BZ!: Bezpásková kamera na plece - Sony HXR-NX5E

SonyHXRNX5E copy.jpg Tá­to ka­me­ra na ple­ce je ur­če­ná sku­toč­ne pro­fe­sio­ná­lom. Jej veľ­ká vý­ho­da v tom, že na­to­če­né zá­be­ry pô­so­bia ove­ľa sta­bil­nej­šie ako pri na­tá­ča­ní z ru­ky, ale za­se sú väč­šie sta­ros­ti pri pre­tá­ča­ní. Ka­me­ra na­tá­ča zá­be­ry vý­hrad­ne na pa­mä­ťo­vé kar­ty. Vý­rob­ca pou­žil dve šach­ty, v kaž­dej z nich mož­no pou­žiť kar­tu SD ale­bo Me­mo­ry Stick. Na­vy­še pla­tí ak­cia, v kto­rej sa ku ka­me­re za­dar­mo pri­ba­ľu­je 8 GB kar­ta Me­mo­ry Stick. Nah­rá­va do for­má­tu ACVHD v roz­lí­še­ní full HD. Ak pou­ži­je­te dve 32 GB pa­mä­ťo­vé kar­ty, do­ba zá­zna­mu bu­de 6 ho­dín. Pou­žiť sa dá aj vo­li­teľ­ná pa­mä­ťo­vá jed­not­ka HXR-FMU128 s ka­pa­ci­tou 128 GB, vte­dy ka­me­ra do­ká­že sú­čas­ne nah­rá­vať do for­má­tu HD i SD. Jej vý­ba­va je v da­nej trie­de dosť net­ra­dič­ná, má napr. aj pri­jí­mač GPS. Je vy­ba­ve­ná aj ak­tív­nou sta­bi­li­zá­ciou, sú­čas­ťou do­dáv­ky je i sme­ro­vý mik­ro­fón. K dis­po­zí­cii sú dva vstu­py na mik­ro­fón s nas­ta­ve­ním hla­si­tos­ti a je tu aj za­bu­do­va­ný mik­ro­fón.

Ob­jek­tív So­ny G má oh­nis­ko­vú vzdia­le­nosť 29,5 mm, dis­po­nu­je 20-ná­sob­ným op­tic­kým zoo­mom. Sní­mač 1/3" So­ny Exmor R do­ká­že sní­mať dob­ré zá­be­ry od os­vet­le­nia 1,5 luxu. Pri ka­me­re toh­to ty­pu je ma­nuál­ne za­os­tro­va­nie ne­vyh­nut­nosť, ten­to mo­del má tri ND filtre na zvý­še­nie hĺbky zá­be­ru. Ich pou­ži­tie pria­mo navr­hu­je sof­tvé­ro­vé vy­ba­ve­nie v ka­me­re. Veľ­mi sa nám pá­čil kva­lit­ný dis­plej s roz­lí­še­ním 1920 × 480 bo­dov a s do­ty­ko­vým ov­lá­da­ním. Pro­fe­sio­nál­ni ka­me­ra­ma­ni aj oce­nia 0,45-pal­co­vý elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik.

Ka­me­ra je ur­če­ná pre ľu­dí, kto­rí vy­ža­du­jú pro­fe­sio­nál­ne zá­be­ry, no nech­cú zá­pa­siť s pás­kou, oce­ňu­jú rých­losť prá­ce so sú­bor­mi. Sú to skrát­ka IT nad­šen­ci, kto­rí sku­toč­ne ve­dia to­čiť. Prá­ve pre ta­kých­to pou­ží­va­te­ľov je to ideál­ne rie­še­nie. Ka­me­ru mož­no dopl­niť napr. o svet­lo, kon­ver­zné šo­šov­ky, ba­té­rie, pro­fe­sio­nál­ny di­aľ­ko­vý ov­lá­dač apod.

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti
1. 20-ná­sob­ný zoom
2. So­ny G ob­jek­tív 29,5 mm
3. Hyb­rid­né šach­ty na dve pa­mä­ťo­vé kar­ty
4. Port HDMI
5. Do­ty­ko­vý dis­plej 1920 × 480 bo­dov
6. Do­dá­va­ný sme­ro­vý mik­ro­fón

Ce­na: 3865 EUR, blok HXR-FMU128 – 699 EUR

Za­po­ži­čal: Syn­tex

Zdroj: BZ! RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter