BZ! : Digitálne technológie pre vojakov

18812.jpg Mo­der­ný vo­jak má na se­be množ­stvo sní­ma­čov, kto­ré mo­ni­to­ru­jú a pre­ná­ša­jú do ve­li­teľ­ské­ho štá­bu nie­len in­for­má­cie o ak­tuál­nej tak­tic­kej si­tuá­cii v blíz­kom a vzdia­le­nom oko­lí, ale aj o je­ho zdra­vot­nom sta­ve a kon­dí­cii, ak­tuál­nej po­lo­he, sta­ve je­ho zbra­ňo­vých sys­té­mov, ich prí­pad­nom poš­ko­de­ní, množ­stve mi­nu­té­ho stre­li­va, eli­mi­no­va­ných ne­pria­te­ľoch, che­mic­kom a ra­diač­nom oh­ro­ze­ní. Vo­jak mô­že hla­so­vo ko­mu­ni­ko­vať s ve­li­te­ľom ale­bo pros­tred­níc­tvom ka­me­ry umies­tne­nej na pril­be po­sie­lať zá­znam ak­tuál­nej si­tuácie z bo­jis­ka. Po IP infra­štruk­tú­re mož­no po­sie­lať množ­stvo rôz­no­ro­dých dát. Oz­bro­je­né si­ly sa tak­to sna­žia zís­kať in­for­mač­nú nad­vlá­du, kto­rá je dnes ur­ču­jú­cim tren­dom v tej­to ob­las­ti.

Prob­le­ma­ti­ka pou­ži­tia di­gi­tál­nych tech­no­ló­gií pre vo­ja­kov je kom­plexná a ši­ro­kos­pek­trál­na. Na naj­vyš­šej úrov­ni za­hŕňa sys­té­my ve­le­nia na rôz­nych stup­ňoch. Tie­to sys­té­my sa ozna­ču­jú skrat­ka­mi C2i, C3i, prí­pad­ne C4i (Com­mand, Con­trol, Com­mu­ni­ca­tion). K dis­po­zí­cii sú aj pros­tried­ky na di­gi­ta­li­zá­ciu bo­jis­ka, pod­por­né vy­ba­ve­nie a pros­tried­ky na doh­ľad a udr­ža­nie po­riad­ku pri mie­ro­vých mi­siách, ako aj na mo­ni­to­ring zdra­vot­né­ho a psy­chic­ké­ho sta­vu vo­ja­ka.

Na úrov­ni jed­not­li­vé­ho vo­ja­ka sa pou­ží­va mo­du­lár­ny bo­jo­vý sys­tém, kto­rý sa skla­dá z nie­koľ­kých čas­tí, in­teg­ro­va­ných do väč­šie­ho cel­ku. Za­hŕňa prak­tic­ky všet­ko, čo má vo­jak na se­be od hla­vy až po pä­ty, ako aj vý­stroj a vý­zbroj, kto­rú po­ne­sie, vrá­ta­ne tzv. in­te­li­gen­tných zbra­ní, ko­mu­ni­kač­ných pros­tried­kov a zdro­jov ener­gie. Ta­ký­to sys­tém po­zos­tá­va z nie­koľ­kých in­teg­ro­va­ných sub­sys­té­mov: zbra­ňo­vé­ho, pril­bo­vé­ho, po­čí­ta­čo­vo-rá­dio­vé­ho, sof­tvé­ro­vé­ho a ochran­ných pros­tried­kov a in­di­vi­duál­ne­ho vy­ba­ve­nia. Nap­rík­lad sys­tém PIBS (pok­ro­či­lý in­di­vi­duál­ny bo­jo­vý sys­tém), kto­rý sa za­čal vy­ví­jať pre pot­re­by slo­ven­skej ar­má­dy, by mal ob­sa­ho­vať:

• Mo­du­lár­ny zbra­ňo­vý sys­tém s ter­mo­víz­nym za­me­ria­va­čom, la­se­ro­vým di­aľ­ko­me­rom, di­gi­tál­nym kom­pa­som, la­se­ro­vým ozna­čo­va­čom cie­ľa, den­ným vi­deo­za­me­ria­va­čom a op­tic­kým za­me­ria­va­čom na blíz­ky boj
• In­teg­ro­va­nú pril­bu ob­sa­hu­jú­cu dis­plej, zá­mer­nú os­no­vu a prís­troj na noč­né vi­de­nie
• Ochran­ný mas­ko­va­cí od­ev a osob­né vy­ba­ve­nie zlep­še­né pou­ži­tím no­vých tech­no­ló­gií
• In­teg­ro­va­ný sys­tém rá­dios­ta­ni­ce a po­čí­ta­ča

comfut0.jpg  

Vo­jak 21. sto­ro­čia – špa­nielsky sys­tém Com­fut (za­čí­na sa za­vá­dzať do ar­má­dy)


FELIN2.jpg  

Vo­jak 21. sto­ro­čia – rôz­ne va­rian­ty fran­cúz­ske­ho sys­té­mu Fe­lin (sú­čas­nosť)


Po­kús­me sa vo všeo­bec­nos­ti naz­na­čiť sú­čas­ný stav a ví­zie nie veľ­mi vzdia­le­nej bu­dúc­nos­ti jed­not­li­vých kom­po­nen­tov.

Tak­tic­ká elek­tro­nic­ká ves­ta
Ves­ta za­bez­pe­ču­je vzá­jom­né me­cha­nic­ké a elek­tro­nic­ké pre­po­je­nie jed­not­li­vých kom­po­nen­tov pok­ro­či­lé­ho in­di­vi­duál­ne­ho bo­jo­vé­ho sys­té­mu. Spra­vid­la ob­sa­hu­je spo­jo­va­cí mo­dul, ria­dia­ci mo­dul, zdroj ener­gie a ďal­šie pr­vky vrá­ta­ne mu­ní­cie.

Pril­ba
Štan­dar­dnou sú­čas­ťou mo­der­nej vo­jen­skej pril­by by mal byť sys­tém na noč­né vi­de­nie a de­tek­tor la­se­ro­vé­ho ožia­re­nia v ok­ru­hu 360 stup­ňov. K štan­dar­dnej fun­kcio­na­li­te ští­tu na pril­be, prí­pad­ne oku­lia­rov bu­de pat­riť aj fil­ter na prin­cí­pe te­ku­tých kryš­tá­lov, kto­rý sa v oka­mi­hu zá­sa­hu sve­tel­ným lú­čom z PHASR zbra­ne sta­ne na chví­ľu ne­prie­hľad­ným. Uzat­vo­re­né pril­by ma­jú vlast­ný filtrač­no-ven­ti­lač­ný sys­tém. Cel­ko­vá hmot­nosť pril­bo­vé­ho sub­sys­té­mu by ne­ma­la prek­ro­čiť 1,5 – 2 kg.

HAP.jpg  

Prík­lad pril­by mo­der­né­ho vo­ja­ka (HAP)


Po­čí­ta­čo­vý sys­tém
Po­čí­ta­čo­vý sys­tém mo­der­né­ho vo­ja­ka, schop­né­ho ope­ro­vať sa­mos­tat­ne aj v rám­ci jed­not­ky, by mal in­teg­ro­vať elek­tro­nic­ké kom­po­nen­ty vý­ba­vy a za­is­tiť za­po­je­nie vo­ja­ka do sys­té­mu di­gi­ta­li­zo­va­né­ho bo­jis­ka v in­for­mač­nej sie­ti na úrov­ni jed­not­ky. Ok­rem ria­dia­ce­ho sof­tvé­ru ob­sa­hu­je aj na­vi­gač­ný a ko­mu­ni­kač­ný mo­dul, kto­rý za­is­tí vy­sie­la­nie a prí­jem hla­so­vých in­for­má­cií a dá­to­vých úda­jov v rá­dio­vej sie­ti jed­not­ky. Ria­dia­ci mo­dul so zo­dol­ne­nou zob­ra­zo­va­cou jed­not­kou – či už vo for­me pa­ne­la, ale­bo ako sú­časť pril­by – mu­sí umož­niť zob­ra­zo­va­nie di­gi­tál­nej ma­py, gra­fic­ké zná­zor­ne­nie si­tuácie na bo­jis­ku, plán čin­nos­ti, sprá­vy o prí­pad­nom ra­diač­nom ale­bo che­mic­kom oh­ro­ze­ní a po­dob­ne. Po­čí­ta­čo­vý sys­tém by mal fun­go­vať a pos­ky­to­vať in­for­má­cie aj vte­dy, keď vo­jak je už z bo­jo­vej čin­nos­ti vy­ra­de­ný, nap­rík­lad z dô­vo­du zra­ne­nia, a za­bez­pe­čiť pri­vo­la­nie po­mo­ci.

Ba­té­rio­vé zdro­je
Mu­sia za­bez­pe­čiť pre­vádz­ku všet­kých sub­sys­té­mov vý­ba­vy mi­ni­mál­ne na 24 – 48 ho­dín (pod­ľa de­fi­ní­cie bo­jo­vej mi­sie), mu­sia byť ľah­ko za­me­ni­teľ­né a jed­no­du­cho do­bí­ja­teľ­né.

In­te­li­gen­tné zbra­ne ne­za­siah­nu vlas­tných...
In­for­mač­né tech­no­ló­gie sa vý­znam­nou mie­rou po­die­ľa­jú aj na zvý­še­ní efek­tív­nos­ti vý­zbro­je mo­der­ných vo­ja­kov. Ako uvi­dí­te v ďal­šej sta­ti, pod tým­to poj­mom sa ne­mu­sí ne­vyh­nut­ne skrý­vať vy­šší po­čet zra­ne­ných ale­bo usmr­te­ných osôb, či už z ra­dov proti­vní­ka, ale­bo ne­bo­daj ci­vi­lis­tov, prí­pad­ne vlas­tných vo­ja­kov, čo sa, ako sa­mi vie­te zo správ, žiaľ, ob­čas sta­ne. No­vé in­teg­ro­va­né in­for­mač­né a ko­mu­ni­kač­né sys­té­my umož­nia pre­po­je­nie osob­ných di­gi­tál­nych sys­té­mov vo­ja­kov či os­tre­ľo­va­čov. Tá­to tech­no­ló­gia na koor­di­no­va­nú „tí­mo­vú streľ­bu“ sa ozna­ču­je skrat­kou SCS (Sni­per Coor­di­na­tion Sys­tem). Do sys­té­mu sa auto­ma­tic­ky za­ná­ša a ak­tua­li­zu­je po­lo­ha všet­kých os­tre­ľo­va­čov a pries­kum­ní­kov, tak­že ne­mož­no za­siah­nuť vlas­tné­ho vo­ja­ka. Sa­moz­rej­me, tie­to vy­so­ko so­fis­ti­ko­va­né sys­té­my sa da­jú pou­žiť len pri špe­ciál­nych ope­rá­ciách, nap­rík­lad pri pries­ku­me ale­bo eli­mi­ná­cii te­ro­ris­tov. Pri ma­so­vom na­sa­de­ní tre­ba ochra­nu vlas­tných vo­ja­kov rie­šiť inak, pre­to­že kaž­dý ra­do­vý vo­jak ne­mô­že mať GPS ani vlast­ný po­čí­ta­čo­vý a ko­mu­ni­kač­ný sys­tém. Ame­ric­ká ar­má­da to rie­ši nap­rík­lad špe­ciál­ny­mi prúž­ka­mi z od­ra­zo­vé­ho ma­te­riá­lu s pres­ne de­fi­no­va­ný­mi vlas­tnos­ťa­mi v infra­čer­ve­nom spek­tre, kto­ré sú na­ši­té na uni­for­my. Ta­ké­to sys­té­my do znač­nej mie­ry mi­ni­ma­li­zu­jú ri­zi­ko streľ­by na vlas­tných vo­ja­kov, hlav­ne v no­ci.

Naj­in­te­li­gen­tnej­šie zbra­ne neusmr­tia ni­ko­ho, ani proti­vní­ka...
Na roz­diel od hollywood­skych fil­mov je cie­ľom vo­jen­ských mi­sií v sú­čas­nos­ti pri väč­ších kon­flik­toch za­ve­de­nie po­riad­ku a pod­po­ra vzni­ku sta­bil­né­ho po­li­tic­ké­ho re­ži­mu. Dru­há ma­jo­rit­ná ob­lasť na­sa­de­nia oz­bro­je­ných síl je boj s te­ro­riz­mom. Už dl­ho pred érou IT sa pou­ží­va­li špe­ciál­ne de­los­tre­lec­ké gra­ná­ty, kto­ré po do­pa­de neexplo­do­va­li, no ich úlo­hou bo­lo ru­še­nie rá­dio­vé­ho spo­je­nia. Ob­lasť ich pô­so­be­nia sa dnes roz­ši­ru­je na zne­fun­kčne­nie všet­kej elek­tro­ni­ky v oko­lí pros­tred­níc­tvom sil­ných elek­tro­mag­ne­tic­kých im­pul­zov. Kom­po­nen­ty po­čí­ta­čo­vých a ko­mu­ni­kač­ných sys­té­mov sú na elek­tro­mag­ne­tic­ké im­pul­zy veľ­mi cit­li­vé.

K dis­po­zí­cii sú aj gra­ná­ty či hla­vi­ce ra­kiet, kto­ré ob­sa­hu­jú rôz­ne sen­zo­ry na zís­ka­nie in­for­má­cií o pries­to­re, do kto­ré­ho do­pad­nú. Nap­rík­lad po vy­stre­le­ní gra­ná­tu HUN­TIR (High-Al­ti­tu­de Unit Na­vi­ga­ted Tac­ti­cal Ima­ging Round) sa na zos­tup­nej drá­he ba­lis­tic­kej kriv­ky je­ho le­tu ot­vo­rí te­le­so gra­ná­tu a uvoľ­ní sa mi­nia­túr­ne ka­me­ra na pa­dá­ku, kto­rá sní­ma ob­raz pod se­bou a pre­ná­ša ho do ria­dia­ce­ho cen­tra.

Op­ro­ti elek­tro­ni­ke v sta­cio­nár­nych pod­mien­kach či vo­zid­lách sa na elek­tro­nic­ké ob­vo­dy v tých­to za­ria­de­niach kla­dú tak­mer nep­red­sta­vi­teľ­né po­žia­dav­ky. Mu­sia od­olá­vať pod­mien­kam v oka­mi­hu vý­stre­lu ale­bo štar­tu ra­ke­ty, te­da zrý­chle­niu nie­koľ­ko sto G, ob­rov­ské­mu tla­ku a tep­lo­tám ply­nov.

Na do­čas­né pa­ra­ly­zo­va­nie ne­pria­te­ľa mož­no pou­žiť aj tak­zva­né so­nic­ké zbra­ne, kto­ré ge­ne­ru­jú zvu­ko­vé sig­ná­ly nez­ne­si­teľ­né pre ľud­ský sluch, čo spô­so­bí to­tál­nu de­zo­rien­tá­ciu všet­kých ne­chrá­ne­ných osôb v za­siah­nu­tom pries­to­re. Po zneš­kod­ne­ní te­ro­ris­tov sa prí­pad­ní ru­ko­jem­ní­ci ale­bo ne­zain­te­re­so­va­ní ci­vi­lis­ti pre­be­rú z pre­chod­né­ho šo­ku vo väč­ši­ne prí­pa­dov bez akých­koľ­vek nás­led­kov. Po­dob­né účin­ky ma­jú aj os­le­pu­jú­ce gra­ná­ty, kto­ré ok­rem svet­la vy­vo­la­né­ho ho­re­ním vhod­nej che­mic­kej sub­stan­cie, nap­rík­lad hor­čí­ka, mô­žu tak ako fo­tog­ra­fic­ký blesk fun­go­vať aj na prin­cí­pe vý­boj­ky. Ok­rem hro­mad­né­ho pa­ra­ly­zo­va­nia osôb mož­no vy­užiť tú­to me­tó­du aj cie­le­ne na jed­not­li­vé oso­by. Ne­le­tál­ne, te­da ne­za­bí­ja­jú­ce zbra­ne toh­to ty­pu sa zvyk­nú ozna­čo­vať ako PHASR (Per­son­nel Hal­ting and Sti­mu­la­tion Res­pon­se). Ok­rem lú­ča la­se­ro­vej ener­gie, kto­rý proti­vní­ka do­čas­ne os­le­pí, mô­žu zbra­ne z tej­to sku­pi­ny vy­stre­ľo­vať aj elek­tric­ky na­bi­té kon­den­zá­to­ro­vé pro­jek­ti­ly, prí­pad­ne pri bo­ji zblíz­ka aj ná­boj s elek­tró­da­mi, za kto­rým sa od­ví­ja drô­tik pri­po­je­ný k zdro­ju vy­so­ké­ho na­pä­tia na zbra­ni.

Na ochra­nu ob­jek­tov sa za­čí­na­jú pou­ží­vať tak­zva­né mik­rovl­nné de­lá, kto­ré po za­siah­nu­tí ľud­ské­ho te­la spô­so­bia je­ho okam­ži­té pre­hria­tie, čo ta­kis­to ve­die k do­čas­nej pa­ra­ly­zá­cii. Kaž­dý, kto mal 40-stup­ňo­vé ho­rúč­ky, si do­ká­že ži­vo pred­sta­viť, ako ten­to fak­tor do­ká­že člo­ve­ka zne­fun­kčniť.

Di­gi­tál­ne mas­ko­va­nie
V sú­vis­los­ti s uni­for­ma­mi vo­ja­kov ste sa az­da stret­li s poj­mom di­gi­tál­ne mas­ko­va­nie. Nep­red­sta­vuj­te si pod ním lát­ku, na kto­rej mož­no zob­ra­ziť ak­tuál­ne po­za­die, čím by sa vo­jak stal v da­nom te­ré­ne prak­tic­ky ne­vi­di­teľ­ným, ale ove­ľa pro­zaic­kej­šie rie­še­nie, kto­ré vy­uží­va kla­sic­kú pot­lač lát­ky di­gi­ta­li­zo­va­ným vzo­rom.

Roz­ho­du­jú­cim kri­té­riom pri kva­lit­nom mas­ko­va­ní v den­ných pod­mien­kach je vý­ber vhod­ných fa­reb­ných od­tie­ňov škvŕn imi­tu­jú­cich v ka­muf­láž­nom vzo­ro­va­ní te­rén­ne pred­me­ty. Vý­ber fa­reb­ných od­tie­ňov pre ka­muf­láž­ny vzor sa ria­di šta­tis­tic­kým spra­co­va­ním ich vý­sky­tu v te­ré­ne ty­pic­kom pre pred­pok­la­da­né „na­sa­de­nie“ – pou­ži­tie ka­muf­lá­že (les, púšť, za­sta­va­ná ob­lasť, za­sne­že­ná kra­ji­na). Ďal­ší dô­le­ži­tý fak­tor je sta­no­ve­nie op­ti­mál­ne­ho geo­met­ric­ké­ho tva­ru de­zé­nu ka­muf­lá­že. Pop­ri vý­be­re vhod­ných fa­reb­ných od­tie­ňov a de­fi­no­va­ní po­ža­do­va­ných re­mis­ných spek­tier – ochra­na na noč­né po­zo­ro­va­nie – je ne­vyh­nut­né op­ti­ma­li­zo­vať aj ich po­mer­né ploš­né za­stú­pe­nie a vhod­ný tvar a veľ­kosť fa­reb­ných škvŕn vo vzo­re.

Di­gi­ta­li­zo­va­né vzo­ry ma­jú op­ti­ma­li­zo­va­né tva­ro­vé roz­lo­že­nie fa­reb­ných od­tie­ňov, ich per­cen­tuál­ne­ho za­stú­pe­nia a re­mi­sií. Di­gi­ta­li­zá­ciou tvor­by fa­reb­ných škvŕn – pixeli­zá­ciou – sa vná­ša­jú „šu­my“ do fa­reb­ných plôch, čo zvy­šu­je dis­rup­ciu, te­da „roz­bi­tie“ si­lue­ty pos­ta­vy a sply­nu­tie s po­za­dím. Sú od­strá­ne­né veľ­ké fa­reb­né plo­chy pô­vod­ných fa­reb­ných od­tie­ňov vzo­ru ka­muf­lá­že kla­sic­ké­ho mas­ko­va­cie­ho od­evu, kto­rých ob­ry­sy s os­trým roz­hra­ním bo­li znač­ným de­mas­ku­jú­cim pr­vkom.

„Di­gi­tál­na“ pot­lač textí­lií ur­če­ných na uni­for­my a os­tat­né vý­stroj­né sú­čias­tky s pre­dur­če­ním na poľ­né pou­ži­tie jed­noz­nač­ne pre­zen­tu­jú po­zi­tív­ny prí­nos v ob­las­ti zvý­še­nia mas­ko­va­nia v den­ných, ako aj noč­ných pod­mien­kach. Slo­ven­ská ar­má­da tie­to uni­for­my vy­uží­va nie­len u nás so vzo­rom ty­pu les, kde fa­reb­né od­tie­ne ko­reš­pon­du­jú s väč­ši­no­vým za­stú­pe­ním te­ré­nov v te­ri­tó­riu stred­nej Euró­py, ale aj v za­hra­nič­ných mi­siách so vzo­rom ty­pu púšť, kto­rý vy­chá­dza z pros­tre­dia ty­pic­ké­ho pre Irak, Cyp­rus, Go­lan­ské vý­ši­ny a Erit­reu.

maska1.JPG  

Di­gi­tál­ne mas­ko­va­nie (vzor les) na slo­ven­ských uni­for­mách


Ví­zie uni­for­my bu­dúc­nos­ti
Ok­rem sa­moz­rej­mej fun­kcie za­bez­pe­če­nia pre­ži­tia vo­ja­ka v rôz­nych kli­ma­tic­kých pod­mien­kach by ma­la uni­for­ma pos­ky­to­vať aj čias­toč­nú ochra­nu pro­ti čre­pi­nám, od­ol­nosť pro­ti ot­vo­re­né­mu oh­ňu a do­čas­nú ochra­nu pro­ti che­mic­kým, bak­te­rio­lo­gic­kým a bio­lo­gic­kým lát­kam. S roz­vo­jom mo­der­ných ma­te­riá­lov a na­no­tech­no­ló­gií mož­no uni­for­ma bu­dúc­nos­ti do­ká­že na zá­kla­de elek­tric­ké­ho im­pul­zu vy­da­né­ho ria­dia­cim po­čí­ta­čom zvý­šiť svo­ju pev­nosť (prav­da, na úkor stra­ty pruž­nos­ti a ohyb­nos­ti) tak, aby od­ola­la stre­lám ale­bo čre­pi­nám.

skeleton.jpg  

Fu­tu­ris­tic­ká kon­cep­cia vý­zbro­je


Kto to má všet­ko uniesť
Do­siaľ vy­me­no­va­né pr­vky, kaž­dý jed­not­li­vo, mô­žu vý­raz­ne zvý­šiť od­ol­nosť a bo­jas­chop­nosť vo­ja­ka. No spo­lu ho mô­žu účin­ne vy­ra­diť z bo­ja eš­te skôr, než by sa vô­bec dos­tal do kon­tak­tu s ne­pria­te­ľom. Po sčí­ta­ní hmot­nos­ti tých­to kom­po­nen­tov vrá­ta­ne ener­ge­tic­kých zdro­jov, mu­ní­cie, zdra­vot­níc­ke­ho ma­te­riá­lu, vo­dy a pro­vian­tu sa dop­ra­cu­je­te niek­de k hod­no­te me­dzi 40 až 60 kg. Pod­ľa no­riem NA­TO (STA­NAG) by hmot­nosť všet­kých sub­sys­té­mov ne­ma­la prek­ro­čiť 30 % prie­mer­nej hmot­nos­ti vo­ja­ka (asi 80 kg), te­da 24 kg. Ne­se­ná zá­ťaž pri ve­de­ní bo­ja by ne­ma­la byť vy­ššia ako 20 % hmot­nos­ti vo­ja­ka, te­da 16 kg.

Rie­še­nie sa na­zý­va exos­ke­le­ton. Je to aká­si po­moc­ná nos­ná konštruk­cia, kto­rá sa upev­ní na vo­ja­ka, nap­rík­lad na je­ho kon­ča­ti­ny, prí­pad­ne to mô­že fun­go­vať aj nao­pak – vo­jak sa pri­pú­ta dov­nút­ra po­hyb­li­vej nos­nej konštruk­cie.

skeleton2.jpg      skeleton4.jpg

Exos­ke­le­ton umož­ňu­je pre­ko­nať hra­ni­ce nos­nos­ti a si­ly ľud­ské­ho te­la


Na zá­kla­de úda­jov zo sní­ma­čov, či už tla­ko­vých, ale­bo pria­mo zo sní­ma­nia elek­tric­kých im­pul­zov ner­vo­vej sús­ta­vy, sa vy­po­čí­ta pres­ný mo­del čias­tko­vé­ho po­hy­bu a ten sa pre­ne­sie na vý­kon­né čle­ny, te­da ro­bo­tic­ké ru­ky a no­hy, kto­ré za­bez­pe­ču­jú po­hyb exos­ke­le­to­nu. Ta­ký­to sys­tém po­tom vo­ja­ko­vi umož­ňu­je niesť ove­ľa viac elek­tro­nic­ké­ho a iné­ho vý­stro­ja. Rie­še­nia toh­to ty­pu sú však stá­le len v štá­diu pro­to­ty­pov, ča­ká sa nap­rík­lad na vhod­né zdro­je ener­gie, pre­to­že ope­rač­ný čas na jed­no na­bi­tie by mal byť mi­ni­mál­ne 24 ho­dín. Pod­ľa dos­tup­ných úda­jov sa naj­ďa­lej v tej­to ob­las­ti dop­ra­co­val ame­ric­ký vo­jen­ský vý­skum­ný in­šti­tút DAR­PA (US De­fen­se Ad­van­ced Re­search Pro­jects Agen­cy).

Vy­uži­tie ro­bo­tov
Ob­rá­zok vo­ja­ka v exos­ke­le­to­ne v pred­chá­dza­jú­cej sta­ti priam in­špi­ru­je k to­mu, aby vo­jak z ne­ho vy­stú­pil, po­ne­chal mu všet­ku zbra­ňo­vú a elek­tro­nic­kú vý­zbroj a pos­lal ho do bo­ja mies­to se­ba. Ta­ké­to ví­zie sú za­tiaľ príl­iš vzdia­le­né. Reali­tou sú rôz­ne pries­kum­né a py­ro­tech­nic­ké ro­bo­ty. Nie je prob­lém umies­tniť na uni­ver­zál­ny pá­so­vý ro­bo­tic­ký pod­vo­zok s vy­so­kou prie­chod­nos­ťou prak­tic­ky čo­koľ­vek a ne­ná­pad­ne to pos­lať na ur­če­né mies­to.

robot1.JPG      robot2.JPG

Prík­la­dy konštruk­cie a vy­uži­tia ro­bo­tov


Sa­mos­tat­ný vo­jak...
Fi­lo­zo­fia všet­kých pro­jek­tov Dis­moun­ted Sol­dier Sys­tem vy­chá­dza zo zá­sa­dy, že bu­dú­ci vo­jak bu­de na bo­jis­ku sám ose­be sys­té­mom, kto­rý bu­de pre­po­je­ný a in­teg­ro­va­ný s os­tat­ný­mi vo­jak­mi v jed­not­ke a iný­mi zbra­ňo­vý­mi sys­té­ma­mi.

...aj tí­mo­vá spo­lup­rá­ca
Di­gi­tál­ne sub­sys­té­my umož­ňu­jú viesť nie­len so­fis­ti­ko­va­nú čin­nosť jed­not­liv­cov, ale dob­rou koor­di­ná­ciou via­ce­rých vo­ja­kov v rám­ci jed­not­ky sa do­siah­ne vy­so­ká syn­er­gia, to zna­me­ná, že vý­sled­ná bo­jo­vá si­la koor­di­no­va­nej jed­not­ky by ma­la byť ove­ľa vy­ššia než pros­tý sú­čet „si­ly“ a mož­nos­tí jed­not­li­vých vo­ja­kov. Ve­li­teľ má okam­ži­tý preh­ľad o tom, kde sa kto­rý vo­jak na­chá­dza. Z rôz­nych pries­kum­ných sys­té­mov má aj ak­tuál­ne in­for­má­cie o po­lo­he ne­pria­te­ľa. Pla­tí tu jed­no­du­chá rov­ni­ca: vi­dieť a ve­dieť zna­me­ná zví­ťa­ziť.

Ba­by­lon v ko­mu­ni­ká­cii
Sú­čas­né mie­ro­vé mi­sie, či už v rám­ci OSN, ale­bo NA­TO, sa skla­da­jú z prís­luš­ní­kov rôz­nych ná­rod­nos­tí, pri­čom ná­rod­né tak­tic­ké sys­té­my sú spra­vid­la auto­nóm­ne. Ako do­siah­nuť ich kom­pa­ti­bi­li­tu nap­rík­lad pri mi­sii vy­ža­du­jú­cej sú­čin­nosť špe­cia­lis­tov z rôz­nych ná­rod­nos­tí? Ne­kom­pa­ti­bi­li­ta sa za­čí­na už na ja­zy­ko­vej úrov­ni, ne­ho­vo­riac už o for­má­toch úda­jov jed­not­li­vých ná­rod­ných sys­té­mov. Prin­cíp inter­ope­ra­bi­li­ty spo­čí­va vo vy­tvo­re­ní roz­ší­re­nia ná­rod­né­ho sys­té­mu o brá­nu (ga­teway) a pre­na­ja­té rá­diá od jed­no­tiek z iných štá­tov, kto­ré vy­tvo­ria sieť na rá­dio­vý pre­nos. Na úrov­ni NA­TO sú po­tom de­fi­no­va­né štan­dar­dné for­má­ty správ – ako inak – v XML.

Di­gi­tál­ny M.A.S.H
K efek­tív­ne­mu na­sa­de­niu vo­ja­kov pris­pie­va aj zdra­vot­ný servis, hlav­ne stre­dis­ká, kto­ré pos­ky­tu­jú pr­vot­né ošet­re­nie pri prí­pad­ných po­ra­ne­niach. Pri­po­je­nie di­ag­nos­tic­ké­ho za­ria­de­nia k sen­zo­rom v uni­for­me a na te­le vo­ja­ka, kto­ré neus­tá­le mo­ni­to­ru­jú zá­klad­né ži­vot­né fun­kcie, vý­znam­ne urých­li a spres­ní di­ag­nó­zu a nás­led­né ošet­re­nie. In­for­mač­né tech­no­ló­gie umož­ňu­jú nie­len inter­ak­tív­ne kon­zul­tá­cie le­ká­rov v poľ­ných pod­mien­kach so špe­cia­lis­ta­mi na kli­ni­kách v zá­ze­mí, ale aj tak­zva­né ope­rá­cie na di­aľ­ku, kde špe­cial­ista na di­aľ­ku ov­lá­da ra­me­no chi­rur­gic­ké­ho ro­bo­ta.

Tie­to tech­no­ló­gie vý­znam­ne upev­ňu­jú mo­rál­ku vo­ja­kov, pre­to­že si uve­do­mu­jú, že aj v prí­pa­de po­ra­ne­nia ma­jú veľ­mi veľ­kú šan­cu na pre­ži­tie a vy­lie­če­nie.

medic.JPG  

Pri­po­je­nie di­ag­nos­tic­ké­ho za­ria­de­nia k sen­zo­rom v uni­for­me na te­le vo­ja­ka vý­znam­ne urých­li a spres­ní di­ag­nó­zu pri prí­pad­nom po­ra­ne­ní ale­bo iných zdra­vot­ných prob­lé­moch


Zá­ver
Pre­chod na IT je jed­noz­nač­ný trend nie­len v biz­ni­se, ale aj oz­bro­je­ných zlož­kách. Po­dob­ne ako v ko­mer­čnom pros­tre­dí aj v ar­má­de do­mi­nu­je po­žia­dav­ka mo­bi­li­ty, efek­tív­nej ko­mu­ni­ká­cie a ope­ra­tív­ne­ho ria­de­nia v reál­nom ča­se. Pok­ro­či­lé in­di­vi­duál­ne bo­jo­vé schop­nos­ti pos­kyt­nú vo­ja­ko­vi lep­ší tak­tic­ký preh­ľad, lep­šiu ochra­nu a ná­rast ni­či­vos­ti na bu­dú­com bo­jis­ku. Vzhľa­dom na zmen­šo­va­nie poč­tov vo­ja­kov a ná­rast hlav­ne asy­met­ric­kých oh­ro­ze­ní sa mô­že „di­gi­ta­li­zá­cia“ mo­der­né­ho vo­ja­ka pre­ja­viť ako kľú­čo­vý fak­tor pri je­ho pre­ži­tí a spl­ne­ní sta­no­ve­ných cie­ľov mi­sie. Cie­ľom ná­rod­ných prog­ra­mov vo­ja­ka bu­dúc­nos­ti je zvý­šiť je­ho bo­jo­vú kva­li­tu v ope­rá­ciách naj­mä pri koor­di­ná­cii vy­hľa­dá­va­nia a ni­če­nia cie­ľov, zvý­šiť je­ho od­ol­nosť a schop­nosť pre­žiť v bo­ji, ako aj za­cho­vať je­ho do­te­raj­šiu fy­zic­kú mo­bi­li­tu.

Zdroj: BZ! RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter