BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie

Trh do­má­cej elek­tro­ni­ky je stá­le v po­hy­be, po te­le­ví­zo­roch s vy­so­kým roz­lí­še­ním (HD) sa do obý­va­čiek dos­tá­va tre­tia di­men­zia (3D). Ne­dáv­no sa na tr­hu ob­ja­vi­li pr­vé mo­ni­to­ry pod­po­ru­jú­ce full HD 3D a k dis­po­zí­cii sú už aj pro­jek­to­ry, kto­ré si „ro­zu­me­jú“ s pries­to­ro­vým ob­ra­zom. Troj­roz­mer­né zob­ra­zo­va­nie však neo­biš­lo ani po­čí­ta­če. Nap­rík­lad vý­rob­ca gra­fic­kých ka­riet nVi­dia má v po­nu­ke sys­té­my 3D Vi­sion a 3D Vi­sion Dis­co­ver na hra­nie po­čí­ta­čo­vých hier v 3D. Pr­vý ob­sa­hu­je bez­drô­to­vé oku­lia­re s LCD, dopl­ne­né o vy­bra­nú gra­fic­kú kar­tu Ge­For­ce, 120-her­tzo­vý mo­ni­tor a sof­tvér. Dru­hý pou­ží­va oku­lia­re s čer­ve­nou a mod­rou fó­liou a sta­čí mu bež­ný mo­ni­tor.

Ulozeny_anaglyf.jpg  
Anag­lyf vy­tvo­re­ný z fo­tog­ra­fií ulo­že­ných v sú­bo­ro­vom for­má­te Mul­ti-Pic­tu­re Ob­ject

Bo­kom ne­zos­ta­la ani di­gi­tál­na fo­tog­ra­fia. Spo­loč­nosť Fu­ji­film sa ako pr­vý vý­rob­ca di­gi­tál­nych fo­toa­pa­rá­tov roz­hod­la po­núk­nuť prís­troj s dvo­ji­cou ob­jek­tí­vov aj sní­ma­čov, čo umož­ňu­je jed­no­du­cho zho­to­vo­vať troj­roz­mer­né zá­be­ry. Kom­pakt­ný apa­rát Fi­ne­Pix Real 3D W1 sme pred­sta­vi­li v mar­co­vom vy­da­ní BZ. V tom­to člán­ku sa bu­de­me ve­no­vať sa­mot­ným sním­kam.

Pries­to­ro­vé fo­tog­ra­fie nie sú ob­ja­vom dneš­ka, exis­tu­jú už dl­ho, vznik­li eš­te v ča­soch ana­ló­go­vých fo­toa­pa­rá­tov sní­ma­jú­cich na film. Pou­ží­va­li sa špe­ciál­ne apa­rá­ty, kto­ré expo­no­va­li na­raz dva zá­be­ry. Ta­ký bol napr. mo­del Ste­reo-Mik­ro­ma, vy­rá­ba­ný v Čes­kos­lo­ven­sku. Kú­piť sa da­li aj pre­hlia­dač­ky pries­to­ro­vých fo­tog­ra­fií – ste­reos­ko­py, aj ko­tú­či­ky, do kto­rých bo­li di­apo­zi­tí­vy vlo­že­né po ok­ra­ji vždy po dvoch op­ro­ti se­be. Spo­lu sa na ta­ký­to „ob­ra­zo­vý no­sič“ zmes­ti­lo 7 ste­reos­ko­pic­kých fo­tog­ra­fií. Ne­bo­li pot­reb­né žiad­ne oku­lia­re, pries­to­ro­vý do­jem vzni­kol pri poh­ľa­de do pre­hlia­dač­ky, keď v moz­gu doš­lo k spo­je­niu oboch zá­be­rov. Zá­kla­dom te­raj­šie­ho oži­ve­nia pries­to­ro­vé­ho fo­tog­ra­fo­va­nia je di­gi­tál­na tech­ni­ka, zá­klad­né prin­cí­py vzni­ku a fun­go­va­nia však zos­ta­li rov­na­ké ako v ča­soch ana­ló­go­vej.

Aby sme zís­ka­li dve sním­ky, z kto­rých vy­tvo­rí­me ste­reos­ko­pic­kú fo­tog­ra­fiu, ne­pot­re­bu­je­me mať bez­pod­mie­neč­ne špe­ciál­ny dvo­ji­tý fo­toa­pa­rát. Dá sa pra­co­vať aj s dvo­ji­cou bež­ných mo­de­lov, kto­ré si upev­ní­me na vhod­ný dr­žiak. Prá­ca s ni­mi sí­ce ne­bu­de ta­ká kom­for­tná a po­ho­to­vá, ale zá­be­ry z nich pos­lú­žia rov­na­ko dob­re ako sním­ky zho­to­ve­né ste­reoapa­rát­mi. Prí­pad­ne nám sta­čí je­den prís­troj a sta­tív – fo­toa­pa­rát si me­dzi zá­ber­mi pri­me­ra­ne po­su­nie­me.

Ako vzni­ká 3D fo­tog­ra­fia
Ho­ci na pa­pie­ro­vej fo­tog­ra­fii vid­no ší­ru kra­ji­nu, na vy­vo­la­nie pries­to­ro­vé­ho doj­mu to nes­ta­čí. Pred­pok­la­dá­me, že ho­ry a údo­lia ma­jú pries­to­ro­vú hĺbku, no ne­vi­dí­me ju. Oči vi­dia a mo­zog vie, že pred se­bou ma­jú plo­chý pred­met. No exis­tu­je spô­sob, ako ich ok­la­mať. Zra­ku tre­ba po­núk­nuť dve sním­ky, kto­ré bo­li expo­no­va­né s od­liš­ným zor­ným uh­lom. Oči, tak ako sú zvyk­nu­té, sa po­kú­sia od­liš­nej vzdia­le­nos­ti pris­pô­so­biť a v spo­lup­rá­ci s moz­gom vy­tvo­ria troj­roz­mer­nú pred­sta­vu.

Po­dob­ne ako ste­reos­ko­pic­ké fil­my aj fo­tog­ra­fie spros­tred­ku­jú do­jem, ako­by sa plát­no, resp. sním­ka roz­ší­ri­li do tre­tie­ho roz­me­ru. Zdá sa, že pred­me­ty sú zra­zu na do­sah ru­ky ale­bo vy­stu­pu­jú z ob­ra­zu. Na vy­tvo­re­nie pries­to­ro­vé­ho doj­mu tre­ba uro­biť vždy dve sním­ky s ma­lým po­su­nom, kto­rý má zod­po­ve­dať vzdia­le­nos­ti me­dzi obo­ma oča­mi na ľud­skej hla­ve. Fy­zio­lo­gic­ky sa vy­chá­dza prá­ve z nich a oba ob­jek­tí­vy apa­rá­tu sú od se­ba po­dob­ne ďa­le­ko ako oči.

O tom, ako per­spek­tí­va me­ní uhol poh­ľa­du, sa mô­že­te ľah­ko pres­ved­čiť sa­mi. Sta­čí strie­da­vo za­tvá­rať pra­vé a ľa­vé oko – hneď zba­dá­te, ako sa ob­raz „po­sú­va“ raz do­ľa­va, po­tom za­sa dop­ra­va. Vzdia­le­nosť me­dzi oča­mi je dô­le­ži­tá. Spô­so­bu­je, že kaž­dé oko po­ze­rá na pred­me­ty z mier­ne iné­ho uh­la, vďa­ka čo­mu vzni­ká pries­to­ro­vé vi­de­nie. Čím bliž­šie je pred­met, tým šir­ší je uhol, pri zväč­šu­jú­cej sa vzdia­le­nos­ti sa uhol zos­tru­je. Mo­zog to do­ká­že zu­žit­ko­vať a pod­ľa od­liš­ných uh­lov poz­ná, ako je pred­met vzdia­le­ný. Apa­rát Real 3D W1 mu­sí sú­čas­ne expo­no­vať dve sním­ky, ale da­jú sa nas­ní­mať ta­kis­to po se­be s pot­reb­ným po­su­nom. Pou­ží­va­teľ má k dis­po­zí­cii fun­kciu In­di­vid. Shut­ter 3D a sám si mô­že ur­čiť od­stup dru­hej sním­ky od pr­vej. Maximál­ne sa tým vy­uží­va­jú op­tic­ké zá­ko­ny, keď napr. so zväč­šo­va­ním pries­to­ro­vej vzdia­le­nos­ti oboch zá­be­rov sa zo­sil­ňu­je troj­roz­mer­ný efekt. Ale to pla­tí iba po is­tú hra­ni­cu, po jej prek­ro­če­ní pries­to­ro­vý vnem nev­zni­ká. Pos­tup je jed­no­du­chý. Po expo­no­va­ní pr­vé­ho zá­be­ru nas­le­du­je ma­lá zme­na po­zí­cie a nas­ní­ma­nie dru­hé­ho zá­be­ru. Prís­troj po­tom obe sním­ky spo­jí do pries­to­ro­vej fo­tog­ra­fie, pos­ta­rá sa o to pro­ce­sor. Ten­to pos­tup však fun­gu­je iba pri sta­tic­kých ob­jek­toch, le­bo keď sa po­hy­bu­jú, ste­reos­ko­pic­kú sním­ku z nich vte­dy neu­ro­bí­te. Po­dob­ne fun­gu­je re­žim Inter­vall 3D Mo­dus, tu sa však ne­po­hy­bu­je fo­toa­pa­rát, ale pros­tre­die. Up­lat­ní sa pri expo­no­va­ní zá­be­rov z idú­ce­ho au­ta, vla­ku, resp. z lie­tad­la. Apa­rát v tom­to re­ži­me na vy­tvo­re­nie pries­to­ro­vé­ho efek­tu za­zna­me­ná dva ob­ráz­ky s ča­so­vým po­su­nom.

Pries­to­ro­vý efekt zá­vi­sí nie­len od tech­ni­ky, ale vý­znam­nú úlo­hu zoh­rá­va ta­kis­to mo­tív. Naj­lep­ší vý­sle­dok zís­ka­me s ho­ri­zon­tál­ne orien­to­va­ný­mi sním­ka­mi, ob­ráz­ky s ver­ti­kál­nou kom­po­zí­ciou zvy­čaj­ne ne­pô­so­bia tak pries­to­ro­vo, le­bo pos­ky­tu­jú me­nej mies­ta via­ce­rým ne­rov­na­ko vzdia­le­ným ob­jek­tom. Do­jem hĺbky naj­lep­šie vy­tvá­ra stup­ňo­vi­té us­po­ria­da­nie mo­tí­vov a ideál­ne sú ob­jek­ty na­chá­dza­jú­ce sa vo vzdia­le­nos­ti od 3 do 5 met­rov. Me­nej vhod­né sú zá­be­ry zho­to­ve­né s dl­hým či ši­ro­kouh­lým oh­nis­kom. Ani príl­iš drob­né ob­jek­ty ne­pos­ky­tu­jú ve­ľa mož­nos­tí na vznik zá­be­rov s vý­raz­ným pries­to­ro­vým účin­kom. A prob­le­ma­tic­ké sú ne­zried­ka sním­ky kra­ji­ny, kto­ré pô­so­bia me­nej plas­tic­ky.

Po­ze­ra­nie pries­to­ro­vých sní­mok a prá­ca s ni­mi
Do­siaľ naj­väč­ší prob­lém spô­so­bo­va­lo zob­ra­zo­va­nie troj­di­men­zio­nál­nych fo­tog­ra­fií. Na ich po­ze­ra­nie pos­lú­ži napr. špe­ciál­ny di­gi­tál­ny fo­to­rám­ček Fi­ne­pix Real 3D V1 pod­po­ru­jú­ci pa­mä­ťo­vé kar­ty SD/SDHC a xD. Je­ho ce­na však pre­vy­šu­je 300 EUR, vý­hod­né je to, že k ne­mu nie sú pot­reb­né oku­lia­re. Dru­há al­ter­na­tí­va je po­ze­rať si sním­ky na mo­ni­to­re PC, kde jed­na z mož­nos­tí sú spo­mí­na­né sys­té­my 3D Vi­sion (ce­na 598 USD) ale­bo 3D Vi­sion Dis­co­ver (do­dá­va­ný s gra­fic­ký­mi kar­ta­mi pod­po­ru­jú­ci­mi 3D). Ale pou­ží­va­te­ľom, kto­rí sa za­ují­ma­jú iba o troj­roz­mer­né sním­ky a neorien­tu­jú sa na po­čí­ta­čo­vé hry, sa ta­ká­to in­ves­tí­cia asi ne­vyp­la­tí.

REAL_3D_V1.jpg  

Di­gi­tál­ny fo­to­rám­ček Fi­ne­pix Real 3D V1


Me­nej pro­fe­sio­nál­ne rie­še­nie, kto­ré je však bez­plat­né, pred­sta­vu­je kon­ver­zia fo­tog­ra­fií do anag­ly­fic­ké­ho (dvo­ji­té­ho) ob­ra­zu s ulo­že­ním v sú­bo­ro­vom for­má­te JPEG. Pos­lú­ži na to napr. prog­ram Ste­reoP­ho­to Ma­ker (SPM) a pries­to­ro­vý do­jem za­bez­pe­čia oku­lia­re s jed­nou čer­ve­nou a dru­hou mod­ro­ze­le­nou fó­liou. Sof­tvér je vy­hľa­dá­va­ný nás­troj, pou­ží­va­ný autor­mi za­obe­ra­jú­ci­mi sa ste­reos­ko­pic­kou fo­tog­ra­fiou. Orien­tu­je sa na spra­co­va­nie a úp­ra­vy ste­reos­ko­pic­ké­ho ob­ra­zo­vé­ho ma­te­riá­lu a sú­čas­ne umož­ňu­je po­ze­ra­nie troj­roz­mer­ných fo­tog­ra­fií. V anag­ly­foch mies­to čer­ve­no-ze­le­ných kon­túr umož­ňu­je vy­užiť aj fa­reb­nú kom­bi­ná­ciu žl­tej s mod­rou, čer­ve­nej so ze­le­nou či čer­ve­nej s mod­rou. SPM mô­že­te zís­kať z inter­ne­to­vej strán­ky http://ste­reo.jpn.org/eng/stphmkr/.

Anag­ly­fy tvo­ria dve pol­sním­ky (zvy­čaj­ne čer­ve­ná a ze­le­no­mod­rá), pri­čom obe fa­reb­né plo­chy sú nav­zá­jom tro­cha po­su­nu­té. Úlo­hou fó­lií, kto­ré ma­jú ta­kis­to čer­ve­nú a ze­le­no­mod­rú far­bu a pou­ží­va­jú sa v oku­lia­roch pre ľa­vé a pra­vé oko, je od­filtro­vať da­nú far­bu. To spô­so­bí, že čer­ve­no sfar­be­nú pol­sním­ku jed­no oko ne­vi­dí, ale dru­hú ze­le­no­mod­rej far­by áno. S dru­hým okom filtro­va­nie fun­gu­je rov­na­ko, len far­by sú vy­me­ne­né. Vý­sled­kom je to, že pop­ri vý­ške i šír­ke vní­ma­me aj tre­tiu di­men­ziu – hĺbku, pri­čom vi­dí­me pries­to­ro­vo po­su­nu­tý mo­tív, kto­rý sa moz­gu ja­ví ako plas­tic­ký. Fun­gu­je to pri pre­hlia­da­ní fo­tog­ra­fií na dis­ple­ji po­čí­ta­ča, ako aj pri vy­uži­tí bež­né­ho fo­to­rám­če­ka po vy­tla­če­ní na fo­tot­la­čiar­ni či spra­co­va­ní sní­mok vo fo­to­la­be. Spo­mí­na­ný trik spre­vá­dza je­den zá­važ­ný ne­dos­ta­tok: oku­lia­re po krát­kom ča­se pou­ží­va­nia vy­vo­lá­va­jú u po­mer­ne veľ­ké­ho poč­tu ľu­dí ne­voľ­nosť.

Pou­ží­va­teľ si v sof­tvé­ri mô­že prip­ra­viť a do sú­bo­ru ulo­žiť pries­to­ro­vé fo­tog­ra­fie aj vo for­má­toch pou­ží­va­ných v za­ria­de­niach s iný­mi spô­sob­mi zob­ra­ze­nia 3D, nap­rík­lad na tzv. krí­žo­vý poh­ľad (Uni­ver­sal Freeview L-R-L), ako 360-stup­ňo­vú pa­no­rá­mu ale­bo na po­ze­ra­nie s oku­liar­mi vy­ba­ve­ný­mi dis­plej­mi LCD.

Zdrojove_snimky_MPO.jpg  

Zdro­jo­vé sním­ky zo sú­bo­ru ty­pu MPO zob­ra­zu­je sof­tvér Ste­reoP­ho­to Ma­ker ved­ľa se­ba


Ok­rem to­ho SPM po­mô­že so sú­bo­ro­vým for­má­tom MPO (Mul­ti-Pic­tu­re Ob­ject), kto­rý Fi­ne­Pix Real 3D W1 pou­ží­va na uk­la­da­nie sní­mok. Ide vlas­tne o kon­taj­ner ob­sa­hu­jú­ci oba zá­be­ry zho­to­ve­né s po­su­nu­tým uh­lom, ako ich vní­ma­jú ľa­vé i pra­vé oko. Sof­tvér sním­ky mô­že pod­ľa pot­re­by roz­de­liť a ulo­žiť do dvoch sa­mos­tat­ných sú­bo­rov JPEG, resp. z nich prip­ra­viť ste­reos­ko­pic­ký ob­raz. Fun­gu­je však ta­kis­to opač­ne a zo sa­mos­tat­ných sní­mok vy­tvo­rí kon­taj­ner MPO, ale aj JPS a STJ. Ne­chý­ba hro­mad­ná kon­ver­zia, hro­mad­né pre­me­no­va­nie sú­bo­rov, tvor­ba pre­zen­tá­cií, pod­po­ra na­čí­ta­nia a uk­la­da­nia ďal­ších sú­bo­rov ako ste­reos­ní­mok, ľa­vé­ho a pra­vé­ho zá­be­ru atď.

Zá­ver
Zá­ujem­co­via o sním­ky vo for­má­te 3D ma­jú za­tiaľ na vý­ber iba je­den tak­to za­me­ra­ný fo­toa­pa­rát (Fi­ne­Pix Real 3D W1), pre­to je aj drah­ší – prie­mer­ná ce­na sa po­hy­bu­je oko­lo 420 EUR. Po­dob­ne pre­zen­tá­cia fo­tog­ra­fií s tre­ťou di­men­ziou sto­jí via­cej a je dosť zlo­ži­tá. Troj­roz­mer­né fo­tog­ra­fie však bu­dú vý­dat­ne ťa­žiť z cel­ko­vé­ho vý­vo­ja na tr­hu, čo po­mô­že roz­ší­riť po­nu­ku a zní­žiť ce­ny za­ria­de­ní pod­po­ru­jú­cich pries­to­ro­vé zob­ra­zo­va­nie. V sú­čas­nos­ti mož­no tvor­bu zá­be­rov 3D od­po­rú­čať len fo­tog­ra­fic­kým nad­šen­com, os­tat­ní nech rad­šej eš­te chví­ľu poč­ka­jú. Ale všet­ci, čo už vlas­tnia 3D mo­ni­tor aj vhod­né oku­lia­re (na hry ale­bo po­ze­ra­nie fil­mov), ich mô­žu vy­užiť, pri­ro­dze­ne, na po­ze­ra­nie pries­to­ro­vých fo­tog­ra­fií.

Zdroj: BZ! Redakcia


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter