BZ!: Slušný výkon v malom tele - HTC HD Mini

htc_mini1.jpg Tren­du zmen­šo­va­nia ko­mu­ni­ká­to­rov sa ne­vy­hol ani lí­der v tej­to ka­te­gó­rii, znač­ka HTC, kto­rá na trh pri­ná­ša zmen­še­ni­nu svoj­ho po­pu­lár­ne­ho ko­mu­ni­ká­to­ra, mo­de­lu HTC HD. Ho­rú­ca no­vin­ka HTC HD Mi­ni je ci­teľ­ne men­šia ako jej väč­ší a star­ší sú­ro­de­nec (104 × 58 × 12 mm), pri­tom zos­tá­va rov­na­ko vý­kon­ná. Ten­to smar­tpho­ne, ov­lá­da­ný vý­luč­ne do­ty­kom, má hmot­nosť 110 gra­mov, te­lo je vy­ho­to­ve­né z po­gu­mo­va­né­ho plas­tu, kto­rý je veľ­mi prí­jem­ný na do­tyk a ne­zac­hy­tá­va od­tlač­ky pr­stov. Po od­strá­ne­ní kry­tu ba­té­rie nás šo­ko­va­lo sý­tožl­té vnút­ro prís­tro­ja – po­koj­ne by moh­la byť jed­na edí­cia HD Mi­ni aj ta­ká­to.

Ma­lý, ale vý­kon­ný
Veľ­mi ele­gant­ný a vý­kon­ný te­le­fón po­há­ňa 600 MHz pro­ce­sor, kto­rý spo­lup­ra­cu­je s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows Mo­bi­le 6.5.3 a gra­fic­kou nad­stav­bou do­mov­skej ob­ra­zov­ky HTC Sen­se, kto­rá uľah­ču­je ov­lá­da­nie te­le­fó­nu jed­nou ru­kou. Ope­rač­nej pa­mä­te je bo­ha­to – 512 MB, ďal­ších 384 MB je voľ­ných pre po­uží­va­te­ľa a pa­mä­ťo­vú ka­pa­ci­tu, pri­čom ju mož­no ďa­lej roz­ší­riť pa­mä­ťo­vý­mi kar­ta­mi mic­roSD do maximál­nej ka­pa­ci­ty 32 GB. Zá­klad­ný pr­vok toh­to te­le­fó­nu je 3,2-pal­co­vý mul­ti­do­ty­ko­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 320 × 480 pixelov, s ak­tív­nym po­ho­to­vos­tným re­ži­mom (nap­rík­lad s ani­mo­va­ným po­za­dím s ak­tuál­nym po­ča­sím) a ka­pa­cit­nou do­ty­ko­vou tec­hno­ló­giou. V spod­nej hra­ne je umies­tne­ný ko­nek­tor mic­roUSB, kto­rý umož­ňu­je pri­po­je­nie k PC v re­ži­me USB Mass Sto­ra­ge a zá­ro­veň fun­gu­je ako na­bí­ja­cí ko­nek­tor. Vo vrchnej hra­ne je umies­tne­né eš­te roz­hra­nie na 3,5 mm jack.

Šikov­ne po­uži­tý ak­ce­le­ro­me­ter
Kva­li­ta do­ty­ko­vej tec­hno­ló­gie je vý­bor­ná, pri pí­sa­ní je k dis­po­zí­cii vir­tuál­na bež­ná klá­ves­ni­ca, ale aj QWER­TY – roz­diel vo veľ­kos­ti vir­tuál­nych tla­či­diel je však mi­ni­mál­ny. Spät­ná väz­ba sa reali­zu­je krát­ky­mi vib­rá­cia­mi v mies­te, kde sa dis­ple­ja dot­kne­te. Nec­hý­ba ak­ce­le­ro­me­ter, kto­rý auto­ma­tic­ky (a po­mer­ne rých­lo) otá­ča dis­plej po­dľa to­ho, ako ho dr­ží­te. Ak pri pric­hád­za­jú­com ho­vo­re oto­čí­te te­le­fón dis­ple­jom na­dol, auto­ma­tic­ky sa stí­ši zvo­ne­nie. Nec­hý­ba proximi­ty sen­zor (vy­pne dis­plej pri pril­ože­ní k uc­hu, šet­rí tak ba­té­riu) a auto­ma­tic­ká úp­ra­va ja­su po­dľa in­ten­zi­ty oko­li­té­ho os­vet­le­nia. Pod dis­ple­jom sú eš­te do­ty­ko­vé tla­čid­lá ho­vo­ru, náv­ra­tu na do­mov­skú ob­ra­zov­ku a tla­čid­lo win­dowso­vé­ho okien­ka, kto­ré spúš­ťa me­nu.

Wi-Fi, rých­lej­šie HSDPA a aj GPS
S ko­mu­ni­ká­ciou je na tom Mi­ni veľ­mi dob­re – po­nú­ka mož­nosť pri­po­je­nia cez Wi-Fi (po­mo­cou ši­kov­nej dopl­nko­vej ap­li­ká­cie Wi-Fi rou­ter), ale aj HSDPA v rých­los­ti do 7,2 Mbit/s, ob­ľú­be­né v na­šich kon­či­nách. Rých­le od­osie­la­nie dát sa reali­zu­je pros­tred­níc­tvom HSU­PA v rých­los­ti 2,0 Mbit/s. Te­ší nás ta­kis­to prí­tom­nosť mo­du­lu GPS s asis­to­va­nou na­vi­gá­ciou GPS, te­da so sviž­ným štar­tom. S mo­du­lom GPS spo­lup­ra­cu­jú buď Goog­le Maps, ale­bo na­vi­gač­ný sof­tvér Co­Pi­lot – tá­to pl­no­hod­not­ná hla­so­vá na­vi­gá­cia je však dos­tup­ná iba po do­bu 15 dní, nás­led­ne za ňu tre­ba za­pla­tiť. A pre Win­dows Mo­bi­le 6.5 je k dis­po­zí­cii via­ce­ro (mož­no aj kva­lit­nej­ších) na­vi­gač­ných sof­tvé­rov.

htc_mini2.jpg HTC Sen­se – ra­dosť pra­co­vať s Mi­ni
HTC prip­ra­vi­lo via­ce­ro sof­tvé­ro­vých dopl­nkov, zá­kla­dom je do­mov­ská ob­ra­zov­ka s HTC Sen­se, po­mo­cou kto­rej sa te­le­fón ci­teľ­ne lep­šie ov­lá­da ako s bež­ným Win­dows Mo­bi­le 6.5, aj keď ver­zia 6.5.3 je veľ­mi dob­re up­ra­ve­ná na do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie. Ďalej je k dis­po­zí­cii HTC Mes­sa­ges, ale aj sa­mos­tat­ná ap­li­ká­cia e-mai­lo­vé­ho klien­ta a aj ap­li­ká­cia Out­loo­ku. Nec­hý­ba Win­dows Mar­ket­pla­ce na nah­rá­va­nie mno­hých, aj bez­plat­ných ap­li­ká­cií, med­zi pre­din­šta­lo­va­ný­mi sme naš­li Ope­ru, Of­fi­ce Mo­bi­le, di­gi­tál­ny kom­pas či nie­koľ­ko na­tív­nych ap­li­ká­cií so­ciál­nych sie­tí, kon­krét­ne pre Fa­ce­book, Twit­ter a Flickr. Po­te­ši­la nás aj ta­ká drob­nosť, ako je di­gi­tál­ny kom­pas či mož­nosť za­zna­me­ná­va­nia hla­so­vých po­zná­mok.

Sle­do­vať mô­že­te pria­mo fil­my Di­vX
S mul­ti­mé­dia­mi si HTC HD Mi­ni po­ra­dí ta­kis­to dob­re, nec­hý­ba kva­lit­ný MP3 preh­rá­vač či ste­reo FM rá­dio s RDS. Oce­ni­li sme naj­mä po­dpo­ru fil­mov vo for­má­te Di­vX, tak­že film sta­čí nah­rať na pa­mä­ťo­vú kar­tu, vlo­žiť do te­le­fó­nu, oto­čiť ho­ri­zon­tál­ne, pri­po­jiť slúc­had­lá a mô­že­te si ho po­zrieť. Aby sme ne­za­bud­li na fo­toa­pa­rát – ten má 5-me­ga­pixelo­vý sní­mač s auto­ma­tic­kým za­os­tre­ním, ale bez pris­vet­le­nia. Je to ško­da, pre­to­že pri hor­ších sve­tel­ných po­dmien­kach si ob­jek­tív nie vždy dob­re po­ra­dí so sním­ka­mi. Vý­sled­kom sú tak skôr prie­mer­né či štan­dar­dne kva­lit­né fo­tog­ra­fie.

Zá­ver
HTC HD Mi­ni má v se­be 1200 mAh ba­té­riu, kto­rá udr­ža­la te­le­fón pri ži­vo­te prie­mer­ne dva dni. Mu­sí­me však fé­ro­vo priz­nať, že te­le­fón sme vy­uží­va­li sku­toč­ne napl­no – cez HSDPA sme sťa­ho­va­li e-mai­ly a sur­fo­va­li po inter­ne­te, po­čú­va­li sme hud­bu a preh­lia­da­li sme aj traile­ry naj­nov­ších fil­mov vo for­má­te Di­vX. A na na­bí­ja­nie te­le­fó­nu kaž­dý dru­hý deň sme už ako­si zvyk­nu­tí. HTC HD Mi­ni je veľ­mi vy­da­re­ný te­le­fón s dob­rým po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu, kto­rý za su­mu iba mier­ne pre­sa­hu­jú­cu 350 eur po­nú­ka pl­no­hod­not­ný ko­mu­ni­ká­tor s rých­ly­mi dá­to­vý­mi pre­nos­mi aj GPS.

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti:
1. Po od­ňa­tí kry­tu nás troc­ha šo­ko­va­lo sý­tožl­té fa­reb­né spra­co­va­nie vnút­ra – ne­mo­hol byť ta­ký ce­lý te­le­fón?
2. Po­gu­mo­va­né plas­ty sú sku­toč­ne veľ­mi prí­jem­né na do­tyk a ne­zac­hy­tá­va­jú od­tlač­ky pr­stov.
3. Nie­koľ­ko dopl­nko­vých tla­či­diel ov­lá­da­nia pod dis­ple­jom je ta­kis­to do­ty­ko­vých – nec­hý­ba spus­te­nie me­nu a náv­rat na do­mov­skú ob­ra­zov­ku.

Ce­na: 354 EUR

Za­po­ži­čal: HTC Slo­ven­sko

Zdroj: BZ! RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter