BZ!: Telefón výlučne pre seniorov - Aligator A500

A500BG.jpg Ko­mu­ni­ká­to­ry, špič­ko­vé fun­kcie, ob­rov­ské roz­lí­še­nia dis­ple­jov, rých­le dá­to­vé pre­no­sy... Na­čo je to všet­ko star­ším ľu­ďom, kto­rí pot­re­bu­jú byť naj­mä v spo­je­ní so svo­ji­mi blíz­ky­mi? Sku­toč­ne asi na nič. Pre­to nás obzvlášť te­ší Ali­ga­tor A500, te­le­fón ši­tý na mie­ru se­nio­rom. Jed­no­du­chosť sa­ma ose­be za pár de­sia­tok eur, s veľ­ký­mi tla­čid­la­mi, mo­no­chro­ma­tic­kým dis­ple­jom, ce­lo­týž­den­nou vý­dr­žou a tla­čid­lom SOS pre prí­pad nú­dze.

Klá­ves­ni­ca s ob­rov­ský­mi tla­čid­la­mi
A500-ka má ino­vo­va­ný a už na pr­vý poh­ľad mo­der­nej­ší di­zajn v po­rov­na­ní so svo­jím pred­chod­com, mo­de­lom A300, od kto­ré­ho sa čo-to po­du­či­la, ale aj zdko­na­li­la. Mo­del A500 už ne­pô­so­bí ako hrač­kár­sky te­le­fón, je nao­zaj ele­gant­ný, naj­mä vďa­ka svo­jim ob­lým kriv­kám. Klá­ves­ni­ca za­be­rá väč­ši­nu pries­to­ru pred­nej čas­ti, je ta­ká kom­for­tná s veľ­ký­mi tla­čid­la­mi s čís­li­ca­mi na­pí­sa­ný­mi veľ­kým fon­tom, že star­ší ľu­dia ne­bu­dú pot­re­bo­vať ani oku­lia­re, aby vy­to­či­li kon­takt, kto­rý pot­re­bu­jú. Te­le­fón s hmot­nos­ťou 105 gra­mov sa do­dá­va s ba­té­riou, na­bí­jač­kou, slú­chad­la­mi a úvod­ným ma­nuá­lom.

Mo­no­chro­ma­tic­ký dis­plej
Dis­plej je mo­no­chro­ma­tic­ký s roz­lí­še­ním 96 × 64 pixelov pri veľ­kos­ti 1,7 pal­ca. Pri pí­sa­ní a čí­ta­ní texto­vých správ vi­dí­te prib­liž­ne 2 riad­ky textu. Oran­žo­vé pod­svie­te­nie je tro­cha nos­tal­gic­ké a pri­po­mí­na nás­tup mo­bi­lov GSM, kaž­do­pád­ne šet­rí nie­len ba­té­riu, ale aj oči star­ších pou­ží­va­te­ľov. V po­ho­to­vos­tnom re­ži­me zob­ra­zu­je dá­tum a čas, pri vstu­pe do me­nu (stla­če­ním šíp­ky na­hor) zob­ra­zu­je pos­tup­ne jed­not­li­vé po­lož­ky. Do kon­tak­tov sa pou­ží­va­teľ dos­ta­ne stla­če­ním šíp­ky na­dol. Inter­ná pa­mäť pohl­tí 500 kon­tak­tov a 100 SMS správ, čo úpl­ne sta­čí.

A500W.jpg FM rá­dio fun­gu­je aj bez slú­chadiel
Na ľa­vej hra­ne sa na­chá­dza­jú tla­čid­lá ov­lá­da­nia hla­si­tos­ti a sa­mos­tat­né tla­čid­lo spus­te­nia rá­dia, kto­ré veľ­mi oce­ňu­je­me. Pre­to­že prá­ve star­ší ľu­dia po­čas re­laxu ra­di po­čú­va­jú hud­bu. FM rá­dio na­vy­še fun­gu­je aj bez pri­po­je­ných slú­chadiel, Ali­ga­tor má to­tiž in­teg­ro­va­nú an­té­nu. To v spo­lup­rá­ci s dos­ta­toč­ne hlas­ným rep­ro­duk­to­rom umož­ní spus­tiť vy­sie­la­nie niek­to­rej z roz­hla­so­vých sta­níc v bež­ne veľ­kej iz­be a nah­ra­diť tak kla­sic­ké rá­dio. Na pra­vej hra­ne sú dve po­suv­né tla­čid­lá – na za­mknu­tie klá­ves­ni­ce a na spus­te­nie sve­tiel­ka. Prá­ve spus­te­nie sve­tiel­ka po­va­žu­je­me za veľ­mi prak­tic­kú zá­le­ži­tosť, naj­mä v no­ci pri náv­šte­ve toa­le­ty, prí­pad­ne ot­vá­ra­ní zá­mku dve­rí. Na vr­chnej hra­ne sa po­tom na­chá­dza eš­te 3,5 mm ko­nek­tor jack na pri­po­je­nie vlas­tných slú­chadiel a ko­nek­tor na­bí­jač­ky. A tu by sme ra­di upo­zor­ni­li os­tat­ných vý­rob­cov: Ak mô­že Ali­ga­tor za pár de­sia­tok eur ob­sa­ho­vať in­teg­ro­va­nú an­té­nu aj 3,5 mm jack, asi to ne­bu­de až ta­ká nep­re­ko­na­teľ­ná pre­káž­ka.

Päť pro­fi­lov, kal­ku­lač­ka a bu­dík
Mo­del A500 po­nú­ka päť pro­fi­lov na nas­ta­ve­nie hla­si­tos­ti a sprá­va­nia sa te­le­fó­nu, čo je mož­no až zby­toč­ne ve­ľa. Z os­tat­ných fun­kcií (ok­rem spo­me­nu­té­ho FM rá­dia a sve­tiel­ka) spo­meň­me eš­te bu­dík a kal­ku­lač­ku, čo sú uži­toč­né po­môc­ky na kaž­dý deň, naj­mä ak zo­be­rie­me do úva­hy, že star­šia ge­ne­rá­cia si len ťaž­šie zvy­ká na pre­chod na no­vú me­nu. Bu­dí­kov mož­no nas­ta­viť až päť, čo je dob­ré nap­rík­lad ako pri­po­mien­ka na uži­tie lie­kov.

SOS v prí­pa­de nú­dze
Pri­da­nú hod­no­tu toh­to te­le­fó­nu tvo­rí pod­ľa náš­ho ná­zo­ru tla­čid­lo SOS – na­chá­dza sa na za­dnej stra­ne, je jas­ne vy­zna­če­né čer­ve­nou far­bou a do čin­nos­ti sa uvá­dza po­su­nu­tím, ide o po­suv­né tla­čid­lo (jaz­dec). V prí­pa­de fun­kcie SOS mož­no na­vo­liť až päť te­le­fón­nych čí­sel, na kto­ré sa v prí­pa­de uve­de­nia fun­kcie do pre­vádz­ky od­oš­lú va­rov­né SMS sprá­vy a za­čnú sa pos­tup­ne us­ku­toč­ňo­vať vo­la­nia. Spo­lu s tým sa spus­tí hlas­ný alarm v mo­bi­le, kto­rý má upo­zor­niť bez­pros­tred­né oko­lie na vznik nú­dzo­vej si­tuácie. To­to po­va­žu­je­me za veľ­mi uži­toč­nú fun­kciu, pre­to­že v prí­pa­de akých­koľ­vek prob­lé­mov sta­čí sku­toč­ne je­den po­hyb a via­ce­ro zná­mych z ro­di­ny či blíz­kych mô­že byť v oka­mi­hu in­for­mo­va­ných o prob­lé­me.

Zá­ver
Ali­ga­tor A500 je veľ­mi jed­no­du­chý a na­priek to­mu veľ­mi uži­toč­ný a vy­da­re­ný te­le­fón. Dob­rá sprá­va na zá­ver je vý­drž ba­té­rie. Ba­té­ria vnút­ri s ka­pa­ci­tou 1000 mAh to­tiž zá­so­bu­je iba níz­koe­ner­ge­tic­ký dis­plej a pri ob­čas­nom vy­uží­va­ní mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, ako je to u se­nio­rov zvy­kom, vy­dr­ží v prak­tic­kom ži­vo­te mo­del A500 viac ako šesť dní (!) na jed­no na­bi­tie. Tak­že ak zo­be­rie­me do úva­hy na­bí­ja­nie raz za týž­deň, nap­rík­lad kaž­dú ne­de­ľu, je A500-ka ideál­ny „spo­loč­ník“ pre ro­di­čov a sta­rých ro­di­čov.

Ce­na: 69 EUR

Za­po­ži­čal: ali­ga­tor.cz

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti
1. Vďa­ka veľ­kým tla­čid­lám s veľ­ký­mi pís­me­na­mi ne­pot­re­bu­je star­ší pou­ží­va­teľ pri te­le­fo­no­va­ní oku­lia­re.
2. Dis­plej je mo­no­chro­ma­tic­ký, čier­ny font na oran­žo­vom po­za­dí šet­rí nie­len oči se­nio­ra, ale aj ba­té­riu te­le­fó­nu, kto­rý tak vy­dr­ží na jed­no na­bi­tie aj ce­lý týž­deň.
3. Sa­mos­tat­né tla­čid­lo spúš­ťa FM rá­dio, na kto­ré­ho spus­te­nie net­re­ba mať pri­po­je­né slú­chad­lá, an­té­na je to­tiž in­teg­ro­va­ná a rep­ro­duk­tor dos­ta­toč­ne hlas­ný.
4. Tla­čid­lo SOS v prí­pa­de nú­dze od­oš­le SMS sprá­vy, us­ku­toč­ní vo­la­nia na max. päť vy­bra­ných čí­sel a spus­tí hlas­ný alarm.

Zdroj: BZ! RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter