DLNA – Digital Living Network Alliance

DLNA_titulka_2.jpg Ve­čer po prá­ci, po­hodl­ný gauč, veľ­ký LCD ale­bo plaz­mo­vý te­le­ví­zor. Čo mô­že byť prí­jem­nej­šie na od­dych? No zra­zu zis­tí­te, že film, na kto­rý ste sa tak te­ši­li, má­te ulo­že­ný v no­te­boo­ku ale­bo do­kon­ca na pa­mä­ťo­vou kľú­či a ne­má­te mož­nosť preh­rať si ho inak, ako si sad­núť do kres­la v pra­cov­ni za klá­ves­ni­cu a sle­do­vať ho na po­čí­ta­či. A tu pri­chá­dza na rad ča­rov­ná skrat­ka DL­NA, kto­rá pre­me­ní va­še za­ria­de­nia v do­mác­nos­ti na je­den ce­lok, na jed­nu di­gi­tál­nu do­mác­nosť a umož­ní vám v obý­vač­ke na veľ­kej plaz­mo­vej ob­ra­zov­ke sle­do­vať film, kto­rý je ulo­že­ný v PC. Rov­na­ko vďa­ka DL­NA mô­že­te na do­má­com Hi-Fi sys­té­me po­čú­vať hud­bu, kto­rú má­te ulo­že­nú v mo­bi­le. To všet­ko po­hodl­ne a bez­drô­to­vo. Chce­te ve­dieť viac o DL­NA? Vy­skú­ša­li sme tú­to tech­no­ló­giu za vás.

Čo je vlas­tne DL­NA?
DL­NA ( Di­gi­tal Li­ving Network Allian­ce) je zos­ku­pe­nie fi­riem, vý­rob­cov a pre­daj­cov spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, kto­rí spo­lup­ra­cu­jú na kom­pa­ti­bi­li­te a bez­drô­to­vom zdie­ľa­ní mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu me­dzi rôz­no­ro­dý­mi za­ria­de­nia­mi bez nut­nos­ti vzá­jom­nej kon­fi­gu­rá­cie.

DLNA_logo_color_lrg.jpg
Ta­ké­to lo­go by ste ma­li náj­sť na pro­duk­toch, kto­ré vy­ho­vu­jú cer­ti­fi­ká­cii DL­NA

Alian­cia ude­ľu­je od ro­ku 2005 pro­duk­tom, kto­ré spĺňa­jú po­žia­dav­ky DL­NA, aj cer­ti­fi­ká­ciu, tak­že spot­reb­ná elek­tro­ni­ka (po­čí­ta­če, mo­bil­né te­le­fó­ny, tla­čiar­ne, NAS, PDA a mno­hé ďal­šie), kto­rú mô­že­te pri­po­jiť do svo­jej bu­dú­cej di­gi­tál­nej do­mác­nos­ti, je vy­zbro­je­ná ze­le­no-čier­nou ná­lep­kou DL­NA Cer­ti­fied. Ho­ci tá­to cer­ti­fi­ká­cia by ma­la byť zá­ru­kou vzá­jom­nej kom­pa­ti­bi­li­ty a jed­no­du­chos­ti, tech­no­ló­gia je sko­ro no­vá, a tak s tou jed­no­du­chos­ťou to nie je až ta­ké ru­žo­vé. Stra­ti­li sme tro­chu ner­vov, kým sa nám po­da­ri­lo nas­ta­viť skú­šob­nú di­gi­tál­nu do­mác­nosť tak, ako sme si to pred­sta­vo­va­li. DL­NA za­hŕňa tak­mer 250 rôz­nych spo­loč­nos­tí s viac ako 3000 cer­ti­fi­ko­va­ný­mi pro­duk­tmi, ide rov­na­ko o har­dvé­ro­vé aj sof­tvé­ro­vé pr­vky. Ak­tuál­na ver­zia štan­dar­du DL­NA je ozna­če­ná čís­lom 1.5, štan­dar­dy sú vzá­jom­ne spät­ne kom­pa­ti­bil­né. Z tech­no­lo­gic­ké­ho hľa­dis­ka je prin­cíp fun­go­va­nia DL­NA za­lo­že­ný na bež­ne pou­ží­va­ných štan­dar­doch, zá­kla­dom je bez­drô­to­vý pre­nos dát cez Wi-Fi a pro­to­kol IP (IPv4, pod­po­ra IPv6 je plá­no­va­ná do bu­dúc­nos­ti) s auto­ma­tic­kou de­tek­ciou všet­kých kom­pa­ti­bil­ných za­ria­de­ní v sie­ti s rov­na­ko auto­ma­tic­kou kon­fi­gu­rá­ciou. Na to slú­ži De­vi­ce Con­trol Pro­to­col Fra­mework, pri kto­rom DL­NA vy­uží­va fun­kcio­na­li­tu z UPnP.

Z čo­ho sa skla­dá DL­NA?
Prin­cíp je za­lo­že­ný na ko­mu­ni­ká­cii ty­pu klient – server, tak­že v rám­ci DL­NA exis­tu­jú dva zá­klad­né ty­py za­ria­de­ní – Di­gi­tal Me­dia Server a Di­gi­tal Me­dia Player. DMS je mies­to (po­čí­tač, mo­bil­ný te­le­fón, NAS – Network At­ta­ched Sto­ra­ge), kde je ulo­že­ný mul­ti­me­diál­ny ob­sah na zdie­ľa­nie v bez­drô­to­vej sie­ti. Z toh­to mies­ta si DMP (her­ná kon­zo­la, Blu-ray preh­rá­vač, do­kon­ca pria­mo te­le­ví­zor, iný mo­bil­ný te­le­fón) vy­žia­da ob­sah, kto­rý DMS bez­drô­to­vo strea­mu­je v sie­ti a DMP ho preh­rá­va. Za­ují­ma­vá na DL­NA je prá­ve sku­toč­nosť, že umož­ňu­je preh­rá­va­nie nie­len v jed­nom sme­re, ale prak­tic­ky ľu­bo­voľ­ne me­dzi rôz­no­ro­dý­mi za­ria­de­nia­mi pri­po­je­ný­mi v sie­ti.

PS3.jpg

Ove­re­ný klient tech­no­ló­gie DL­NA, te­da Me­dia Player, je aj ak­tuál­na fa­ce­lif­to­va­ná ver­zia her­nej kon­zo­ly So­ny PlayS­ta­tion 3 Slim, kto­rá zá­ro­veň slú­ži ako Blu-ray preh­rá­vač

Z mo­bi­lu tak mô­že­te ov­lá­dať hud­bu, kto­rá sa prá­ve preh­rá­va v po­čí­ta­či, na te­le­ví­zo­re mô­že­te sle­do­vať film ulo­že­ný na pra­cov­nom no­te­boo­ku, z mul­ti­me­diál­ne­ho MP4 preh­rá­va­ča mô­že­te pres­me­ro­vať hud­bu na ste­reo­sys­tém v det­skej iz­be ale­bo ne­chať vy­tla­čiť fo­tog­ra­fiu z di­gi­tál­ne­ho fo­to­rám­če­ka na tla­čiar­ni. Je­di­ná pod­mien­ka je, aby všet­ky tie­to kom­po­nen­ty ma­li in­teg­ro­va­ný bez­drô­to­vý mo­dul Wi-Fi a bo­li ozna­če­né ná­lep­kou DL­NA Cer­ti­fied. DL­NA vy­tvá­ra zo všet­kých kom­po­nen­tov v do­mác­nos­ti jed­nu veľ­kú bez­drô­to­vú a naj­mä mul­ti­me­diál­nu sieť.

Skú­ša­me DL­NA – ob­ja­vu­jú sa pr­vé še­di­ny
Pri ak­tuál­nej šká­le pro­duk­tov na tr­hu s pod­po­rou DL­NA ne­bo­lo ťaž­ké zoh­nať kom­pa­ti­bil­né za­ria­de­nia, prob­lém bol „roz­cho­diť“ ich všet­ky na vzá­jom­nú spo­koj­nosť. Poď­me však pek­ne po po­riad­ku. Zá­kla­dom bez­drô­to­vej di­gi­tál­nej do­mác­nos­ti je bez­drô­to­vý sme­ro­vač, te­da Wi-Fi rou­ter, kto­rý bu­de slú­žiť ako prís­tu­po­vý bod. Za­ují­ma­vý mô­že byť kom­bi­no­va­ný Wi-Fi rou­ter s in­teg­ro­va­ným NAS (sie­ťo­vým úlo­žis­kom dát), kto­rý pre­me­ní sme­ro­vač zá­ro­veň na vy­so­ko­ka­pa­cit­né úlo­žis­ko dát – prík­la­dom mô­že byť D-Link DIR-685. Ďalej pot­re­bu­je­me Me­dia Server a Me­dia Player. Ako Me­dia Player sme pou­ži­li naj­nov­šiu her­nú kon­zo­lu So­ny PlayS­ta­tion 3 Slim, kto­rá bo­la cez ká­bel HDMI pri­po­je­ná na HDTV LCD te­le­ví­zor So­ny Bra­via WE5. Me­dia Server mož­no vy­tvo­riť aj z no­te­boo­ku či do­má­ce­ho po­čí­ta­ča za po­mo­ci dopl­nko­vé­ho sof­tvé­ru, rie­še­ní Me­dia Cen­ter Software, kto­ré sú cer­ti­fi­ko­va­né, je via­ce­ro: J. Ri­ver Me­dia Cen­ter, Ne­ro Me­dia­Ho­me, PlayOn, Tver­si­ty či Twon­ky Me­dia, prí­pad­ne sa da­jú vy­užiť pria­mo vlas­tnos­ti za­bu­do­va­né v ap­li­ká­cii Win­dows Me­dia Cen­ter, kto­rá je sú­čas­ťou niek­to­rých edí­cií Win­dows Vista a Win­dows 7. Eš­te nám chý­ba za­ria­de­nie, s kto­rým by sme moh­li vi­deo a hud­bu zdie­ľať – zvo­li­li sme mo­bil­né te­le­fó­ny No­kia N86 a N85 do zá­lo­hy. Struč­ne po­ve­da­né, Wi-Fi sme­ro­vač, klient v po­do­be fa­ce­lif­to­va­nej her­nej kon­zo­ly So­ny PlayS­ta­tion 3 a server v po­do­be mo­bil­né­ho te­le­fó­nu No­kia N86/N85. Púš­ťa­me sa do tes­to­va­nia.

DL­NA v praxi je tro­cha o inom
Pri­pá­ja­me her­nú kon­zo­lu k te­le­ví­zo­ru pros­tred­níc­tvom káb­la HDMI, pri­pá­ja­me kon­zo­lu k bez­drô­to­vej sie­ti a v me­nu prís­tro­ja po­vo­ľu­je­me prá­cu s mul­ti­me­diál­nym ob­sa­hom – za­tiaľ bez men­ších prob­lé­mov. Spúš­ťa­me mo­bil­ný te­le­fón No­kia N86, hľa­dá­me v me­nu po­lož­ku Ho­me Me­dia – bez ús­pe­chov. Po ka­de­ja­kých nas­ta­ve­niach a pol­ho­di­ne strá­ve­nej s tým­to mo­de­lom to vzdá­va­me a vo­lí­me al­ter­na­tí­vu v po­do­be N85-ky. Me­nu – Nás­tro­je – Pri­po­je­nia – Do­má­ce mé­diá. Tá­to po­lož­ka spus­tí naj­skôr sprie­vod­cu, kto­rý v de­via­tich kro­koch prej­de zá­klad­ný­mi nas­ta­ve­nia­mi. Umož­ní vám zvo­liť ná­zov te­le­fó­nu v sie­ti DL­NA, vy­brať prís­tu­po­vý bod Wi-Fi a ob­sah, kto­rý sa bu­de zdie­ľať (vi­deo, hud­ba, fot­ky – všet­ko po­vo­ľu­je­me), zdie­ľa­nie by tak ma­lo byť spus­te­né na po­za­dí. Me­dia Server aj Me­dia Player sú prip­ra­ve­né, ako ich ne­ja­kým spô­so­bom „spá­ro­vať“? Po­má­ha­me si vi­deo­ma­nuá­lom zo strá­nok No­kie, kde na­chá­dza­me rie­še­nie – tre­ba spus­tiť pria­mo hu­dob­ný ale­bo vi­deop­reh­rá­vač, vy­brať Voľ­by – Preh­rá­vač a tu zvo­liť exter­ný preh­rá­vač / do­má­ca sieť. Tu si vy­be­rie­te správ­ny preh­rá­vač (po­kiaľ ich má­te via­ce­ro, ako nap­rík­lad ste­reo­sys­tém, PS3 a pod., mu­sí­te vy­brať je­den) a hud­ba by sa ma­la za­čať ply­núť zo zvo­le­né­ho preh­rá­va­ča. Nech sme sa sna­ži­li ako­koľ­vek, her­nú kon­zo­lu PS3 sme ani za svet ne­ve­de­li dos­tať do zoz­na­mu preh­rá­va­čov v do­má­cej sie­ti, mo­bil­ný te­le­fón neus­tá­le vy­hľa­dá­val za­ria­de­nia, ale ni­ja­ké ne­na­šiel.

DIR-685_A1_Side.jpg
Bez­drô­to­vý sme­ro­vač Wi-Fi, kto­rý ob­sa­hu­je pries­tor na umies­tne­nie jed­né­ho 2,5-pal­co­vé­ho dis­ku SA­TA – uk­rý­va te­da v se­be zá­ro­veň vlas­tnos­ti bez­drô­to­vé­ho NAS

Ďal­ší še­di­vý vlas na hla­ve. To nič, skú­si­me to z opač­nej stra­ny – v hu­dob­nej po­lož­ke na her­nej kon­zo­le spúš­ťa­me po­lož­ku vy­hľa­dá­va­nie Me­dia Server­a a ko­neč­ne sa ob­ja­vu­je mož­nosť vzá­jom­né­ho pri­po­je­nia. Ne­da­lo nám to a vra­cia­me sa k opač­nej mož­nos­ti – chce­me na te­le­fó­ne vy­hľa­dať a zvo­liť za­ria­de­nie, cez kto­ré pres­me­ru­je­me hu­dob­ný vý­stup z preh­rá­va­ča. Uve­de­nie te­le­fó­nu do pô­vod­né­ho sta­vu, reš­tart, zno­vu prej­de­nie všet­ký­mi nas­ta­ve­nia­mi – a v zoz­na­me pod­po­ro­va­ných za­ria­de­ní sa zra­zu ob­ja­via dve po­lož­ky: her­ná kon­zo­la a tes­to­va­cí no­te­book. Te­raz mô­že­me po­ľah­ky pres­me­ro­vať hud­bu z te­le­fó­nu cez kon­zo­lu na rep­ro­duk­to­ry te­le­ví­zo­ra, prí­pad­ne ov­lá­dať hud­bu preh­rá­va­nú z no­te­boo­ku. Aby sme ne­za­bud­li, na tes­to­va­cí no­te­book sme nain­šta­lo­va­li trial ver­ziu Ne­ro Ho­me­Me­dia 4, kto­rá fun­go­va­la bez naj­men­ších prob­lé­mov. Na vy­skú­ša­nie toh­to sof­tvé­ru je pot­reb­né iba sé­rio­vé čís­lo, kto­ré dos­ta­ne­te na e-mail. Nás­led­né vy­uží­va­nie vy­mo­že­nos­tí DL­NA je jed­no­du­ché, kom­for­tné a tak tro­cha ná­vy­ko­vé. Mô­že­te to­tiž iba se­dieť pred te­le­ví­zo­rom, roz­va­le­ní na gau­či, a mô­že­te sle­do­vať fil­my, kto­ré má­te ulo­že­né na no­te­boo­ku ved­ľa v iz­be, prí­pad­ne iba za­vrieť oči a pus­tiť si hud­bu z mo­bi­lu, ale na Hi-Fi súp­ra­ve pri­po­je­nej k do­má­ce­mu ki­nu. Úvod­né pe­ri­pe­tie nás za­tiaľ tro­cha od­rá­dza­jú od od­po­rú­ča­nia tej­to tech­no­ló­gie, kom­fort však stál za chví­le strá­ve­né pri ma­nuá­loch a ná­vo­doch.

N85_2.jpgNo­kia N85 dis­po­nu­je nás­troj­mi do­má­cej mul­ti­me­diál­nej sie­te, nas­ta­viť sa nám ich však na pr­výk­rát ne­po­da­ri­lo

DL­NA tak, ako má vy­ze­rať

Ak chce­te svoj dom či byt pre­me­niť na sku­toč­nú di­gi­tál­nu do­mác­nosť, v na­šom po­ní­ma­ní by DL­NA vy­ze­ra­lo tak­to: Naj­skôr tre­ba vy­brať správ­ny Me­dia Server. Ak má­te v do­mác­nos­ti po­čí­tač či no­te­book, kto­rý beží 24 ho­dín den­ne, za po­mo­ci rôz­nych sof­tvé­ro­vých nás­tro­jov ho ľah­ko na ta­ký­to server pre­me­ní­te. Nám sa pá­či my­šlien­ka vy­uži­tia za­ria­de­nia NAS, kto­ré bu­de slú­žiť ako cen­trál­ne úlo­žis­ko na zdie­ľa­nie dát v bez­drô­to­vej sie­ti. Preh­rá­va­če DL­NA, te­da Me­dia Player – či to už bu­de her­ná kon­zo­la, mo­bil­ný te­le­fón, no­te­book, ale­bo čo­koľ­vek v do­mác­nos­ti – mô­žu k to­mu­to ob­sa­hu pris­tu­po­vať a preh­rať ľu­bo­voľ­ný ob­sah z NAS a rov­na­ko naň dopl­niť ďal­ší ob­sah. Na pri­po­je­nie k HD te­le­ví­zo­ru od­po­rú­ča­me her­nú kon­zo­lu So­ny PlayS­ta­tion 3, kto­rá je cer­ti­fi­ko­va­ným za­ria­de­ním DL­NA a umož­ní preh­rá­vať strea­mo­va­né vi­deo a hud­bu zo server­a a zá­ro­veň pos­ky­tu­je Blu-ray preh­rá­vač na preh­rá­va­nie naj­nov­ších fil­mov vo vy­so­kom roz­lí­še­ní.

Tech­no­ló­gia bu­de ús­peš­ná
Pí­še sa rok 2009 a DL­NA roz­hod­ne nie je ma­so­vo roz­ší­re­ná tech­no­ló­gia na­priek to­mu, že na tr­hu sú ti­síc­ky za­ria­de­ní cer­ti­fi­ko­va­ných alian­ciou DL­NA. Tá­to tech­no­ló­gia má však vý­bor­ný pred­pok­lad na ús­pech – ak má­te na dis­ku to­ny hud­by, fil­mu a ob­ráz­kov z do­vo­le­niek a chce­te svo­je mul­ti­mé­diá bez­drô­to­vo ší­riť v do­mác­nos­ti, prá­ve DL­NA je to správ­ne rie­še­nie. Sta­čí je­den server, ku kto­ré­mu bu­de­te môcť bez­drô­to­vo pris­tu­po­vať od­kiaľ­koľ­vek – preh­rá­vať z ne­ho film na plaz­mo­vom te­le­ví­zo­re v obý­vač­ke či na no­te­boo­ku v det­skej iz­be. Aj keď nás pr­vot­ná ko­rek­tná kon­fi­gu­rá­cia stá­la tro­chu ner­vov, ve­rí­me, že v bu­dúc­nos­ti bu­de vy­uží­va­nie za­ria­de­ní DL­NA ta­ké jed­no­du­ché, že ho zvlád­ne sku­toč­ne kaž­dý.

Ce­na her­nej kon­zo­ly So­ny PlayS­ta­tion 3: 299 EUR / 9008 Sk
Ce­na mo­bil­né te­le­fó­nu No­kia N85: 355,99 EUR / 10 725 Sk
Ce­na sof­tvé­ro­vé­ho rie­še­nia Ne­ro Me­dia­Ho­me: 39,99 USD / 821 Sk

Zdroj: DiGi REVUEOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter