BZ: Štýlový digitálny kompakt nabitý technológiami - Samsung ST1000

samsungST1000.jpg Širo­kou­hlým 3,5-pal­co­vým ka­pa­cit­ným do­ty­ko­vým LCD dis­ple­jom je osa­de­ný dva­nás­ťme­ga­pixelo­vý mo­del ne­sú­ci oz­na­če­nie ST 1000. Je to pr­vý fo­toa­pa­rát, kto­rý je vy­ba­ve­ný tech­no­ló­gia­mi Wi-Fi, Blue­tooth a geo­tag­ging. Vy­rá­ba sa v pia­tich fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach, a to v strie­bor­nom, čier­nom, mo­drom, zla­tom a čer­ve­nom.

Fo­toa­pa­rát je po­mer­ne ma­lý, pô­so­bí veľ­mi ele­gan­tne, te­lo tvo­rí kom­bi­ná­cia ko­vu a plas­tu. Ob­jek­tív je vsta­va­ný a chrá­ne­ný sklom, z te­la apa­rá­tu vô­bec ne­vytŕča, no na­priek to­mu vie päť­ná­sob­ne op­tic­ky pri­blí­žiť. Vďa­ka do­ty­ko­vé­mu dis­ple­ju je na te­le pou­ži­tých má­lo ovlá­da­cích pr­vkov. Na­chá­dza­jú sa na je­ho vr­chnej čas­ti a sú sús­tre­de­né na­pra­vo pri po­hľa­de na dis­plej. Na vr­chnej čas­ti apa­rá­tu sa na­chá­dza i sen­zor GPS. Ok­rem zoo­mo­va­nia, prep­nu­tia do re­ži­mu pre­hlia­da­nia fo­to­gra­fií a za­pnu­tia/vy­pnu­tia fo­toa­pa­rá­tu sú všet­ky fun­kcie dos­tup­né pros­tred­níc­tvom dis­ple­ja do­ty­kom prs­ta. 

Samsung_DSC_ST1000_back-preview.jpg

Samsung_DSC_ST1000_front-preview.jpg

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti:
1. Do­ty­ko­vý ši­ro­kouh­lý LCD dis­plej má uh­lo­prieč­ku 3,5“. Ovlá­dať sa dá iba do­ty­kom prs­ta, nie­ke­dy však prí­kaz po­cho­pí iba na dru­hý­krát.
2. Po­čas pou­ží­va­nia bez­drô­to­vej sie­te ne­za­krý­vaj­te tú­to časť. Je v nej ukry­tá inter­ná an­té­na.
3. Vsta­va­ný „mo­dul“ GPS za­is­ťu­je, aby ste si ne­mu­se­li pa­mä­tať, kde ste obrá­zok od­fo­ti­li. Po­zor, ne­fun­gu­je v inter­iéri!
4. Ob­jek­tív s päť­ná­sob­ným op­tic­kým zoo­mom netr­čí z te­la fo­toa­pa­rá­tu.

Z uži­toč­ných fun­kcií spo­meň­me mož­nosť na­tá­ča­nia vi­deo­sek­ven­cií v HD ro­zlí­še­ní, ma­nuál­ne na­sta­ve­nie ISO v roz­sa­hu od 80 do 3200 či vsta­va­nú dvo­ji­tú op­tic­kú sta­bi­li­zá­ciu obra­zu. Ďalej sto­jí za zmien­ku mož­nosť mier­ne­ho upra­ve­nia kon­tras­tu, os­tros­ti a sý­tos­ti fa­rieb, prí­pad­ne do­da­toč­né­ho pri­da­nia ko­men­tá­ra k fo­to­gra­fii v dĺžke 10 se­kúnd a fun­kcia roz­poz­ná­va­nia tvá­rí.

Nie je sí­ce k dis­po­zí­cii pl­ne ma­nuál­ny re­žim, za­to je na vý­ber tri­násť pred­vo­le­ných sní­ma­cích scén. Pri fo­te­ní mô­že­te vy­užiť niek­to­rý z de­sia­tich efek­tov a pod­ľa svoj­ho že­la­nia upra­viť všet­ky tri zlož­ky fa­reb­né­ho spek­tra. Do­da­toč­ne sa da­jú od­strá­niť čer­ve­né oči a pou­žiť fa­reb­ný fil­ter.

Prak­tic­ké skú­se­nos­ti
Fo­toa­pa­rát sa pre svo­ju plo­chú konštruk­ciu a hrúb­ku ne­ce­lých 19 mi­li­me­trov nedr­ží v ru­kách veľ­mi sta­bil­ne. Zrej­me v rám­ci mi­nia­tu­ri­zá­cie Sam­sung zvo­lil na ukla­da­nie zá­zna­mu kar­tu mi­cro SD a je­den ko­mu­ni­kač­ný ko­nek­tor mi­ni HDMI. Po­mo­cou ne­ho zo­bra­zí­me fo­to­gra­fie na te­le­ví­zo­re, prí­pad­ne ich pre­ná­ša­me do po­čí­ta­ča, ale aj do­bí­ja­me aku­mu­lá­tor. Pri fo­to­gra­fo­va­ní za štan­dar­dných sve­tel­ných pod­mie­nok pos­ky­tu­je fo­toa­pa­rát fa­reb­ne neut­rál­ne sním­ky. Vy­vá­že­nie bi­elej fun­go­va­lo spo­ľa­hli­vo, v jed­nom prí­pa­de sme za­zna­me­na­li veľ­ký po­sun fa­rieb pri žia­riv­ko­vom os­ve­tle­ní. Di­gi­tál­ny šum sa za­čal váž­nej­šie pre­ja­vo­vať pri ISO 800, pri 3200 už bol veľ­mi vý­raz­ný. Vsta­va­ný blesk je účin­ný pri na­sta­ve­ní naj­niž­šie­ho ISO maximál­ne do dvoch me­trov. Auto­fó­kus je po­mer­ne rých­ly, no za zní­že­nej vi­di­teľ­nos­ti čas­to ne­ve­del za­os­triť. Ak zly­há auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie na zvý­raz­ne­ný stred, mô­že­te vy­skú­šať za­os­tro­va­nie na bod, na kto­rý uká­že­te na dis­ple­ji.

Do­ty­ko­vý LCD dis­plej je dos­ta­toč­ne či­ta­teľ­ný aj za sl­neč­né­ho dňa, no s je­ho ci­tli­vos­ťou je to hor­šie. Čas­to sa nám stá­va­lo, že ne­za­rea­go­val na do­tyk ani na dru­hý­krát. Vi­deo­sek­ven­cie na­to­če­né fo­toa­pa­rá­tom sa ukla­da­jú vo for­má­te MPEG4, kva­li­ta vý­sled­né­ho obra­zu je veľ­mi do­brá, po­čas na­tá­ča­nia mô­že­me pou­ží­vať i op­tic­ký zoom.

Do­ba na­čí­ta­nia sa­te­li­tov sa pri za­pnu­tom GPS po­hy­bo­va­la od 15 do 50 se­kúnd. Pri zo­bra­ze­ní mies­ta sní­ma­nia sme pou­ži­li pro­gram Goog­le Earth a ove­ri­li si, že sním­ka bo­la zho­to­ve­ná pres­ne z mies­ta, kto­ré oz­na­čil pro­gram. Ak sa chce­te s čer­stvo na­fo­te­ný­mi zá­ber­mi s nie­kým po­de­liť, mô­že­te mu ich po­slať cez Blue­tooth na­prí­klad na mo­bil­ný te­le­fón. V ta­kom prí­pa­de sa fo­toa­pa­rát sprá­va ako iný mo­bil. Na oboch za­ria­de­niach tre­ba potvr­diť ich spá­ro­va­nie a vy­bra­né ná­hľa­dy pre­su­núť na ho­ri­zon­tál­ny pruh, slú­žia­ci ako „pre­no­so­vá zó­na“. Fo­to­gra­fie bu­dú ná­sled­ne zmen­še­né a pre­ne­se­né vo veľ­kos­ti 720 × 480 pixelov. Pri dos­tup­nom sig­ná­li sie­te Wi-Fi ju fo­toa­pa­rát do­ká­zal veľ­mi rých­lo vy­hľa­dať a pri­po­jiť sa na ňu. Vo fo­toa­pa­rá­te exis­tu­je adre­sár, kde si mô­že­me na­de­fi­no­vať prí­jem­cov i s e-mai­lo­vý­mi adre­sa­mi. Po­tom sta­čí vy­brať, ko­mu je fo­to­gra­fia ur­če­ná, a fo­toa­pa­rát ju poš­le po­dob­ným spô­so­bom, ako sme uvied­li pri tech­no­ló­gii Blue­tooth. Ta­kým­to spô­so­bom mô­že­te po­sie­lať fo­to­gra­fie aj na fo­toa­pa­rát vy­ba­ve­ný mo­du­lom Wi-Fi. Cez Wi-Fi mô­že­te zdie­ľať fo­to­gra­fie aj na va­šom kon­te. Pred­vo­le­né sú šty­ri služ­by, a to Pi­ca­sa, Fa­ce­book, YouTu­be a Sam­sung Ima­ging. 

Samsung_DSC_ST1000_perspective.jpg


Zá­ver
Ten­to fo­toa­pa­rát je ur­če­ný naj­mä tým pou­ží­va­te­ľom, kto­rých ne­trá­pi, ako a čo pri fo­te­ní na­sta­viť, či ro­bí fo­toa­pa­rát do­ko­na­lé sním­ky, prí­pad­ne ako sad­ne do ru­ky. Ich kri­té­rium je pre­zen­to­vať sa a ba­viť sa pri fo­te­ní a naj­mä po ňom – upra­vo­vať fot­ky a roz­po­sie­lať ich na všet­ky stra­ny. Ak pa­trí­te do tej­to ka­te­gó­rie ľu­dí, ve­rí­me, že ten­to kom­pakt vás za­uj­me.

Hod­no­te­nie
+ Vy­ba­ve­nosť tech­no­ló­gia­mi, kva­li­ta vi­dea
- Ci­tli­vosť dis­ple­ja, nes­ta­bil­né ucho­pe­nie

Tech­nic­ké pa­ra­me­tre
Veľ­kosť a typ obra­zo­vé­ho sní­ma­ča: 1/2,33" CCD
Efek­tív­ne pixe­ly: 12,2 Mpix
Oh­nis­ko­vá vzdia­le­nosť: 35 ÷ 175 mm / F3,6 ÷ F4,8 (35 EQ)
Ci­tli­vosť: ISO 80 ÷ ISO 3 200
Maximál­ne ro­zlí­še­nie ob­ráz­ka pre jed­no­tli­vé po­me­ry strán: (4:3) 4000 × 3000, (3:2) 3984 × 2656, (16:9) 3840 × 2160
LCD mo­ni­tor: do­ty­ko­vý 3,5", 1 152 000 bo­dov
Rých­losť uzá­vier­ky: 8 ÷ 1/2000 s
Na­dštan­dar­dná vý­ba­va: Wi-Fi 802.11b/g, DL­NA 1.5, mo­dul GPS (WGS 84), Blue­tooth 2.0
Roz­me­ry (Š × V × H): 99,8 × 60,8 × 18,9 mm
Hmot­nosť (bez kar­ty): 156 g
Ce­na k 10/02/2010: www.hej.sk 282 EUR


Zdroj: BZ! RedakciaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter