NUT

linux_pas V pre­doš­lej čas­ti sme si po­ve­da­li nie­čo o zdro­joch nep­retr­ži­té­ho na­pá­ja­nia, tzv. UPS, a zá­ro­veň sme uká­za­li, ako spre­vád­zko­vať prog­ram ap­cupsd. Ak sme po­stu­po­va­li pres­ne po­dľa ná­vo­du, mu­se­li sme sa dop­ra­co­vať k ús­pec­hu. Pre­čo? Le­bo prog­ram ap­cupsd je re­la­tív­ne jed­no­duc­hý. Má však jed­nu chy­bu, tak ako sme si ju spo­me­nu­li. Je ši­tý pres­ne na mie­ru za­ria­de­niam od fir­my Ame­ri­can Po­wer Con­ver­sion (APC). Čo však v prí­pa­de, ak má­me UPS-ku od iné­ho vý­rob­cu? Vte­dy nas­tu­pu­je prog­ram NUT, kto­ré­mu sa ten­to­raz bu­de­me ve­no­vať.

NUT
NUT je skrat­ka z Network UPS Tools. Do­mov­ská strán­ka je na ad­re­se http://networ­kup­stools.org, kde mož­no stiah­nuť ok­rem zdro­jo­vých kó­dov aj in­šta­lač­né ba­lí­ky pre rôz­ne dis­tri­bú­cie Li­nuxu, ako je Red­Hat 9, Fe­do­ra Co­re, Slackware, Su­SE, Gon­too a po­dob­ne. Tak­že ak má­me niek­to­rú z uve­de­ných dis­tri­bú­cií, má­me in­šta­lá­ciu po­dstat­ne zjed­no­du­še­nú. Na roz­diel od prog­ra­mu ap­cupsd je fi­lo­zo­fia NUT troc­hu zlo­ži­tej­šia (obr. č. 1).

obr.č.1.18.jpg
Obr. 1

Všim­ni­me si, že na ces­te k UPS le­žia na stra­ne Li­nuxu tri čas­ti:
dri­ver
server
klient

Dri­ver
Dri­ver – ov­lá­dač – je prog­ram, kto­rý spros­tred­ku­je ko­mu­ni­ká­ciu med­zi fy­zic­kým za­ria­de­ním UPS a li­nuxovým po­čí­ta­čom. Pre kaž­dý typ UPS je po­treb­ný iný ov­lá­dač. Pre UPS od fir­my APC je to ov­lá­dač me­nom ap­csmart, pre UPS od fir­my Best Po­wer je to ov­lá­dač bes­tup, pre UPS od fir­my Vic­tron za­sa vic­tro­nups a po­dob­ne. Me­no kon­krét­ne­ho ov­lá­da­ča pre tú na­šu UPS-ku náj­de­me v do­ku­men­tá­cii ale­bo po­hľa­dá­me na inter­ne­te. Sú­čas­ťou in­šta­lač­né­ho ba­lí­ka sú ov­lá­da­če pre naj­zná­mej­šie ty­py UPS (asi 30 dru­hov).

Server
Tu pod server­om ro­zu­mie­me dé­mo­na, kto­rý spros­tred­ku­je ko­mu­ni­ká­ciu med­zi ov­lá­da­čom a os­tat­ný­mi prog­ra­ma­mi – klien­tmi. Je iba je­den a na­zý­va sa upsd. Je­ho úlo­hou je byť stá­le prí­tom­ný v sys­té­me.

Klient
Klient je prog­ram, kto­rý pri­jí­ma zo server­a upsd sprá­vy o sta­ve UPS a vy­ko­ná­va po­ža­do­va­nú čin­nosť, napr. ko­rek­tne vy­pne po­čí­tač, nas­ta­vu­je rôz­ne pa­ra­met­re UPS a po­dob­ne. Klien­tov mô­že byť nie­koľ­ko dru­hov a do­kon­ca ich mô­že byť v sys­té­me viac na­raz.

In­šta­lá­cia
„Tak ako všet­ko v Li­nuxe“ aj in­šta­lá­cia prog­ra­mu NUT sa dá vy­ko­nať rôz­ny­mi spô­sob­mi.

In­šta­lá­cia zo zdro­jo­vých kó­dov
Eš­te pred tým, ako za­čne­me, vy­tvo­rí­me v na­šom sys­té­me po­uží­va­te­ľa nut a sku­pi­nu nut. Po­tom si stiah­ne­me z inter­ne­tu zdro­jo­vé kó­dy prog­ra­mu, napr. nut-2.0.0.tar.gz. Ulo­ží­me ho do niek­to­ré­ho po­moc­né­ho ad­re­sá­ra, napr. /in­stall/nut/. Prej­de­me do toh­to ad­re­sá­ra prí­ka­zom:

 [root@ru­bin lib] # cd /in­stall/nut
Ba­lí­ček roz­ba­lí­me prí­ka­zom:
 [root@ru­bin nut] # tar zxfvp nut-2.0.0.tar.gz
Sta­ro­va­ný ba­lík sa roz­ba­lí a vy­tvo­rí no­vý po­dad­re­sár nut-2.0.0. Vstú­pi­me do toh­to po­dad­re­sá­ra prí­ka­zom:
 [root@ru­bin nut] # cd nut-2.0.0

Od­te­raz všet­ky kom­pi­lač­né čin­nos­ti bu­de­me ro­biť v tom­to ad­re­sá­ri.

Po­znám­ka:
Mu­sí­me si zo­pa­ko­vať, aký je naj­kla­sic­kej­ší po­stup pri in­šta­lá­cii prog­ra­mu zo zdro­jo­vých kó­dov. Vie­me, že zdro­jo­vé kó­dy sú v po­dsta­te texto­vé sú­bo­ry, kto­ré sú bež­ný­mi texto­vý­mi edi­tor­mi či­ta­teľ­né a up­ra­vo­va­teľ­né. Ob­sa­hu­jú spra­vid­la prí­ka­zy prog­ra­mo­va­cie­ho nás­tro­ja, čo naj­čas­tej­šie (na 99,99 %) bý­va ja­zyk C (mô­žu to byť aj iné ja­zy­ky, ako pas­cal, pyt­hon atď., ale tie ma­jú iný po­stup). Aby tie­to prí­ka­zy moh­li byť po­čí­ta­čom vy­ko­na­teľ­né, mu­sí­me mu ich pre­lo­žiť do stro­jo­vé­ho ja­zy­ka. Pre­lo­že­nie po­zos­tá­va z via­ce­rých kro­kov (ne­boj­me sa, ne­mu­sí­me byť prog­ra­má­tor­mi v Céč­ku!) . V pr­vom ra­de mu­sí­me vy­ko­nať pred­príp­ra­vu na kom­pi­lá­ciu – kon­fi­gu­rá­ciu zdro­jo­vých kó­dov. Pri kon­fi­gu­rá­cii mô­že­me za­dá­vať rôz­ne pa­ra­met­re, kto­rý­mi chce­me do­siah­nuť žia­da­ný efekt pri kom­pi­lá­cii. Nás­led­ným kro­kom je kom­pi­lá­cia, po kto­rej nas­le­du­je po­stkom­pi­lač­né pre­ko­pí­ro­va­nie vy­tvo­re­ných sú­bo­rov do prís­luš­ných ad­re­sá­rov. Prá­ve to si te­raz prak­tic­ky uká­že­me.

Za­čne­me kon­fi­gu­rá­ciou. V da­nom ad­re­sá­ri nut-2.0.0 za­dá­me prí­kaz:
 [root@ru­bin nut-2.0.0] # ./con­fi­gu­re --with-user=nut

Po­znám­ka:
Aby ne­doš­lo k inter­pre­tač­nej chy­be, fo­ne­tic­ky zá­pis je: bod­ka lom­ka kon­fi­gu­re med­ze­ra mí­nus mí­nus with mí­nus user rov­ná sa nut. Zvlášť upo­zor­ňu­jem na tie dve mí­nus­ky pred slo­vom with!

Pa­ra­met­rom with-user sme na­de­fi­no­va­li, že sa pri kom­pi­lá­cii vy­tvo­ria sú­bo­ry, kto­rých vlas­tník je no­vý po­uží­va­teľ Li­nuxu me­nom nut. Na ob­ra­zov­ke pre­beh­ne dl­hý text vý­pi­sov, kto­ré ani nes­tih­ne­me sle­do­vať, ale to si te­raz nev­ší­maj­me.

Až sa skon­čí prí­kaz con­fi­gu­re, pris­tú­pi­me ku kom­pi­lá­cii prí­ka­zom:
 [root@ru­bin nut-2.0.0] # ma­ke
Tým sa vy­tvo­ria bi­nár­ne sú­bo­ry. Te­raz ich prí­ka­zom
 [root@ru­bin nut-2.0.0] # ma­ke in­stall

pre­su­nie­me do po­ža­do­va­ných ad­re­sá­rov, v tom­to prí­pa­de do ad­re­sá­ra /usr/lo­cal/ups/. Tak­to sme vy­ko­na­li pre­lo­že­nie zdro­jo­vých kó­dov. Aby sme zís­ka­li prík­la­dy kon­fi­gu­rač­ných sú­bo­rov, za­dá­me prí­kaz

 [root@ru­bin nut-2.0.0] # ma­ke in­stall-conf 
Pri tej­to in­šta­lá­cii sa ne­vyt­vo­ria skrip­ty CGI. Sú to skrip­ty, kto­ré mô­že­me vo­lať po­mo­cou inter­ne­to­vé­ho preh­lia­da­ča a vý­sle­dok uvi­dí­me v preh­lia­da­či. Aby sme do­siah­li vy­tvo­re­nie skrip­tov CGI, za­dá­me prí­ka­zy:
[root@ru­bin nut-2.0.0] # ./con­fi­gu­re --with-user=nut --with-cgi 
[root@ru­bin nut-2.0.0] # ma­ke cgi
[root@ru­bin nut-2.0.0] # ma­ke in­stall-cgi
[root@ru­bin nut-2.0.0] # ma­ke in­stall-cgi-conf

UPS na USB
Mô­že sa stať, že má­me UPS-ku, kto­rá na ko­mu­ni­ká­ciu s po­čí­ta­čom po­uží­va po­rt USB. Pre ta­kú­to ko­mu­ni­ká­ciu po­tre­bu­je­me sú­bor hid­dev.h, kto­rý sa naj­čas­tej­šie nac­hád­za v ad­re­sá­ri /usr/in­clu­de/li­nux. Vte­dy za­dá­me prí­ka­zy:

[root@ru­bin nut-2.0.0] # ./con­fi­gu­re --with-li­nux-hid­dev=/usr/in­clu­de/li­nux/hid­dev.h 
[root@ru­bin nut-2.0.0] # ma­ke usb
[root@ru­bin nut-2.0.0] # ma­ke in­stall-usb

Ak ne­pou­ží­va­me UPS pri­po­je­nú na USB, pred­chád­za­jú­ci od­sek pres­ko­čí­me. Po vy­ko­na­ní in­šta­lá­cie mu­sí­me eš­te uro­biť pár úko­nov, ako je vy­tvo­re­nie špe­ciál­ne­ho ad­re­sá­ra, pri­ra­de­nie vlas­tní­kov a práv a úp­ra­va vlas­tníc­tva sé­rio­vé­ho po­rtu. Tak­že vy­tvo­rí­me ad­re­sár /var/sta­te/ups:

 [root@ru­bin nut-2.0.0] # mkdir –p /var/sta­te/ups
Po­tom up­ra­ví­me prís­tu­po­vé prá­va:
 [root@ru­bin nut-2.0.0] # chmod 0700 /var/sta­te/ups
a na­ko­niec ten­to ad­re­sár pri­ra­dí­me vlas­tní­ko­vi:
 [root@ru­bin nut-2.0.0] # chown nut:nut /var/sta­te/ups
Te­raz up­ra­ví­me prá­va a vlas­tníc­tvo k po­rtu, na kto­rom je pri­po­je­ná UPS. Nech je to v na­šom prí­pa­de pr­vý sé­rio­vý po­rt – ttyS0.

Zme­ní­me prá­va prí­ka­zom

 [root@ru­bin nut-2.0.0] # chmod 0600 /dev/ttyS0
a zme­ní­me vlas­tní­ka
 [root@ru­bin nut-2.0.0] # chown nut:nut /dev/ttyS0
To by bo­lo k in­šta­lá­cii zo zdro­jo­vých kó­dov všet­ko.

In­šta­lá­cia z ba­líč­kov
Ak vy­ko­ná­va­me in­šta­lá­ciu z prís­luš­né­ho ba­líč­ka vhod­né­ho pre na­šu dis­tri­bú­ciu, spo­mí­na­né úko­ny bu­dú za nás vy­ko­na­né ba­líč­ko­va­cím nás­tro­jom. Po­uži­tie prís­luš­né­ho ba­líč­ko­va­cie­ho prog­ra­mu, napr. RPM, sme si už uka­zo­va­li viac­krát.

Os­tat­né tu uve­de­né úko­ny sú spo­loč­né pre všet­ky dis­tri­bú­cie a spô­so­by in­šta­lá­cie.

Dô­le­ži­té sú­bo­ry
Po in­šta­lá­cii vznik­nú tie­to dô­le­ži­té sú­bo­ry:
up­smon – mo­ni­to­ru­je stav UPS a v prí­pa­de po­tre­by vy­vo­lá­va shut­down. Na zá­kla­de sta­vu UPS spúš­ťa vop­red de­fi­no­va­né ak­cie či skrip­ty
upsd – dé­mon
up­slog – pra­vi­del­ne za­pi­su­je stav UPS do sú­bo­ru
upsc – uti­li­ta pre prí­ka­zo­vý ria­dok – vy­pi­su­je ak­tuál­ny stav UPS
upsrw – nás­troj na úp­ra­vu pa­ra­met­rov UPS
up­sstats.cgi – webo­vé roz­hra­nie zob­ra­zu­jú­ce stav UPS – po­dob­ne ako pri ap­cupsd
up­sset.cgi – webo­vé roz­hra­nie na nas­ta­vo­va­nie UPS
kon­fi­gu­rač­né sú­bo­ry

Nas­ta­ve­nie
Po in­šta­lá­cii prej­de­me k nas­ta­ve­niu jed­not­li­vých kon­fi­gu­rač­ných sú­bo­rov.

ups.conf
V pr­vom ra­de up­ra­ví­me sú­bor ups.conf. Je­ho umies­tne­nie zá­vi­sí od spô­so­bu in­šta­lá­cie, ale spra­vid­la sa nac­hád­za v ad­re­sá­ri /etc/ups/ ale­bo /usr/lo­cal/upc/etc/. Je­ho ob­sa­hom je sta­no­ve­nie prís­luš­né­ho ov­lá­da­ča pre da­nú UPS-ku. Keď­že som ma­ji­te­ľom UPS od fir­my APC, a to ty­pu Smart 420, po­uži­jem dri­ver ap­csmart. UPS je pri­po­je­ná na po­rte ttyS0 (vý­pis č. 2).

[smart420]           # me­no UPS
   dri­ver = ap­csmart   # ov­la­dač
   po­rt = /dev/ttyS0   # po­rt

upsd.conf
Ďal­ší sú­bor upsd.conf ob­sa­hu­je de­fi­ní­cie tak­zva­ných zoz­na­mov prís­tu­pu ria­de­nia. Tým sa po an­glic­ky ho­vo­rí Ac­cess Con­trol List – ACL. Naj­zák­lad­nej­šie nas­ta­ve­nie sú­bo­ru upsd.conf je na vý­pi­se č. 3.

ACL all 0.0.0.0/0
ACL lo­cal­host 127.0.0.1/32

AC­CEPT lo­cal­host
RE­JECT all

upsd.users
Te­raz nas­ta­ví­me sú­bor upsd.users. Na­de­fi­nu­je­me v ňom po­uží­va­te­ľa mo­nu­ser, kto­ré­mu pri­de­lí­me hes­lo test, bu­de po­chád­zať z lo­cal­hos­tu a bu­de ty­pu mas­ter. Vý­pis sú­bo­ru upsd.users je na vý­pi­se č. 4.

[mo­nu­ser]
    password = test
    allowfrom = lo­cal­host
    up­smon mas­ter    

up­smon.conf
Na­ko­niec pris­tú­pi­me ku kon­fi­gu­rá­cii sú­bo­ru up­smon.conf. Ten ob­sa­hu­je mno­ho pa­ra­met­rov, my si uká­že­me naj­dô­le­ži­tej­šie z nich (vý­pis č. 5).

# up­smon.conf 
# 
# zá­lož­ný zdroj, kto­rý bu­de­me mo­ni­to­ro­vať
MO­NI­TOR smart420@lo­cal­host 1 mo­nu­ser test mas­ter
#
# po­čet zá­lož­ných zdro­jov, kto­ré sú v pre­vád­zke
MIN­SUP­PLIES 1
# 
# prí­kaz pre spus­te­nie shut­down prí­ka­zu
SHUT­DOWNCMD "/sbin/shut­down -h +0"
# 
# ako čas­to up­smon kon­tro­lu­je stav UPS (v se­kun­dách)
PO­LLFREQ 5
#
# ako čas­to up­smon kon­tro­lu­je stav UPS v prí­pa­de,
# že je prep­nu­ta na na­pá­je­nie z aku­mu­lá­to­ru (v se­kun­dách)
PO­LLFREQALERT 5
#
# ces­ta, kde up­smon za­lo­ží sú­bor, kto­ré­ho exis­ten­ciu 
# tes­tu­je­me v zá­ve­reč­nej fá­ze shut­down sek­ven­cie a v prí­pa­de,
# že sú­bor exis­tu­je, dá­me UPS prí­kaz k vy­pnu­tiu
PO­WER­DOWNFLAG /etc/killpower

Spus­te­nie NUT
Pri tes­to­va­ní kon­fi­gu­rá­cie NUT vy­ko­ná­me je­ho spus­te­nie po jed­not­li­vých kro­koch, aby sme od­la­di­li prí­pad­né chy­by. V pr­vom ra­de za­kti­vu­je­me dri­ver. Za­dá­me prí­kaz:

 [root@ru­bin root] # upsdrvctl start
Na ob­ra­zov­ke sa uká­že vý­pis č. 6.
Network UPS Tools – UPS dri­ver con­troller 2.0.0
Network UPS Tools (ver­sion 2.0.0) – APC Smart pro­to­col dri­ver
        Dri­ver ver­sion 1.99.6, com­mand tab­le ver­sion 2.0
De­tec­ted Smart-UPS 420   [NS0144351829] on /dev/ttyS0
Po spus­te­ní ov­lá­da­ča mô­že­me spus­tiť UPS server prí­ka­zom
 [root@ru­bin root] # upsd
Na ob­ra­zov­ke sa uká­že vý­pis č. 7.
Network UPS Tools upsd 2.0.0
/var/sta­te/ups is world rea­dab­le
/etc/ups/upsd.conf is world rea­dab­le
Con­nec­ted to UPS [smart420]: ap­csmart-ttyS0
Syn­chro­ni­zing...do­ne
Te­raz nas­tá­va chví­ľa na spus­te­nie klien­tov. Či je spo­je­nie s UPS ak­tív­ne a fun­kčné, ove­rí­me po­mo­cou už spo­me­nu­té­ho prí­ka­zu upsc. Ako pa­ra­me­ter za­dá­me ná­zov UPS, de­fi­no­va­ný v sú­bo­re ups.conf:
 [root@ru­bin root] # upsc smart420@lo­cal­host
Na ob­ra­zov­ku vy­ro­lu­je dl­hší vý­pis sta­vu UPS – vý­pis č. 8.
bat­te­ry.alarm.thres­hold: 0 bat­te­ry.char­ge: 100.0 bat­te­ry.char­ge.res­tart: 00 bat­te­ry.da­te: 11/04/01 bat­te­ry.run­ti­me: 1500 bat­te­ry.run­ti­me.low: 120 bat­te­ry.vol­ta­ge: 13.85
bat­te­ry.vol­ta­ge.no­mi­nal: 012
dri­ver.na­me: ap­csmart
dri­ver.pa­ra­me­ter.po­rt: /dev/ttyS0
dri­ver.ver­sion: 2.0.0
dri­ver.ver­sion.inter­nal: 1.99.6
in­put.frequen­cy: 50.00
in­put.quali­ty: FF
in­put.sen­si­ti­vi­ty: M
in­put.tran­sfer.high: 253
in­put.tran­sfer.low: 208
in­put.tran­sfer.rea­son: R
in­put.vol­ta­ge: 217.4
in­put.vol­ta­ge.maximum: 221.7
in­put.vol­ta­ge.mi­ni­mum: 218.8
out­put.vol­ta­ge: 218.8
out­put.vol­ta­ge.tar­get.bat­te­ry: 230
ups.de­lay.shut­down: 020
ups.de­lay.start: 000
ups.firmware: 21.6.I
ups.id: UPS_IDEN
ups.load: 041.6
ups.mfr: APC
ups.mfr.da­te: 11/04/01
ups.mo­del: Smart-UPS 420  
ups.se­rial: NS0144351829
ups.sta­tus: OL
ups.test.inter­val: 0
ups.test.re­sult: NO
Te­raz mô­že­me spus­tiť ľu­bo­voľ­né­ho klien­ta, nap­rík­lad up­smon prí­ka­zom:
 [root@ru­bin root] # up­smon start
Je­ho štart je ozná­me­ný hlá­se­ním na vý­pi­se č. 9.
Network UPS Tools up­smon 2.0.0
UPS: smart420@lo­cal­host (mas­ter) (po­wer va­lue 1)
Using po­wer down flag fi­le /etc/killpower
Tak­to má­me za­bez­pe­če­ný server po­mo­cou UPS.

Ak všet­ko fun­gu­je správ­ne, vy­tvo­rí­me prís­luš­né spúš­ťa­cie skrip­ty. V prí­pa­de, že sme in­šta­lo­va­li z ba­líč­kov, mô­že­me oča­ká­vať, že spúš­ťa­cie skrip­ty bo­li auto­ma­tic­ky vy­tvo­re­né a ulo­že­né do jed­not­li­vých run-le­ve­lov. Vte­dy sta­čí, aby sme po­uži­li prog­ra­my na ob­slu­hu slu­žieb, napr. v dis­tri­bú­cii Red­Hat ale­bo Fe­do­ra mô­že­me po­užiť zná­my prí­kaz servic­e ups start|stop|res­tart.

Gra­fic­kí klien­ti
Mô­že sa stať, že o sta­ve UPS chce­me byť in­for­mo­va­ní cez gra­fic­ké roz­hra­nie. (To pre­to, že ten­to člá­nok si mô­žu pre­čí­tať a naš­tu­do­vať aj des­kto­pis­ti). Vte­dy mô­že­me po­užiť skrip­ty CGI ale­bo gra­fic­kých klien­tov. Pre pros­tre­die KDE je naj­zná­mej­ší klient KNut­Client od čes­ké­ho auto­ra Da­nie­la Pry­nyc­ha.

KNut­Client
Toh­to klien­ta mô­že­me nain­šta­lo­vať zo zdro­jo­vých kó­dov ale­bo z dis­tri­buč­né­ho ba­líč­ka. Po in­šta­lá­cii mu­sí­me vy­ko­nať nas­ta­ve­nie. Klik­ne­me na New UPS a na kar­te vy­pl­ní­me po­ža­do­va­né úda­je (obr. č. 10).

obr.č.10 - nut1 - 18.jpg
Obr. 10

Zvo­lí­me vhod­né me­no, ako UPS ad­dress, za­dá­me me­no server­a, ku kto­ré­mu je UPS pri­po­je­ná (lo­cal­host), a ako UPS na­me za­dá­me me­no, kto­ré sme na­de­fi­no­va­li v sú­bo­re ups.conf (smart420). V dol­nej čas­ti ok­na vy­be­rie­me, kto­ré pa­ra­met­re UPS-ky bu­de­me sle­do­vať. Na zá­lož­ke Set­ting de­fi­nu­je­me, v koľ­kých stĺpcoch sa bu­dú pa­ra­met­re zob­ra­zo­vať (obr. č. 11).

obr.č.11 -18.jpg
Obr. 11

Na zá­lož­ke Pa­nel de­fi­nu­je­me, aké pa­ra­met­re sa bu­dú zob­ra­zo­vať v ľa­vej čas­ti ok­na (obr. č. 12).

obr.č.12 - 18.jpg
Obr. 12

Po klik­nu­tí na tla­čid­lo OK mô­že­me zob­ra­zo­vať uve­de­né pa­ra­met­re v pek­nom gra­fic­kom vy­ho­to­ve­ní (obr. č. 13).

obr.č.13 - 18.jpg
Obr. 13

Pre pros­tre­die Gno­me je veľ­mi zná­my klient gupsc. Je vzhľad je na ob­ráz­ku č. 14.

obr.č.14 - 18..gif
Obr. 14

Server má­me z ener­ge­tic­kej strán­ky za­bez­pe­če­ný, tak­že mô­že­me spo­koj­nej­šie spá­vať. A že sa nám to po­da­ri­lo, o tom mô­že­me po­slať na­šim pria­te­ľom mail. Čo­že? Že my eš­te ne­má­me funkč­ný po­što­vý sys­tém? Tak­že rých­lo na to! Ale až na­bu­dú­ce!

Ďal­šie čas­ti >>

Zdroj: Infoware 2/2005Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Li­nux prak­tic­ky ako server úvod
Linux ako server je pomerne zložitá technológia. Jej výhodou je určitá modularita, keď sa nemusí nastaviť celý server naraz, ale postupne. čítať »
 
Syn­chro­ni­zá­cia ča­su v Li­nuxe
V predchádzajúcich dvoch častiach sme si ukázali, že Linux a všeobecne open source softvér sa nenachádza iba v serveroch a počítačových sieťach, ale aj v iných zariadeniach bežnej domácej potreby a v oblasti hobby. čítať »
 
Za­ria­de­nia za­lo­že­né na Li­nuxe
V predchádzajúcej časti sme si spomenuli definície nie - ktorých pojmov z oblasti nášho záujmu, teda Linuxu. Vysvetlili sme si, čo je to Open Source, Public Domain, proprietárny softvér a GNU GPL. Tentoraz ukážeme, ako sa tieto pojmy využívajú v praxi. čítať »
 
Po­jmy z ob­las­ti
Tentoraz na chvíľu trochu odbočíme od bezpečnosti Linuxu a jeho siete. V tejto neštandardnej časti seriálu sa mu budeme venovať len okrajovo. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí II.
V predchádzajúcej časti sme sa začali zaoberať bezpečnosťou bezdrôtových sietí. Poukázali sme na rôzne faktory zneužitia siete, podstatu rizika a vysvetlili sme základné prvky bezpečnosti. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí I.
V predchádzajúcich častiach sme sa venovali bezpečnosti linuxového servera. Riešili sme firewall, bezpečnosť prístupu na internet, zaoberali sme sa demilitarizovanou zónou a podobne. čítať »
 
Údr­žba lo­gov – kon­fi­gu­rá­cia log­ro­ta­te
V predchádzajúcej časti sme sa venovali rotácii logov. Vysvetlili sme princíp ukladania logov, spôsob, ako sa rotujú, a uviedli sme niečo o tom, čo a ako treba nastaviť čítať »
 
Údr­žba lo­gov – ro­tá­cia
V predošlej časti sme sa zaoberali spôsobom logovania informácií na iný alebo vzdialený počítač a ukázali sme, ako riešiť problém s logovaním uzavretých procesov pomocou chroot. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter