­ží­va­te­ľa. Za­dá­me prí­kaz:
user leon­ka
a server od­po­vie:
+OK
Te­raz mu­sí­me server­u preu­ká­zať, že sme to nao­zaj my. Na to sa po­uží­va auto­ri­zá­cia hes­lom. Pre­to za­dá­me:
pass  7Ce­V3­ro
(Po­zor! Hes­lo sa vy­pi­su­je v ot­vo­re­nej po­do­be, žiad­ne hviez­dič­ky, ako sme zvyk­nu­tí. Pra­cu­je­me v pri­mi­tív­nom prog­ra­me tel­net, nie v in­te­li­gen­tnom MUA!)

Ak je hes­lo správ­ne, od­po­veď server­a je:

+OK
Ak sme ne­za­da­li správ­ne me­no ale­bo hes­lo, server od­po­vie:
-ERR User­na­me/password does not match
Con­nec­tion clo­sed by fo­reign host.
Pred­stav­me si, že sme me­no a hes­lo za­da­li správ­ne, a pre­to po­kra­ču­je­me. Chce­me si po­zrieť, koľ­ko má­me správ v na­šej schrán­ke. Na to slú­ži prí­kaz list. Za­dá­me:
list
A server od­po­vie:
1 1925
2 2058
.
Z vý­pi­su vi­dí­me, že má­me dve sprá­vy. Pr­vá, ozna­če­ná čís­lom 1, má veľ­kosť 1925 baj­tov, dru­há, ozna­če­ná čís­lom 2, má veľ­kosť 2058 baj­tov. Tá bod­ka na po­sled­nom riad­ku sym­bo­li­zu­je ukon­če­nie vý­pi­su.

Ak si chce­me po­zrieť ob­sah sprá­vy, po­uži­je­me prí­kaz retr. Na vý­pis sprá­vy pod čís­lom 1 za­dá­me:

retr 1

Na ob­ra­zov­ke sa ob­ja­ví te­lo sprá­vy:

Re­turn-Path:  X-En­ve­lo­pe-To: leon­ka@do­ma.sk
De­li­ve­red-To: do­ma-sk__-leon­ka@do­ma.sk
Re­cei­ved: (qmail 39072 in­vo­ked from network); 2 Apr 2005 18:34:31 +0200
Re­cei­ved: from un­known (HE­LO lo­cal­host) (217.17.236.7)
  by mail.do­ma.sk with SMTP
  for ; 2 Apr 2005 18:34:31 +0200
Re­cei­ved: from mail.do­ma.sk [213.151.236.161])
	by server (Po­stfix) with ESMTP id D11E4­5AF15
	for ; Sat,  2 Apr 2005 18:34:31 +0200 (CEST)
Sub­ject: Test po­sla­nia spra­vy
Mes­sa­ge-ID: <001201c537a2$86079280$020aa8c0@do­ma.sk>
Da­te: Sat, 2 Apr 2005 18:39:22 +0200
From: leon­ka@do­ma.sk
To: leon­ka@do­ma.sk

To­to je skus­ka po­sla­nia spra­vy.Mior.

.

Všim­ni­me si, že ok­rem sub­jek­tu a ob­sa­hu sprá­vy sa vy­pí­sa­li ďal­šie zna­ky. Tým ho­vo­rí­me obál­ka ale­bo hla­vič­ka sprá­vy. Ke­by sprá­va ob­sa­ho­va­la aj iné for­má­to­va­cie zna­ky, nap­rík­lad prí­ka­zy ja­zy­ka HTML ale­bo do­kon­ca bi­nár­nu príl­ohu, v tom­to vý­pi­se by sme ich uvi­de­li „v pl­nej na­ho­te“. Keď však ta­kú­to sprá­vu prij­me prog­ram MUA, zob­ra­zí sa po­uží­va­te­ľo­vi v ro­zum­nom for­má­te!

Ak chce­me ur­či­tú sprá­vu vy­ma­zať z po­što­vej schrán­ky, po­uži­je­me prí­kaz de­le.

Za­dá­me:
de­le 1
Server od­po­vie zná­mym:
+OK
Prá­cu v tel­ne­te ukon­čí­me za­da­ním
quit
a server od­po­vie:
+OK
Con­nec­tion clo­sed by fo­reign host.
 
Tak ako pri SMTP pro­to­ko­le aj tu si to daj­me do­ko­py (server čer­ve­nou, klient mod­rou far­bou):
[root@ru­bin root]# tel­net mail.do­ma.sk 110
Trying 217.17.236.7...
Con­nec­ted to mail.do­ma.sk (217.17.236.7).
Es­ca­pe cha­rac­ter is ‘^]’.
+OK <5364.1112459116@mail.do­ma.sk>
user leon­ka
+OK 
pass 7Ce­V3­ro
+OK
list
1 1925
2 2058
.
retr 1

--- sprá­va----

de­le 1
+OK
quit
+OK
Con­nec­tion clo­sed by fo­reign host.

Po ukon­če­ní spo­je­nia sa vrá­ti­me do shel­lu.

Prog­ram tel­net mô­že­me po­užiť aj v pros­tre­dí MS Win­dows. Sta­čí, ak v me­nu Štart – Spus­tiť za­dá­me prí­kaz tel­net mail.do­ma.sk 25.

obr.č.9 - 21.bmp
obr. č. 9

A spus­tí sa tel­net v pros­tre­dí MS Win­dows.

obr.č.10 - 21.bmp
obr. č. 10

Mož­no sa pý­ta­te, na­čo tak kom­pli­ko­va­ne tvo­riť a čí­tať po­štu, keď exis­tu­jú ho­to­vé klien­tske prog­ra­my MUA. Len­že keď bu­de­me zis­ťo­vať, pre­čo nám poš­ta nec­ho­dí, ako vy­lú­či­me, kde je chy­ba? Pre­to po­uži­je­me tel­ne­to­vú re­lá­ciu. Ak tu bu­de všet­ko v po­riad­ku, už bu­de­me ve­dieť, že prob­lém je niek­de in­de, nap­rík­lad v pre­no­se ale­bo v MUA. A prá­ve to­to bu­de­me veľ­mi čas­to po­uží­vať pri tvor­be po­šty v na­šom sys­té­me. Na­bu­dú­ce sa bu­de­me in­ten­zív­ne ve­no­vať prog­ra­mu po­stfix.

Ďal­šie čas­ti >>

Zdroj: Infoware 5/2005Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Li­nux prak­tic­ky ako server úvod
Linux ako server je pomerne zložitá technológia. Jej výhodou je určitá modularita, keď sa nemusí nastaviť celý server naraz, ale postupne. čítať »
 
Syn­chro­ni­zá­cia ča­su v Li­nuxe
V predchádzajúcich dvoch častiach sme si ukázali, že Linux a všeobecne open source softvér sa nenachádza iba v serveroch a počítačových sieťach, ale aj v iných zariadeniach bežnej domácej potreby a v oblasti hobby. čítať »
 
Za­ria­de­nia za­lo­že­né na Li­nuxe
V predchádzajúcej časti sme si spomenuli definície nie - ktorých pojmov z oblasti nášho záujmu, teda Linuxu. Vysvetlili sme si, čo je to Open Source, Public Domain, proprietárny softvér a GNU GPL. Tentoraz ukážeme, ako sa tieto pojmy využívajú v praxi. čítať »
 
Po­jmy z ob­las­ti
Tentoraz na chvíľu trochu odbočíme od bezpečnosti Linuxu a jeho siete. V tejto neštandardnej časti seriálu sa mu budeme venovať len okrajovo. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí II.
V predchádzajúcej časti sme sa začali zaoberať bezpečnosťou bezdrôtových sietí. Poukázali sme na rôzne faktory zneužitia siete, podstatu rizika a vysvetlili sme základné prvky bezpečnosti. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí I.
V predchádzajúcich častiach sme sa venovali bezpečnosti linuxového servera. Riešili sme firewall, bezpečnosť prístupu na internet, zaoberali sme sa demilitarizovanou zónou a podobne. čítať »
 
Údr­žba lo­gov – kon­fi­gu­rá­cia log­ro­ta­te
V predchádzajúcej časti sme sa venovali rotácii logov. Vysvetlili sme princíp ukladania logov, spôsob, ako sa rotujú, a uviedli sme niečo o tom, čo a ako treba nastaviť čítať »
 
Údr­žba lo­gov – ro­tá­cia
V predošlej časti sme sa zaoberali spôsobom logovania informácií na iný alebo vzdialený počítač a ukázali sme, ako riešiť problém s logovaním uzavretých procesov pomocou chroot. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter