DGR: Prvý kontakt so službami Ovi

ilustracka_3.jpg Tri pís­men­ká, s kto­rý­mi sa čo­raz čas­tej­šie stre­tá­va­me v mo­bil­ných te­le­fó­noch No­kia. Nas­tal ten správ­ny čas, aby sme sa poz­re­li lep­šie na tie­to služ­by a spoz­na­li všet­ky vý­ho­dy, ale aj ne­dos­tat­ky Ovi. Ide o no­vý por­tál (www.ovi.com) s rôz­ny­mi in­teg­ro­va­ný­mi služ­ba­mi pod jed­nou stre­chou. Zá­ro­veň však služ­by Ovi na­chá­dza­me aj vo všet­kých no­vých mo­de­loch fín­ske­ho vý­rob­cu. Mo­bil syn­chro­ni­zo­va­ný s inter­ne­to­vým por­tá­lom – to je naj­väč­šia pri­da­ná hod­no­ta slu­žieb Ovi, kto­ré za­hŕňa­jú nap­rík­lad e-mai­lo­vú schrán­ku, prís­tup z mo­bi­lu na váš do­má­ci po­čí­tač, 10 GB úlož­né­ho pries­to­ru, mož­nosť ka­pa­cit­ne neob­me­dze­né­ho zdie­ľa­nia fo­tog­ra­fií či zá­lo­hu kon­tak­tov pria­mo z váš­ho mo­bil­né­ho te­le­fó­nu bez nut­nos­ti in­šta­lá­cie sof­tvé­ru v po­čí­ta­či. Poď­te spo­lu s na­mi ob­ja­viť ča­ro slu­žieb Ovi.

01uvod.jpg

Úvod­ná ob­ra­zov­ka por­tá­lu Ovi.com po­mer­ne jas­ne ho­vo­rí o ôs­mich zá­klad­ných pi­lie­roch, na kto­rých služ­ba sto­jí


Jed­no kon­to na všet­ky čin­nos­ti
Na pl­no­hod­not­né vy­uží­va­nie slu­žieb sa tre­ba za­re­gis­tro­vať a vy­tvo­riť si kon­to na ovi.com – či už pros­tred­níc­tvom webo­vé­ho pre­hlia­dač v po­čí­ta­či, ale­bo v mo­bi­le. Tie­to prih­la­so­va­cie úda­je bu­de­te pot­re­bo­vať tak­mer pri všet­kých čin­nos­tiach, kto­ré sú spo­je­né so služ­ba­mi Ovi. Niek­to­ré nas­ta­ve­nia slu­žieb vy­ža­du­jú opä­tov­né ove­re­nie úda­jov, sem-tam tre­ba pár strá­nok prek­li­kať, no pri ďal­šom vy­uží­va­ní slu­žieb je už všet­ko dos­tup­né tak­mer na jed­no klik­nu­tie. Keď­že služ­by Ovi sú spo­je­né naj­mä s mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi No­kia a umož­ňu­jú nap­rík­lad zdie­ľať fo­tog­ra­fie, syn­chro­ni­zo­vať kon­tak­ty či vzdia­le­ne pris­tu­po­vať na PC, od­po­rú­ča­me mať pred­pla­te­ný na SIM kar­te dos­ta­toč­ne veľ­ký dá­to­vý ba­lík.

Ovi Mail
Ovi pos­ky­tu­je bez­plat­nú e-mai­lo­vú schrán­ku v tva­re va­še­me­no@ovi.com s 1 GB úlož­né­ho pries­to­ru. To­to asi veľ­mi neo­hú­ri pou­ží­va­te­ľov, kto­rí si už zvyk­li na neob­me­dze­né schrán­ky, ako nap­rík­lad Gmail. Vzhľad e-mai­lo­vej schrán­ky, mož­nos­ti nas­ta­ve­ní, ver­zia pre po­mal­šie inter­ne­to­vé spo­je­nia či prá­ca s e-mai­la­mi – prak­tic­ky nič ne­pos­ky­tu­je dô­vod prejsť prá­ve na Ovi. Az­da je­di­ný ar­gu­ment by sme naš­li – jed­no­du­ché nas­ta­ve­nia a vy­uží­va­nie Ovi Mai­lu z mo­bi­lu. No­kia Mes­sa­ging, no­vá ap­li­ká­cia mo­bil­né­ho e-mai­lu v no­vých mo­de­loch No­kie, do­ká­že prá­ve s e-mai­lo­vou schrán­kou Ovi pra­co­vať asi naj­jed­no­duch­šie a naj­re­vo­luč­nej­šie. Za­dá­te me­no a hes­lo v te­le­fó­ne a ten sa už pos­ta­rá o zvy­šok.

02mail.jpg

E-mai­lo­vý klient nás nep­res­ved­čil o tom, že by sme ho ma­li za­čať pou­ží­vať; je­ho vý­ho­dou je však až neu­ve­ri­teľ­ne jed­no­du­chá in­teg­rá­cia s mo­bil­nou ver­ziou


Ovi Sha­re
Ide o jed­nu z troch naj­zau­jí­ma­vej­ších slu­žieb na por­tá­li. Pos­ky­tu­je neob­me­dze­nú úlož­nú ka­pa­ci­tu na fo­tog­ra­fie, kto­ré mô­že­te na por­tál nah­rá­vať či už cez webo­vý pre­hlia­dač, ale­bo pria­mo z te­le­fó­nov No­kia cez služ­bu Sha­re On­li­ne, prí­pad­ne z iných zna­čiek mo­bi­lov cez Sho­Zu. V mo­bil­nom te­le­fó­ne (tes­to­va­li sme na No­kii 5730 Xpres­sMu­sic) sta­čí vojsť do po­lož­ky Ga­lé­ria, vy­brať ob­rá­zok/ob­ráz­ky, po­lož­ku Pos­lať a zvo­liť Up­load. Pri pr­vom up­loa­do­va­ní tre­ba prejsť nie­koľ­ko kro­kov na auto­ri­zá­ciu, na­bu­dú­ce už sta­čí iba vy­brať sním­ku a pos­lať ju do ga­lé­rie. Po od­os­la­ní sa sním­ka ob­ja­ví ih­neď vo webo­vom al­bu­me, kde ju mož­no ko­men­to­vať či zdie­ľať aj cez e-mail. Kaž­dý z mul­ti­me­diál­nych pr­vkov v zdie­ľa­nej ga­lé­rii je to­tiž dos­tup­ný ako pria­my link. Webo­vé roz­hra­nie po­tom umož­ňu­je eš­te fot­ku zá­klad­ne up­ra­vo­vať či oto­čiť. Za­ují­ma­vá je mož­nosť nah­rá­vať ob­ráz­ky na va­še kon­to Ovi aj ich od­os­la­ním cez e-mail na ad­re­su va­še­me­no+my­me­dia+wave@sha­re.ovi.com. Pod­po­ro­va­né sú aj vi­deo­sú­bo­ry do maximál­nej veľ­kos­ti 100 MB.

Ovi Fi­les
Na ad­re­se fi­les.ovi.com tre­ba na úvod stiah­nuť drob­ný in­šta­lač­ný pr­vok Ovi Fi­les Con­nec­tor. Po in­šta­lá­cii a spá­ro­va­ní so služ­bou Ovi cez prih­la­so­va­cie me­no a hes­lo vy­tvo­rí tá­to ne­veľ­ká uti­li­ta spo­je­nie váš­ho po­čí­ta­ča so služ­ba­mi Ovi. Na fi­les.ovi.com vy­tvo­rí pries­kum­ní­ka, cez kto­ré­ho sa mô­že­te po­hy­bo­vať vo va­šom po­čí­ta­či rov­na­ko, ako ke­by ste na ňom pra­co­va­li. Pred­stav­te si, že ste na pra­cov­nom stret­nu­tí, no dô­le­ži­tú pre­zen­tá­ciu ste si za­bud­li na fi­rem­nom po­čí­ta­či v kan­ce­lá­rii. Sta­čí v mo­bi­le ot­vo­riť strán­ku fi­les.ovi.com a hneď má­te po­ru­ke ce­lý ob­sah váš­ho po­čí­ta­ča, pri­čom si mô­že­te do mo­bi­lu stiah­nuť čo­koľ­vek, čo má­te v po­čí­ta­či. Ta­kis­to mož­no sú­bo­ry aj spät­ne nah­rá­vať na po­čí­tač. Rov­na­ko však má­te svo­je PC k dis­po­zí­cii aj cez webo­vý pre­hlia­dač, tak­že už ne­mu­sí­te pa­mä­tať na to, či ste ná­ho­dou ne­za­bud­li niek­to­ré do­ku­men­ty na kľú­či USB, sta­čí vám inter­ne­to­vé spo­je­nie a po­ľah­ky sa dos­ta­ne­te na svoj po­čí­tač. Spo­je­nie je reali­zo­va­né pros­tred­níc­tvom za­bez­pe­če­né­ho spo­je­nia HTTPS, tak­že sa ne­mu­sí­te obá­vať o bez­peč­nosť svo­jich dát. Čo však v prí­pa­de, že má­te po­čí­tač vy­pnu­tý? Rie­še­ním je 10 GB pries­to­ru pre Any­ti­me Fi­les – na fi­les.ovi.com mô­že­te v po­čí­ta­či ozna­čiť sú­bo­ry, kto­ré sa pre­ne­sú do úlož­ných pries­to­rov služ­by Ovi a bu­de­te ich mať k dis­po­zí­cii aj v prí­pa­de, že váš po­čí­tač bu­de vy­pnu­tý ale­bo bu­de off-li­ne. Zá­ro­veň mô­že­te Any­ti­me Fi­les jed­no­du­cho vy­užiť ako bez­plat­ný on-li­ne pries­tor. Ovi Fi­les umož­ňu­je pri­po­je­nie aj via­ce­rých va­šich po­čí­ta­čov k služ­be sú­čas­ne.

04files.jpg

Cez Fi­les Con­nec­tor sa služ­ba fi­les.ovi.com pre­po­jí s va­ším po­čí­ta­čom, na kto­rý tak bu­de­te môcť po­ľah­ky vzdia­le­ne pris­tu­po­vať cez mo­bil, nech sa na­chá­dza kde­koľ­vek; Any­ti­me Fi­les vám umož­nia ulo­žiť až 10 GB dát aj v off-li­ne re­ži­me

05tray.jpg

Fi­les Con­nec­tor je ma­lič­ká ap­li­ká­cia spus­te­ná pri štar­te po­čí­ta­ča, kto­rá drob­nou ikon­kou zna­čí ús­peš­né pri­po­je­nie k por­tá­lu Ovi


Ovi Con­tacts
Ovi Con­tacts je v na­šom po­ní­ma­ní asi naj­jed­no­duch­šia zá­lo­ha kon­tak­tov v mo­bi­le znač­ky No­kia. Sta­čí za­dať te­le­fón­ne čís­lo, na kto­ré vám prí­de SMS sprá­va s kon­fi­gu­rač­nou SMS sprá­vou. Po vlo­že­ní ove­ro­va­cie­ho kó­du sa nas­ta­ve­nia ulo­žia a v po­lož­ke Sync v me­nu te­le­fó­nov No­kia sa ob­ja­ví no­vý syn­chro­ni­zač­ný pro­fil Ovi.com. Nič net­re­ba ma­nuál­ne nas­ta­vo­vať, sta­čí zvo­liť po­lož­ky, kto­ré chce­te syn­chro­ni­zo­vať (fun­go­va­li nám kon­tak­ty, zá­lož­ky a ka­len­dár, ne­fun­go­va­lo nám syn­chro­ni­zo­va­nie texto­vých, mul­ti­me­diál­nych správ a ob­ráz­kov) a mo­bil sa auto­ma­tic­ky zo­syn­chro­ni­zu­je s por­tá­lom Ovi.com. Te­le­fón­ne čís­la a sku­pi­ny kon­tak­tov – to všet­ko má­te zra­zu syn­chro­ni­zo­va­né, a te­da aj zá­lo­ho­va­né on-li­ne. Pria­mo zo strán­ky mô­že­te s kon­tak­tmi pra­co­vať a up­ra­vo­vať ich, čo je ove­ľa po­hodl­nej­šie ako v mo­bi­le. Pri vý­me­ne mo­bi­lu (No­kia za inú No­kiu) ne­poz­ná­me jed­no­duch­šie rie­še­nie ako Ovi Con­tacts.

03kontakty.jpg

Je­di­ná kon­fi­gu­rač­ná sprá­va a už sme moh­li syn­chro­ni­zo­vať kon­tak­ty a ka­len­dár s por­tá­lom – hneď tak má­te k dis­po­zí­cii zá­lo­hu svo­jich úda­jov

Ovi Ca­len­dar a Ovi Maps
Rov­na­ko si mô­že­te syn­chro­ni­zo­vať aj po­lož­ky ka­len­dá­ra či spra­vo­vať všet­ky uda­los­ti cez po­čí­tač, te­da skôr cez webo­vý pre­hlia­dač. Po úp­ra­vách sta­čí všet­ko pek­ne zo­syn­chro­ni­zo­vať a ho­to­vo. Uda­los­ti, to-do list či poz­nám­ky, všet­ko má­te zá­ro­veň v mo­bi­le aj na webe. Va­šu po­zor­nosť by sme však chce­li upria­miť na Ovi Maps. Nie je to len ďal­šia z ma­po­vých slu­žieb na webe s mož­nos­ťou plá­no­va­nia ces­ty či vy­hľa­da­nia kon­krét­ne­ho ob­jek­tu na ma­pe, po prih­lá­se­ní k služ­be Ovi pos­ky­tu­je ove­ľa viac. Mô­že­te si nap­lá­no­vať ces­tu a pos­lať si ju do mo­bi­lu, tak­že v No­kia Maps pri na­vi­gá­cii GPS ju ne­bu­de­te mu­sieť vkla­dať ma­nuál­ne. Rov­na­ko si mô­že­te spra­vo­vať ob­ľú­be­né po­lož­ky či POI. Všet­ko si ma­na­žu­je­te na strán­ke maps.ovi.com a po­tom iba s mo­bi­lom syn­chro­ni­zu­je­te. Mož­no si po­vie­te, že je to ne­pot­reb­ná služ­ba. No ak čas­to ces­tu­je­te a má­te v mo­bil­nej na­vi­gá­cii ulo­že­né de­siat­ky ob­ľú­be­ných bo­dov, skús­te si pred­sta­viť si­tuáciu, kto­rá nas­ta­ne, keď zme­ní­te mo­bil. Ako sa dos­ta­ne­te k book­mar­kom a nas­ta­ve­niam?

Ovi Sto­re a Ovi Mu­sic
App­le má svoj Ap­pSto­re, Win­dows má svoj Mar­ket­pla­ce, No­kia má Ovi Sto­re. Prin­cíp fun­go­va­nia je stá­le rov­na­ký – zhro­maž­diť pod jed­nu stre­chu rôz­ne ap­li­ká­cie od rôz­nych vý­rob­cov, rov­na­ko bez­plat­né aj pla­te­né ap­li­ká­cie. Pou­ží­va­te­ľo­vi tak sta­čí poz­nať je­di­nú strán­ku (sto­re.ovi.com), pros­tred­níc­tvom kto­rej si mô­že sťa­ho­vať do svoj­ho za­ria­de­nia všet­ky dos­tup­né dopl­nko­vé ap­li­ká­cie. Vý­hod­né je, že ta­ký­to ob­chod zob­ra­zí ap­li­ká­cie vhod­né pria­mo pre váš typ mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, tak­že sa ne­mu­sí­te báť o kom­pa­ti­bi­li­tu. Po­čas tes­to­va­nia nám Ovi Sto­re po­nú­kol 1660 ap­li­ká­cií vhod­ných pre No­kiu 5730 Xpres­sMu­sic (aj keď sa tvá­ril, že pra­cu­je­me s mo­de­lom 5800 Xpres­sMu­sic), z čo­ho bo­lo asi 200 voľ­ne stiah­nu­teľ­ných. Sa­mos­tat­nou ka­pi­to­lou by mo­hol byť No­kia Mu­sic Sto­re, po no­vom zva­ný Ovi Mu­sic. Žiaľ, s ná­ku­pom pes­ni­čiek v tom­to ob­cho­de v na­šich kon­či­nách ne­po­cho­dí­te a ne­má­me in­for­má­cie, že by mal byť ob­chod čos­ko­ro pre na­šu kra­ji­nu spus­te­ný.

Aby to­ho ne­bo­lo má­lo, No­kia pre­me­no­va­la svoj sof­tvé­ro­vý nás­troj PC Sui­te na Ovi Sui­te. Ak­tuál­ne je dos­tup­ný vo ver­zii 1.1 pre Win­dows. Pre App­le Mac OS X by sa mal sprís­tup­niť čos­ko­ro, od­ha­du­je­me to na nie­koľ­ko me­sia­cov. In­šta­lač­ný ba­lík má iba 12,7 MB.

Zá­ver
Zdá sa vám por­tál Ovi po­dob­ný mno­hým ďal­ším služ­bám? Mu­sí­me priz­nať, že spo­čiat­ku sme ma­li rov­na­ké my­šlien­ky. Zme­na nas­ta­la vo chví­li, keď sme za­ča­li služ­by Ovi pl­no­hod­not­nej­šie vy­uží­vať v spo­lup­rá­ci s kom­pa­ti­bil­ným mo­bil­ným te­le­fó­nom. Áno, Ovi je mož­no jed­na z ďal­ších ob­dob­ných slu­žieb na tr­hu a sna­ží sa kon­ku­ro­vať rôz­nym inter­ne­to­vým gi­gan­tom, jej sil­ná strán­ka sa však pre­ja­ví prá­ve v mo­men­te, keď ob­ja­ví­te ča­ro pre­po­je­nia mo­bil­né­ho te­le­fó­nu a inter­ne­to­vé­ho por­tá­lu. Ne­vý­hod­né tak zos­tá­va iba ob­me­dzenie na mo­bil­né te­le­fó­ny fín­ske­ho vý­rob­cu. Na­ším od­po­rú­ča­ním je dos­ta­toč­ne veľ­ký dá­to­vý ba­lík. Ak obid­ve pos­led­né pod­mien­ky spĺňa­te, roz­hod­ne si tie­to služ­by mi­ni­mál­ne vy­skú­šaj­te.

Zdroj: DiGirevueOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter