BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami

Kino-3D-Panasonic.jpg Trend ras­tú­ce­ho poč­tu no­vých fil­mov pre­mie­ta­ných vo for­má­te 3D väč­ši­nu di­vá­kov te­ší. Náj­du sa však aj ta­kí, kto­rí si fil­my s pries­to­ro­vým ob­ra­zom ne­mô­žu vy­chut­nať. Pos­ti­hu­je ich to­tiž ne­voľ­nosť, s kto­rou sa pou­ží­va­te­lia stret­li už skôr pri niek­to­rých po­čí­ta­čo­vých hrách.

Zmä­te­ný mo­zog
Zá­ba­vu pri „po­no­re­ní“ sa do troj­roz­mer­né­ho ob­ra­zu u niek­to­rých di­vá­kov spre­vá­dza po­cit ne­voľ­nos­ti. Zá­vra­ty sú sil­nej­šie pri fil­moch s väč­ším poč­tom dy­na­mic­kých scén a stup­ňu­jú sa, čím bliž­šie di­vák se­dí k plát­nu. Bež­ne sa to pre­ja­vu­je ťa­žo­bou, ža­lú­doč­ný­mi kŕčmi, zried­ka­vej­šie aj vra­ca­ním. Príz­na­ky sú spre­vá­dza­né ta­kis­to po­cit­mi zá­vra­tu, za­lie­va­ním stu­de­ným po­tom, sla­bos­ťou a ko­lí­sa­ním kr­vné­ho tla­ku.

Pri­po­mí­na to tzv. ces­to­va­teľ­skú cho­ro­bou (ki­ne­tó­zu), keď niek­to­rým ľu­ďom prí­de zle v lie­tad­le, po­čas ces­ty autom ale­bo auto­bu­som, prí­pad­ne zná­mej­šiu mor­skú cho­ro­bu. Ale eš­te viac zod­po­ve­dá syn­dró­mu ozna­čo­va­né­mu ako cho­ro­ba 3D, s kto­rým sa stre­tá­va­jú váš­ni­ví mi­lov­ní­ci po­čí­ta­čo­vých hier. Ťaž­kos­ti vzni­ka­jú vte­dy, keď mo­zog má spra­co­vať proti­klad­né in­for­má­cie o po­hy­be v pries­to­re.

kino_3D.jpg Oči a vnú­tor­né ucho to­tiž zá­so­bu­jú mo­zog vzá­jom­ne si od­po­ru­jú­ci­mi sig­nál­mi. Oko in­for­mu­je o rých­lom po­hy­be, ale rov­no­váž­ny or­gán vo vnú­tor­nom uchu, nao­pak, sig­na­li­zu­je ab­so­lút­ny po­koj. To pla­tí pre po­čí­ta­čo­vú hru ale­bo pries­to­ro­vý film, na mo­ri ale­bo v lie­tad­le je to opač­ne. Tam oči do­dá­va­jú in­for­má­cie o re­la­tív­nom po­ko­ji oko­lo, ale di­vo­ké po­hy­by sú v roz­po­re s vi­zuál­ny­mi vne­ma­mi. No oba dru­hy proti­re­če­ní do­ká­žu spô­so­biť ob­rá­te­nie ža­lúd­ka. Ak je tá­to nez­ho­da dos­ta­toč­ne sil­ná, až 80 per­cent ľu­dí pos­tih­nú príz­na­ky ne­voľ­nos­ti, jed­ných viac, iných me­nej in­ten­zív­ne. Ov­plyv­ňu­jú ich pod­ľa všet­ké­ho aj ge­ne­tic­ké dis­po­zí­cie, Ázij­ča­nia sú ná­chyl­nej­ší na ne­voľ­nosť vy­vo­la­nú 3D ako Euró­pa­nia.

Čo po­mô­že pro­ti ne­voľ­nos­ti
Náz­na­ky ťa­žo­by sa da­jú udr­žať pod kon­tro­lou, tu pla­tí rov­na­ká po­moc ako v prí­pa­de mor­skej cho­ro­by ale­bo ki­ne­tó­zy. Zá­pla­vu proti­klad­ných pod­ráž­de­ní sa mož­no po­kú­siť ob­me­dziť za­uží­va­ným tri­kom, keď sa up­re­ne za­hľa­dí­me na pev­ný bod v di­aľ­ke. Ale v ki­ne sa to vzhľa­dom na chý­ba­jú­ci bod v di­aľ­ke a pre­dov­šet­kým tmu ne­dá.

Pri slab­ších pre­ja­voch ne­voľ­nos­ti v ki­ne sa up­lat­ňu­je nie­koľ­ko opat­re­ní. Tre­ba si kú­piť lís­tky do stre­du hľa­dis­ka a do­za­du. Po­mô­že aj dodr­žia­va­nie is­tých zá­sad – nes­le­do­vať náj­az­dy ka­me­ry ani nas­ní­ma­né ob­jek­ty pri po­hy­be vo vo­do­rov­nom sme­re, ale rad­šej sa tre­ba kon­cen­tro­vať naj­mä na ne­hyb­né čas­ti ob­ra­zu. Mož­no si tiež na ne­ja­ký čas za­kryť jed­no oko, čím sa vy­lú­čia pries­to­ro­vé efek­ty, resp. na nie­koľ­ko mi­nút za­vrieť oči. Po­má­ha aj in­ten­zív­ne žu­tie žu­vač­ky. Ta­kis­to sa net­re­ba po­kú­šať za­os­triť oča­mi na ob­jek­ty a čas­ti ob­ra­zu, kto­ré bo­li nak­rú­te­né nie prá­ve naj­os­trej­šie. Pri­po­mí­na to si­tuáciu, ako­by sa člo­vek po­kú­šal po­ze­rať cez sil­né oku­lia­re, prib­liž­ne o päť di­op­trií sil­nej­šie, ako pot­re­bu­je. Ob­ja­via sa bo­les­ti hla­vy, úna­va a príz­na­ky ki­ne­tó­zy.

Ur­či­te ne­po­mô­že zlo­žiť si oku­lia­re spros­tred­ku­jú­ce troj­roz­mer­ný vnem, le­bo bez nich vi­dí­me zá­be­ry s fa­reb­ným po­su­nom a dvo­ji­to. Tú­to „ka­šu“ mo­zog eš­te hor­šie spra­cú­va ako pries­to­ro­vý ob­raz.

Zá­ver
Za­tiaľ neexis­tu­jú ni­ja­ké skú­se­nos­ti s vy­uži­tím lie­kov, kto­ré sa os­ved­či­li pri pot­lá­ča­ní cho­ro­by z ces­to­va­nia, na lie­če­nie ne­voľ­nos­ti vy­vo­la­nej fil­ma­mi s pries­to­ro­vým zob­ra­zo­va­ním. V kaž­dom prí­pa­de voľ­ne dos­tup­né anti­his­ta­mi­ni­ká mô­žu po­môcť pro­ti mier­nej ne­voľ­nos­ti, ale spô­so­bu­jú znač­nú os­pan­li­vosť.

No pro­ti sil­ným príz­na­kom cho­ro­by ne­po­mô­že v sú­čas­nos­ti ni­ja­ký príp­ra­vok. Kto po­cí­ti, že pri­chá­dza ná­val ne­voľ­nos­ti, mal by z ki­na jed­no­du­cho od­ísť. Sle­do­va­nie fil­mov vo for­má­te 3D pre ne­ho asi nie je vhod­ná zá­ba­va.

Zdroj: BZ! RedakciaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter