BZ: Parrot AR.Drone – spojenie reálneho a virtuálneho sveta

Parrot_ar-drone.JPG Fran­cúz­ska spo­loč­nosť Parrot vy­vi­nu­la he­li­kop­té­ru AR.Dro­ne so štyr­mi ro­tor­mi, nej­de však o lie­ta­jú­ci stroj v sku­toč­nej veľ­kos­ti. Ten­to bez­pi­lot­ný lie­ta­jú­ci mi­niob­jekt je ur­če­ný na hra­nie vi­deohier, kto­ré však mu­sia eš­te len vznik­núť. Umož­ňu­je to­tiž spo­jiť reali­tu s vir­tuál­nym sve­tom a to je pries­tor pre úpl­ne no­vý druh her­né­ho sof­tvé­ru. Jed­na z dvoch ka­mier, umies­tne­ná v pred­nej čas­ti tru­pu, za­bez­pe­ču­je nep­retr­ži­tý prí­sun ob­ra­zo­vých dát do App­le iP­ho­ne, resp. iPod Touch. Spo­mí­na­né za­ria­de­nia sú­čas­ne slú­žia na ov­lá­da­nie he­li­kop­té­ry pros­tred­níc­tvom bez­drô­to­vej sie­te za­lo­že­nej na tech­no­ló­gii Wi-Fi. Pou­ží­va­teľ tak mô­že AR.Dro­ne ria­diť aj bez pria­me­ho zra­ko­vé­ho kon­tak­tu, sta­čia mu ži­vé zá­be­ry na dis­ple­ji. Ob­me­dzenie pred­sta­vu­je iba do­sah bez­drô­to­vé­ho pre­po­je­nia, čo je maximál­ne do 50 met­rov.

Sta­bi­li­tu he­li­kop­té­ry so štyr­mi ho­ri­zon­tál­ne orien­to­va­ný­mi ro­tor­mi za­bez­pe­ču­je in­teg­ro­va­ný po­čí­tač s ope­rač­ným sys­té­mom Li­nux, kto­rý je pre­po­je­ný s me­cha­niz­mom sní­ma­nia zotr­vač­nos­ti a vy­uží­va pri tom dru­hú ka­me­ru, umies­tne­nú zos­po­du. Lie­tať sa dá tak v inter­iéri, ako aj von­ku rých­los­ťou prib­liž­ne 18 km/h a he­li­kop­té­ra sa vzhľa­dom na zá­so­bu ener­gie udr­ží vo vzdu­chu prib­liž­ne 15 mi­nút. Pri na­sa­de­ní v mies­tnos­tiach mož­no ro­to­ry chrá­niť kryt­mi z po­lys­ty­ré­nu, aby ne­doš­lo k ich poš­ko­de­niu pri prí­pad­ných ná­ra­zoch do stien ale­bo do ná­byt­ku, resp. rôz­nych pre­ká­žok.

ar-drone_protective-hull.JPG

Sys­tém má umož­ňo­vať aj sú­čas­né za­po­je­nie nie­koľ­kých hrá­čov s AR.Dro­ne a ich le­tec­ké sú­bo­je, Parrot v tom­to sme­re chce prog­ra­má­to­rom po­čí­ta­čo­vých hier po­núk­nuť vý­vo­jo­vú plat­for­mu. Na inter­ne­to­vom por­tá­li http://www.ardro­ne.org je v sú­čas­nos­ti k dis­po­zí­cii súp­ra­va sof­tvé­ro­vých nás­tro­jov na vý­voj ap­li­ká­cií (SDK – Software De­ve­lop­ment Kit). Te­raz sa na „pi­lo­to­va­nie“ da­jú vy­užiť iba iP­ho­ne ale­bo iPod Touch, v blíz­kej bu­dúc­nos­ti to bu­de ľu­bo­voľ­né za­ria­de­nie pod­po­ru­jú­ce Wi-Fi, pre­to­že zdro­jo­vý kód ria­dia­ce­ho prog­ra­mu bu­de voľ­ne dos­tup­ný ako open sour­ce.

Parrot_ar.JPG

Po­dob­ne na di­aľ­ku ov­lá­da­né vo­jen­ské bez­pi­lot­né lie­tad­lá (dro­ny) slú­žia na sle­do­va­nie, pries­kum, pát­ra­nie, ozna­če­nie cie­ľa, resp. po vy­stro­je­ní zbra­ňa­mi ich mož­no na­sa­diť do bo­jo­vých ak­cií. AR.Dro­ne je čis­to ci­vil­ná zá­le­ži­tosť, ale mož­no ho vy­užiť na sle­do­va­nie a pries­kum. Vie­me si pred­sta­viť pou­ži­tie aj pri do­ku­men­to­va­ní bež­ne ťaž­ko prís­tup­ných miest, nap­rík­lad pri ove­ro­va­ní sta­vu pláš­ťov bu­dov, kon­tro­le ener­ge­tic­kých ve­de­ní, sní­ma­ní ob­jek­tov z nad­hľa­du či zís­ka­va­ní zá­be­rov z nez­vy­čaj­ných zor­ných uh­lov.

Zdroj: BZ! RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter