BZ!: Jeden z najvýkonnejších na trhu - Sony Ericsson Xperia X10

XperiaTM_X10_PP_Sensuous_Black_36.jpg No­vá vlaj­ko­vá loď švéd­sko-ja­pon­ské­ho vý­rob­cu ne­sie ozna­če­nie Xpe­ria X10. Ide o pr­vý ko­mu­ni­ká­tor z di­el­ne toh­to vý­rob­cu po­sta­ve­ný na An­droi­de (ver­zia Do­nut 1.6, aj keď sme sa te­ši­li na 2.1) a na­vy­še s jed­ným z naj­vý­kon­nej­ších mo­bil­ných pro­ce­so­rov sú­čas­nos­ti Qual­comm Snap­dra­gon, tak­to­va­ným na 1 GHz. Po­nú­ka krás­ne veľ­ký 4-pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej, 8,1-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát, ale aj HSDPA, Wi-Fi či GPS. Tre­ba však priz­nať, že je to roz­mer­mi po­riad­ny kus te­le­fó­nu a chý­ba mu nap­rík­lad FM rá­dio.

Čier­ny je pek­ný, bi­ely eš­te kraj­ší
Ele­gan­tná bi­ela ale­bo kon­zer­va­tív­nej­šia čier­na? My sme tes­to­va­li čier­nu a už v Bar­ce­lo­ne na ofi­ciál­nom pred­sta­ve­ní na­še pr­vé slo­vá zne­li: „Po­riad­na teh­la...“ No s kva­lit­ným konštruk­čným spra­co­va­ním, ele­gan­tný­mi po­chró­mo­va­ný­mi boč­ný­mi lí­nia­mi a krás­ne veľ­kým 4-pal­co­vým dis­ple­jom s roz­lí­še­ním až 480 × 854 pixelov. Sklíč­ko dis­ple­ja je od­ol­né pro­ti po­škria­ba­niu, ale na sl­nku to­ho ve­ľa neu­vi­dí­te, od­po­rú­ča­me za­pnúť auto­ma­tic­kú re­gu­lá­ciu ja­su. Ak­ce­le­ro­me­ter auto­ma­tic­ky otá­ča dis­ple­ja, proximi­ty sen­zor auto­ma­tic­ky vy­pne dis­plej pri pril­ože­ní k uc­hu po­čas te­le­fo­no­va­nia.

Snap­dra­gon tak­to­va­ný na 1 GHz = po­riad­ny vý­kon
An­droid – skve­lý zá­klad pre vý­kon­ný te­le­fón so sviž­ný­mi reak­cia­mi a po­dpo­rou mul­ti­tas­kin­gu. Ver­te či nie, 1 GHz pro­ce­sor v mo­bi­le s hmot­nos­ťou 135 gra­mov vý­kon­nos­tne riad­ne cí­tiť. Me­nu spus­tí­te jed­ným z troch tla­či­diel pod dis­ple­jom, sprá­vy či e-mai­ly pí­še­te na klá­ves­ni­ci QWER­TY. Ok­rem troch har­dvé­ro­vých tla­či­diel pod dis­ple­jom je na pra­vej hra­ne zdvo­je­né tla­čid­lo úp­ra­vy hla­si­tos­ti a spúšť fo­toa­pa­rá­tu. Ľavá hra­ná zos­ta­la „čistá“. Ko­nek­tor 3,5 mm jack a po­rt mic­roUSB sú tak ako na mno­hých mo­der­ných smar­tpho­noch umies­tne­né na vrchnej hra­ne – pro­ti to­mu­to roz­lo­že­niu ne­na­mie­ta­me. 

XperiaTM_X10_PP_Sensuous_Black_02.jpg


Ti­mes­pa­ce – všet­ka ko­mu­ni­ká­cia na jed­nom dis­ple­ji
Po­ho­to­vost­ný dis­plej Xpe­rie X10 sa dá up­ra­viť po­dľa po­žia­da­viek po­uží­va­te­ľa, dopl­niť o wid­ge­ty, veľ­mi za­ují­ma­vá je gra­fic­ká nad­stav­ba Ti­mes­pa­ce, kto­rá spá­ja kon­tak­ty, uda­los­ti, sprá­vy a sta­tu­sy z rôz­nych ko­mu­ni­kač­ných zdro­jov do jed­né­ho roz­hra­nia – Fa­ce­book, Twit­ter, SMS sprá­vy, to všet­ko je spo­lu na jed­nej ob­ra­zov­ke. A priz­ná­va­me, že je to sil­no ná­vy­ko­vé a tým­to sme­rom sa bu­de ube­rať ko­mu­ni­ká­cia bu­dúc­nos­ti. Klien­ta Fa­ce­boo­ku sme naš­li v te­le­fó­ne už pre­din­šta­lo­va­né­ho, mno­ho ap­li­ká­cií si mô­že­te dopl­niť cez An­droid Mar­ket. Ďal­ší dopl­nok od vý­rob­cu je Me­dias­pa­ce, ur­če­ný na pre­ze­ra­nie fo­tog­ra­fií a vi­deí, ako to po­zná­me aj zo star­ších mo­de­lov So­ny Eric­sson.

Ko­mu­ni­kuj­te, ako len chce­te...
Ko­mu­ni­kač­né mož­nos­ti Xpe­rie sú jed­no­duc­ho vý­bor­né – HSDPA v rých­los­ti 7,2 Mbit/s (po­dpo­re­né aj HSU­PA s 2,0 Mbit/s), ďa­lej je tu Wi-Fi s DL­NA či spo­ľah­li­vá na­vi­gá­cia s A-GPS. Pre­din­šta­lo­va­né sú Goog­le Maps a Wise­pi­lot, do An­droi­du mož­no stiah­nuť už aj Na­vi­gon či Sy­gic, kto­ré od­po­rú­ča­me. Mic­roUSB na­bí­ja a po­čas pri­po­je­nia k PC sa do­ká­že tvá­riť ako USB Mass Sto­ra­ge. Vnú­tor­nej pa­mä­te je v ko­mu­ni­ká­to­re na dneš­nú do­bu me­nej, iba 1 GB, ale v ba­le­ní náj­de­te 8 GB kar­tu mic­roSD, na kto­rej vlo­že­nie/vy­bra­tie po­tre­bu­je­te vy­ňať z te­le­fó­nu ba­té­riu, čo je dosť ne­ši­kov­né rie­še­nie.

XperiaTM_X10_PP_Sensuous_Black_45.jpg Mul­ti­mé­diá – pries­tor na ďal­šie zlep­šo­va­nie
Ve­ľa sme oča­ká­va­li od 8,1 Mpix fo­toa­pa­rá­tu s auto­ma­tic­kým os­tre­ním, LED bles­kom, 16-ná­sob­ným di­gi­tál­nym zoo­mom, sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu či fun­kcia­mi Fa­ce či Smi­le De­tec­tion. Na­še oča­ká­va­nia však pred­stih­li reál­ne mož­nos­ti – niek­to­ré fot­ky bo­li sí­ce špič­ko­vé, ale iné svo­jou kva­li­tou za­os­ta­li za mož­nos­ťa­mi te­le­fó­nu, kto­ré sú sku­toč­ne viac ako bo­ha­té. Oce­ňu­je­me ma­nuál­ne za­os­tre­nie v mies­te do­ty­ku dis­ple­ja, čo je za­tiaľ oje­di­ne­lá vlas­tnosť aj vo vy­spe­lých ko­mu­ni­ká­to­roch. Vi­deo zvlá­da Xpe­ria v roz­lí­še­ní 800 × 480 pixelov pri 30 sním­kach za se­kun­du. 3,5 mm jack umož­ňu­je pri­po­jiť aj vlas­tné slúc­had­lá, ho­ci tie, kto­ré sa do­dá­va­jú v ba­le­ní, sú nao­zaj dos­ta­toč­ne kva­lit­né. MP3 preh­rá­vač by mal byť v po­da­ní toh­to vý­rob­cu špič­ko­vý, ale po­nú­ka iba zá­klad­né fun­kcie. Bo­lo to vý­raz­né skla­ma­nie. Te­ší nás sí­ce prí­tom­nosť fun­kcie Trac­kID, no chý­ba FM rá­dio.

Zá­ver
So­ny Eric­sson Xpe­ria X10 je prá­vom vlaj­ko­vou lo­ďou tej­to znač­ky na rok 2010 – ide o vý­kon­ný a „na­du­pa­ný“ ko­mu­ni­ká­tor, aj keď s niek­to­rý­mi de­tin­ský­mi chy­bič­ka­mi. Väč­šie roz­me­ry však umož­ni­li aj po­uži­tie väč­šej (1500 mAh) ba­té­rie, kto­rá ho udr­ží pri ži­vo­te prie­mer­ne dva dni, čo v prí­pa­de An­droi­du ne­bý­va zvy­kom.

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti:
1. Veľ­ký do­ty­ko­vý 4-pal­co­vý dis­plej je sku­toč­ne krás­ny, ale aj Xpe­rie sú tak nao­zaj veľ­ké. Ap­li­ká­cia Ti­mes­pa­ce spá­ja všet­ky dru­hy ko­mu­ni­ká­cie na je­den dis­plej.
2. Ľavé tla­čid­lo z tro­ji­ce pod dis­ple­jom spúš­ťa me­nu – všet­ky reak­cie sú sviž­né a rých­le, az­da ok­rem oto­če­nia dis­ple­ja za po­mo­ci ak­ce­le­ro­met­ra.
3. Od 8,1-me­ga­pixelo­vé­ho sní­ma­ča sme oča­ká­va­li eš­te o kú­sok kva­lit­nej­šie sním­ky, ho­ci ma­nuál­ne os­tre­nie v mies­te do­ty­ku dis­ple­ja je veľ­mi uži­toč­ná fun­kcia.

Ce­na: 499 EUR

Za­po­ži­čal: So­ny Eric­sson

Zdroj: BZ! RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter