BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650

WB650_FS_Bk_Global_1.jpg Pred pár rok­mi bo­la po­nu­ka kom­pak­tných fo­toa­pa­rá­tov so ši­ro­kouh­lým oh­nis­kom dosť ob­me­dze­ná. Nao­pak, ultra­zoo­mov bo­lo na tr­hu po­žeh­na­ne. Pri vý­be­re fo­toa­pa­rá­tu ste sa mu­se­li roz­ho­do­vať, či chce­te mno­ho­ná­sob­ný zoom ale­bo ši­ro­ké oh­nis­ko. Dnes sa si­tuácia pod­stat­ne zme­ni­la, mô­že­te si do­kon­ca vy­brať ultra­zoom s veľ­mi ši­ro­kým oh­nis­kom.

Je­den zo zá­stup­cov tej­to ka­te­gó­rie je i 12-me­ga­pixelo­vý Sam­sung WB650, kto­rý má ši­ro­kouh­lý ob­jek­tív a 15-ná­sob­né prib­lí­že­nie, tak­že cel­ko­vý roz­sah zoo­mu je 24 ÷ 360 mm. Te­lo apa­rá­tu osa­de­né op­ti­kou od fir­my Schnei­der-Kreuz­nach s dvo­ji­tým sta­bi­li­zá­to­rom ob­ra­zu je pre­važ­ne plas­to­vé s ko­vo­vým zá­kla­dom po ob­vo­de. Ov­lá­da­cích pr­vkov je pos­krom­ne, sa­mos­tat­ný­mi tla­čid­la­mi ak­ti­vu­je­me len blesk, re­žim mak­ro a sa­mos­púšť, všet­ko os­tat­né na­vo­lí­me v me­nu. Otoč­ný ov­lá­dač s roz­sa­hom 360° umož­ňu­je voľ­bu sní­ma­cie­ho re­ži­mu od Smart Auto až po pl­ne ma­nuál­ny re­žim. Smart Auto je naj­zák­lad­nej­šie nas­ta­ve­nie fo­toa­pa­rá­tu, tak­mer všet­ky roz­hod­nu­tia sú v ré­žii fo­toa­pa­rá­tu. Kon­šta­tu­je­me, že auto­ma­ti­ka fun­gu­je spo­ľah­li­vo. Fo­toa­pa­rát ta­kis­to ob­sa­hu­je 13 scé­nic­kých re­ži­mov, de­tek­ciu tvá­re s pa­mä­ťou na päť osôb, de­tek­ciu ús­me­vu či žmur­knu­tia. Za­ují­ma­vá je i fun­kcia dvo­ji­té­ho ča­so­va­ča, kde fo­toa­pa­rát expo­nu­je pr­vý zá­ber po de­sia­tich se­kun­dách a dru­hý nás­led­ne po ďal­ších dvoch se­kun­dách. Zo všet­kých vsta­va­ných efek­tov a filtrov sa nám naj­viac poz­dá­val net­ra­dič­ný efekt vi­ne­tá­cie (stma­ve­nia ro­hov fo­tog­ra­fie), kto­ré­ho pou­ži­tím mô­že­te veľ­mi jed­no­du­cho zlep­šiť niek­to­ré ty­py fo­tog­ra­fií.

wb650_b_bk_global.jpg Troj­pal­co­vý dis­plej AMO­LED s roz­lí­še­ním 614 400 bo­dov má mož­nosť re­gu­lo­va­teľ­né­ho ja­su a je po­mer­ne dob­re či­ta­teľ­ný na pria­mom sl­nku. Na sní­ma­nie za zhor­še­ných sve­tel­ných pod­mie­nok mô­že­te pou­žiť čas uzá­vier­ky až do 16 se­kúnd ale­bo zvý­šiť cit­li­vosť do ISO 3200. Op­tic­ká kva­li­ta ob­jek­tí­vu je vo svo­jej ka­te­gó­rii dob­rá, di­gi­tál­ny šum sní­ma­ča sa za­čí­na pre­ja­vo­vať od ISO 800, od ISO 1600 je už veľ­mi vý­raz­ný. Vzhľa­dom na veľ­ký tran­sfo­kač­ný roz­sah je čas zme­ny oh­nis­ko­vej vzdia­le­nos­ti z 24 na 360 až 3,5 se­kun­dy. Na­priek oh­nis­ku 24 mm sa na ob­ra­ze pre­ja­vu­je súd­ko­vi­tosť len mi­ni­mál­ne.

Na­bí­ja­nie fo­toa­pa­rá­tu pre­bie­ha cez ko­mu­ni­kač­ný port USB, jed­no do­bi­tie ba­té­rie nám vy­sta­či­lo na 144 sní­mok a 3 mi­nú­ty vi­dea, čo nie je extra ve­ľa. Na­me­ra­ná rých­losť sé­rio­vé­ho sní­ma­nia je v maximál­nej kva­li­te 0,98 obr./s, v prí­pa­de, že sa us­po­ko­jí­te s roz­lí­še­ním 640 × 480, rých­losť ra­píd­ne vzras­tie na vy­ni­ka­jú­cich 5,98 obr./s. Ak chce­te byť pri fo­te­ní troš­ku po­ho­to­vej­ší, od­po­rú­ča­me vy­pnúť náh­ľad ob­ráz­ka po fo­tog­ra­fo­va­ní. Ak má­te tú­to mož­nosť ak­ti­vo­va­nú, ne­mô­že­te pok­ra­čo­vať vo fo­te­ní, po­kiaľ neup­ly­nie zvo­le­ná do­ba náh­ľa­du. Za nep­rak­tic­ké po­va­žu­je­me, že fo­toa­pa­rát ča­ká na potvr­de­nie zvo­le­né­ho re­ži­mu pri A/S/M a ne­za­pa­mä­tá si pos­led­nú voľ­bu. To spo­ma­ľu­je prá­cu v tých­to re­ži­moch. Úpra­va fir­mvé­ru tú­to chy­bič­ku ur­či­te od­strá­ni.

wb650_presse11.jpg Sam­sung WB650 je vy­ba­ve­ný sní­ma­čom GPS. Ten by mo­hol byť umies­tne­ný v stre­de, keď­že na sú­čas­nom mies­te má­me ten­den­ciu za­krý­vať ho pri dr­ža­ní apa­rá­tu uka­zo­vá­kom ľa­vej ru­ky. Na pa­mä­ťo­vú kar­tu si mô­že­te zo strán­ky spo­loč­nos­ti Sam­sung nah­rať za­dar­mo ma­py jed­not­li­vých kra­jín aj da­ta­bá­zu náz­vov ob­cí a miest. Sa­mos­tat­nú ma­pu Slo­ven­ska sí­ce ne­náj­de­te, no obec na Slo­ven­sku so 400 oby­va­teľ­mi sa z da­ta­bá­zy bez prob­lé­mov na­čí­ta­la a zob­ra­zi­la ako ná­zov pri pre­ze­ra­ní vo fo­toa­pa­rá­te. Po pre­ne­se­ní do po­čí­ta­ča sú vi­di­teľ­né len sú­rad­ni­ce GPS. Rých­losť vy­hľa­da­nia sa­te­li­tov je 13 se­kúnd, po pre­su­nu­tí prib­liž­ne o 100 km čas pr­vé­ho vy­hľa­da­nia vzrás­tol na 35 se­kúnd.

Fo­toa­pa­rát umož­ňu­je zho­to­vo­vať i vi­deo­záz­nam v maximál­nom roz­lí­še­ní 1280 × 720/30. Na za­dnej stra­ne sa na­chá­dza pria­me tla­čid­lo zá­zna­mu vi­dea. Ním sa ak­ti­vu­je nah­rá­va­nie z aké­ho­koľ­vek fo­to­re­ži­mu a po skon­če­ní sní­ma­nia sa prís­troj auto­ma­tic­ky vrá­ti do pô­vod­né­ho prog­ra­mu. Pri na­tá­ča­ní je vy­uži­tý op­tic­ký zoom, no zvuk tran­sfo­ká­to­ra sa pre­ja­vu­je na zá­zna­me. Aj pre­to je v me­nu mož­nosť deak­ti­vá­cie mik­ro­fó­nu po­čas zoo­mo­va­nia. Zá­znam sa uk­la­dá na kar­tu SD/SDHC vo for­má­te MP4, mi­nú­to­vá vi­deo­sek­ven­cia za­be­rie oko­lo 70 MB. Za­zna­me­na­né fo­tog­ra­fie, prí­pad­ne vi­deá si mô­že­te pria­mo na te­le­ví­zo­re po­zrieť po­mo­cou vý­stu­pu mi­ni HDMI.

Ce­na: 299 EUR

Za­po­ži­čal: Sam­sung Slo­ven­sko


Ďal­šie in­for­má­cie náj­de­te >>

Zdroj: BZ! RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter