DGR: Ovládajte hry pohybom - Sony Ericsson Yari

Yari_FrontClosed_CranberryWhite b .jpg Na pr­vý po­hľad ma­lý, no veľ­mi ši­kov­ný te­le­fó­nik. Mož­no vy­ze­rá lac­nej­šie, ako by niek­to­rí oča­ká­va­li, no uk­rý­va v se­be ok­rem iné­ho aj na­vi­gá­ciu GPS s nás­tro­jom Wise­pi­lot a do­ká­že pre­ná­šať dá­ta v sie­ťach HSDPA rých­los­ťou 3,6 Mbit/s. Naj­zau­jí­ma­vej­šie sú však hry ov­lá­da­teľ­né po­hy­bom, keď te­le­fón pred se­ba po­sta­ví­te do ma­lič­kej ko­lís­ky a ka­me­ra na vi­deo­ho­vo­ry sní­ma va­še po­hy­by – tak­to mô­že­te hrať nap­rík­lad te­nis či box a ďal­šie hry ov­lá­da­né po­hy­bom si mô­že­te do te­le­fó­nu stiah­nuť.

Už má mic­roSD, stá­le však eš­te Fast Po­rt
3G mo­del Yari má hmot­nosť 115 gra­mov, prí­jem­ne sa dr­ží v ru­kách, a to naj­mä vďa­ka po­gu­mo­va­né­mu po­vr­chu plas­tov. Slaj­de­ro­vý te­le­fón s prie­mer­ne kom­for­tnou klá­ves­ni­cou má nad dis­ple­jom dve dopl­nko­vé tla­čid­lá, kto­ré mô­že­me ozna­čiť za her­né. Tla­čid­lo na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti na pra­vej hra­ne sa nah­ma­tá­va ťaž­šie, naj­mä po­čas ho­vo­ru. Sú­čas­ťou ba­le­nia je sys­té­mo­vý ká­bel a slúc­had­lá, kto­ré by sme ih­neď vy­me­ni­li za kva­lit­nej­šie. Voľ­ba je však ob­med­ze­ná, keď­že rov­na­ko ako slúc­had­lá aj sys­té­mo­vý ká­bel a na­bí­jač­ka sa k te­le­fó­nu pri­pá­ja­jú cez tra­dič­ný Fast Po­rt, na ko­nek­tor mic­roUSB, mi­niUSB či 3,5 mm jack na pri­po­je­nie vlas­tných slúc­ha­diel rad­šej rých­lo za­bud­ni­me. Drob­ným pre­ro­dom je as­poň po­uži­tie pa­mä­ťo­vých ka­riet mic­roSD, jed­na s ka­pa­ci­tou 1 GB je sú­čas­ťou ba­le­nia, maximál­ne je po­dpo­ro­va­ná ka­pa­ci­ta 16 GB. Inter­nej pa­mä­te je v te­le­fó­ne 60 MB.

Bež­né me­nu, bež­ný dis­plej
So­ny Eric­sson po­sta­vil Yari po­dob­ne ako väč­ši­nu te­le­fó­nov tej­to znač­ky na prop­rie­tár­nom ope­rač­nom sys­té­me. Ide o gra­fic­ky ani­mo­va­né me­nu (s po­uži­tím Flash Li­te), prak­tic­ky je­di­ná no­vin­ka op­ro­ti os­tat­ným te­le­fó­nom s rov­na­kým me­nu je in­teg­rá­cia fo­tob­lo­go­va­cích fun­kcií s Pi­ca­sou a Flic­krom. Ško­da, že sme sa ne­doč­ka­li o kú­sok väč­šie­ho dis­ple­ja, ako je 2,4-pal­co­vý, ur­či­te by mu pris­tal. Po­sky­tu­je prie­mer­né roz­lí­še­nie 240 × 320 pixelov, vďa­ka ak­ce­le­ro­met­ru auto­ma­tic­ky ro­tu­je pri pre­ze­ra­ní fo­tiek.

Sony Ericsson_Yari_fullres.jpg 5 Mpix šo­šov­ka a LED di­óda ako sve­tiel­ko
Vzhľa­dom na to, že ide o men­ší te­le­fón, veľ­mi prí­jem­ná sprá­va je po­uži­tie 5 Mpix sní­ma­ča s auto­ma­tic­kým za­os­tre­ním, pris­vet­le­ním cez LED di­ódu či fun­kcia­mi, ako je di­gi­tál­na sta­bi­li­zá­cia ob­ra­zu, roz­poz­na­nie tvá­re a ús­me­vu. Vi­deo sí­ce za­zna­me­ná­va v rých­los­ti 30 sní­mok za se­kun­du, ale v slab­šom roz­lí­še­ní. Kva­li­ta sní­mok zá­vi­sí naj­mä od oko­li­té­ho os­vet­le­nia, po­da­ri­lo sa nám vy­tvo­riť aj sku­toč­ne kva­lit­nú fo­tog­ra­fiu v exte­riéri, v inter­iéri sme však veľ­mi ne­ma­li šan­cu. Po­te­ši­la nás fun­kcia Torch, kto­rá vy­uží­va LED di­ódu fo­toa­pa­rá­tu ako sve­tiel­ko.

Má HSDPA aj GPS!
Pr­vé in­for­má­cie z ku­loárov ho­vo­ri­li aj o prí­tom­nos­ti Wi-Fi, čo by bo­lo až vý­ni­moč­né v te­le­fó­ne s da­nou kon­co­vou ce­nou. To sí­ce nie je k dis­po­zí­cii, vý­bor­ne ho však al­ter­nu­je 3,6 Mbit/s HSDPA. Po­dpo­ra pre HSU­PA ab­sen­tu­je, nec­hý­ba však na­tív­na po­dpo­ra pre pro­to­kol SIP. Yari sa do­ká­že tvá­riť ako USB Mass Sto­ra­ge. Veľ­mi ví­ta­né je roz­hod­nu­tie vý­rob­cu o in­teg­ro­va­ní GPS (po­dpo­ra aj asis­to­va­nej na­vi­gá­cie) s do­dá­va­ným prein­dšta­lo­va­ným na­vi­gač­ným sof­tvé­rom Wise­pi­lot. Dopl­nkom je po­tom Goog­le Maps s nad­stav­bou Pho­to­Map, keď si na ma­pe mô­že­te vďa­ka geo­ta­gom prez­rieť sním­ky tam, kde ste ich za­chy­ti­li.

Pl­no­hod­not­ný Wal­kman, je­di­né, čo chý­ba, je 3,5 mm jack
So­ny Eric­sson upúš­ťa od sub­zna­čiek, ako sú Wal­kman či Cy­ber-shot, inak by Yari cel­kom ur­či­te pat­ril do ka­te­gó­rie Wal­kma­nov. Po­sky­tu­je to­tiž naj­nov­ší preh­rá­vač Wal­kman, kto­rý pat­rí svo­ji­mi fun­kcia­mi a vlas­tnos­ťa­mi k špič­ke na tr­hu. K dis­po­zí­cii sú fun­kcie na roz­poz­na­nie hud­by (Trac­kID), roz­de­le­nie skla­dieb po­dľa ná­la­dy (Sen­sMe) či ov­lá­da­nie po­sú­va­nia skla­dieb po­dľa po­hy­bov te­le­fó­nu (Sha­ke­Con­trol). Na za­dnej stra­ne te­le­fó­nu sú umies­tne­né dva men­šie rep­ro­duk­to­ry, tak­že mô­že­me ho­vo­riť o ste­reo­fo­nic­kej rep­ro­duk­cii, kto­rá má až veľ­mi dob­rú hla­si­tosť, no nez­vlá­da ba­so­vé tó­ny. Dopl­nkom mul­ti­mé­dií je po­tom eš­te vi­deop­reh­rá­vač či FM rá­dio s RDS.

No­vá éra hier? Mož­no.
Dos­tá­va­me sa k to­mu, čo ro­bí Yari tak troc­ha vý­ni­moč­ným. Sú to hry ov­lá­da­né po­hy­bom. Nie však po­hy­bom te­le­fó­nu, ale va­ším vlas­tným po­hy­bom, kto­rý sní­ma ka­me­ra na vi­deo­ho­vo­ry na pred­nej stra­ne te­le­fó­nu za po­mo­ci tec­hno­ló­gie od fir­my Ges­tu­re­Tek. Sta­čí umies­tniť Yari do ma­lej do­dá­va­nej ko­lís­ky, po­sta­viť ho nap­rík­lad na stôl a mô­že­te so svo­jím ko­le­gom hrať te­nis. Tu sa fan­tá­zii med­ze nek­la­dú, a ak má Wii ús­pech med­zi kon­zo­la­mi vďa­ka svoj­mu za­me­ra­niu na hry ov­lá­da­né po­hy­bom, pre­čo by to ne­moh­lo byť tak aj v mo­bil­nom sve­te... Chce to však eš­te vy­chy­tať pár múch, pre­dov­šet­kým pris­pô­so­biť veľ­kosť dis­ple­ja.

Na zá­ver dob­rá sprá­va v po­do­be ce­ny
So­ny Eric­sson Yari uk­rý­va vo svo­jom te­le 1000 mAh ba­té­riu, čo je ka­pa­cit­ne dob­rý pred­pok­lad na te­le­fón s men­ším dis­ple­jom. Bez prob­lé­mov sme sa s ním dos­ta­li na vý­drž na úrov­ni troch dní, pri­čom sme sťa­ho­va­li e-mai­ly cez HSDPA a pár ho­dín den­ne po­čú­va­li hud­bu. Yari nie je ni­ja­ké vý­ni­moč­né za­ria­de­nie či vlaj­ko­vá loď. Ide však o veľ­mi ši­kov­ne skom­bi­no­va­nú po­rciu fun­kcií a vlas­tnos­tí, kto­rá je na­vy­še za­vŕše­ná veľ­mi prí­jem­nou kon­co­vou ce­nou. Ško­da, že ne­má o nie­čo väč­ší dis­plej.

Hod­no­te­nie
+ ce­na, hry ov­lá­da­teľ­né po­hy­bom, 5 Mpix fo­toa­pa­rát, GPS s na­vi­gá­ciou Wise­pi­lot, Wal­kman, HSDPA
- ab­sen­cia HSU­PA, iba prie­mer­ne veľ­ký dis­plej, ab­sen­cia 3,5 mm ko­nek­to­ra jack

Ce­na: 223 EUR / 6718 Sk

Za­po­ži­čal: So­ny Eric­sson

Zdroj: DigirevueOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter