BZ!: Hybridný fotoaparát so snímačom APS-C

NX10_FS1_B_Global.jpg Sam­sung NX-10 + Sam­sung 30 mm f/2.0 Pan­ca­ke

Pri vý­be­re fo­toa­pa­rá­tu sa ľu­dia s pri­hliad­nu­tím na fi­nan­čnú strán­ku v zá­sa­de roz­ho­du­jú me­dzi zr­kad­lov­ka­mi a kom­pak­tný­mi prís­troj­mi. Via­ce­rí pou­ží­va­te­lia by oce­ni­li nie­čo me­dzi tým. Zr­kad­lov­ky sa im zda­jú roz­me­ro­vo pri­veľ­ké a ťaž­ké, kom­pak­ty ne­vy­ho­vu­jú pre chý­ba­jú­cu mož­nosť me­niť ob­jek­tí­vy, prí­pad­ne pre ob­me­dze­né mož­nos­ti pri­po­je­nia bles­ku, filtrov a po­dob­ne. Mož­no aj pre­to niek­to­rí vý­rob­co­via vy­pĺňa­jú me­dze­ru v tom­to seg­men­te tak­zva­ný­mi hyb­rid­ný­mi zr­kad­lov­ka­mi. Ten­to typ fo­toa­pa­rá­tov vy­chá­dza z kon­cep­tu zr­kad­lov­ky, no ne­má vsta­va­né zr­kad­lo , a te­da na­mies­to op­tic­ké­ho hľa­dá­či­ka má elek­tro­nic­ký.

Hyb­rid­ná zr­kad­lov­ka Sam­sung NX-10 sa od os­tat­ných lí­ši aj tým, že ako pr­vá vo svo­jej ka­te­gó­rii pou­ží­va sní­mač CMOS veľ­kos­ti ama­tér­skej di­gi­tál­nej zr­kad­lov­ky a sna­ží sa tak bo­jo­vať s ne­duh­mi ma­lých sní­ma­čov. Te­lo fo­toa­pa­rá­tu je kom­bi­ná­ciou ko­vu a plas­tu. Veľ­mi dob­re sa dr­ží v ru­kách aj vďa­ka po­gu­mo­va­ným čas­tiam te­la v mies­tach do­ty­ku pr­stov vpre­du aj vza­du. Fo­toa­pa­rát má za­bu­do­va­ný blesk, ale i sán­ky na uchy­te­nie exter­né­ho bles­ku. Na NX10-ne Sam­sung pr­výk­rát pou­žil vlast­ný ba­jo­net NX, tak­že k te­lu pri­po­jí­te bez re­duk­cie len ob­jek­tí­vy Sam­sung. K dis­po­zí­cii sú za­tiaľ tri, je­den s pev­ným 30 mm oh­nis­kom a dva zoo­my so sta­bi­li­zá­tor­mi ob­ra­zu (18 ÷ 55 a 50 ÷ 200 mm), ďal­ších päť by sa ma­lo ob­ja­viť čos­ko­ro. Ako za­pi­so­va­cie mé­dium sa pou­ží­va­jú roz­ší­re­né kar­ty SD a SDHC.

NX10_BS_B_Global.jpg Prak­tic­ké skú­se­nos­ti
Za­dnej stra­ne te­la do­mi­nu­je troj­pal­co­vý dis­plej AMO­LED, kto­rý je veľ­mi dob­re či­ta­teľ­ný na sl­nku, a to aj z rôz­nych uh­lov. Je­ho veľ­kosť umož­ňu­je zob­ra­ziť množ­stvo úda­jov pri fo­tog­ra­fo­va­ní, tak­že má­me preh­ľad o všet­kom, čo pot­re­bu­je­me. Me­dzi ním a hľa­dá­či­kom sa na­chá­dza sní­mač, kto­rý auto­ma­tic­ky vy­pí­na dis­plej, ak sa prib­lí­ži­me tvá­rou k hľa­dá­či­ku, ale aj vte­dy, ak má­me za­pnu­tý fo­toa­pa­rát za­ve­se­ný na kr­ku a ne­fo­tog­ra­fu­je­me ním. Dis­plej sa však ne­dá vy­pnúť tr­va­lo, čo mô­že pre­ká­žať za veľ­mi zhor­še­ných sve­tel­ných pod­mie­nok. V extrém­nych prí­pa­doch si mô­že­me po­môcť pre­le­pe­ním sní­ma­ča pás­kou, prí­pad­ne je­ho za­kry­tím pal­com ľa­vej ru­ky.

Ov­lá­da­cie tla­čid­lá sú na fo­toa­pa­rá­te roz­mies­tne­né lo­gic­ky, zo sa­mos­tat­ných, kto­ré sú k dis­po­zí­cii, je to nap­rík­lad voľ­ba cit­li­vos­ti, vy­vá­že­nia bie­lej ale­bo pre­pí­na­nie na ma­nuál­ne za­os­tro­va­nie, tak­že sa pre ich zme­nu ne­mu­sí­te preh­ra­bá­vať v me­nu. Uži­toč­ný je i ver­ti­kál­ny otoč­ný ov­lá­dač, umies­tne­ný pri spúš­ti, kto­rým me­ní­me clo­nu, prí­pad­ne čas pri fo­tog­ra­fo­va­ní.

Pri zá­zna­me vi­dea fo­toa­pa­rát ne­zaos­tru­je auto­ma­tic­ky, tre­ba pou­žiť ma­nuál­ne za­os­tro­va­nie. Pri ňom v tich­ších si­tuáciách po­čuť otá­ča­nie za­os­tro­va­cie­ho pr­sten­ca. Vi­deo je za­šu­me­né aj pri 120 W žia­rov­ke v mies­tnos­ti 3 × 3 met­re, čis­tý ob­raz oča­ká­vaj­te len pri dos­ta­toč­nom os­vet­le­ní. Pri fo­tog­ra­fo­va­ní je os­tre­nie ob­jek­tí­vom Sam­sung 30/1:2 o nie­čo po­mal­šie. Kva­li­ta ob­ráz­kov je za bež­ných sve­tel­ných pod­mie­nok veľ­mi dob­rá, expo­zič­ne sa na fo­toa­pa­rát mô­že­me spo­ľah­núť. Di­gi­tál­ny šum sa za­čne váž­nej­šie pre­ja­vo­vať až na ISO 3200.

NX10_T_B_Global2.jpg Pri sé­rio­vom sní­ma­ní do­sa­hu­je fo­toa­pa­rát dek­la­ro­va­ných 30 ob­ráz­kov za se­kun­du len v roz­lí­še­ní 1472 × 976 pixelov, v maximál­nom roz­lí­še­ní kles­ne rých­losť na je­den ob­rá­zok za se­kun­du. Veľ­mi dob­rá je vý­drž ba­té­rie, keď­že po na­fo­te­ní asi 320 zá­be­rov pre­važ­ne s pou­ži­tím dis­ple­ja a ich pre­ze­ra­ní nám kles­la jej ka­pa­ci­ta asi na 50 %. O sta­ve ba­té­rie ste in­for­mo­va­ní v pia­tich kro­koch, nie per­cen­tuál­ne. Fo­toa­pa­rát ob­sa­hu­je aj ši­ro­ké mož­nos­ti do­da­toč­né­ho up­ra­vo­va­nia na­fo­te­ných zá­be­rov. Z vý­stu­pov na te­le spo­meň­me ko­nek­tor mi­ni HDMI, po­mo­cou kto­ré­ho si mô­že­te pre­ze­rať svo­je vý­tvo­ry na HDTV.

Zá­ver
Sam­sung vy­tvo­re­ním hyb­rid­né­ho fo­toa­pa­rá­tu NX10 pri­šiel s nie­koľ­ký­mi ino­vá­cia­mi. Ab­sen­cia zr­kad­la ro­bí z ne­ho naj­men­ší fo­toa­pa­rát s vý­men­ný­mi ob­jek­tív­mi so sen­zo­rom veľ­kos­ti APS-C na tr­hu. Úpl­ne ma­nuál­ne ov­lá­da­nie, kva­li­ta­tív­ne dob­ré sním­ky, vý­bor­ná vý­drž ba­té­rie, vý­kon­ný dis­plej a mož­nos­ti pri­po­je­nia prís­lu­šen­stva sú vlas­tnos­ti ho­vo­ria­ce jas­ne v je­ho pros­pech.

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti
1. Veľ­mi níz­ky a sve­tel­ný ob­jek­tív
2. Ener­ge­tic­ky me­nej ná­roč­nej­ší dis­plej AMO­LED do­po­má­ha k väč­šej vý­dr­ži ba­té­rie
3. Sní­mač roz­me­ru APS-C, aký sa pou­ží­va aj vo väč­ši­ne zr­kad­lo­viek
4. Sní­mač, kto­rý auto­ma­tic­ky vy­pí­na dis­plej, ak sa prib­lí­ži­me tvá­rou k hľa­dá­či­ku

Ce­na: Sam­sung NX10 s ob­jek­tí­vom 30 mm: 655 Eur

Za­po­ži­čal:
Sam­sung

Zdroj: BZ! RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter