BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520

Phi­lips uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vé sys­té­my do­má­ce­ho ki­na. HTS9520 je pred­sta­vi­teľ sys­té­mu 5.1 so štyr­mi sa­te­lit­ný­mi rep­ro­duk­tor­mi, cen­trál­nym rep­ro­duk­to­rom a subwoofe­rom. Op­ro­ti do­te­raj­ším sys­té­mom do­má­ce­ho ki­na pred­sta­vu­je hlav­né zlep­še­nie sys­tém ozna­čo­va­ný ako 360Sound. V kaž­dom sa­te­lit­nom rep­ro­duk­to­re sú tri bu­di­če – je­den pred­ný a dva boč­né. Zvuk sa tak ší­ri pries­to­ro­vo, ne­mu­sí­te se­dieť na pres­ne vy­me­dze­nom mies­te. V obý­vač­ke ma­jú pos­lu­chá­či veľ­mi po­dob­ný do­jem, ako ke­by bo­li v ki­ne. Pou­ži­té sú neo­dý­mo­vé mag­ne­ty, ku­že­ľo­vé vý­ško­vé rep­ro­duk­to­ry a di­gi­tál­ny zo­sil­ňo­vač je trie­dy D. Pri preh­rá­va­ní zvu­ku sa vy­uží­va fun­kcia DTS-HD Ad­van­ced Di­gi­tal Out a Dol­by True HD. Ge­ne­ro­va­ný zvuk sa veľ­mi po­do­bá štú­dio­vé­mu zvu­ku. Veľ­ká vý­ho­da sús­ta­vy je v tom, že sa­te­lit­né rep­ro­duk­to­ry sú mi­mo­riad­ne kom­pak­tné a zmes­tia sa vša­de. Pri konštruk­cii je vý­hod­né, že za­dné sa­te­li­ty mož­no po za­kú­pe­ní roz­ší­re­nia za­po­jiť aj bez­drô­to­vo. Prá­ve v tom­to prí­pa­de to­tiž mô­že byť na­ťa­ho­va­nie káb­lov cez obý­vač­ku prob­lém. Sú­čas­ťou do­dáv­ky je di­aľ­ko­vý ov­lá­dač ovál­ne­ho tva­ru. 

Menu1.jpg    Menu2.jpg
Menu3.jpg     Menu4.jpg
Po­nu­ka mož­nos­tí Phi­lips HTS9520: hlav­né me­nu, mož­nos­ti pri pri­po­je­ní na inter­net, zob­ra­ze­nie server­a IT­News.sk pria­mo na te­le­ví­zo­re a de­tail­né zob­ra­ze­nie in­for­má­cií o pri­po­je­ní na inter­net


Zá­klad­ná jed­not­ka ob­sa­hu­je ok­rem zo­sil­ňo­va­ča aj preh­rá­vač Blu-ray. Na je­seň toh­to ro­ka bu­de po­mo­cou ak­tua­li­zá­cie fir­mvé­ru dos­tup­né roz­ší­re­nie, kto­ré umož­ní preh­rá­vať 3D fil­my. Do­má­ce ki­no Phi­lips HTS9520 tak bu­de fun­go­vať ako 3D Blu-ray preh­rá­vač. V pred­nej čas­ti cen­trál­nej jed­not­ky je aj do­ty­ko­vý ov­lá­da­cí pr­vok, cel­kom do­le je dis­plej na zá­klad­nú orien­tá­ciu. Hlav­né ov­lá­da­nie sa však reali­zu­je po­mo­cou pri­po­je­né­ho te­le­ví­zo­ra a tak­to mož­no napr. preh­rá­vať sú­bo­ry aj zo server­a a za­ria­de­ní s pod­po­rou DL­NA. HTS9520 má drô­to­vé pri­po­je­nie na inter­net a ako dopl­nok sa dá pri­kú­piť aj adap­tér na bez­drô­to­vú sieť. S mož­nos­ťou pri­po­je­nia na inter­net sa dá vy­užiť aj zís­ka­nie dopl­nko­vých in­for­má­cií pri preh­rá­va­ní op­tic­ké­ho mé­dia. Na­vy­še HTS9520 umož­ňu­je preh­rá­vať inter­ne­to­vé zdro­je. Keď si nas­ta­ví­te ako kra­ji­nuS­lo­ven­sko, dos­tup­ný je napr. server YouTu­be, Dai­ly­mo­tion, Pi­ca­sa, Me­teo­Con­sult a sprá­vy o fut­ba­le (tes­to­va­nie pre­bie­ha­lo po­čas Majstrov­stiev sve­ta vo fut­ba­le v Juž­nej Af­ri­ke). Veľ­mi sa nám pá­či­lo, že je za­bu­do­va­ný aj inter­ne­to­vý pre­hlia­dač, kto­rým si mô­že­te po­zrieť v tom­to prís­tro­ji väč­ši­nu strá­nok. Ta­kú­to mož­nosť ok­rem znač­ky Phi­lips v inom za­ria­de­ní spot­reb­nej elek­tro­ni­ky za­tiaľ ne­náj­de­te. Ďal­šie roz­ší­re­nie je mož­nosť pri­po­je­nia do­ko­va­cej sta­ni­ce pre App­le iPod. V pred­nej čas­ti je aj port USB, z kto­ré­ho sa da­jú preh­rá­vať hu­dob­né sú­bo­ry ale­bo zob­ra­zo­vať fo­tog­ra­fie a vi­deá. Cen­trál­na jed­not­ka ob­sa­hu­je ta­kis­to FM rá­dio, spra­co­vať sa da­jú dva po­moc­né vstu­py, k dis­po­zí­cii je aj op­tic­ký vstup.

HTS9520_2.jpg  

HTS9520 v spo­je­ní s te­le­ví­zo­rom, dr­žia­kom na te­le­ví­zor a pred­ný­mi sa­te­lit­mi


Aby ste moh­li vy­chut­nať vlas­tnos­ti toh­to zvu­ku kom­plet­ne, Phi­lips po­nú­ka mož­nos­ti roz­ší­re­nia. Jed­nak ide o špe­ciál­ne dr­žia­ky STS9500, vy­pra­co­va­né z hli­ní­ka a oce­le, kto­ré umož­ňu­jú pris­pô­so­biť vý­šku sa­te­li­tov vo vhod­nej úrov­ni. Rov­na­ko exis­tu­jú aj kon­zo­ly ur­če­né na umies­tne­nie rep­ro­duk­to­rov na ste­nu STS9510. Ďalej je k dis­po­zí­cii pod­sta­vec pod te­le­ví­zor z brú­se­né­ho hli­ní­ka STS1300, umož­ňu­jú­ci aj pres­né vo­do­rov­né nas­ta­ve­nie te­le­ví­zo­ra.

HTS9520_1.jpg  

Us­po­ria­da­nie do­má­ce­ho ki­na HTS9520 vo for­má­te 5.1


ZadnyPanel2.JPG  

Za­dný pa­nel cen­trál­nej čas­ti s mož­nos­ťa­mi bez­drô­to­vé­ho na­po­je­nia za­dných sa­te­li­tov a do­ko­va­cej sta­ni­ce pre App­le iPod


Phi­lips HTS9520 je sys­tém, kto­rý vy­rie­ši prob­lém so zvu­kom v obý­vač­ke. Veľ­mi dob­re vy­ze­rá, vy­ni­ka­jú­co hrá a nám sa pá­či­lo aj pri­po­je­nie na inter­net. Po dopl­ne­ní o sys­tém 3D pri preh­rá­va­ní pries­to­ro­vých fil­mov to bu­de sys­tém, kto­rý oce­nia aj ná­roč­ní pou­ží­va­te­lia.

Za­po­ži­čal: Phi­lips

Ce­na: 1 299 EUR (v ce­ne sú za­hr­nu­té aj pod­la­ho­vé sto­ja­ny)


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter