GnomeToaster

linux_pas V pre­doš­lej čas­ti sme sa ve­no­va­li rôz­nym za­pi­so­va­cím sof­tvé­rom. Ten­to­raz bu­de­me v té­me po­kra­čo­vať.

Gno­me­Toas­ter
Gno­me­Toas­ter je, ako to už je­ho me­no pred­zna­me­ná­va, dnes bež­nou sú­čas­ťou pros­tre­dia Gno­me. Je­ho auto­rom je An­dreas Ec­kle­der (obr. č. 1).

LINUX_desktop1.jpg
Obr. 1

Mož­no nie je ta­ký roz­ší­re­ný ako už mi­nu­le spo­me­nu­tý X-CD-Roast ale­bo ďa­lej opí­sa­ný K3b, ale má nie­koľ­ko špe­ci­fic­kých vý­hod. Naj­mar­kan­tnej­šie sú bez­kon­ku­ren­čne naj­šir­šie mož­nos­ti nas­ta­ve­nia všet­kých je­ho fun­kcií. Je to sku­toč­ný „fron­tend“, pre­to­že je­ho fun­kčnosť je zá­vis­lá od správ­nej kon­fi­gu­rá­cie kaž­dé­ho jed­not­li­vé­ho nás­tro­ja, kto­rý pri prá­ci po­uží­va. Ho­ci mô­že­me po­ve­dať, že už pri in­šta­lá­cii je funkč­ný, mô­že­me ho eš­te do­la­diť „na svoj ob­raz“ (obr. č. 2).

LINUX_desktop2.jpg
Obr. 2

Zá­klad­ná ob­ra­zov­ka je na obr. č. 3.

LINUX_desktop3.jpg
Obr. 3

Po­dľa hes­la V jed­no­duc­hos­ti je krá­sa bu­de naj­viac vy­ho­vo­vať úpl­ným „vy­pa­ľo­va­cím“ za­čia­toč­ní­kom. Ok­rem me­nu, kto­ré sa nac­hád­za na hor­nej liš­te, stred ok­na za­be­rá vý­pis ad­re­sá­ro­vé­ho stro­mu. V dol­nej čas­ti sa nac­hád­za ok­no tvo­re­né tro­mi zá­lož­ka­mi na ľa­vej stra­ne. Pr­vá zá­lož­ka ak­ti­vu­je ok­no, do kto­rej ploc­hy jed­no­duc­hým pre­ťa­ho­va­ním pre­sú­va­me sú­bo­ry a ad­re­sá­re, kto­ré chce­me za­pí­sať na cé­deč­ko. Po­uží­va­me myš, sú­bo­ry pre­ná­ša­me me­tó­dou Drag and Drop. Na zá­lož­ke so sym­bo­lom CD dis­ku mô­že­me nas­ta­vo­vať rôz­ne pa­ra­met­re za­pi­so­va­cie­ho pro­ce­su (obr. č. 4).

LINUX_desktop4.jpg
Obr. 4

Tu za­škr­tnu­tím vy­be­rie­me prís­luš­nú voľ­bu. Pre lai­kov od­po­rú­čam po­nec­hať tie, kto­ré sa nas­ta­via hneď po in­šta­lá­cii. Pre troc­hu skú­se­nej­ších od­po­rú­čam po­zme­niť rých­losť zá­pi­su po­dľa schop­nos­tí mec­ha­ni­ky. Os­ved­či­lo sa mi za­škr­tnu­tie voľ­by Re­load disc, kto­rá spô­so­bí, že pred kaž­dou ope­rá­ciou mec­ha­ni­ka vy­su­nie a za­su­nie vo­zík s mé­diom. Tým za­bez­pe­čí syn­chro­ni­zá­ciu la­se­ra a mo­to­ra. Od­strá­ni­li sa tak prob­lé­my niek­to­rých lac­nej­ších mé­dií. Tí skú­se­nej­ší bu­dú po­dľa svo­jich schop­nos­tí vo­liť mož­nosť Mul­ti­ses­sion, Disc at on­ce a po­dob­ne.

Sa­moz­rej­mos­ťou Gno­me­Toas­te­ra je aj vy­ma­zá­va­nie pre­pi­so­va­teľ­ných CD-RW mé­dií. Tú­to čin­nosť ak­ti­vu­je­me klep­nu­tím na iko­nu Clear Disk na pa­ne­li hlav­né­ho me­nu. Ak na pred­chád­za­jú­com ob­ráz­ku po­nec­há­me voľ­bu TOC on­ly za­škr­tnu­tú, bu­de vý­maz CD-RW pre­bie­hať veľ­mi rých­lo (obr. č. 5).

LINUX_desktop5.jpg
Obr. 5

V dol­nom ok­ne sme zá­ro­veň in­for­mo­va­ní o prie­be­hu čin­nos­ti v texto­vej for­me. Po tom, čo sme vy­bra­li sú­bo­ry, kto­ré chce­me za­pí­sať na disk, vlo­ží­me prís­luš­né mé­dium a klep­ne­me na iko­nu Re­cord. V dol­nom ok­ne pre­beh­ne texto­vý vý­pis príp­ra­vy zá­pi­su a nás­led­ne sa us­ku­toč­ní zá­pis na mé­dium – obr. č. 6.

LINUX_desktop6.jpg
Obr. 6

Po ukon­če­ní zá­pi­su sa vy­su­nie mé­dium a zá­pis je ukon­če­ný. Gno­me­Toas­ter má eš­te jed­nu za­ují­ma­vú schop­nosť. Ak v sú­bo­ro­vom stro­me vy­be­rie­me sú­bor v audio­for­má­te a my­šou ho pre­tiah­ne­me na iko­nu v pra­vom dol­nom ro­hu, sú­bor sa za­čne preh­rá­vať, tak ako sme na to zvyk­nu­tí pri bež­ných audiop­rog­ra­moch.

K3b
Asi naj­lep­ším prog­ra­mom v tej­to ob­las­ti je K3b. Za po­sled­né šty­ri ro­ky svoj­ho vý­vo­ja si prá­vom ná­ro­ku­je na pred­né mies­to a dnes je dos­tup­ný vo ver­zii 0.9. Ti­tul­né­mu ok­nu kra­ľu­je tuč­niak v zvá­ra­cích oku­liaroch (obr. č. 7), kto­rý je sym­bo­lom vlas­tní­kov webo­vej strán­ky www.k3b.org, na kto­rej mô­že­me náj­sť po­sled­né zlep­še­nia prog­ra­mu.

LINUX_desktop7.jpg
Obr. 7

Ako je zrej­mé z po­čia­toč­né­ho pís­me­na náz­vu prog­ra­mu, je ur­če­ný pri­már­ne pre pros­tre­die KDE. Na spus­te­nie po­tre­bu­je kniž­ni­cu QT3.0.3 ale­bo vy­ššiu. Pre­to sa mô­že stať, že na dis­tri­bú­ciách, kto­ré neob­sa­hu­jú prís­luš­né kniž­ni­ce z pros­tre­dia KDE, ten­to prog­ram nes­pus­tí­me. Ak bu­de­me chcieť vy­užiť mož­nosť ri­po­va­nia audio CD, bu­de­me eš­te po­tre­bo­vať nás­troj CDPa­ra­noia. Pred pr­vým spus­te­ním prog­ra­mu K3b nám bu­de po­núk­nu­tá mož­nosť po­užiť prog­ram K3b Se­tup (obr. č. 8).

LINUX_desktop8.jpg
Obr. 8

Ten nás v šies­tich kro­koch pre­ve­die nas­ta­ve­ním vlas­tnos­tí ce­lé­ho prog­ra­mu – od ciest k ob­služ­ným prog­ra­mom (obr. č. 9)

LINUX_desktop9.jpg
Obr. 9

cez de­tek­ciu čí­ta­cích a za­pi­so­va­cích za­ria­de­ní (obr. č. 10) až po op­ráv­ne­ných po­uží­va­te­ľov (obr. č. 11).

LINUX_desktop10.jpg
Obr. 10

LINUX_desktop11.jpg
Obr. 11

Pri de­tek­cii mec­ha­ni­ky sa de­te­gu­jú maximál­ne rých­los­ti čí­ta­nia a zá­pi­su, po­dpo­ra BURN-Proof a po­dob­ne. Ak sme pri pr­vom spus­te­ní ten­to nas­ta­vo­va­cí prog­ram pres­ko­či­li, nič sa nes­ta­lo, mô­že­me sa ke­dy­koľ­vek k ne­mu vrá­tiť z kon­krét­nej po­lož­ky me­nu. Po ukon­če­ní nas­ta­vo­va­nia sa všet­ky zme­ny za­pí­šu na pev­ný disk, od­kiaľ ich pre­čí­ta prog­ram k3b (obr. č. 12).

LINUX_desktop12.jpg
Obr. 12

Prog­ram je čle­ne­ný do troch čas­tí. Pr­vá časť za­hr­nu­je ok­no so stro­mo­vou hie­rar­chiou, od­kiaľ me­tó­dou Drag and Drop pre­ná­ša­me sú­bo­ry a ad­re­sá­re do dru­hé­ho ok­na. V tej­to čas­ti sa vy­tvá­ra vlast­ný ob­raz cé­deč­ka, kto­rý chce­me za­pí­sať na mé­dium. V tre­tej čas­ti sa nac­hád­za ok­no, kto­ré slú­ži ako audiop­reh­rá­vač. Klep­ne­me na po­lož­ku me­nu s náz­vom Sú­bor a vy­be­rie­me no­vý pro­jekt. Všim­ni­me si, že si mô­že­me vy­brať z via­ce­rých dru­hov.

Pri tvor­be ob­ra­zu vy­pa­ľo­va­né­ho CD sa pod dru­hým ok­nom zob­ra­zu­je ak­tuál­ny stav ob­sa­de­né­ho mies­ta na cé­deč­ku (obr. č. 13).

LINUX_desktop13.jpg
Obr. 13

Mô­že­me si zvo­liť, či chce­me ob­sad­zo­va­ný pries­tor zob­ra­zo­vať v me­ga­baj­toch ale­bo v mi­nú­tach. Dob­rou vlas­tnos­ťou, zvlášť pre za­čia­toč­ní­ka, je, že prog­ram si pres­kú­ma mé­dium, a tak vie, koľ­ko dát mô­že naň dos­tať. Keď už má­me prip­ra­ve­ný ob­raz cé­deč­ka, kto­ré chce­me na mé­dium za­pí­sať, klep­ne­me na štvr­tú iko­nu zľa­va, sym­bo­li­zu­jú­cu zá­pis na mé­dium.

Ob­ja­ví sa ok­no zá­pi­su, po­dob­né to­mu na obr. č. 14.

LINUX_desktop14.jpg
Obr. 14

Prog­ram si pred vlas­tným zá­pi­som otes­tu­je mé­dium, či je schop­né zá­pi­su na sta­no­ve­nej rých­los­ti. Zá­mer­ne som nas­ta­vil rých­losť zá­pi­su na 8×, prog­ram zis­til, že mé­dium to­ho nie je schop­né, a rých­losť zní­žil na 4×. V pra­vom dol­nom ro­hu sme in­for­mo­va­ní o pred­pok­la­da­nej rých­los­ti zá­pi­su (Es­ti­ma­ted wri­ting speed).

Ako už bý­va pri ta­kýc­hto prog­ra­moch zvy­kom, mô­že­me vy­užiť fun­kciu ma­za­nia pre­pi­so­va­teľ­ných mé­dií CD RW (obr. č. 15).

LINUX_desktop15.jpg
Obr. 15

Prog­ram K3b by som od­po­rú­čal kaž­dé­mu. Mu­sím priz­nať, že na mňa za­pô­so­bil po­dob­ným doj­mom ako zná­my prog­ram Ne­ro v pros­tre­dí MS Win­dows: jed­no­duc­hé ov­lá­da­nie, spo­ľah­li­vosť, mno­ho mož­nos­tí.

Ďal­šie čas­ti >>

Zdroj: Infoware 3/2004Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Li­nux prak­tic­ky ako server úvod
Linux ako server je pomerne zložitá technológia. Jej výhodou je určitá modularita, keď sa nemusí nastaviť celý server naraz, ale postupne. čítať »
 
Syn­chro­ni­zá­cia ča­su v Li­nuxe
V predchádzajúcich dvoch častiach sme si ukázali, že Linux a všeobecne open source softvér sa nenachádza iba v serveroch a počítačových sieťach, ale aj v iných zariadeniach bežnej domácej potreby a v oblasti hobby. čítať »
 
Za­ria­de­nia za­lo­že­né na Li­nuxe
V predchádzajúcej časti sme si spomenuli definície nie - ktorých pojmov z oblasti nášho záujmu, teda Linuxu. Vysvetlili sme si, čo je to Open Source, Public Domain, proprietárny softvér a GNU GPL. Tentoraz ukážeme, ako sa tieto pojmy využívajú v praxi. čítať »
 
Po­jmy z ob­las­ti
Tentoraz na chvíľu trochu odbočíme od bezpečnosti Linuxu a jeho siete. V tejto neštandardnej časti seriálu sa mu budeme venovať len okrajovo. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí II.
V predchádzajúcej časti sme sa začali zaoberať bezpečnosťou bezdrôtových sietí. Poukázali sme na rôzne faktory zneužitia siete, podstatu rizika a vysvetlili sme základné prvky bezpečnosti. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí I.
V predchádzajúcich častiach sme sa venovali bezpečnosti linuxového servera. Riešili sme firewall, bezpečnosť prístupu na internet, zaoberali sme sa demilitarizovanou zónou a podobne. čítať »
 
Údr­žba lo­gov – kon­fi­gu­rá­cia log­ro­ta­te
V predchádzajúcej časti sme sa venovali rotácii logov. Vysvetlili sme princíp ukladania logov, spôsob, ako sa rotujú, a uviedli sme niečo o tom, čo a ako treba nastaviť čítať »
 
Údr­žba lo­gov – ro­tá­cia
V predošlej časti sme sa zaoberali spôsobom logovania informácií na iný alebo vzdialený počítač a ukázali sme, ako riešiť problém s logovaním uzavretých procesov pomocou chroot. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter