Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov.

BZ!: Ako na fotografie s vysokým rozsahom kontrastu

fotografie.jpg Väč­ši­na fo­tog­ra­fov poz­ná prob­lém s pre­pá­le­ný­mi svet­lý­mi čas­ťa­mi a príl­iš tma­vý­mi ob­las­ťa­mi v tie­ni – ani v jed­nej z nich ne­náj­de­me dos­ta­tok de­tai­lov. Bež­né fo­toa­pa­rá­ty nie sú schop­né v je­di­nej sním­ke pok­ryť vy­so­ký roz­sah kon­tras­tu, kto­rý ľud­ské oko do­ká­že vní­mať. Tech­nic­ké mož­nos­ti prís­tro­ja tre­ba obísť spra­co­va­ním v po­čí­ta­či a jed­not­li­vé čas­ti s op­ti­mál­nou expo­zí­ciou zís­kať z nie­koľ­kých zá­be­rov nas­ní­ma­ných s roz­diel­ny­mi hod­no­ta­mi.

Prog­ram Pic­tu­re­naut umož­ňu­je z via­ce­rých od­liš­ne expo­no­va­ných fo­tog­ra­fií veľ­mi rých­lo zho­to­viť sním­ku HDR (High Dy­na­mic Ran­ge). Bez­plat­ný nás­troj pod­po­ru­je pop­ri zdro­jo­vých sú­bo­roch JPEG, TIFF a TGA ta­kis­to na­čí­ta­nie for­má­tov DNG a množ­stva ver­zií RAW. Nás­led­ne spra­co­va­ním zdro­jo­vých sú­bo­rov vzni­ka­jú fo­tog­ra­fie s vy­so­kým dy­na­mic­kým roz­sa­hom (HDR), kto­ré v po­rov­na­ní so štan­dar­dný­mi ma­jú ove­ľa lep­šie od­stup­ňo­va­ný jas. Vý­sle­dok zod­po­ve­dá pô­vod­ným sve­tel­ným pod­mien­kam, ako ich vi­dí­me oča­mi, prí­pad­ne je eš­te lep­ší. Ale pou­ži­tím rôz­nych nas­ta­ve­ní sa dá zís­kať až surrealis­tic­ký ob­rá­zok.

sé­rie nie­koľ­kých zá­be­rov rov­na­ké­ho mo­tí­vu, ale zho­to­ve­ných s od­liš­nou do­bou os­vi­tu. Tie­to zá­be­ry, v kto­rých je op­ti­mál­ne expo­no­va­ná iba ur­či­tá časť, sa po­tom v ap­li­ká­cii navrstvia na se­ba a zo všet­kých sa vy­uži­je prá­ve tá naj­lep­šie os­vet­le­ná časť. Vznik­ne sním­ka pos­kla­da­ná z vý­se­kov s tak­mer ideál­nym ja­som, ale ten­to vy­so­ký dy­na­mic­ký roz­sah na bež­ných dis­ple­joch neu­vi­dí­me. Aby sme všet­ky de­tai­ly vi­de­li aj mi­mo Pic­tu­re­nau­ta na vý­stup­ných za­ria­de­niach s niž­ším dy­na­mic­kým roz­sa­hom, ok­rem po­čí­ta­čo­vých mo­ni­to­rov napr. aj po vy­tla­če­ní, je ne­vyh­nut­né uro­biť kon­ver­ziu fo­tog­ra­fie do LDR (Low Dy­na­mic Ran­ge) s vy­uži­tím pro­ce­su To­ne Map­ping. Všet­ky dô­le­ži­té de­tai­ly zís­ka­né v HDR zos­ta­nú pri tej­to kon­ver­zii za­cho­va­né.

Ako na­po­ly pra­vá sním­ka HDR sa ozna­ču­je fo­tog­ra­fia, pri kto­rej sme ako zdro­jo­vý pou­ži­li zá­ber ulo­že­ný vo for­má­te RAW. Z ne­ho si prip­ra­ví­me nie­koľ­ko sní­mok JPEG či TIFF s roz­lič­nou hod­no­tou EV, na­čí­ta­me ich do Pic­tu­re­nau­ta a spra­cu­je­me.

Po­kiaľ má­me len fo­tog­ra­fiu for­má­tu JPEG, tak - is­to z nej zho­to­ví­me via­ce­ro pod­kla­do­vých sní­mok s rôz­ne up­ra­ve­ným kon­tras­tom a pou­ži­je­me v sof­tvé­ri. Tak­to zís­ka­ná vý­sled­ná fo­tog­ra­fia sa ozna­ču­je ako nep­ra­vá HDR a pô­so­bí veľ­mi ume­lo.

Tvor­ba ob­ráz­kov v prog­ra­me Pic­tu­re­naut ne­vy­ža­du­je od pou­ží­va­te­ľa nas­ta­vo­va­nie množ­stva pa­ra­met­rov, s akým sa mož­no stret­núť v iných ap­li­ká­ciách z ka­te­gó­rie HDR. Mô­že sa úpl­ne spo­ľah­núť na auto­ma­tic­ké spra­co­va­nie, kto­ré sof­tvér po­nú­ka. Nič mu však neb­rá­ni, aby do pro­ce­su tvor­by fo­tog­ra­fií s vy­so­kým dy­na­mic­kým roz­sa­hom za­sia­hol aj sám a po­ža­do­va­ný vý­sle­dok ov­plyv­nil po­suv­ný­mi ov­lá­dač­mi.

To­ne Map­ping ob­sa­hu­je via­ce­ro nas­ta­ve­ní, kto­ré sa uk­rý­va­jú v po­lož­ke Met­hod – na vý­ber sú šty­ri spô­so­by, ako má prog­ram uro­biť dy­na­mic­kú kom­pre­siu sní­mok HDR. Pou­ží­va­teľ má na­vy­še k dis­po­zí­cii ďal­šie pa­ra­met­re na vlas­tné ob­mie­ňa­nie in­ten­zi­ty účin­kov, kto­ré ov­plyv­nia pre­po­čí­ta­nie kon­tras­tu pri pre­vo­de do LDR. Sú­čas­ťou ok­na so spo­mí­na­ný­mi fun­kcia­mi je aj his­tog­ram po­má­ha­jú­ci po­sú­diť zme­nu roz­sa­hu kon­tras­tu po kaž­dej zme­ne niek­to­rej hod­no­ty. Ak bu­de­te chcieť vy­užiť zá­pis ho­to­vej fo­tog­ra­fie LDR do sú­bo­ru JPEG ale­bo TGA, ne­za­bud­ni­te v po­lož­ke vý­stup­ný for­mát (Out­put for­mat) prep­núť hod­no­tu na 8 bi­tov. For­mát TIFF zvlád­ne aj nas­ta­ve­nie 16 bi­tov na fa­reb­ný ka­nál.

Pic­tu­re­naut pou­ží­va na zá­pis sní­mok HDR sú­bo­ro­vé for­má­ty Ope­nEXR, Log­Luv TIFF, 32-bi­to­vý TIFF, Por­tab­le Float Map a Ra­dian­ce RGBE. Sú­čas­ne ich do­ká­že, sa­moz­rej­me, aj ot­vo­riť. Ta­kis­to pod­po­ru­je zá­suv­né mo­du­ly pre HDR Shop 1.0, kto­ré roz­ši­ru­jú je­ho mož­nos­ti o ďal­šie filtre na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií, napr. Mo­tion Blur, Me­dian­cut, ExpLog, AbsHDR a ďal­šie. Ukáž­ky na stiah­nu­tie: http://www.hdrlabs.com/pic­tu­re­naut/in­dex.html.

Zdroj: BZ!Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter