BZ!: Technické hračky pre špiónov

jbw007-20060517JamesBond_high-01.jpg Pri sle­do­va­ní špio­náž­nych fil­mov vám ur­či­te na­pad­lo, že má­lok­to­ré po­vo­la­nie (v tom­to prí­pa­de sa ho­dí aj vý­raz pos­la­nie) je tak by­tos­tne zá­vis­lé od mo­der­ných tech­no­ló­gií ako prá­ve ten­to spô­sob uta­je­né­ho zbe­ru in­for­má­cií. Špió­ni 80. ro­kov by nám ne­ko­neč­ne zá­vi­de­li bež­né mo­bi­ly s fo­toa­pa­rát­mi a ka­me­ra­mi, a tí „vy­slú­ži­lí“ si ur­či­te pov­zdych­li, čo všet­ko by s ta­kou hrač­kou bo­li do­ká­za­li.

Od­jak­ži­va pla­ti­lo, že ten, kto má správ­ne in­for­má­cie v správ­nom ča­se, zís­ka­va pros­tred­níc­tvom nich nad­vlá­du, a to bez oh­ľa­du na to, či ide o špio­náž v sú­vis­los­ti s vo­jen­ským kon­flik­tom, zís­ka­va­nie in­for­má­cií o iných kra­ji­nách, prie­my­sel­nú a tech­no­lo­gic­kú špio­náž ale­bo ne­bo­daj man­žel­skú ne­ve­ru, keď sa do to­ho za­tiah­ne súk­rom­ný de­tek­tív. Hlav­ne v ob­las­ti biz­ni­su sa fir­my sna­žia aký­mi­koľ­vek dos­tup­ný­mi pros­tried­ka­mi zhro­maž­diť čo naj­viac tech­no­lo­gic­kých aj mar­ke­tin­go­vých in­for­má­cií o kon­ku­ren­cii.

Kaž­dý ne­mô­že od­po­čú­vať a sle­do­vať kaž­dé­ho
Zá­ko­ny sa k tej­to prob­le­ma­ti­ke sta­va­jú v rôz­nych kra­ji­nách rôz­ne. Vo väč­ši­ne kra­jín nie je za­ká­za­né ta­ké­to pros­tried­ky vy­rá­bať, pre­dá­vať a vlas­tniť. V USA sú po­mer­ne roz­ší­re­né tak­zva­né spy sho­py, kde vám to­var aj pria­mo pred­ve­dú. U nás je ob­vyk­lej­ší ná­kup cez inter­net. Inak je to s pou­ži­tím tých­to pros­tried­kov. Le­gis­la­tí­va tú­to ob­lasť up­ra­vu­je jed­noz­nač­ne. Sta­čí, ak si za­pa­mä­tá­te pra­vid­lo, že štát­ne or­gá­ny mô­žu ro­biť len to, čo im uk­la­dá zá­kon, a súk­rom­né oso­by mô­žu nap­ro­ti to­mu ro­biť čo­koľ­vek, čo nie je v roz­po­re so zá­ko­nom. Tak­že prís­luš­né štát­ne or­gá­ny, nap­rík­lad po­lí­cia, pot­re­bu­jú na skry­té pou­ži­tie in­for­mač­no-tech­nic­kých pros­tried­kov ur­če­ných na zber in­for­má­cií súh­las sud­cu. Fy­zic­ké oso­by mô­žu ta­ké­to za­ria­de­nia pou­žiť len na vlas­tné cie­le a so súh­la­som oso­by, kto­rej sa to tý­ka. Spo­loč­nos­ti pre­dá­va­jú­ce tie­to za­ria­de­nia sa pro­ti to­mu brá­nia rôz­ne, naj­ku­rióz­nej­šia sa nám zda­la klau­zu­la: „Všet­ky vý­rob­ky sú z tech­nic­ké­ho hľa­dis­ka pl­ne fun­kčné, ale nie sú ur­če­né na uve­de­nie do pre­vádz­ky v SR a v rám­ci ce­lej EÚ, sú ur­če­né len na export.“

Mi­nia­tu­ri­zá­cia pos­ky­tu­je neob­me­dze­né mož­nos­ti
Aj tie naj­jed­no­duch­šie a naj­lac­nej­šie kom­po­nen­ty a špe­ciál­ne od­po­čú­va­cie a mo­ni­to­ro­va­cie za­ria­de­nia sú dnes ta­ké mi­nia­túr­ne, že ich mož­no umies­tniť prak­tic­ky do aké­ho­koľ­vek by­to­vé­ho dopl­nku či pred­me­tu osob­nej spot­re­by, sa­moz­rej­me, naj­lep­šie v sú­la­de s da­ným úče­lom. Pri vý­be­re konštruk­čné­ho rie­še­nia jed­noz­nač­ne pla­tí, že naj­lep­šie uk­ry­je­te strom v le­se.

vreckovky.bmp  

Ška­tu­ľa na jed­no­ra­zo­vé utier­ky mô­že byť za is­tých okol­nos­tí ideál­nou skrý­šou pre skry­tú ka­me­ru a mik­ro­fón


Mies­tnos­ti mo­der­ných bu­dov sú preš­pi­ko­va­né rôz­ny­mi elek­tro­nic­ký­mi dopl­nka­mi, tak­že nie je žiad­ny prob­lém za­bu­do­vať ka­me­ru ho­ci do de­tek­to­ra dy­mu, sen­zo­ra na auto­ma­tic­ké za­pí­na­nie os­vet­le­nia a po­dob­ne.

cam5.bmp

De­tek­to­ry dy­mu pos­ky­tu­jú ideál­nu mož­nosť na vsta­va­nie ka­mier a mik­ro­fó­nov

cam.bmp

  Má­te po­doz­re­nie, že v det­skej iz­be váš­ho pu­ber­tál­ne­ho po­tom­ka sa od­oh­rá­va nie­čo ne­ka­lé? Mô­že­te mu tam nain­šta­lo­vať ka­me­ru v tva­re drob­nej hrač­ky a sle­do­vať, čo ro­bí, pria­mo na do­má­com te­le­ví­zo­re...


Na sle­do­va­nie osôb mož­no vy­uží­vať rá­dio­vé bój­ky rôz­nej konštruk­cie. Mô­žu byť nap­rík­lad za­bu­do­va­né do ba­té­rie mo­bil­né­ho te­le­fó­nu. Na sle­do­va­nie vo­zi­diel sa pou­ží­va sys­tém vy­uží­va­jú­ci GPS s in­teg­ro­va­nou an­té­nou naj­vyš­šej cit­li­vos­ti, kto­rá za­bez­pe­ču­je sle­do­va­nie vo­zid­la i v prí­pa­de uchy­te­nia špe­ciál­ny­mi vý­kon­ný­mi mag­net­mi na je­ho pod­voz­ku.

Ste­ny ani plo­ty nie sú pre­káž­kou
Umies­tne­nie mik­ro­fó­nu do mies­tnos­ti nie je tech­nic­ký prob­lém, no na dru­hej stra­ne je vcel­ku jed­no­du­ché ta­ké­to za­ria­de­nie od­ha­liť. Mo­der­né tech­no­ló­gie nie sú bez­moc­né ani v prí­pa­de, že sa do mies­tnos­ti ne­dá dos­tať a nie­čo tam nain­šta­lo­vať. K dis­po­zí­cii sú vib­rač­né mik­ro­fó­ny vy­uží­va­jú­ce ší­re­nie zvu­ku v ste­nách. Iné rie­še­nie vy­uží­va sní­ma­nie zvu­ku po­mo­cou la­se­ro­vé­ho lú­ča od­ra­ze­né­ho od ok­na. Zvu­ko­vé vl­ny v mies­tnos­ti to­tiž ro­zoch­ve­jú kla­sic­ké sklo. Mo­der­né viac­ko­mo­ro­vé ok­ná však tú­to tech­ni­ku od­po­čú­va­nia účin­ne eli­mi­nu­jú.

stena.bmp  

Súp­ra­va na od­po­čú­va­nie cez ste­nu pros­tred­níc­tvom sní­ma­nia jej vib­rá­cií


Pre­káž­kou nie sú ani na pr­vý poh­ľad ne­do­byt­né hrad­by, kto­ré si pro­mi­nen­ti vy­bu­do­va­li oko­lo svo­jich sí­diel, či ne­prie­hľad­né op­lo­te­nia prie­my­sel­ných ob­jek­tov. Ma­lý bez­pi­lot­ný vr­tuľ­ník, ov­lá­da­ný špe­ciál­nym rá­diom a vy­ba­ve­ný te­le­víz­nou ka­me­rou, je sí­ce veľ­mi dra­hý, no pri­me­ra­ne kva­lit­né RC mo­de­ly vr­tuľ­ní­kov a mi­nia­túr­ne ka­me­ry s di­aľ­ko­vým pre­no­som sa da­jú oso­bit­ne kú­piť ove­ľa lac­nej­šie, k to­mu sta­čí pri­da­ná hod­no­ta v po­do­be le­pia­cej pás­ky a rie­še­nie za pri­me­ra­nú ce­nu je k dis­po­zí­cii.

Vie­me, že ve­dia, že my vie­me...
Tech­no­lo­gic­ký vý­voj neus­tá­le nap­re­du­je a dos­tup­nosť pro­duk­tov špe­ciál­nej tech­ni­ky hlav­ne cez inter­ne­to­vé pre­daj­né ka­ná­ly pos­ky­tu­je ne­tu­še­né mož­nos­ti. Na­vy­še dnes má prak­tic­ky kaž­dý vo svo­jom mo­bi­le in­teg­ro­va­ný „špión­sky“ nás­troj, o akom sa pred pár rok­mi pro­fe­sio­ná­lom v tej­to ob­las­ti ani nes­ní­va­lo. Má to, sa­moz­rej­me, svo­je ús­ka­lia. Pra­cov­ní­ci mô­žu vy­niesť in­for­má­cie z dô­ver­ných po­rád, štu­dent na skúš­ke „ob­lo­že­ný“ elek­tro­nic­ký­mi hrač­ka­mi má v reál­nom ča­se prís­tup k akým­koľ­vek in­for­má­ciám, tak­že za­in­te­re­so­va­ným neos­tá­va nič iné ako pri­jať prís­luš­né proti­opat­re­nia.

Od­ha­liť ši­ro­kú pa­le­tu za­ria­de­ní, kto­ré sa lí­šia spô­so­bom na­pá­ja­nia, re­ži­mom vy­sie­la­nia, dru­hom pou­ži­tej mo­du­lá­cie, vy­sie­la­cej frek­ven­cie a vý­ko­nu, veľ­kos­ťou, spô­so­bom ka­muf­lá­že a po­dob­ne, je čas­to veľ­mi ob­ťaž­né a hlav­ne nák­lad­né, tak­že ce­na za­ria­de­ní na in­di­ká­ciu skry­té­ho od­po­čú­va­nia a slu­žieb na „vy­čis­te­nie“ pries­to­rov mu­sí pre­vá­žiť hod­no­tu po­ten­ciál­ne zís­ka­ných in­for­má­cií.

Prob­lém čís­lo 1 je de­tek­cia skry­tých ka­mier. S tým sa mu­sia vy­rov­nať správ­co­via pries­to­rov, v kto­rých je emi­nent­ný zá­ujem za­brá­niť skry­té­mu pre­no­su či zá­zna­mu ob­ra­zu. Tú­to úlo­hu pod­stat­ne sťa­ži­li mo­der­né mo­bil­né te­le­fó­ny a tre­ba od­ha­liť, keď niek­to pri vstu­pe do chrá­ne­né­ho pries­to­ru mo­bil ale­bo fo­toa­pa­rát neo­dov­zdá. Pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cií naj­účin­nej­šie de­tek­čné za­ria­de­nia vy­uží­va­jú špe­ci­fic­ké op­tic­ké spek­trum povr­chu po­lo­vo­di­čo­vých sní­ma­cích či­pov ka­mier. Pre­to je úpl­ne jed­no, či je ka­me­ra za­pnu­tá, ale­bo nie.

Poz­nám­ka auto­ra: Účin­nosť de­tek­cie ka­mier som si osob­ne ove­ril pri sláv­nos­tnej ve­če­ri, kto­rú v sie­ni Hor­nej sne­mov­ne parla­men­tu us­po­ria­dal pre IT no­vi­ná­rov je­den lord, lob­ista ne­me­no­va­nej IT fir­my. Môj po­kus uro­biť si v sa­ló­ni­ku po­ta­jom­ky fot­ku bol okam­ži­te od­ha­le­ný a pra­cov­ník bez­peč­nos­tnej služ­by mi te­le­fón ih­neď od­ob­ral.

Eš­te účin­nej­šie sa s tou­to prob­le­ma­ti­kou do­ká­za­li vy­rov­nať v pri­vát­nych her­niach v met­ro­po­lách ha­zar­du. Mu­sí­te od­ov­zdať všet­ku elek­tro­ni­ku, a keď sa pra­cov­ní­ci bez­peč­nos­ti uis­tia, že ne­má­te kar­dios­ti­mu­lá­tor ani nič po­dob­né, mu­sí­te prejsť cez hru­bý rám, v kto­rom (elek­tro­mag­ne­tic­kým im­pul­zom, sub­so­nic­ky, mik­rovl­na­mi...?) zni­čia aké­koľ­vek elek­tro­nic­ké za­ria­de­nie, kto­ré má­te pri se­be.

Dô­ka­zom je môj ne­bo­hý MP3 preh­rá­vač, kto­rý som sa po­kú­sil pre­niesť cez ta­ký­to rám, pri­čom dom­nien­ku o sú­čin­nos­ti elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho im­pul­zu a so­nic­kých kmi­tov s níz­kou frek­ven­ciou vy­vo­lal fakt, že po pre­ne­se­ní rá­mom mal prís­troj aj pras­knu­tý dis­plej.

detektor.bmp

Na na­šom tr­hu sú dos­tup­né za­ria­de­nia na de­tek­ciu skry­tých ka­mier rus­kej fir­my Vo­ron, kto­ré sú veľ­mi účin­né


In­di­ká­to­ry skry­tých elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní do­ká­žu po­mer­ne spo­ľah­li­vo de­te­go­vať všet­ko elek­tro­nic­ké di­anie vo va­šom bez­pros­tred­nom oko­lí. Upo­zor­ní na všet­ky ploš­ti­ce, vy­sie­la­če, mo­bil­né te­le­fó­ny, ale aj po­ka­ze­né mik­rovl­nné rú­ry. Ak pro­fe­sor na skúš­ke pou­ži­je ta­ké­to za­ria­de­nie, štu­dent je prak­tic­ky bez šan­ce.

detektor2.bmp  

„Osob­né“ de­tek­to­ry mik­roelek­tro­nic­kých za­ria­de­ní


Mo­ni­to­ro­va­nie po­čí­ta­ča
Ho­vo­rí sa, že všet­ko ne­ka­lé pri pou­ží­va­ní po­čí­ta­ča sa od­oh­rá­va me­dzi sto­lič­kou a klá­ves­ni­cou. Pre­to sta­čí na ko­nek­tor, kto­rým sa klá­ves­ni­ca pri­pá­ja k PC, na­su­núť špe­ciál­ny me­dzi­kus, tak­zva­ný key­log­ger, kto­rý za­zna­me­ná všet­ko, čo bo­lo na klá­ves­ni­ci na­pí­sa­né.

Poz­nám­ka auto­ra: Na tom­to za­ria­de­ní ná­zor­ne vi­dí­te, ako špio­náž­na tech­ni­ka nes­tí­ha dr­žať krok s vý­vo­jom bež­ných ko­mer­čných IT za­ria­de­ní. Čo­raz viac sa pou­ží­va­jú klá­ves­ni­ce USB, tak­že už exis­tu­jú key­log­ge­ry aj na to­to roz­hra­nie.

Ani ma­sív­ny od­klon od kla­sic­kých pra­cov­ných sta­níc k no­te­boo­kom nep­re­dur­čil to­to za­ria­de­nie na vy­hy­nu­tie, iba sťa­žil in­šta­lá­ciu. K dis­po­zí­cii je konštruk­čné rie­še­nie na ká­bel, kto­rý spá­ja blok klá­ves­ni­ce s ma­tič­nou dos­kou.

keylogger.bmp  

Key­log­ger od­ha­lí všet­ko ne­ka­lé me­dzi sto­lič­kou a klá­ves­ni­cou po­čí­ta­ča


Di­gi­tál­na sto­pa o vás prez­ra­dí všet­ko
Ne­bu­de­me sa ve­no­vať špe­ku­la­tív­nej pô­de glo­bál­nych sys­té­mov sle­du­jú­cich na­šu elek­tro­nic­kú ko­mu­ni­ká­ciu, sta­čí sa za­my­slieť nad mo­ni­to­ro­va­cí­mi sys­té­ma­mi, kto­ré vní­ma­me a ak­cep­tu­je­me. Pod­ľa úda­jov re­no­mo­va­ných ana­ly­tic­kých spo­loč­nos­tí kaž­dý je­den z nás v sú­čas­nos­ti za­be­rá v rôz­nych da­ta­bá­zach tak­mer dva te­ra­baj­ty úda­jov. Je to aká­si na­ša di­gi­tál­na sto­pa. Sú to do­ku­men­ty vrá­ta­ne mul­ti­me­diál­nych, kto­ré sa nás ne­ja­kým spô­so­bom tý­ka­jú, vrá­ta­ne úda­jov o ban­ko­vých tran­sak­ciách, ná­ku­poch či zá­zna­mov od mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra, zá­zna­mov z bez­peč­nos­tných ka­mier, kto­ré nás nas­ní­ma­li na ve­rej­ných mies­tach, a po­dob­ne. Ana­lý­zou tých­to úda­jov sa dá o nás zis­tiť tak­mer všet­ko.

Tvor­co­via fil­mo­vej sé­rie o agen­to­vi 007 to ma­jú ťaž­ké
Ma­sív­ny nás­tup IT s expo­nen­ciál­nou ča­so­vou kriv­kou pod­stat­ne sťa­žil pred­po­ve­de, aké za­ria­de­nia a tech­no­ló­gie sa bu­dú v blíz­kej bu­dúc­nos­ti v ob­las­ti špio­ná­že pou­ží­vať. Cel­kom sa da­rí tvor­com fil­mov sé­rie 007, ani nie tak v rie­še­niach pre­zen­to­va­ných „Q“ od­de­le­ním, ale skôr pri prog­nó­zach form fak­to­rov IT za­ria­de­ní. Spo­meň­te si na pos­led­né fil­my z tej­to sé­rie, kde bo­li pou­ži­té fil­mo­vo zlep­še­né ver­zie pro­to­ty­pov mul­ti­do­ty­ko­vé­ho za­ria­de­nia ty­pu Sur­fa­ce či smar­tpho­nov.

Zdroj: BZ! RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter