Základný kameň – cdrtools

linux_pas Ča­sy, keď sme prog­ra­my pre­ná­ša­li na nie­koľ­kých de­siat­kach dis­kiet, sú už dáv­no preč. Dnes exis­tu­je dos­ta­tok dos­tup­ných pros­tried­kov na uc­ho­vá­va­nie, pre­nos ale­bo aj spúš­ťa­nie „nad­roz­mer­ných“ sú­bo­rov. Há­dam ce­no­vo naj­vý­hod­nej­šie sú mé­diá CD-R a CD-RW. Tí, kto­rí po­zna­jú rôz­ne za­pi­so­va­cie (inak zná­me aj ako na­pa­ľo­va­cie) prog­ra­my z pros­tre­dia MS Win­dows, po­tvr­dia, aká je to pa­rá­da, sko­pí­ro­vať ale­bo vy­tvo­riť si vlas­tné cé­deč­ko. Ani my – li­nuxoví des­kto­pis­ti a (server­ist­i) – nie sme v dneš­nej do­be o to oc­hu­dob­ne­ní. V Li­nuxe už exis­tu­je nie­koľ­ko viac či me­nej dob­rých prog­ra­mov a uti­lít na za­pi­so­va­nie a pre­pi­so­va­nie cé­de­čiek pod Li­nuxom. A tým­to prog­ra­mom sa ten­to­raz bu­de­me ve­no­vať.

Zá­klad­ný ka­meň – cdr­tools
Mož­no to bu­de pre des­kto­pis­tov prek­va­pe­ním, ale s vy­pa­ľo­va­ním pod Li­nuxom nep­riš­li ako pr­ví des­kto­pis­ti, ale server­ist­i. Ve­ru tak, tí ako pr­ví po­tre­bo­va­li vy­tvá­rať zá­lo­hy sys­té­mu na CD, a pre­to si vy­tvo­ri­li rôz­ne kon­zo­lo­vé „neok­noid­né“ nás­tro­je, kto­ré zos­ku­pi­li do jed­not­né­ho ba­lí­ka s náz­vom cdr­tools. Všet­ky gra­fic­ké prog­ra­my – či už v pros­tre­dí KDE, Gno­me, ale­bo inom – fun­gu­jú tak, že kli­ka­ním iba nas­ta­ví­me rôz­ne pa­ra­met­re a na­ko­niec gra­fic­ká ap­li­ká­cia za­vo­lá tie­to riad­ko­vé uti­li­ty, od­ov­zdá im za­da­né pa­ra­met­re a sluš­ne ich po­žia­da, aby to za ňu vy­pá­li­li (me­tó­da „Daj­te mi ľu­dí a ja vám to uro­bím!“).

To nič! My des­ko­pis­ti po­tre­bu­je­me s na­ším pros­tre­dím pra­co­vať, a nie štu­do­vať, pre­čo a ako to fun­gu­je. Pre­to pred­pok­la­daj­me, že v kaž­dej sluš­nej dis­tri­bú­cii je ten­to zá­klad­ný za­pi­so­va­cí ba­lík už nain­šta­lo­va­ný a nas­ta­ve­ný tak, aby v pl­nej mie­re koo­pe­ro­val s gra­fic­ký­mi nad­stav­ba­mi.

Po­znám­ka:
Ke­by sme sa pred­sa len chce­li doz­ve­dieť viac o po­dsta­te za­pi­so­va­nia a o jed­not­li­vých kon­zo­lo­vých nás­tro­joch, v blíz­kom ča­se sa tým bu­dú veľ­mi po­drob­ne za­obe­rať server­ist­i, tak­že troc­hu str­pe­nia.

Gra­fic­ké nad­stav­by
Ap­li­ká­ciám, kto­ré v gra­fic­kom pros­tre­dí umož­ňu­jú prá­cu – ko­pí­ro­va­nie, ma­za­nie, príp­ra­vu a tvor­bu náš­ho cé­deč­ka – sa ho­vo­rie­va gra­fic­ké nad­stav­by. Sú to sku­toč­ne nad­stav­by nad už spo­me­nu­tým ba­lí­kom uti­lít cdr­tools. Exis­tu­je ich nie­koľ­ko, a to od rôz­nych auto­rov a v rôz­nych dis­tri­bú­ciách. Bo­hu­žiaľ, nie vždy náj­de­me prís­luš­ný ba­lík pre svo­ju dis­tri­bú­ciu, a tak po­kiaľ ne­má­me dos­ta­toč­né skú­se­nos­ti s kom­pi­lo­va­ním prog­ra­mov pria­mo zo zdro­jo­vých kó­dov, bu­de­me sa mu­sieť us­po­ko­jiť s tým nás­tro­jom, kto­rý je dos­tup­ný v da­nej dis­tri­bú­cii.

(Pri kaž­dom prog­ra­me spo­me­niem, v kto­rej dis­tri­bú­cii sa nac­hád­za ale­bo pre kto­rú dis­tri­bú­ciu si mô­že­me stiah­nuť už pred­prip­ra­ve­né in­šta­lač­né ba­lí­ky.)

V po­sled­nom ča­se sa naj­viac roz­ší­ri­li tie­to ap­li­ká­cie:
KonCD
X-CD-Roast
K3b
CDBa­keO­ven
Ar­son
Gno­me­Toas­ter
Po­ďme sa na ne po­zrieť po­drob­nej­šie:

KonCD
Ten­to prog­ram je sú­čas­ťou pros­tre­dia KDE. Štan­dar­dne sa nac­hád­za v dis­tri­bú­cii Red­Hat 7.3, na inter­ne­te mož­no náj­sť aj nov­šie ver­zie pre iné dis­tri­bú­cie – ver­zia 1.1. (Ba­lí­ček pre Fe­do­ru je tam ta­kis­to, bo­hu­žiaľ, pre za­čia­toč­ní­ka nie je jed­no­duc­hé nain­šta­lo­vať ho.) Prog­ram mô­že­me spus­tiť prí­ka­zom koncd ale­bo ho náj­sť v KDE v me­nu Sys­tem Tools – Mo­re sys­tem tools.

Po je­ho spus­te­ní sa ob­ja­ví jed­no­duc­hý pa­nel so šies­ti­mi tla­čid­la­mi (obr. č. 1).

LINUX_desktop1.jpg
Obr. 1

V po­lož­ke me­nu Se­tup mô­že­me zme­niť de­faul­tné nas­ta­ve­nie ce­lé­ho prog­ra­mu. Mô­že­me zme­niť veľ­kosť buf­fe­ra, má­me mož­nosť po­vo­liť ale­bo za­ká­zať Burn-Proff, ale aj na­de­fi­no­vať zoz­nam po­uží­va­te­ľov, kto­rí ma­jú prá­vo s tým­to prog­ra­mom pra­co­vať. Ta­kis­to mô­že­me up­ra­viť vlas­tnos­ti na za­pi­so­va­nie audio CD (prie­mer­ný dá­to­vý tok, kva­li­ta MP3) – obr. č. 2.

LINUX_desktop2.jpg
Obr. 2

Vráť­me sa k zá­klad­nej ob­ra­zov­ke prog­ra­mu: Už z po­pi­sov tla­či­diel je zrej­mé, kto­ré na čo slú­ži. Tla­čid­lo Co­py CD spúš­ťa dup­li­ko­va­nie cé­de­čiek. Na roz­diel od iných prog­ra­mov KonCD umož­ňu­je dup­li­ko­vať cé­deč­ká z mec­ha­ník IDE bez nut­nos­ti naj­prv vy­tvo­riť ob­raz zdro­jo­vé­ho cé­deč­ka na pev­ný disk (tzv. ima­ge). Tej­to vlas­tnos­ti – za­pi­so­vať pria­mo bez vy­tvo­re­nia ima­ge – sa ho­vo­rí aj on-the-fly zá­pis.

Po­znám­ka:
Ima­ge je špe­ciál­ny sú­bor, kto­rý v se­be ne­sie ad­re­sá­ro­vú štruk­tú­ru a dá­ta, prís­tu­po­vé prá­va, rôz­ne pa­ra­met­re a iné, kto­ré chce­me na mé­dium za­pí­sať. Ten­to sú­bor je po­tom po­sie­la­ný pria­mo elek­tro­ni­ke za­pi­so­va­cie­ho za­ria­de­nia. Tým sa urých­li ce­lý zá­pis, kto­rý zby­toč­ne ne­vy­čer­pá­va sys­té­mo­vé zdro­je po­čí­ta­ča. Ten­to sú­bor je bež­ný­mi spô­sob­mi pre oby­čaj­né­ho po­uží­va­te­ľa ne­či­ta­teľ­ný.

Vy­tvo­re­nie dá­to­vé­ho CD dis­ku (Da­ta CD) je rie­še­né tak, že na pr­vej zá­lož­ke s me­nom Sour­ce Di­rec­to­ries naj­prv zvo­lí­me ad­re­sá­re s dá­ta­mi, kto­ré chce­me za­pí­sať (obr. č. 3).

LINUX_desktop3.jpg
Obr. 3

Na dru­hej zá­lož­ke Exclu­de Di­rec­to­ries pre zme­nu na­de­fi­nu­je­me po­dad­re­sá­re, kto­ré sa sí­ce nac­hád­za­jú v po­ža­do­va­ných ad­re­sá­roch na pr­vej zá­lož­ke, ale kto­ré v cel­ko­vom sú­bo­ro­vom stro­me nec­hce­me. Po­dob­ne na tre­tej zá­lož­ke Exclu­de fi­les na­de­fi­nu­je­me ne­žia­du­ce sú­bo­ry.

Tá­to vlas­tnosť sa na pr­vý po­hľad zdá veľ­mi neo­by­čaj­ná, ale prax po­tvr­dí, že ide o veľ­mi efek­tív­nu mož­nosť. (Nap­rík­lad na ob­ráz­ku vi­dieť, že chce­me vy­pá­liť ad­re­sár /etc a /ho­me. My ho však nec­hce­me ce­lý, do­má­ci ad­re­sár po­uží­va­te­ľa ora­vec do to­ho za­hr­núť nec­hce­me. Pre­to na dru­hej zá­lož­ke za­de­fi­nu­je­me, že žia­da­me vy­nec­hať ad­re­sár /ho­me/ora­vec.) Ďalej na os­tat­ných zá­lož­kách náj­de­me mož­nosť na ulo­že­nie ima­ge sú­bo­ru (pre bu­dú­ci opa­ko­va­ný zá­pis), tla­čid­lo na spo­čí­ta­nie veľ­kos­ti za­pi­so­va­ných dát. Na­ko­niec mô­že­me vy­pl­niť úda­je o vy­tvá­ra­nom cé­deč­ku, ako je ná­zov, autor a po­dob­ne.

Pri tvor­be audio CD dis­kov má­me mož­nosť na­čí­tať sú­bo­ry vo for­má­te WAV, MP3 ale­bo OGG. Pod tla­čid­lom Tools sa nac­hád­za mož­nosť zma­zať pre­pi­so­va­cie mé­dium CD-RW ale­bo vy­nú­tiť reš­tart za­ria­de­ní, ak sa mec­ha­ni­ka sprá­va neš­tan­dar­dne (obr. č. 4).

LINUX_desktop4.jpg
Obr. 4

KonCD je dob­rý za­pi­so­va­cí nás­troj, po­mer­ne jed­no­duc­hý vzhľa­dom aj ob­slu­hou. Nie je úpl­ne do­ko­na­lý, ale ta­ký v po­dsta­te nie je ani je­den nás­troj. Nap­riek to­mu pl­ní svo­ju fun­kciu veľ­mi dob­re a ho­dí sa prá­ve pre za­čí­na­jú­cich „vy­pa­ľo­va­čov“. Aj keď do­mov­ská strán­ka prog­ra­mu je www.koncd.org , bo­hu­žiaľ, ne­náj­de­te na nej už ni­ja­kú zmien­ku o spo­mí­na­nom prog­ra­me. Pre­to tre­ba hľa­dať na inter­ne­te ale­bo na mo­jej zre­di­go­va­nej webo­vej strán­ke www.mior.host.sk.

X-CD-Roast
To­to je prog­ram, kto­rý sa štan­dar­dne nac­hád­za az­da vo všet­kých dis­tri­bú­ciách (ok­rem Man­dra­ke). Ta­kis­to sú dos­tup­né pred­kom­pi­lo­va­né ba­líč­ky pre ve­ľa iných dis­tri­bú­cií Li­nuxu. Je dos­tup­ný vo ver­zii 0.98, čo zna­čí, že to eš­te stá­le nie je to „pra­vé orec­ho­vé“. Ale ako už je v Li­nuxe zvy­kom, aj ne­fi­nál­ne ver­zie sú po­mer­ne fun­kčné a sta­bil­né.

X-CD-Roast je lo­gic­ky čle­ne­ný do troch zá­klad­ných čas­tí (obr. č. 5).

LINUX_desktop5.jpg
Obr. 5

Nas­ta­viť
Hneď po pr­vom spus­te­ní bu­de­me vy­zva­ní, aby sme vy­ko­na­li as­poň naj­zák­lad­nej­šie nas­ta­ve­nie, a to nas­ta­ve­nie ad­re­sá­ra na uk­la­da­nie do­čas­ných ima­ge sú­bo­rov, napr. /tmp (obr. č. 6).

LINUX_desktop6.jpg
Obr. 6

Ďalej mož­no nas­ta­viť rých­los­ti čí­ta­nia a zá­pi­su, mož­nos­ti zá­pi­su (DAO, TAO), tvor­bu lo­go­va­cích sú­bo­rov, nas­ta­ve­nie ja­zy­ka (vi­dí­te, že slo­ven­či­na fun­gu­je) a zoz­nam op­ráv­ne­ných po­uží­va­te­ľov.

Ko­pí­ro­vať CD
Dru­hou čas­ťou prog­ra­mu je ko­pí­ro­va­nie CD. Mu­sí­me si uve­do­miť, že ten­to prog­ram neu­mož­ňu­je z jed­nej mec­ha­ni­ky čí­tať a hneď na­čí­ta­né dá­ta za­pí­sať na cie­ľo­vé CD bez tvor­by ima­ge sú­bo­ru (to­to ob­med­ze­nie sa tý­ka iba mec­ha­ník IDE, s mec­ha­ni­ka­mi SCSI je to mož­né). Ko­pí­ro­va­nie CD sa skla­dá z je­ho pre­čí­ta­nia, ve­ri­fi­ká­cie, vy­tvo­re­nia do­čas­né­ho ima­ge sú­bo­ru (ak ide o audio CD, do­ká­že preh­rať zvo­le­né sto­py) a na­ko­niec sa­mot­né­ho zá­pi­su na cie­ľo­vé CD a zma­za­nia vy­tvo­re­né­ho ima­ge sú­bo­ru. Pri čí­ta­ní audio CD má­me mož­nosť syn­chro­ni­zo­vať náz­vy skla­dieb s CDDB server­om (ak sme, prav­da, pri­po­je­ní do inter­ne­tu!). Prík­lad na­čí­ta­nia audio CD v re­ži­me ko­pí­ro­va­nia je na obr. č. 7.

LINUX_desktop7.jpg
Obr. 7

Aj keď sa na pr­vý po­hľad zdá ten­to prog­ram op­ro­ti pred­chád­za­jú­ce­mu po­dstat­ne kom­pli­ko­va­nej­ší, nie je to tak. Po chvíľ­ke prá­ce s ním sa dob­re zo­rien­tu­je­me, je­ho ov­lá­da­nie je in­tui­tív­ne a ús­peš­ne nám po­má­ha aj tzv. bub­li­no­vý po­moc­ník, kto­rý sa ob­ja­ví pri na­beh­nu­tí my­ši na niek­to­rý ov­lá­da­cí pr­vok.

Vy­tvo­riť CD
Tre­ťou čas­ťou prog­ram X-CD-Roast je sa­mot­né vy­tvá­ra­nie CD (obr. č. 8).

LINUX_desktop8.jpg
Obr. 8

Po­dob­ne ako ko­pí­ro­va­nie aj tá­to fun­kcia má na ľa­vej stra­ne nie­koľ­ko tla­či­diel, umož­ňu­jú­cich ma­ni­pu­lo­va­nie so sto­pa­mi. Ak chce­me vy­tvo­riť no­vé CD, za­čne­me na zá­lož­ke Zdroj zos­ta­ve­nia. V pra­vom ok­ne sa zob­ra­zí sú­bo­ro­vý strom, z kto­ré­ho po­mo­cou my­ši pre­ťa­hu­je­me do ľa­vé­ho ok­na tie ad­re­sá­re a sú­bo­ry, kto­ré chce­me na CD za­pí­sať. Keď sme už všet­ko pre­nies­li, prej­de­me na zá­lož­ku Vy­tvor ses­sion/ima­ge (obr. č. 9).

LINUX_desktop9.jpg
Obr. 9

Na tej­to zá­lož­ke má­me dve mož­nos­ti:

A. zá­pis po­mo­cou ima­ge sú­bo­ru
V ľa­vej čas­ti klep­nu­tím na tla­čid­lo Zos­tav do ima­ge sú­bo­ru naj­prv vy­tvo­rí­me ima­ge sú­bor na pev­ný disk tam, kde sme mu nas­ta­vi­li ces­tu (obr. č. 10).

LINUX_desktop10.jpg
Obr. 10

Po zos­ta­ve­ní klep­ne­me na tla­čid­lo Za­pí­sať sto­py na ľa­vej stra­ne ob­ra­zov­ky. Ob­ja­via sa dve no­vé ok­ná (obr. č. 11).

LINUX_desktop11.jpg
Obr. 11

V pra­vom ok­ne uvi­dí­me na­mi vy­tvo­re­ný ima­ge sú­bor, kto­rý ob­sa­hu­je to, čo sme si pred­tým na­de­fi­no­va­li. Pre­tiah­ne­me ho my­šou do ľa­vé­ho ok­na a klep­ne­me na spod­né tla­čid­lo Ak­cep­to­vať sto­py k zá­pi­su. Po­tom prej­de­me na zá­lož­ku s náz­vom Za­pí­sať sto­py (obr. č. 12).

LINUX_desktop12.jpg
Obr. 12

Tu skon­tro­lu­je­me pa­ra­met­re zá­pi­su (na pra­vej stra­ne). Zá­ro­veň mô­že­me vy­ma­zať pre­pi­so­va­cie mé­dium klep­nu­tím na tla­čid­lo Vy­maž CD-RW vpra­vo do­lu (obr. č. 13).

LINUX_desktop13.jpg
Obr. 13

Vy­be­rie­me spô­sob ma­za­nia a po­tvr­dí­me tla­čid­lom Vy­maž CD-RW. Ak sme tak vy­ko­na­li a všet­ko vy­ho­vu­je, klep­ne­me na dol­né ma­lé tla­čid­lo Za­pí­sať sto­py. Prog­ram nás vy­zve na vlo­že­nie čis­té­ho mé­dia do mec­ha­ni­ky a po od­súh­la­se­ní vy­ko­ná sa­mot­ný zá­pis (obr. č. 14).

LINUX_desktop14.jpg
Obr. 14

B. Zá­pis on-the fly
Na roz­diel od ko­pí­ro­va­nia CD tu pri vy­tvá­ra­ní cé­deč­ka má­me mož­nosť po­užiť zá­pis on-the-fly (za le­tu). Ta­kis­to na roz­diel od prv spo­mí­na­né­ho po­stu­pu sa ni­ja­ký ima­ge sú­bor ne­vyt­vá­ra, a tak všet­ky bo­dy na ob­ráz­koch č. 10 až 14 vy­nec­há­me.

Klep­ne­me na tla­čid­lo Zos­tav a za­píš on-the-fly v pra­vom dol­nom ro­hu (po­zri obr. č. 9). Všet­ko os­tat­né za nás vy­ko­ná ap­li­ká­cia. Chví­ľu pre­bie­ha zos­ta­vo­va­nie ob­ra­zu v pa­mä­ti po­čí­ta­ča a po­tom sa us­ku­toč­ní zá­pis po­dob­ný to­mu na obr. č. 14.

Mož­no sa spý­ta­te, pre­čo te­da hneď ne­pou­žiť tú­to me­tó­du. To má nie­koľ­ko dô­vo­dov:
- ak bu­de­me vy­tvá­rať ima­ge po­dľa po­stu­pu A, ten mô­že­me viac­ná­sob­ne po­užiť. Vy­tvo­ri­li sme náš vlast­ný pro­jekt? Chce­me ho po­da­ro­vať pria­te­ľom a zná­mym? Vy­tvo­rí­me ima­ge po­dľa po­stu­pu A a ten po­dľa po­tre­by viac­krát za­pí­še­me na mé­dium – net­re­ba ho za­kaž­dým zos­ta­vo­vať. Zá­ro­veň ho má­me od­lo­že­ný na dis­ku na „hor­šie ča­sy“.
- Po­stup B je ná­roč­nej­ší na har­dvér po­čí­ta­ča, obzvlášť na fy­zic­kú pa­mäť. Ak jej ne­má­me dos­ta­tok, mô­že dôjsť k ne­sú­vis­lé­mu to­ku dát do za­pi­so­va­cie­ho za­ria­de­nia a k po­ško­de­niu a nás­led­nej stra­te mé­dia.

Aj ten­to prog­ram je sku­toč­ne veľ­mi dob­rý, je to ta­ká li­nuxová kla­si­ka. Má ur­či­té ne­dos­tat­ky, ako je ne­mož­nosť zos­ta­vo­vať audio CD zo sú­bo­rov MP3, neu­mož­ňu­je ani gra­bo­va­nie cé­de­čiek. Ten­to ne­dos­ta­tok je však vy­vá­že­ný dob­rou sta­bi­li­tou a spo­ľah­li­vos­ťou. Do­mov­ská strán­ka prog­ra­mu je www.xcdroast.org. V ďal­šej čas­ti sa bu­de­me ve­no­vať os­tat­ným prog­ra­mom.

Ďal­šie čas­ti >>

Zdroj: Infoware 2/2004Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Li­nux prak­tic­ky ako server úvod
Linux ako server je pomerne zložitá technológia. Jej výhodou je určitá modularita, keď sa nemusí nastaviť celý server naraz, ale postupne. čítať »
 
Syn­chro­ni­zá­cia ča­su v Li­nuxe
V predchádzajúcich dvoch častiach sme si ukázali, že Linux a všeobecne open source softvér sa nenachádza iba v serveroch a počítačových sieťach, ale aj v iných zariadeniach bežnej domácej potreby a v oblasti hobby. čítať »
 
Za­ria­de­nia za­lo­že­né na Li­nuxe
V predchádzajúcej časti sme si spomenuli definície nie - ktorých pojmov z oblasti nášho záujmu, teda Linuxu. Vysvetlili sme si, čo je to Open Source, Public Domain, proprietárny softvér a GNU GPL. Tentoraz ukážeme, ako sa tieto pojmy využívajú v praxi. čítať »
 
Po­jmy z ob­las­ti
Tentoraz na chvíľu trochu odbočíme od bezpečnosti Linuxu a jeho siete. V tejto neštandardnej časti seriálu sa mu budeme venovať len okrajovo. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí II.
V predchádzajúcej časti sme sa začali zaoberať bezpečnosťou bezdrôtových sietí. Poukázali sme na rôzne faktory zneužitia siete, podstatu rizika a vysvetlili sme základné prvky bezpečnosti. čítať »
 
Bez­peč­nosť bez­drô­to­vých sie­tí I.
V predchádzajúcich častiach sme sa venovali bezpečnosti linuxového servera. Riešili sme firewall, bezpečnosť prístupu na internet, zaoberali sme sa demilitarizovanou zónou a podobne. čítať »
 
Údr­žba lo­gov – kon­fi­gu­rá­cia log­ro­ta­te
V predchádzajúcej časti sme sa venovali rotácii logov. Vysvetlili sme princíp ukladania logov, spôsob, ako sa rotujú, a uviedli sme niečo o tom, čo a ako treba nastaviť čítať »
 
Údr­žba lo­gov – ro­tá­cia
V predošlej časti sme sa zaoberali spôsobom logovania informácií na iný alebo vzdialený počítač a ukázali sme, ako riešiť problém s logovaním uzavretých procesov pomocou chroot. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter