BZ!: Doprajte si projektory do dlane

projektor.jpg Keď pri­šiel pred pár rok­mi na trh pr­vý pi­kop­ro­jek­tor s tech­no­ló­giou LED os­vet­le­nia z di­el­ne 3M, nik­to ne­dá­val tej­to tech­no­ló­gii ve­ľa šan­cí na pre­ži­tie. Dnes sa kar­ta oto­či­la o 180° a kaž­dý zná­mej­ší vý­rob­ca pro­jek­to­rov má vo svo­jom por­tfó­liu aj mi­ni- či pi­kop­ro­jek­tor za­lo­že­ný na tech­no­ló­gii LED. Naj­men­šie pro­jek­to­ry s tech­no­ló­giou LED na ba­té­rie ozna­ču­je­me ako pi­kop­ro­jek­to­ry. Tie­to mi­nia­túr­ne pro­jek­to­ry do dla­ne, kto­ré svo­jou hmot­nos­ťou nep­re­sa­hu­jú hra­ni­cu 200 gra­mov a čas­to do­kon­ca ma­jú hmot­nosť men­šiu ako 150 gra­mov, sú cha­rak­te­ris­tic­ké is­tý­mi špe­ci­fic­ký­mi vlas­tnos­ťa­mi – ob­me­dze­nou svie­ti­vos­ťou, niž­ším na­tív­nym roz­lí­še­ním a niž­šou ver­nos­ťou fa­rieb či iba zá­klad­ný­mi vstup­ný­mi roz­hra­nia­mi. No svo­ju úlo­hu – mo­bil­nú pro­jek­ciu – spĺňa­jú s preh­ľa­dom. Chce­te aj vy pô­so­biť pri svo­jich kan­ce­lár­skych pre­zen­tá­ciách štý­lo­vo a nev­lá­čiť so se­bou oso­bit­ný ku­for na pro­jek­tor? Sta­čí vy­tiah­nuť z vrec­ka neu­ve­ri­teľ­ne ma­lý pi­kop­ro­jek­tor.

Dá sa pou­žiť pi­kop­ro­jek­tor v praxi?
Pi­kop­ro­jek­to­ry mô­žu byť vhod­né pre via­ce­ro sku­pín pou­ží­va­te­ľov – nap­rík­lad pre pod­ni­ka­te­ľov čas­to pre­zen­tu­jú­cich na rôz­nych mies­tach, kto­rí tak ne­mu­sia so se­bou no­siť ba­toh s veľ­kým pro­jek­to­rom, ale jed­no­du­cho pri­ba­lia pi­kop­ro­jek­tor k svoj­mu sub­no­te­boo­ku, net­boo­ku či do­kon­ca mo­bil­né­mu te­le­fó­nu. Naj­nov­šie pi­kop­ro­jek­to­ry zvlá­da­jú úpl­nú mo­bil­nú pre­zen­tá­ciu aj bez pri­po­je­nia k zdro­ju, úda­je si čí­ta­jú z pa­mä­ťo­vej kar­ty mic­roSD. Pi­kop­ro­jek­tor mô­že rov­na­ko slú­žiť ako zá­lo­ho­vé rie­še­nie, kto­ré mô­že­te mať neus­tá­le so se­bou, a po­kiaľ aj niek­to­rý z hlav­ných pro­jek­to­rov vy­po­vie služ­bu, bu­de­te mať po­ho­to­vo náh­rad­né rie­še­nie. Vy­skú­ša­li sme pi­kop­ro­jek­to­ry aj v do­má­com pou­ži­tí pri sle­do­va­ní ve­čer­ných fil­mov – keď­že vy­uží­va­jú jed­no­či­po­vú zob­ra­zo­va­ciu tech­no­ló­giu DLP ale­bo LCoS so slab­ším pod­svie­te­ním, je vi­di­teľ­ný dú­ho­vý efekt (roz­sy­pa­nie fa­rieb do fa­reb­né­ho spek­tra). No ak pat­rí­te k me­nej ná­roč­ným pou­ží­va­te­ľom, je to pou­ži­teľ­né rie­še­nie. Nám sa poz­dá­va­lo, pre­to­že „do­má­ce ki­no“ sme si tak moh­li spra­viť nao­zaj kde­koľ­vek – ho­ci aj v ba­re s ka­ma­rát­mi. Je­di­ná pod­mien­ka je dos­ta­toč­ná tma. Mik­rop­ro­jek­to­ry mô­žu byť vhod­né aj na pre­zen­tá­ciu v kan­ce­lá­rii, tu si však tre­ba dať po­zor na oko­li­té sve­tel­né pod­mien­ky a pri pre­zen­tá­cii mať za­tiah­nu­té ža­lú­zie. Pi­kop­ro­jek­to­ry nap­rík­lad vô­bec nie sú vhod­né na pre­zen­tá­ciu vo von­kaj­ších pod­mien­kach. 

optomapicoprojector-8.jpg


Ob­me­dzenia a vý­ho­dy LED pro­jek­to­rov
Za­čni­me ob­me­dzenia­mi. Keď­že vý­kon di­ód emi­tu­jú­cich svet­lo (LED) a do­dá­va­jú­cich sve­tel­ný vý­kon zob­ra­zo­va­cej tech­no­ló­gie nie je ta­ký vy­so­ký, ako do­sa­hu­jú kon­ven­čné pro­jek­to­ro­vé lam­py, bu­de­te sa mu­sieť us­po­ko­jiť so svie­ti­vos­ťou prie­mer­ne 10 AN­SI lú­me­nov, naj­vys­pe­lej­ší pi­kop­ro­jek­tor na tr­hu (3M MPro150) do­sa­hu­je svie­ti­vosť 15 AN­SI lú­me­nov. Na po­rov­na­nie, bež­né kan­ce­lár­ske pro­jek­to­ry do­sa­hu­jú svie­ti­vosť me­dzi 1000 a 2000 AN­SI lú­me­nov. Svie­ti­vosť je dô­le­ži­tá naj­mä v prí­pa­de, ak pre­zen­tu­je na mies­tach, kde je sil­né oko­li­té os­vet­le­nie (prík­la­dom mô­že byť bež­ný sl­neč­ný deň a ne­zas­tre­té ok­ná v kan­ce­lá­rii). Aby ste do­siah­li os­trý a jas­ný ob­raz na plát­ne, pot­re­bu­je­te od pro­jek­to­ra, aby svo­jou svie­ti­vos­ťou „pre­ko­nal“ svie­ti­vosť oko­li­té­ho pros­tre­dia. A na to pár AN­SI lú­me­nov jed­no­du­cho nes­ta­čí, pre­to v prí­pa­de kan­ce­lár­skej pre­zen­tá­cie s LED pi­kop­ro­jek­to­rom od­po­rú­ča­me úpl­ne za­tiah­nuť ža­lú­zie či stl­miť svet­lo. Ďal­šia po­môc­ka na zís­ka­nie lep­šie­ho ob­ra­zu mô­že byť špe­ciál­ne ref­lexné plát­no, kto­ré však sto­jí viac ako sám pro­jek­tor. Ak te­da ne­vyt­vo­rí­te dos­lo­va še­ro, s pi­kop­ro­jek­to­rom v kan­ce­lá­rii veľ­mi ne­po­cho­dí­te.

A te­raz sa už dos­tá­va­me k vý­ho­dám tých­to drob­cov. V pr­vom ra­de je to mo­bi­li­ta, veď tech­no­ló­gia LED ako sve­tel­ný zdroj je mi­ni­mál­ne ná­roč­ná na mies­to, LED pro­jek­to­ry sú dos­lo­va ma­lé chut­né ška­tuľ­ky s hmot­nos­ťou od 110 gra­mov vrá­ta­ne in­teg­ro­va­nej ba­té­rie. Tak­že ne­mu­sí­te byť ani pri­po­je­ní k elek­tric­kej sie­ti, sta­čí pri­po­jiť pro­jek­tor k mo­bi­lu či sub­no­te­boo­ku a mô­že­te pre­zen­to­vať bez aké­ho­koľ­vek káb­la. Ve­ľa pi­kop­ro­jek­to­rov sa do­dá­va aj s ma­lič­kým tri­po­dom, te­da troj­nož­kou, kto­rá uľah­čí ich pos­ta­ve­nie a nas­me­ro­va­nie na sto­le. Do pi­kop­ro­jek­to­rov sa ne­mon­tu­je pok­ro­či­lá op­ti­ka, tak­že je­di­né, čo z op­ti­ky mož­no nas­ta­vo­vať, je za­os­tre­nie. Veľ­kosť ob­ra­zu sa po­tom zvyk­ne up­ra­vo­vať zme­nou vzdia­le­nos­ti pi­kop­ro­jek­to­ra od ste­ny.

Zá­sad­ná vý­ho­da LED pi­kop­ro­jek­to­rov sú­vi­sí prá­ve so sve­tel­ným zdro­jom – pri tom­to ty­pe pro­jek­to­ra ne­bu­de­te mu­sieť po­čas ži­vot­nos­ti za­ria­de­nia me­niť sve­tel­ný zdroj (vlas­tne to ani tech­nic­ky veľ­mi nej­de). Dek­la­ro­va­ná ži­vot­nosť LED pi­kop­ro­jek­to­rov je až 20 000 ho­dín. To by pri prie­mer­nej dvoj­ho­di­no­vej pre­zen­tá­cii den­ne v kan­ce­lá­rii a dvoj­ho­di­no­vom sle­do­va­ní ve­čer­né­ho fil­mu ma­lo sta­čiť na pre­vádz­ku viac ako 20 ro­kov. To je ďa­le­ko za mo­rál­nou ži­vot­nos­ťou toh­to prís­tro­ja. Pi­kop­ro­jek­tor dos­ta­ne­te ty­pic­ky s puz­drom, pár pot­reb­ný­mi káb­la­mi a s ba­té­riou, ak s ňou pra­cu­je, to je asi všet­ko. Di­aľ­ko­vý ov­lá­dač ne­bý­va vždy sú­čas­ťou, na tr­hu sú však aj mo­de­ly (Aip­tek Poc­ket­Ci­ne­ma V10), kto­ré di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie po­nú­ka­jú. Ak si mys­lí­te, že pi­kop­ro­jek­to­ry sú ma­lé a pri­tom ne­nor­mál­ne dra­hé ška­tuľ­ky, ur­če­né pre tých „hor­ných de­sať­ti­síc“, ra­di vás vy­ve­die­me z omy­lu – ce­ny za po­hy­bu­jú oko­lo 250 ÷ 300 eur s DPH.

Tech­no­lo­gic­ké vnút­ro a pa­ra­met­re pi­kop­ro­jek­to­rov
LCoS ale­bo DLP – to sú dve zob­ra­zo­va­cie tech­no­ló­gie pou­ži­té v pi­kop­ro­jek­to­roch. Pri kon­tras­tnom po­me­re zhru­ba 100:1 a svie­ti­vos­ti 10 AN­SI lú­me­nov sku­toč­ne neo­ča­ká­vaj­te zá­zrač­ný ob­raz či ver­nosť fa­rieb, ke­by sme ich ma­li v tom­to sme­re po­rov­nať s bež­ným pro­jek­to­rom, do­siah­li by hod­no­te­nie 50 %. Na­tív­ne roz­lí­še­nie pi­kop­ro­jek­to­rov je štan­dar­dne 640 × 480 pixelov, v kom­pri­mo­va­nom re­ži­me zvlád­nu pri­jať aj väč­ší sig­nál, max. však 1280 × 768 pixelov. Pod­po­ro­va­ný je po­mer strán iba 4:3, 16:9 za­tiaľ chý­ba. Pi­kop­ro­jek­tor do­ká­že vy­tvo­riť ob­raz od veľ­kos­ti asi 12 až po 127 cm v uh­lo­prieč­ke, čo pre pro­jek­tor s hmot­nos­ťou 150 gra­mov sku­toč­ne nie je zlý vý­sle­dok. Mi­ni­mál­na pro­jek­čná vzdia­le­nosť je oko­lo 20 ÷ 25 cm, čo je do­kon­ca eš­te me­nej ako v ka­te­gó­rii tzv. short-throw pro­jek­to­rov, no pri ta­kej vzdia­le­nos­ti pro­du­ku­jú ove­ľa väč­ší a kva­lit­nej­ší ob­raz. Vráť­me sa však k pro­jek­čnej vzdia­le­nos­ti pi­kop­ro­jek­to­rov – maximál­na je oko­lo 160 ÷ 180 cm, pri nej aj vy­tvo­rí­te naj­väč­ší ob­raz. Hluč­nosť pi­kop­ro­jek­to­rov je... 0 dB . Dô­vod je jed­no­du­chý – tech­no­ló­gia LED v ich vnút­ri ne­pot­re­bu­je chla­diť, tak­že tu nie je ni­ja­ký ven­ti­lá­tor ani iná po­hyb­li­vá sú­čias­tka vy­tvá­ra­jú­ca hluk.

Vstup­no-vý­stup­né roz­hra­nia sú väč­ši­nou vý­raz­ne ob­me­dze­né, a to buď na 3,5 mm AV (audio-vi­deo) jack, ale­bo port mi­niUSB, prí­pad­ne ne­ja­ký pro­prie­tár­ny ko­nek­tor s dos­tup­nou re­duk­ciou na VGA ale­bo kom­po­zit­né či kom­po­nen­to­vé vi­deo. Kaž­do­pád­ne zdroj sig­ná­lu bý­va ana­ló­go­vý, čo pri na­tív­nom roz­lí­še­ní 640 × 480 pixelov nie je ni­ja­ký pre­pa­dák. Za­ují­ma­vé sú pi­kop­ro­jek­to­ry s inter­nou pa­mä­ťou 1 GB (Aip­tek, 3M), do kto­rej si mô­že­te vlo­žiť kan­ce­lár­ske sú­bo­ry ty­pu .DOC, .XLS, .PDF či ob­ráz­ky a tie pou­ží­vať ako slaj­dy. Po­tom už ne­mu­sí­te pi­kop­ro­jek­tor pri­pá­jať k sub­no­te­boo­ku či mo­bi­lu a mô­že­te pre­zen­to­vať čis­to z ne­ho. To­mu sa už ho­vo­rí štý­lo­vá pre­zen­tá­cia. 3M vo svo­jom mo­de­li MPro150 na­vy­še pri­dá­va pod­po­ru pa­mä­ťo­vých ka­riet mic­roSD, tak­že mies­ta má­te dos­lo­va ha­ba­dej. Vý­stup­né roz­hra­nia zvy­čaj­ne ab­sen­tu­jú, na­naj­výš je k dis­po­zí­cii 3,5 mm audio­ko­nek­tor. Od 0,5-wat­to­vé­ho rep­ro­duk­to­ra ne­ča­kaj­te nič prev­rat­né, tak­mer nič z ne­ho ne­po­čuť.

Fun­kčná vý­ba­va bý­va po spus­te­ní pi­kop­ro­jek­to­ra dos­lo­va mi­ni­mál­na – niek­to­ré z nich po­nú­ka­jú še­tria­ci re­žim (Op­to­ma PK101), iné nap­rík­lad auto­ma­tic­ké vy­pnu­tie (Aip­tek). No ďal­šie bež­né fun­kcie, kto­ré sú pri kla­sic­kých pro­jek­to­roch štan­dar­dné, v tej­to ka­te­gó­rii vô­bec ne­náj­de­te. Ko­rek­cia li­cho­bež­ní­ko­vé­ho efek­tu, nas­ta­ve­nie far­by po­za­dia pre­mie­ta­cej plo­chy, za­sta­ve­nie ob­ra­zu, čis­tý ob­raz, úp­ra­va fa­reb­ných re­ži­mov, vy­vá­že­nie bie­lej, di­gi­tál­ne zväč­še­nie či as­poň ne­ja­ký ča­so­vač – tie­to fun­kcie neo­ča­ká­vaj­te, ho­ci niek­to­ré sú sku­toč­ne iba sof­tvé­ro­vý­mi dopl­nka­mi, pri kto­rých net­re­ba nič zvláš­tne dopĺňať na har­dvé­ro­vej úrov­ni. 

Pico-Life-300-2.jpg


Pi­kop­ro­jek­tor – áno ale­bo nie?
Od­po­veď znie: áno aj nie. Ho­ci ne­poz­ná­me spô­sob, ako by ste chce­li pi­kop­ro­jek­to­ry vy­uží­vať, má­me aj dô­vod pre na­šu od­po­veď – pi­kop­ro­jek­to­ry z tech­no­lo­gic­kej strán­ky eš­te ne­dos­pe­li do štá­dia, aby bo­li reál­ne pou­ži­teľ­né v kaž­do­den­nej praxi. Na dru­hej stra­ne tech­no­ló­gia sa neus­tá­le zlep­šu­je, a ak sa aj v sú­čas­nos­ti pris­pô­so­bia oko­li­té pod­mien­ky (naj­mä sve­tel­né), mož­no vďa­ka pi­kop­ro­jek­to­ru vy­tvo­riť pú­ta­vú a sku­toč­ne štý­lo­vú pre­zen­tá­ciu. Ak te­da pat­rí­te do ka­te­gó­rie ľu­dí, kto­rí pre­zen­tu­jú kaž­dý všed­ný deň, a pou­ží­va­te pro­jek­tor iba na pár krát­kych slaj­dov, je roz­hod­ne jed­no­duch­šie vy­tiah­nuť z vrec­ka pi­kop­ro­jek­tor a bez aké­ho­koľ­vek káb­la či iné­ho zdro­ja ho nas­me­ro­vať na naj­bliž­šiu ste­nu a pre­zen­to­vať to, čo pot­re­bu­je­te. Na ve­čer­né sle­do­va­nie fil­mov či fut­ba­lo­vé­ho pre­no­su to za­tiaľ nie je, ale o pár ro­kov sa ur­či­te doč­ká­me.

Zdroj: BZ! RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter