BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora

Panasonic_VIERA_Z1.jpg Sle­do­va­nie te­le­víz­nych prog­ra­mov má z hľa­dis­ka veľ­kos­ti uh­lo­prieč­ky a vzdia­le­nos­ti di­vá­ka od te­le­ví­zo­ra ur­či­té zá­sa­dy. Ideál­ny od­stup, kto­rý by bol uni­ver­zál­ny, sí­ce neexis­tu­je, ale pos­tup­ne vznik­li zá­klad­né pra­vid­lá. Od­ví­ja­jú sa ok­rem iné­ho od veľ­kos­ti ob­ra­zov­ky a od kva­li­ty vy­sie­la­né­ho ma­te­riá­lu. Ich poz­na­nie po­má­ha vy­brať si vhod­nú veľ­kosť pri­jí­ma­ča a náj­sť si naj­vy­ho­vu­jú­cej­šiu po­zí­ciu na se­de­nie.

Ob­dob­né od­po­rú­ča­nia sa vy­sky­to­va­li eš­te v ča­soch kla­sic­kých te­le­ví­zo­rov s vá­kuo­vý­mi ob­ra­zov­ka­mi a ani dnes pri di­gi­tál­nych pri­jí­ma­čoch s plo­chý­mi ob­ra­zov­ka­mi ne­zaš­ko­dí reš­pek­to­va­nie os­ved­če­ných prin­cí­pov. Po pr­vé tak mô­že­me ušet­riť pri kú­pe a po dru­hé pre­dí­de­me skla­ma­niu z neus­po­ko­ji­vé­ho zá­žit­ku.

Op­ti­mál­na vzdia­le­nosť pre kaž­dé­ho di­vá­ka zá­vi­sí od via­ce­rých fak­to­rov. Naj­dô­le­ži­tej­šie z nich sú roz­li­šo­va­cia schop­nosť očí a veľ­kosť ob­ra­zo­vé­ho bo­du, od kto­ré­ho sa od­ví­ja uh­lo­prieč­ka ob­ra­zov­ky. Čím lep­ší zrak má­me a čím väč­šie sú pixe­ly, tým ďa­lej tre­ba se­dieť. Nao­pak, pri po­zí­cii príl­iš blíz­ko ob­ra­zov­ky sú ba­da­teľ­né jed­not­li­vé ob­ra­zo­vé bo­dy, čo pô­so­bí ru­ši­vo. Ob­raz nie je jed­no­lia­ty, rov­no­mer­ný. Naj­lep­šia vzdia­le­nosť od te­le­ví­zo­ra je tá, keď jed­not­li­vé pixe­ly už nev­ní­ma­me.

Ok­rem to­ho väč­ši­ne ľu­dí je nep­rí­jem­né, keď sa na ob­ra­zov­ke zob­ra­zu­jú drob­né štruk­tú­ry. Pre­to­že sa nez­ho­du­jú s mriež­kou, do kto­rej sú us­po­ria­da­né ob­ra­zo­vé bo­dy, mô­že ich spre­vá­dzať bli­ka­nie ob­ra­zu. Po­moc je jed­no­du­chá, tre­ba si sad­núť ďa­lej – po zväč­še­ní od­stu­pu od TV prib­liž­ne o 30 % oči pres­ta­nú spo­mí­na­né štruk­tú­ry vní­mať. Ak za­sa se­dí­te pri­ďa­le­ko, vi­dí­te iba ma­lý ob­raz a pri­chá­dza­te o jem­né de­tai­ly. A s ni­mi sa stra­tí aj pra­vý zá­ži­tok z fil­mu, špor­to­vé­ho pre­no­su a pod. vy­sie­la­né­ho vo vy­so­kom roz­lí­še­ní.

Star­šie pri­jí­ma­če so štan­dar­dným roz­lí­še­ním (SD) tre­ba sle­do­vať z väč­šej vzdia­le­nos­ti ako nov­šie s vy­so­kým roz­lí­še­ním (HD). Ta­kis­to for­mát 1280 × 720p si vy­ža­du­je väč­ší od­stup ako 1920 × 1080p. Pri SD ide o vzdia­le­nosť zod­po­ve­da­jú­cu 2,5-ná­sob­ku uh­lo­prieč­ky TV, pri roz­lí­še­ní 720p sta­čí 2,3-ná­so­bok a pre 1080p pla­tí 1,6-ná­so­bok. Aj prog­ra­my vy­sie­la­né v štan­dar­dnej kva­li­te je na HDTV lep­šie po­ze­rať z väč­šej vzdia­le­nos­ti ako napr. film ší­re­ný vo vy­so­kom roz­lí­še­ní. 

bz_tabulka.jpg


V ta­buľ­ke náj­de­te vzdia­le­nos­ti, kto­ré bo­li vy­po­čí­ta­né pre jed­not­li­vé uh­lo­prieč­ky. Uve­de­né úda­je pred­sta­vu­jú vý­cho­dis­ko­vú in­for­má­ciu, pla­tia pre ľu­dí s prie­mer­ne os­trým zra­kom a te­le­ví­zo­ry full HD. Sú to stred­né hod­no­ty, kto­ré pos­lú­žia ako orien­tač­ná po­môc­ka naj­mä pred kú­pou no­vé­ho te­le­ví­zo­ra. V zá­vis­los­ti od veľ­kos­ti vlas­tnej obý­vač­ky si ur­či­te, ako ďa­le­ko chce­te se­dieť od te­le­ví­zo­ra, a pod­ľa to­ho si mô­že­te vy­brať vhod­nú uh­lo­prieč­ku. Veď na­čo ku­po­vať veľ­ký a drah­ší te­le­víz­ny pri­jí­mač, keď do­ma ne­má­te dos­ta­tok mies­ta, aby ste moh­li se­dieť v pri­me­ra­nej vzdia­le­nos­ti.

Naj­lep­šie je v ob­cho­de eš­te pred kú­pou po­sú­diť, či zvo­le­ná vzdia­le­nosť pri kon­krét­nom pri­jí­ma­či za­bez­pe­čí po­ža­do­va­nú kva­li­tu vní­ma­nia ob­ra­zu. No ne­za­bud­ni­te, že v pre­daj­niach pa­nu­jú iné sve­tel­né pod­mien­ky ako vo va­šej obý­vač­ke či v inej mies­tnos­ti, kde bu­de te­le­ví­zor umies­tne­ný. A tie ta­kis­to ov­plyv­ňu­jú do­jem z po­ze­ra­nia prog­ra­mov.

Zdroj: BZ RedakciaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter