Vytvorenie linuxovej desktopovej stanice

linux_pas Tak ako mi­nu­le aj tá­to časť se­riá­lu je spo­loč­ná pre obid­ve sku­pi­ny – pre server­ist­ov aj pre des­kto­pis­tov. A pre­čo? To po­cho­pí­me z tej­to lek­cie. Pred­ne­dáv­nom sme po­tre­bo­va­li pre jed­nu no­vú kan­ce­lár­sku si­lu prip­ra­viť po­čí­tač. Nič ná­roč­né, len aby zvlá­dal bež­nú kan­ce­lár­sku agen­du, ako je pí­sa­nie textov a tvor­ba ta­bu­liek, no a aby zvlá­dal pri­po­je­nie k inter­ne­tu. Len­že no­vý po­čí­tač ne­bol. A tak sme v zá­suv­kách po­nac­hád­za­li star­šie di­ely, kto­ré po­zos­tá­va­li z pred­chád­za­jú­cich re­pa­sá­cií. Da­li sme to do­ko­py v tej­to zos­ta­ve: Pen­tium I, 75 MHz, 24 MB RAM, 540 MB pev­ný disk, dis­ke­to­vá mec­ha­ni­ka, sie­ťo­vá kar­ta a gra­fi­ka S3 4 MB PCI. Sku­toč­ne to ne­bo­lo kto­vie­čo... Rad­šej ne­me­no­va­ný ope­rač­ný sys­tém by sa vlie­kol, neš­lo by uro­biť nič po­riad­ne a na dô­va­žok ve­dú­ci ne­mal ni­ja­ké fi­nan­čné pros­tried­ky v po­lož­ke Sof­tvér. Keď­že sme už ma­li v sie­ti sluš­ný li­nuxový server, nas­tal čas na vy­tvo­re­nie li­nuxovej des­kto­po­vej sta­ni­ce v po­do­be ten­ké­ho klien­ta...

Ako sme to uro­bi­li, to si te­raz uká­že­me. Uvi­dí­te, že to bu­de cel­kom jed­no­duc­hé.

Zá­klad­né po­jmy
Ho­ci by sme už prin­cíp ten­ké­ho klien­ta ma­li po­znať, pri­po­meň­me si v struč­nos­ti je­ho po­dsta­tu. Na stra­ne li­nuxové­ho hlav­né­ho po­čí­ta­ča (kto­ré­mu bu­de­me ho­vo­riť ap­li­kač­ný server) pre­bie­ha vše­tok ope­rač­ný vý­kon – prog­ra­my (ap­li­ká­cie) le­žia na je­ho pev­nom dis­ku a spúš­ťa­jú sa v je­ho ope­rač­nej pa­mä­ti. Vý­sled­ky ap­li­ká­cie sa po­sie­la­jú na ob­ra­zov­ku li­nuxové­ho ten­ké­ho klien­ta a ten za­se po­sie­la reak­cie klá­ves­ni­ce a my­ši k server­u. Z toh­to dô­vo­du sa nek­la­dú veľ­ké ná­ro­ky na vý­kon­nosť des­kto­po­vé­ho klien­ta a mô­že to byť aj star­ší po­čí­tač. Je sa­moz­rej­mé, že k jed­né­mu server­u mô­že byť pri­po­je­ných viac ten­kých klien­tov. Pre jed­no­duc­hosť bu­de­me ten­ké­mu li­nuxové­mu des­kto­po­vé­mu klien­to­vi ho­vo­riť X ter­mi­nál. Po­uží­va­te­ľa se­dia­ce­ho za X ter­mi­ná­lom, bu­de­me na­zý­vať vzdia­le­ný po­uží­va­teľ, po­uží­va­te­ľa se­dia­ce­ho za klá­ves­ni­cou (kon­zo­lou) ap­li­kač­né­ho server­a bu­de­me na­zý­vať lo­kál­ny po­uží­va­teľ.

Sieť
Ok­rem ap­li­kač­né­ho server­a a X ter­mi­ná­lu mu­sí­me mať k dis­po­zí­cii sieť. Nie je vy­slo­ve­ne ne­vyh­nut­né, aby tá­to sieť bo­la naj­rýc­hlej­šia a naj­mo­der­nej­šia. Vy­sta­čí­me si aj so star­šou sie­ťou s rých­los­ťou 10 Mb/s a je jed­no, či bu­de za­lo­že­ná na koaxiál­nom káb­li ale­bo na štruk­tú­ro­va­nej ka­be­lá­ži. Prax po­tvr­dzu­je, že 10 Mb/s sieť po­sta­ču­je prib­liž­ne pre 40 ten­kých klien­tov. Sa­moz­rej­me, mô­že­me ús­peš­ne po­užiť aj bez­drô­to­vú wi-fi sieť. Tá po­dľa nor­my 801.11b pra­cu­je do rých­los­ti 11 Mb/s a po­dľa nor­my 801.11g do rých­los­ti 55 Mb/s. Tec­hnic­ké pros­tried­ky obid­voch no­riem sú už ce­no­vo veľ­mi prís­tup­né a to, ako sa spre­vád­zku­jú pod Li­nuxom, sme si už v pre­doš­lých čas­tiach – des­kto­po­vej aj server­ov­ej – uká­za­li.

Sof­tvé­ro­vé vy­ba­ve­nie
Na stra­ne ap­li­kač­né­ho server­a je nain­šta­lo­va­ná Fe­do­ra Co­re1 (FC1), na stra­nu X ter­mi­ná­lu sme da­li ta­kis­to FC1. Za­tiaľ čo ap­li­kač­ný server je nain­šta­lo­va­ný v po­zí­cii pl­nokr­vné­ho server­a vrá­ta­ne sys­té­mu X Win­dow a X ap­li­ká­cií, X ter­mi­nál je nain­šta­lo­va­ný v mi­ni­mál­nej des­kto­po­vej kon­fi­gu­rá­cii. Je však iba na nás, akú dis­tri­bú­ciu Li­nuxu po­uži­je­me, prin­cí­py nas­ta­ve­nia sú rov­na­ké, mô­žu sa lí­šiť v ma­lých de­tai­loch v ces­tách k jed­not­li­vým kon­fi­gu­rač­ným sú­bo­rom.

Nas­ta­ve­nie Li­nuxu
Pr­vé, čo mu­sí­me mať na dvo­ji­ci ap­li­kač­ný server a X ter­mi­nál fun­kčné, je vzá­jom­ná ko­mu­ni­ká­cia po po­čí­ta­čo­vej sie­ti. Ak pri­pá­ja­me X ter­mi­nál do už fun­gu­jú­cej sie­te, vy­be­rie­me vhod­nú ad­re­su IP a mas­ku, prí­pad­ne po­žia­da­me o po­moc správ­cu sie­te. Ak bu­du­je­me no­vú X-ter­mi­ná­lo­vú sieť od zá­kla­dov, po­čí­ta­me s vhod­ný­mi ad­re­sa­mi IP. Fun­kčnosť sie­te ove­rí­me prí­ka­zom ping. Ak sa nám pin­gy vra­ca­jú, je sieť v po­riad­ku.

Správ­ca prih­lá­se­nia – dis­play ma­na­ger
Pa­mä­tá­te si na úpl­ne pr­vé lek­cie o pros­tre­dí X Win­dow? V teó­rii o čin­nos­ti toh­to gra­fic­ké­ho pros­tre­dia sme si po­ve­da­li, ako to prib­liž­ne fun­gu­je. K všet­kým tým rôz­nym správ­com okien – win­dow ma­na­ge­rom eš­te pri­ná­le­ží aj iný správ­ca, kto­ré­ho úlo­hou je za­bez­pe­čiť prih­lá­se­nie sa do gra­fic­ké­ho sys­té­mu. Ten­to správ­ca prih­lá­se­nia sa na­zý­va dis­play ma­na­ger. Má gra­fic­kú po­do­bu (ako­že ináč) a nie­koľ­ko kon­fi­gu­rač­ných sú­bo­rov. Ako po­stu­po­val vý­voj pros­tre­dia X Win­dow, vy­ví­ja­li sa aj rôz­ni správ­co­via prih­lá­se­nia. V po­dsta­te exis­tu­jú tie­to naj­zná­mej­šie dis­play ma­na­ge­ry:

xdm – X Dis­pay Ma­na­ger
gdm – Gno­me Dis­pa­ly Ma­na­ger
kdm – K Dis­play Ma­na­ger

xdm je naj­star­ší z nich. Je sí­ce sú­čas­ťou kaž­dej väč­šej li­nuxovej dis­tri­bú­cie, ale dnes sa už po­uží­va iba na men­ších des­kto­po­vých dis­tri­bú­ciách Li­nuxu, kde sa po­uží­va­jú iní – men­ší správ­co­via okien. gdm – ako už z náz­vu vy­znie­va, je sú­čas­ťou pros­tre­dia Gno­me a kdm za­se sú­čas­ťou pros­tre­dia KDE.

Po­znám­ka:
Je nao­zaj na nás, kto­rý dis­play ma­na­ger si vy­be­rie­me. Všet­ky do­ká­žu spus­tiť po­ža­do­va­né gra­fic­ké pros­tre­die, či už Gno­me, ale­bo KDE. Pre­to nie je vy­slo­ve­ne ne­vyh­nut­né, že mu­sí­me po­uží­vať kdm, keď chce­me po­uží­vať na X ter­mi­ná­li KDE.

Vý­ber dis­play ma­na­ge­ra
V na­šej si­tuá­cii sme sa roz­hod­li vy­brať gdm – Gno­me Dis­play Ma­na­ger. Nie­len­že je vzhľa­do­vo prí­jem­ný, ale je po­mer­ne jed­no­duc­hý na kon­fi­gu­rá­ciu. Pre­to tu uve­de­ný po­stup je ši­tý na mie­ru to­mu­to dis­play ma­na­ge­ru. V zá­ve­re spo­me­nie­me struč­ný po­stup na nas­ta­ve­nie os­tat­ných dvoch ty­pov dis­play ma­na­ge­ra.

Nas­ta­ve­nie ap­li­kač­né­ho server­a
Zá­kla­dom správ­nej čin­nos­ti ten­ké­ho klien­ta je nas­ta­ve­nie ap­li­kač­né­ho server­a. Nas­ta­ve­nie mô­že­me zhr­núť do nie­koľ­kých kro­kov:
in­šta­lá­cia a nas­ta­ve­nie zá­kla­du sys­té­mu Li­nux
in­šta­lá­cia a nas­ta­ve­nie sys­té­mu X Win­dow tak, aby bol schop­ný bež­ať na kon­zo­le ap­li­kač­né­ho server­a
in­šta­lá­cia a nas­ta­ve­nie X ap­li­ká­cií, kto­ré bu­de­me po­uží­vať na X ter­mi­ná­li
pri­da­nie jed­not­li­vých (aj vzdia­le­ných) po­uží­va­te­ľov
nas­ta­ve­nie a od­skú­ša­nie sie­te

a prí­pad­ne (vo­li­teľ­ne)
nas­ta­ve­nie a od­skú­ša­nie tla­čiar­ní
nas­ta­ve­nie pri­po­je­nia do inter­ne­tu
nas­ta­ve­nie ďal­ších server­ov­ých úloh, napr. webo­vý server, proxy server, po­što­vý server a po­dob­ne.

a na­ko­niec
úp­ra­va kon­fi­gu­rač­ných sú­bo­rov dis­play ma­na­ge­ra
úp­ra­va kon­fi­gu­rač­ných sú­bo­rov ap­li­kač­né­ho server­a

Mož­no nás prek­va­pí, čo všet­ko od jed­né­ho li­nuxové­ho server­a po­ža­du­je­me, ale ver­te, že to nie je nič ne­mož­né a Li­nux to všet­ko zvlád­ne.

Po­znám­ka:
To, či všet­ko po­nec­há­me na jed­nom je­di­nom stro­ji, zá­le­ží iba na po­čte pri­po­je­ných X ter­mi­ná­lov. Ak má­me ma­lý po­čet vzdia­le­ných ten­kých klien­tov, napr. 10 – 15 v men­šej fir­mič­ke, po­sta­čí iba je­den li­nuxový server na všet­ky server­ov­é úlo­hy. Ak však pre­vád­zku­je­me 400 X ter­mi­ná­lov (ako vzor po­uži­jem fir­mu Lar­go, USA), je efek­tív­nej­šie a bez­peč­nej­šie po­užiť na pre­vád­zku X ter­mi­ná­lov je­den či nie­koľ­ko sa­mos­tat­ných ap­li­kač­ných server­ov a na os­tat­né server­ov­é úlo­hy po­uži­je­me iný sa­mos­tat­ný li­nuxový server. /

Po­zor! Všet­ky úko­ny na ap­li­kač­nom server­i vy­ko­ná­va­me ako root!

Ak má­me nas­ta­ve­ný zá­klad ope­rač­né­ho sys­té­mu Li­nux, prej­de­me k nas­ta­ve­niu sys­té­mu X Win­dow. To, či sys­tém nao­zaj beží, ove­rí­me prih­lá­se­ním sa na kon­zo­le ap­li­kač­né­ho server­a prí­ka­zom startx. Ap­li­ká­cie, s kto­rý­mi chce­me pra­co­vať na X ter­mi­ná­loch, mu­sí­me mať nain­šta­lo­va­né a nas­ta­ve­né na ap­li­kač­nom server­i. Je lo­gic­ké, že kon­krét­nu ap­li­ká­ciu sta­čí mať nain­šta­lo­va­nú pre všet­kých vzdia­le­ných aj lo­kál­nych po­uží­va­te­ľov iba raz! Zvy­šok za­bez­pe­čí jad­ro Li­nuxu, veď je to via­cú­lo­ho­vý a viac­pou­ží­va­teľ­ský sys­tém! Nes­mie­me za­bud­núť pri­dať do sys­té­mu všet­kých po­uží­va­te­ľov. Pri­de­lí­me lo­gi­ny a nas­ta­ví­me hes­lá. Zá­ro­veň kaž­dé­mu po­uží­va­te­ľo­vi up­ra­ví­me zá­klad­ný vzhľad gra­fic­ké­ho pros­tre­dia po­dľa je­ho po­trieb vrá­ta­ne po­za­dia, roz­lí­še­nia a iné. Os­tat­né si mô­že nas­ta­viť po­uží­va­teľ sám pria­mo cez X ter­mi­nál. Od­skú­ša­me sieť pin­gom a skon­tro­lu­je­me, či všet­ko fun­gu­je, tak ako má. Nes­mie­me za­bud­núť na inter­ne­to­vé nas­ta­ve­nia, ako je brá­na, DNS server a po­dob­ne, aby sme moh­li z X ter­mi­ná­lov po­uží­vať aj inter­ne­to­vé pri­po­je­nie. To­to všet­ko od­skú­ša­me na kon­zo­le ap­li­kač­né­ho server­a. Ak to bu­de fun­go­vať na kon­zo­le, s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou to bu­de fun­go­vať aj na X ter­mi­ná­li. Ak to však neo­ve­rí­me, ne­bu­de­me mať is­to­tu, kde je vlas­tne chy­ba – či na server­i, v sie­ti, ale­bo v X ter­mi­ná­li.

Úpra­va kon­fi­gu­rač­ných sú­bo­rov dis­play ma­na­ge­ra
Kon­fi­gu­rač­né sú­bo­ry gdm dis­play ma­na­ge­ra sa nac­hád­za­jú v ad­re­sá­ri /etc/X11/gdm/. Tu sa nac­hád­za veľ­mi dô­le­ži­tý sú­bor gdm.conf. Ot­vo­rí­me ho vo vhod­nom texto­vom edi­to­re. Vy­hľa­dá­me sek­ciu XDMCP – vý­pis č. 1.

# GDM Con­fi­gu­ra­tion fi­le.  You can use gdmse­tup prog­ram to grap­hi­cal­ly
# edit this, or you can op­tio­nal­ly just edit this fi­le by hand.  No­te that
# gdmse­tup does not tweak eve­ry op­tion he­re, just the ones most users
# would ca­re about.  Rest is for spe­cial se­tups and dis­tro spe­ci­fic
.
.(skrá­te­né)
.
.

# Ha­ve fun! - Geor­ge

[dae­mon]
# Auto­ma­tic lo­gin, if true the first lo­cal screen will auto­ma­ti­cal­ly log­ged
.
.(skrá­te­né)
.
[se­cu­ri­ty]
# If any dis­tri­bu­tions ship with this one off, they should be shot
.
.(skrá­te­né)
.
[xdmcp]
# Dis­tri­bu­tions: Ship with this off.  It is ne­ver a sa­fe thing to lea­ve
# out on the net.  Set­ting up /etc/hosts.allow and /etc/hosts.de­ny to on­ly
# allow lo­cal ac­cess is anot­her al­ter­na­ti­ve but not the sa­fest.
# Fi­rewalling po­rt 177 is the sa­fest if you wish to ha­ve xdmcp on.
# Read the ma­nual for mo­re no­tes on the se­cu­ri­ty of XDMCP.
Enab­le=true
# Ho­nour in­di­rect queries, we run a choo­ser for the­se, and then re­di­rect
# the user to the cho­sen host.  Ot­herwise we just log the user in lo­cal­ly.
Ho­no­rIn­di­rect=true
.
.(skrá­te­né)
.
[gui]
# The 'the­me'.  By de­fault we're using the de­fault gtk the­me
.
.(skrá­te­né)
.
[gree­ter]
# Gree­ter has a ni­ce tit­le bar that the user can mo­ve
Tit­le­Bar=fal­se
.
.(skrá­te­né)
.


Štan­dar­dne je vzdia­le­né prih­la­so­va­nie zo vzdia­le­ných ter­mi­ná­lov za­ká­za­né, pre­to up­ra­ví­me po­lož­ku
Enab­le=fal­se 
na
Enab­le=true
Sú­bor ulo­ží­me. A to je všet­ko! Veď som vám sľú­bil, že to bu­de veľ­mi jed­no­duc­hé...

Úpra­va kon­fi­gu­rač­ných sú­bo­rov ap­li­kač­né­ho server­a
Už sme si po­ve­da­li, že na za­bez­pe­če­nie prih­lá­se­nia sa do gra­fic­ké­ho pros­tre­dia slú­ži správ­ca prih­lá­se­nia dis­play ma­na­ger. Pre­to naj­prv mu­sí­me za­bez­pe­čiť, aby bol dis­play ma­na­ger spus­te­ný. Ak sme si vy­bra­li Gno­me Dis­play Ma­na­ger, bu­de­me ho spúš­ťať po­mo­cou prí­ka­zu gdm, te­da nap­rík­lad

 [root@ru­bin root]# /usr/bin/gdm
ale­bo jed­no­duc­ho
 [root@ru­bin root]# gdm

Naj­lep­šie by bo­lo, ke­by sa gdm spúš­ťa­lo auto­ma­tic­ky pri štar­te ope­rač­né­ho sys­té­mu. To mô­že­me za­bez­pe­čiť nie­koľ­ký­mi spô­sob­mi.
do sú­bo­ru/etc/rc.d/rc.lo­cal pri­pí­še­me ria­dok:

/usr/bin/gdm
v prís­luš­nom run­le­ve­li vy­tvo­rí­me sym­bo­lic­kú lin­ku a jed­no­duc­hý skript na spúš­ťa­nie služ­by (vzor, ako sa to ro­bí, sme si už uká­za­li a ne­bu­de­me sa k to­mu vra­cať).

Po týc­hto úp­ra­vách spus­tí­me (ruč­ne ale­bo auto­ma­tic­ky) Gno­me Dis­pay Ma­na­ger. Na ob­ra­zov­ke ap­li­kač­né­ho server­a sa ob­ja­ví prih­la­so­va­cie ok­no – obr. č. 2.

obr2.jpg Obr. 2

Nič ne­vypl­ňu­je­me, nič ne­za­dá­va­me, nep­rih­la­su­je­me sa! Len sme ove­ri­li fun­kčnosť dis­play ma­na­ge­ra gdm.

Nas­ta­ve­nie X ter­mi­ná­lu
Aj nas­ta­ve­nie X ter­mi­ná­lu mô­že­me roz­de­liť do nie­koľ­kých kro­kov:
in­šta­lá­cia a nas­ta­ve­nie zá­kla­du sys­té­mu Li­nux
in­šta­lá­cia a nas­ta­ve­nie sys­té­mu X Win­dow tak, aby bol schop­ný bež­ať na kon­zo­le X ter­mi­ná­lu
nas­ta­ve­nie a od­skú­ša­nie sie­te
úp­ra­va kon­fi­gu­rač­ných sú­bo­rov X ter­mi­ná­lu
pre­vád­zka X ter­mi­ná­lu

Na roz­diel od ap­li­kač­né­ho server­a in­šta­lá­cia X ter­mi­ná­lu po­zos­tá­va z mi­ni­ma sú­čas­tí. Nes­mie­me za­bud­núť, že aj v des­kto­po­vej po­do­be je dob­ré po­uží­vať od­kla­da­cí swapo­va­cí sú­bor. Ten by mal mať veľ­kosť rov­na­jú­cu sa dvoj­ná­sob­ku ope­rač­nej pa­mä­te X ter­mi­ná­lu, tak­že my sme zvo­li­li 50 MB na swapo­va­cí pries­tor. Pri in­šta­lá­cii je dô­le­ži­té, aby sme nain­šta­lo­va­li sys­tém X Win­dow, te­da iba X server vrá­ta­ne prís­luš­ných kom­po­nen­tov. Nein­šta­lu­je­me ni­ja­ké gra­fic­ké nad­stav­by, ako je Gno­me, KDE a po­dob­ne! Nein­šta­lu­je­me ani žiad­ne ap­li­ká­cie! Ne­bu­de­me to po­tre­bo­vať (tie bu­de­me spúš­ťať z ap­li­kač­né­ho server­a). (Naj­zák­lad­nej­šia in­šta­lá­cia X server­a sa zmes­tí na pev­ný disk do 80 MB, ba aj na je­di­nú dis­ke­tu!)

Po­znám­ka:
Za­čia­toč­ník mô­že mať zo za­čiat­ku prob­lém roz­hod­núť, kto­ré kom­po­nen­ty tre­ba ale­bo net­re­ba in­šta­lo­vať. Nič sa nes­ta­ne, keď na skúš­ku za­dá­me in­šta­lá­ciu pre des­ktop ale­bo úpl­nú in­šta­lá­ciu – prav­da, ak má­me dos­ta­toč­ne veľ­ký pev­ný disk! Ak nám X ter­mi­nál fun­gu­je, mô­že­me pris­tú­piť k od­stra­ňo­va­niu jed­not­li­vých prog­ra­mov a uti­lít, až sa dop­ra­cu­je­me k ro­zum­nej veľ­kos­ti – aj ja som to tak ro­bil.

Za­tiaľ po­čí­tač k sie­ti nep­ri­pá­ja­me!
Na po­čí­ta­či, kto­rý bu­de slú­žiť ako X ter­mi­nál, má­me iba jed­né­ho po­uží­va­te­ľa, kto­rým je root. Iných po­uží­va­te­ľov nep­ri­dá­va­me (tí sú už na­de­fi­no­va­ní na ap­li­kač­nom server­i). Hes­lo pre roo­ta si mô­že­me zvo­liť ľu­bo­voľ­ne (ale z bez­peč­nos­tné­ho hľa­dis­ka by to ne­ma­lo byť to is­té hes­lo, kto­ré má root na ap­li­kač­nom server­i!).

Po­zor!
Aj nas­ta­ve­nia X ter­mi­ná­lu vy­ko­ná­va­me ako root.

Po in­šta­lá­cii vy­skú­ša­me spus­tiť X server prí­ka­zom startx. Ak sme nain­šta­lo­va­li úpl­ný des­ktop, ob­ja­ví sa kla­sic­ké gra­fic­ké pros­tre­die. Ak sme in­šta­lo­va­li iba mi­ni­num, te­da len X server, zob­ra­zí sa si­vá ob­ra­zov­ka s kur­zo­rom my­ši – obr. č. 3.

obr3.jpg obr. 3

X server ukon­čí­me stla­če­ním klá­ve­sov Crtl-Alt-Bac­kspa­ce. (Nie­ke­dy je nut­né ten­to troj­hmat opa­ko­vať viac­krát...). Vrá­ti­me sa do re­ži­mu prí­ka­zo­vé­ho riad­ku. (V prí­pa­de, že X ter­mi­nál neš­tar­tu­je do prí­ka­zo­vé­ho riadks, up­ra­ví­me sú­bor /etc/init­tab.) Pri­po­jí­me ko­nek­tor sie­ťo­vé­ho pri­po­je­nia a nas­ta­ví­me sieť. Po nas­ta­ve­ní ove­rí­me fun­kčnosť sie­te prí­ka­zom ping. Ak je sieť priec­hod­ná, prik­ro­čí­me k pri­po­je­niu X ter­mi­ná­lu k ap­li­kač­né­mu server­u.

Pri­po­je­nie k ap­li­kač­né­mu server­u
Pri­po­je­nie ten­ké­ho klien­ta k ap­li­kač­né­mu server­u vy­ko­ná­me po­mo­cou prí­ka­zu

X –query ip_ad­re­sa_ser­ve­ra
Te­da ak je ad­re­sa IP náš­ho ap­li­kač­né­ho server­a 192.168.10.1, prí­kaz bu­de
 [root@ru­bin root]# X –query 192.168.10.1 
Ak sme všet­ko nas­ta­vi­li správ­ne, na ob­ra­zov­ke náš­ho X ter­mi­ná­lu sa ob­ja­ví prih­la­so­va­cie ok­no, po­dob­né to­mu na ob­ráz­ku č. 2. Heu­ré­ka! Spo­je­nie fun­gu­je! Aj tu X server „killne­me“ troj­hma­tom Crtl – Alt - Bac­kspa­ce.

Úpra­va kon­fi­gu­rač­ných sú­bo­rov X ter­mi­ná­lu
Do­te­raz sme sa na X ter­mi­ná­li lo­go­va­li ako root. Vie­me, že to nie je správ­ne, le­bo to mô­že viesť k nec­hce­né­mu po­ško­de­niu sys­té­mo­vých sú­bo­rov. Zá­ro­veň si mu­sí­me uve­do­miť, že root na X ter­mi­ná­li nie je to­tož­ný s roo­tom na ap­li­kač­nom server­i. Sú to v po­dsta­te dve roz­diel­ne exis­ten­cie, ho­ci to mož­no je fy­zic­ky tá is­tá oso­ba! A vô­bec, my sa ne­pot­re­bu­je­me do sys­té­mu Li­nuxu na X ter­mi­ná­li lo­go­vať. To bo­lo iba vte­dy, keď sme ro­bi­li pr­vot­né nas­ta­ve­nia. Na sku­toč­nú prá­cu sa po­tre­bu­je­me na­lo­go­vať do ap­li­kač­né­ho server­a – prá­ve po­mo­cou X ter­mi­ná­lu.

Po­zor!
Mu­sí­me si uve­do­miť, že lo­go­va­cia ob­ra­zov­ka X ter­mi­ná­lu je v sku­toč­nos­ti vzdia­le­ná ob­ra­zov­ka ap­li­kač­né­ho server­a. V jed­no­duc­hos­ti – mo­ni­tor, klá­ves­ni­ca a myš X ter­mi­ná­lu sú ako­by vzdia­le­né sú­čas­ti ap­li­kač­né­ho server­a. Pa­mä­taj­me na to!

Pre­to mu­sí­me za­bez­pe­čiť, aby sa lo­go­va­cie ok­no spus­ti­lo hneď po štar­te sys­té­mu Li­nux (po­uži­je­me po­dob­ný spô­sob ako pri štar­te dis­play ma­na­ge­ra na ap­li­kač­nom server­i). Vy­tvo­rí­me si štar­to­va­cí skript, kto­rý po­me­nu­je­me xter­mi­nal. Je­ho ob­sah bu­de vy­ze­rať tak­to:

#!/bin/sh
Ec­ho “Spus­tam X ter­mi­nal”
/usr/X11R6/bin/X –query 192.168.10.1
Sú­bor ulo­ží­me na vhod­né mies­to, napr. /etc/X11/, a up­ra­ví­me je­ho at­ri­bú­ty prí­ka­zom
 [root@ru­bin X11]# chmod 755 xter­mi­nal
Po­tom up­ra­ví­me sú­bor /etc/rc.d/rc.lo­cal, kde na je­ho ko­niec pri­pí­še­me ria­dok:
/etc/X11/xter­mi­nal
Sú­bor ulo­ží­me. Vy­ko­ná­me reš­tart ce­lé­ho sys­té­mu X ter­mi­ná­lu.

Prá­ca na X ter­mi­ná­li
Ak sme všet­ko riad­ne nas­ta­vi­li, po na­boo­to­va­ní ce­lé­ho sys­té­mu sa auto­ma­tic­ky spus­tí X ter­mi­nál. Ob­ja­ví sa úvod­ná lo­go­va­cia ob­ra­zov­ka, tak ako ju po­zná­me z ob­ráz­ka č. 2. Na ce­lej ob­ra­zov­ke je pre nás naj­dô­le­ži­tej­šie ok­no v pros­tried­ku ob­ra­zov­ky. Za­dá­me me­no – obr. č. 4.

obr4.jpg Obr. 4

Stla­čí­me En­ter a za­dá­me hes­lo. Za­dá­me ta­ké me­no a hes­lo, kto­ré je na­de­fi­no­va­né v ap­li­kač­nom server­i! Po od­súh­la­se­ní sa vy­ko­ná kla­sic­ký štart gra­fic­ké­ho pros­tre­dia – obr. č. 5.

obr5.jpg Obr. 5

Tú­to ob­ra­zov­ku už po­zná­me, je to kla­sic­ký štart gra­fic­ké­ho pros­tre­dia Gno­me ale­bo KDE na dis­tri­bú­cii Fe­do­ra Co­re 1 (tí, kto­rí po­uži­jú inú dis­tri­bú­ciu, dos­ta­nú inú ob­ra­zov­ku). Po kom­plet­nom spus­te­ní gra­fic­ké­ho pros­tre­dia, kto­ré bo­lo da­né­mu po­uží­va­te­ľo­vi vop­red nas­ta­ve­né na ap­li­kač­nom server­i, sa na ob­ra­zov­ke mo­ni­to­ra X ter­mi­ná­lu zob­ra­zí pra­cov­ná ploc­ha da­né­ho pros­tre­dia. Len pri­po­mí­nam, že to mô­že byť po­koj­ne aj KDE, ho­ci sme na lo­go­va­nie po­uži­li Gno­me Dis­play Ma­na­ger. A tak je to aj v na­šom prí­pa­de – obr. č. 6.

obr6.jpg Obr. 6

Te­raz už mô­že­me nor­mál­ne pra­co­vať. To, že aj na slab­šom stro­ji mô­že­me po­uží­vať KDE, mať ot­vo­re­né via­ce­ré ok­ná, ako je inter­ne­to­vý preh­lia­dač Mo­zil­la so strán­kou PC RE­VUE, prog­ram na čí­ta­nie elek­tro­nic­kej po­šty Ximian Evo­lu­tion a eš­te k to­mu gra­fic­ký prog­ram Gimp.

Mu­sí­me uz­nať, že ke­by sme to chce­li uro­biť na só­lo­vom des­kto­po­vom po­čí­ta­či, po­tre­bo­va­li by sme po­dstat­ne sil­nej­ší stroj!

Nas­ta­ve­nie správ­cov prih­lá­se­nia xdm a kdm
Te­raz si v struč­nos­ti uká­že­me, ako sa nas­ta­vu­jú os­tat­né dva dis­play ma­na­ge­ry. Prin­cí­py sú po­dob­né, lí­šia sa len v jed­not­li­vých kon­fi­gu­rač­ných sú­bo­roch.

xdm
Aby sme moh­li po­uží­vať pre vzdia­le­ných po­uží­va­te­ľov správ­cu prih­lá­se­nia xdm, mu­sí­me v ad­re­sá­ri /etc/X11/xdm/ up­ra­viť tie­to sú­bo­ry (na ap­li­kač­nom server­i):
Xac­cess
xdm-con­fig

Sú­bor Xac­cess
Ten­to sú­bor ze­di­tu­je­me vhod­ným edi­to­rom a vy­hľa­dá­me prib­liž­ne 40. ria­dok – vý­pis č. 8 (žia­da­ný ria­dok je zvý­raz­ne­ný):

# $XCon­sor­tium: Xac­cess,v 1.5 91/08/26 11:52:51 rws Exp $
.
.(skrá­te­né)
.
# *					#any host can get a lo­gin win­dow
.
.(skrá­te­né)
.
#*		CHOO­SER %hos­tlist	#
Na­šou úlo­hou je od­ko­men­to­vať, te­da od­strá­niť znak # na za­čiat­ku da­né­ho riad­ka, aby ria­dok vy­ze­ral tak­to: *
#any host can get a lo­gin win­dow

Tým sme po­vo­li­li, aby ľu­bo­voľ­ný vzdia­le­ný po­čí­tač mo­hol dos­tať lo­go­va­ciu ob­ra­zov­ku. Sú­bor ulo­ží­me.

Sú­bor xdm-con­fig
Aj ten­to sú­bor ze­di­tu­je­me. Prej­de­me na po­sled­né tri riad­ky na kon­ci sú­bo­ru (sú zvý­raz­ne­né na vý­pi­se č. 9).

! $XCon­sor­tium: xdm-conf.cpp /main/3 1996/01/15 15:17:26 gil­dea $
! $XFree86: xc/prog­rams/xdm/con­fig/xdm-conf.cpp,v 1.6 2000/01/31 19:33:43 dawes Exp $
Dis­play­Ma­na­ger.errorLog­Fi­le:	/var/log/xdm-errors
Dis­play­Ma­na­ger.pid­Fi­le:		/var/run/xdm-pid
Dis­play­Ma­na­ger.key­Fi­le:		/etc/X11/xdm/xdm-keys
Dis­play­Ma­na­ger.servers:		/etc/X11/xdm/Xser­vers
Dis­play­Ma­na­ger.ac­ces­sFi­le:	/etc/X11/xdm/Xac­cess
.
.(skrá­te­né)
.


! SE­CU­RI­TY: do not lis­ten for XDMCP or Choo­ser requests
! Com­ment out this li­ne if you want to ma­na­ge X ter­mi­nals with xdm
Dis­play­Ma­na­ger.reques­tPort:	0
Ten­to­raz na za­čia­tok po­sled­né­ho riad­ka vlo­ží­me vý­krič­ník:
! Dis­play­Ma­na­ger.reques­tPort:	0

Sú­bor ulo­ží­me.

Správ­cu prih­lá­se­nia xdm spúš­ťa­me prí­ka­zom xdm. Tak ako pri gdm aj tu mô­že­me prís­luš­ným spô­so­bom up­ra­viť štar­to­va­cie skrip­ty ap­li­kač­né­ho server­a, aby sa xdm spúš­ťa­lo auto­ma­tic­ky pri štar­te sys­té­mu. Na stra­ne X ter­mi­ná­lu vy­ko­ná­me tie is­té zme­ny ako pri gdm.

kdm
Ten­to správ­ca prih­lá­se­nia po­uží­va tie­to kon­fi­gu­rač­né sú­bo­ry:
Xac­cess
kdmrc
Obid­va sa nac­hád­za­jú v tom is­tom ad­re­sá­ri /etc/X11/xdm/.
Sú­bor Xac­cess up­ra­ví­me tak ako pri xdm.

Po­znám­ka:
Mož­no sa niek­de do­čí­ta­te, že na kon­fi­gu­rá­ciu kdm sa po­uží­va­jú iné sú­bo­ry v iných ad­re­sá­roch. Ne­daj­te sa zmiasť. To sú len lin­ky na tu spo­mí­na­né sú­bo­ry!

Sú­bor kdmrc
Ten­to sú­bor ot­vo­rí­me v edi­to­re a prej­de­me na sek­ciu [Xdmcp] – vý­pis č. 10.

# KDM con­fi­gu­ra­tion examp­le.
# No­te, that all com­ments will be lost if you chan­ge this fi­le with
# the kcon­trol fron­tend.
.
.(skrá­te­né)
.
[Des­ktop0]
Backgroun­dMo­de=Ver­ti­calGra­dient
.
.(skrá­te­né)
.
[Ge­ne­ral]
# If "fal­se", KDM won't dae­mo­ni­ze af­ter star­tup. Use this, if you start
.
.(skrá­te­né)
.
[Xdmcp]
# Whet­her KDM should lis­ten to XDMCP requests. De­fault is true.
Enab­le=true
# The UDP po­rt KDM should lis­ten on for XDMCP requests. Don't chan­ge the 177.
#Po­rt=177
.
.(skrá­te­né)
.
# Gree­ter con­fig for 1st lo­cal dis­play
[X-:0-Gree­ter]
# See abo­ve
#Pre­se­lec­tU­ser=De­fault
# See abo­ve
#De­faul­tU­ser=joh­ndoe

Vy­hľa­dá­me po­lož­ku Enab­le a nas­ta­ví­me ju na Enab­le=true (štan­dar­dne je nas­ta­ve­ná na fal­se). Sú­bor ulo­ží­me. Správ­cu prih­lá­se­nia kdm spúš­ťa­me prí­ka­zom kdm. Aj tu mô­že­me up­ra­viť štar­to­va­cie skrip­ty ap­li­kač­né­ho server­a, aby sa kdm spúš­ťa­lo auto­ma­tic­ky pri štar­te sys­té­mu. Na stra­ne X ter­mi­ná­lu vy­ko­ná­me tie is­té zme­ny ako pri gdm.

Drob­nos­ti
Mož­no vám na­pad­ne otáz­ka: Ako­že sme to in­šta­lo­va­li Li­nux na X ter­mi­nál, keď ten­to po­čí­tač ne­má mec­ha­ni­ku CD-ROM? Aj to­to je veľ­mi jed­no­duc­hé – vza­li sme mec­ha­ni­ku z iné­ho po­čí­ta­ča, na chví­ľu pri­po­ji­li k X ter­mi­ná­lu a po nain­šta­lo­va­ní sme ju za­se vrá­ti­li späť. Že to nie je pra­vé li­nuxové? Dob­re, mô­že­me si vy­skú­šať aj in­šta­lá­ciu Li­nuxu po sie­ti, ale o tom na­bu­dú­ce.

Ďal­šie čas­ti >>

Zdroj: Infoware 11/2004Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Li­nux prak­tic­ky ako server úvod
Linux ako server je pomerne zložitá technológia. Jej výhodou je určitá modularita, keď sa nemusí nastaviť celý server naraz, ale postupne. čítať »
 
Syn­chro­ni­zá­cia ča­su v Li­nuxe
V predchádzajúcich dvoch častiach sme si ukázali, že Linux a všeobecne open source softvér sa nenachádza iba v serveroch a počítačových sieťach, ale aj v iných zariadeniach bežnej domácej potreby a v oblasti hobby. čítať »
 
Za­ria­de­nia za­lo­že­né na Li­nuxe
V predchádzajúcej časti sme si spomenuli definície nie - ktorých pojmov z oblasti nášho záujmu, teda Linuxu. Vysvetlili sme si, čo je to Open Source, Public Domain, proprietárny softvér a GNU GPL. Tentoraz ukážeme, ako sa tieto pojmy využívajú v praxi. čítať »
 
Po­jmy z ob­las­ti
Tentoraz na chvíľu trochu odbočíme od bezpečnosti Linuxu a jeho siete. V tejto neštandardnej časti seriálu sa mu budeme venovať len okrajovo. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí II.
V predchádzajúcej časti sme sa začali zaoberať bezpečnosťou bezdrôtových sietí. Poukázali sme na rôzne faktory zneužitia siete, podstatu rizika a vysvetlili sme základné prvky bezpečnosti. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí I.
V predchádzajúcich častiach sme sa venovali bezpečnosti linuxového servera. Riešili sme firewall, bezpečnosť prístupu na internet, zaoberali sme sa demilitarizovanou zónou a podobne. čítať »
 
Údr­žba lo­gov – kon­fi­gu­rá­cia log­ro­ta­te
V predchádzajúcej časti sme sa venovali rotácii logov. Vysvetlili sme princíp ukladania logov, spôsob, ako sa rotujú, a uviedli sme niečo o tom, čo a ako treba nastaviť čítať »
 
Údr­žba lo­gov – ro­tá­cia
V predošlej časti sme sa zaoberali spôsobom logovania informácií na iný alebo vzdialený počítač a ukázali sme, ako riešiť problém s logovaním uzavretých procesov pomocou chroot. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter