IFA 2009 Berlín – nová dimenzia spotrebnej elektroniky

Na vý­sta­ve IFA je Di­Gi RE­VUE tra­dič­ným náv­štev­ní­kom a nie­koľ­ko ro­kov vám de­tail­ne prib­li­žu­je­me di­anie na tom­to sviat­ku všet­ké­ho, čo sa tý­ka spot­reb­nej elek­tro­ni­ky. Uro­bí­me tak aj te­raz. Rok 2009 je jas­ne poz­na­če­ný krí­zou a to sa vý­znam­ne pod­pí­sa­lo aj v ob­las­ti spot­reb­nej elek­tro­ni­ky – šet­rí sa aj pri uvá­dza­ní no­vi­niek. Na vý­sta­ve IFA sa však pre­zen­to­va­lo množ­stvo za­ují­ma­vých pro­duk­tov, kto­ré prip­ra­vi­li vý­rob­co­via hlav­ne na zá­ver toh­to ro­ka, keď sa už oča­ká­va ur­či­té oži­ve­nie. V tom­to člán­ku vás oboz­ná­mi­me s naj­po­zo­ru­hod­nej­ší­mi no­vin­ka­mi a pou­ká­že­me na tren­dy, kto­ré bo­lo na vý­sta­ve mož­né roz­poz­nať.

Fo­toa­pa­rá­ty a vi­deo­fo­toa­pa­rá­ty
V ob­las­ti fo­toa­pa­rá­tov sme vi­de­li na vý­sta­ve IFA nas­le­du­jú­ce tren­dy. Pou­ží­va­te­lia chcú na jed­nej stra­ne kom­pak­tné fo­toa­pa­rá­ty s jed­no­du­chým ov­lá­da­ním a na dru­hej stra­ne sa pre­ja­vu­je zvý­še­ný zá­ujem o zr­kad­lov­ky. Rov­na­ko sa da­rí aj tzv. nep­ra­vým zr­kad­lov­kám (bez sku­toč­né­ho zr­kad­la), kto­ré kva­li­tou reali­zo­va­ných fo­tog­ra­fií vy­ho­vu­jú aj veľ­mi ná­roč­ným pou­ží­va­te­ľom a pri­tom sú ove­ľa men­šie a ľah­šie. Pou­ží­va­te­lia jas­ne po­ža­du­jú na­tá­ča­nie vi­dea vo vy­so­kom roz­lí­še­ní, a tak je dnes bež­né, že ta­ké­to vi­deo sa dá na­tá­čať aj na sku­toč­nej zr­kad­lov­ke, pri­čom mô­že­te nas­ta­vo­vať pa­ra­met­re ob­ra­zu a mier­ku poh­ľa­du, čas­to aj ste­reo­fón­ny zvuk. Vzni­ka­jú ta­kis­to rôz­ne kom­bi­ná­cie prís­tro­jov, ako sú napr. fo­toa­pa­rát + pro­jek­tor, fo­toa­pa­rá­ty s pri­po­je­ním Wi-Fi už nie sú žiad­na ra­ri­ta. Pou­ží­va­te­lia hlav­ne pri kom­pak­toch žia­da­jú rôz­no­fa­reb­né vy­ho­to­ve­nia a dl­hú do­bu pre­vádz­ky na ba­té­rie.

Tra­dič­ná fo­tog­ra­fic­ká fir­ma Ni­kon pred­sta­vi­la sil­né zbra­ne z via­ce­rých ob­las­tí. Tá­to fir­ma po­cho­pi­la, že exis­tu­je ve­ľa pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú fo­tog­ra­fo­vať sko­ro na úrov­ni pro­fe­sio­ná­lov, ale nech­cú ale­bo sa ne­mô­žu zdĺha­vo učiť de­tail­né voľ­by. Mo­del Ni­kon D3000 je di­gi­tál­na jed­noo­ká zr­kad­lov­ka for­má­tu DX so za­bu­do­va­ným sprie­vod­com. In­te­li­gent­ný re­žim sprie­vod­cu po­núk­ne prí­ve­ti­vú po­moc, a tak umož­ňu­je aj úpl­ným za­čia­toč­ní­kom reali­zo­vať vy­ni­ka­jú­ce zá­be­ry. Viac o nej sa doz­vie­te na inom mies­te v tom­to vy­da­ní Di­Gi RE­VUE.

Pre sku­toč­ných pro­fe­sio­ná­lov má Ni­kon no­vé lá­kad­lo – mo­del D300S. Je to di­gi­tál­na jed­noo­ká zr­kad­lov­ka for­má­tu DX s kom­pak­tný­mi roz­mer­mi. Je vy­ba­ve­ná fun­kciou Ni­kon D-Mo­vie a edi­tač­ný­mi fun­kcia­mi za­bu­do­va­ný­mi pria­mo v te­le fo­toa­pa­rá­tu. Umož­ňu­je rých­lo pre­pí­nať me­dzi sta­tic­ký­mi sním­ka­mi a vi­deo­sek­ven­cia­mi so ste­reo­fón­nym zvu­ko­vým sprie­vo­dom. Ob­ra­zo­vý sní­mač má 12,3 mi­lió­na pixelov a po­nú­ka sé­rio­vé sní­ma­nie 7 obr./s. Slo­ty sú ur­če­né pre pa­mä­ťo­vé kar­ty CF a SD a umož­ňu­jú napr. aj uk­la­dať sta­tic­ké sním­ky na jed­nu pa­mä­ťo­vú kar­tu a vi­deo­sek­ven­cie na dru­hú. S tým­to fo­toa­pa­rá­tom zreali­zu­je­te kva­lit­né fo­tog­ra­fie aj za sla­bé­ho os­vet­le­nia. Vo vý­ba­ve je 3-pal­co­vý LCD mo­ni­tor, kto­rý pod­po­ru­je dva re­ži­my ži­vé­ho náh­ľa­du.

Nikon D3000_1.jpg
Ni­kon D300S je jed­noz­nač­ne fo­toa­pa­rát pre pro­fe­sio­ná­lov


Pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov Ni­kon pred­sta­vil za­ují­ma­vú no­vin­ku – kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát so vsta­va­ným pro­jek­to­rom. COOL­PIX S1000pj umož­ňu­je sku­pi­no­vé zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií a vi­deo­sek­ven­cií bez nut­nos­ti pre­po­je­nia s te­le­ví­zo­rom a po­čí­ta­čom. Prís­troj je ľah­ko ov­lá­da­teľ­ný, sta­čí len stla­čiť tla­čid­lo. Pre­mie­ta­nie je opäť jed­no­du­ché – pot­la­čí­te tla­čid­lo a mô­že­te pre­mie­tať ob­raz na rov­nej plo­che, napr. na ste­ne, dve­rách ale­bo stro­pe. Vy­tvo­re­ný ob­raz má di­ago­ná­lu od 13 až do 100 cm. Fo­toa­pa­rát sa do­dá­va s di­aľ­ko­vým ov­lá­da­čom a pro­jek­čným sto­ja­nom. Mô­že­te si vy­brať z dvoch fa­reb­ných vy­ho­to­ve­ní, ob­jek­tív NIK­KOR po­nú­ka ši­ro­kouh­lý 5-ná­sob­ný zoom. Pri pre­mie­ta­ní de­tail­ných zá­be­rov tvá­re do­ká­že aj zmäk­čiť po­kož­ku.

Nikon S1000pj.jpg
Ni­kon S1000pj za­vá­dza za­tiaľ ne­ví­da­nú kom­bi­ná­ciu fo­toa­pa­rá­tu a pro­jek­to­ra


Spo­loč­nosť Ca­non uvied­la di­gi­tál­nu zr­kad­lov­ku Ca­non EOS 7D s no­vým di­zaj­nom. Fo­toa­pa­rát dis­po­nu­je sní­ma­čom CMOS s roz­lí­še­ním 18 me­ga­pixelov veľ­kos­ti APS-C. Je vy­ba­ve­ný dvo­ji­tým pro­ce­so­rom DI­GIC IV, kto­rý za­bez­pe­ču­je rých­losť a kva­li­tu ob­ra­zu za rôz­nych pod­mie­nok. Roz­sah cit­li­vos­tí ISO je roz­ší­ri­teľ­ný až do 12 800 a sé­rio­vé fo­tog­ra­fo­va­nie je mož­né rých­los­ťou 8 obr./s. Prís­troj má 19-bo­do­vý sní­mač AF krí­žo­vé­ho ty­pu, kto­rý umož­ňu­je op­ti­ma­li­zo­vať mož­nos­ti kom­po­zí­cie. Zdo­ko­na­le­ný sys­tém AF po­nú­ka rad mož­nos­tí na ruč­né aj auto­ma­tic­ké nas­ta­ve­nie vrá­ta­ne zo­nál­ne­ho a bo­do­vé­ho me­ra­nia AF.

Sys­tém me­ra­nia Fo­cus Co­lour Lu­mi­nan­ce (iFCL) in­te­li­gen­tne za­os­tru­je a me­ria far­bu a jas v 63 zó­nach. Dvojvrstvo­vý sní­mač dopl­ňu­jú­ci 19 bo­dov AF do­ká­že zís­kať dos­ta­tok in­for­má­cií na pres­né ur­če­nie expo­zič­né­ho ča­su. Po­mo­cou hľa­dá­či­ka vo fo­toa­pa­rá­te Ca­non EOS 7D vi­dí fo­tog­raf jas­ný ob­raz s kom­plet­ným pok­ry­tím. Vy­ba­ve­ný je aj zob­ra­ze­ním dvo­jo­so­vej elek­tro­nic­kej vo­do­vá­hy, kto­rá zob­ra­zu­je uhol nak­lo­ne­nia a na­to­če­nia, a to v hľa­dá­či­ku aj na dis­ple­ji LCD. Tú­to fun­kciu mož­no vy­užiť hlav­ne na vy­rov­na­nie ob­zo­ru pri fo­tog­ra­fo­va­ní kra­ji­ny ale­bo na vy­rov­na­nie fo­toa­pa­rá­tu pri pou­ži­tí ob­jek­tí­vov Tilt a Shift. Fo­toa­pa­rát umož­ňu­je aj jed­no­du­ché na­tá­ča­nie vi­dea v roz­lí­še­ní full HD. Fo­tog­raf mô­že nas­ta­viť expo­zí­ciu a rých­losť sní­ma­nia s mož­nos­ťou fil­mo­vať rých­los­ťou 24 obr./s.

Canon eos7d.jpg
Ca­non EOS 7D s 18-me­ga­pixelo­vým roz­lí­še­ním


Ca­non vo svo­jom stán­ku ta­kis­to pre­zen­to­val naj­nov­šie puz­drá na fo­toa­pa­rá­ty a vi­deo­ka­me­ry. Je jas­né, že pou­ží­va­te­lia si chcú zob­rať svo­je za­ria­de­nia na za­zna­me­ná­va­nie ob­ra­zu so se­bou na do­vo­len­ku a tu ich vy­uží­vať. Fo­toa­pa­rát ale­bo ka­me­ra mu­sia ces­to­va­nie vy­dr­žať. Z vi­deo­ka­mier Ca­non pred­sta­vil mo­de­ly LE­GRIA HF21 a HF S11. Obe ma­jú za­bu­do­va­nú 64 GB pa­mäť flash, na kto­rú sa zmes­tí 24 ho­dín HD vi­dea a dá sa kom­bi­no­vať s pa­mä­ťo­vý­mi kar­ta­mi SDHC. Pou­ží­va­jú no­vý sys­tém na sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu a špe­ciál­ny re­žim na za­zna­me­ná­va­nie 4-se­kun­do­vých kli­pov, z kto­rých sa dá ľah­ko vy­tvo­riť za­ují­ma­vé vi­deo. Pou­ži­té sú oso­bit­né re­ži­my Night a Low Light, kto­ré sa os­ved­čia hlav­ne na par­ty. HF S11 pou­ží­va 8-me­ga­pixelo­vý sní­mač a 10-ná­sob­ný zoom. HF21 má sní­mač 3,3 MP Full HD CMOS, vi­deoob­jek­tív s 15-ná­sob­nou op­tic­kou tran­sfo­ká­ciou a pro­ce­sor DI­GIC DV III. Pri nas­ta­ve­ní naj­vyš­šej kva­li­ty sa vi­deo­sek­ven­cie sní­ma­jú rých­los­ťou 24 Mb/s. LE­GRIA HF21 sto­jí v Ne­mec­ku 1000 eur, HF S11 je za 1299 eur.

Canon LEGRIA HFS11.jpg
  Ca­non LE­GRIA HF S11 kom­bi­nu­je 64 GB flash pa­mäť s 8 MP sní­ma­čom


Aj Olym­pus sta­vil na vy­so­kú od­ol­nosť a pri­ná­ša mo­del Olym­pus µ TOUCH 6010, ur­če­ný do extrém­ne­ho pros­tre­dia. Zne­sie pád z vý­šky 1,5 met­ra a po­no­re­nie do vo­dy do hĺbky troch met­rov, od­olá mra­zu a ne­poš­ko­dia ho ani škra­ban­ce. Je to 12-me­ga­pixelo­vý kom­pakt s 3,6-ná­sob­ným op­tic­kým zoo­mom a duál­nou sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu. De­tek­cia tvá­re te­raz roz­poz­ná­va 16 pos­táv v ob­ra­ze a prís­troj sa do­dá­va v troch far­bách.

Olympus mju TOUGH 6010.jpg
Olym­pus µ Touch 6010 – mi­mo­riad­ne od­ol­ný kom­pakt


V stán­ku Olym­pu­su pú­tal po­zor­nosť, sa­moz­rej­me, mo­del PEN E-P1 s dob­re zná­mym hes­lom: „Nie je to kom­pakt. Nie je to zr­kad­lov­ka. Je to PEN.“ Ide o extrém­ne ma­lý a ľah­ký prís­troj v štý­lo­vom ko­vo­vom vy­ho­to­ve­ní. Má 12,3-me­ga­pixelo­vý sní­mač, sta­bi­li­zá­tor ob­ra­zu a vy­me­ni­teľ­né ob­jek­tí­vy. Ok­rem fo­tog­ra­fií do­ká­že nah­rá­vať aj HD vi­deo so ste­reo­fo­nic­kým zvu­kom, pri­tom sa dá nas­ta­viť hĺbka os­tros­ti ob­ra­zu a ume­lec­ké filtre. Ob­jek­tí­vy sú vy­me­ni­teľ­né, k dis­po­zí­cii je napr. aj ry­bie oko.

olympus_pen.jpg
  Olym­pus PEN E-P1 bol v stán­ku tej­to fir­my jas­nou vlaj­ko­vou lo­ďou


Pa­na­so­nic pred­sta­vil svo­je no­vé mo­de­ly Lu­mix GH1 a Lu­mix GF1, čím je rad fo­toa­pa­rá­tov G kom­plet­ný. Fo­to-vi­deoapa­rát Lu­mix GF1 má vý­men­né ob­jek­tí­vy a in­teg­ro­va­ný blesk a pri­tom je ľah­ký a ma­lý. Dob­re vy­ze­rá, do­dá­va sa v hli­ní­ko­vom puz­dre a na­tá­ča vi­deá v re­ži­me full HD. Ok­rem auto­ma­tic­ké­ho re­ži­mu (iA) po­nú­ka GF1 napr. expo­zi­me­ter, ži­vý náh­ľad clo­ny a efek­tu ča­su uzá­vier­ky pros­tred­níc­tvom Li­ve View. Ako prís­lu­šen­stvo sa do­dá­va vý­klop­ný hľa­dá­čik Li­ve View Fin­der, kto­rý pos­ky­tu­je náh­ľad fo­tog­ra­fo­va­nej sce­né­rie vo full-ti­me. GF1 umož­ňu­je aj úpl­né­mu za­čia­toč­ní­ko­vi nah­rá­vať dob­ré HD vi­deo­zá­be­ry, a to v re­ži­me iA, kto­rý je te­raz dos­tup­ný aj pre vi­deo. Nep­res­nos­ti, kto­ré vzni­ka­jú chve­ním rúk pri na­tá­ča­ní s pou­ži­tím zoo­mu, eli­mi­nu­je sys­tém op­tic­kej sta­bi­li­zá­cie ob­ra­zu (Op­ti­cal Ima­ge Sta­bi­li­zer). Fun­kcia na roz­poz­na­nie tvá­rí do­ká­že up­ra­viť za­os­tre­nie, expo­zí­ciu a kon­trast tak, aby tvár dob­re vy­nik­la. Fun­kcia s náz­vom In­te­li­gen­tná expo­zí­cia kon­tro­lu­je in­ten­zi­tu oko­li­té­ho svet­la a nas­ta­vu­je pod­ľa to­ho expo­zí­ciu, aby za­brá­ni­la pres­vie­te­niu ale­bo ne­že­la­ným tie­ňom. In­te­li­gent­ný vý­ber scén je fun­kcia, kto­rá pod­ľa ak­tuál­ne­ho pros­tre­dia a si­tuácie auto­ma­tic­ky vhod­ne pre­pí­na me­dzi nas­ta­ve­nia­mi nor­mál­ny, portrét, mak­ro, kra­ji­na a sla­bé os­vet­le­nie.

Panasonic G_family.jpg
Ro­di­na fo­toa­pa­rá­tov Pa­na­so­nic Lu­mix G, te­raz aj s mo­del­mi GH1 a GF1


Za­ují­ma­vá súp­ra­va je spo­je­nie ultra­kom­pak­tné­ho te­la Pa­na­so­nic Lu­mix GF-1 s ob­jek­tí­vom Pan­ca­ke s vy­so­kou sve­tel­nos­ťou F1,7. Ten­to ten­ký ob­jek­tív pri­ná­ša do ce­lé­ho rie­še­nia vy­so­kú mo­bi­li­tu a schop­nosť okam­ži­té­ho vy­tvo­re­nia fo­tog­ra­fie. Ob­jek­tív sa vy­zna­ču­je kom­pak­tný­mi roz­mer­mi a níz­kou hmot­nos­ťou, no aj tak do­ká­že po­núk­nuť sve­tel­nosť F1,7. Ob­jek­tív ob­sa­hu­je se­dem šo­šo­viek v pia­tich sku­pi­nách, pri­čom no­vý sys­tém pou­ží­va dve as­fé­ric­ké šo­šov­ky, kto­ré mi­ni­ma­li­zu­jú skres­le­nie i chro­ma­tic­ké od­chýl­ky. Oh­nis­ko­vá vzdia­le­nosť 20 mm sa blí­ži pri­ro­dze­né­mu poh­ľa­du ľud­ské­ho oka. V stán­ku fir­my So­ny nás za­uja­la mož­nosť jed­no­du­chej reali­zá­cie pa­no­ra­ma­tic­kých zá­be­rov. Po­nú­ka ju mo­del So­ny Cy­ber-Shot HX1. Sé­ria H je vy­ba­ve­ná ob­jek­tív­mi Zeiss a G, nak­lo­ni­teľ­ný­mi dis­plej­mi LCD, až 20-ná­sob­nou op­tic­kou tran­sfo­ká­ciou a tech­no­ló­giou de­tek­cie tvá­rí. Mo­del HX1 umož­ňu­je za­chy­tá­vať ši­ro­kouh­lé fo­tog­ra­fie po­mo­cou fun­kcie Sweep Pa­no­ra­ma. Ro­bí to auto­ma­tic­ky, a to po pot­la­če­ní tla­čid­la a po­lo­ho­va­ní prís­tro­ja v zvis­lej ale­bo ver­ti­kál­nej ro­vi­ne. Fo­toa­pa­rát zá­be­ry auto­ma­tic­ky spo­jí tak, aby vznik­la uce­le­ná pa­no­ra­ma­tic­ká fo­tog­ra­fia až do 224°.

SonyPanorama.jpg
  Tak­to sa vy­tvá­ra pa­no­ra­ma­tic­ký zá­ber po­mo­cou fo­toa­pa­rá­tu So­ny Cy­ber-Shot HX1


Ak­tuál­na no­vin­ka od So­ny je aj full fra­me zr­kad­lov­ka So­ny Al­fa 850. Po­nú­ka naj­dô­le­ži­tej­šie fun­kcie naj­vyš­šie­ho mo­de­lu So­ny Al­fa 900, ale pre­dá­va sa za vý­hod­nej­šiu ce­nu. Vy­uží­va 24,6-me­ga­pixelo­vý sní­mač CMOS Exmor, 3-pal­co­vý LCD dis­plej s vy­so­kým roz­lí­še­ním, op­tic­kú sta­bi­li­zá­ciu Stea­dyS­hot IN­SI­DE na sní­ma­či a dva pro­ce­so­ry BIONZ na spra­co­va­nie fo­tiek a re­duk­ciu šu­mu. To umož­ňu­je fo­tiť kva­lit­né zá­be­ry až do ISO 6400. De­väť­bo­do­vý sys­tém auto­ma­tic­ké­ho za­os­tre­nia dopĺňa 10 po­moc­ných za­os­tro­va­cích bo­dov, kto­ré po­má­ha­jú pri de­tek­cii ob­jek­tu a zlep­šu­jú de­tek­ciu ro­zos­tre­nia. So­ny Al­fa 580 má hli­ní­ko­vé te­lo a ske­let z hor­čí­ko­vej zlia­ti­ny. Hľa­dá­čik, slo­ty na pa­mä­ťo­vé kar­ty a ďal­šie cit­li­vé ob­las­ti sú chrá­ne­né pred pra­chom a vl­hkos­ťou gu­mo­vý­mi tes­ne­nia­mi. Do­dá­va­ný vy­so­ko­ka­pa­cit­ný aku­mu­lá­tor In­fo­LIT­HIUM umož­ňu­je na jed­no na­bi­tie nas­ní­mať až 880 zá­be­rov. Fo­toa­pa­rát mož­no pri­po­jiť k HD te­le­ví­zo­ru cez ká­bel HDMI a preh­rá­vať tak zá­be­ry vo vy­so­kom roz­lí­še­ní na veľ­kej ob­ra­zov­ke. So­ny Al­fa 850 sa pre­dá­va za 2249 eur.

Sony DSLR-A850.jpg
Fo­toa­pa­rát So­ny DSLR Al­fa 850 sa tak­mer vy­rov­ná naj­vyš­šie­mu mo­de­lu od fir­my So­ny, je však pod­stat­ne lac­nej­ší


Majstrom v ob­las­ti poč­tu fo­tog­ra­fií na jed­no na­bi­tie ba­té­rie je EXILIM EX-H10. Je to 12,1-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát s 10-ná­sob­ným zoo­mom a roz­poz­ná­va­ním tvá­re. Na jed­nu ba­té­riu mô­že­te reali­zo­vať 1000 fo­tog­ra­fií. Vo vý­ba­ve je 3-pal­co­vý dis­plej a fo­toa­pa­rá­tom sa dá nah­rá­vať vi­deo v roz­lí­še­ní 1280 × 720 bo­dov.

Za­ují­ma­vé fo­toa­pa­rá­ty sme naš­li aj v stán­ku spo­loč­nos­ti Sam­sung. Sam­sung HMX-U10 na­tá­ča full HD vi­deo a reali­zu­je ob­ra­zy s roz­lí­še­ním 10 me­ga­pixelov. Je to fo­toa­pa­rát s pev­ným oh­nis­kom a 2-pal­co­vým LCD mo­ni­to­rom. Je­ho hmot­nosť je len 95 gra­mov. Za­ují­ma­vé na ňom je to, že pot­la­če­ním je­di­né­ho tla­čid­la sa da­jú nah­ra­té vi­deá pre­niesť na server YouTu­be. Upú­tal nás aj efekt­ný za­kri­ve­ný vzhľad prís­tro­ja, vhod­ný napr. na umies­tne­nie do za­dné­ho vrec­ka no­ha­víc. Po­há­ňa do na­bí­ja­teľ­ná ba­té­ria, kto­rá sa na­bí­ja adap­té­rom ale­bo cez ká­bel USB.

Samsung HMX-U10-2.jpg
Sam­sung HMX-U10 s tla­čid­lom na pre­nos vi­dea na YouTu­be a so za­hnu­tým tva­rom


V stán­ku Sam­sun­gu sme si všim­li aj fo­toa­pa­rát Sam­sung ST1000. Má za­bu­do­va­ný pri­jí­mač GPS i bez­drô­to­vé blue­toot­ho­vé a Wi-Fi pri­po­je­nie. Je­ho LCD dis­plej je do­ty­ko­vý, s uh­lo­prieč­kou 2,5 pal­ca, čo zjed­no­du­šu­je ov­lá­da­nie. Fo­toa­pa­rát sa dá ov­lá­dať pok­le­pa­ním ale­bo ges­ta­mi. Po­nú­ka služ­by geo-tag­ging s bez­drô­to­vým pre­no­som, pri­čom pou­ží­va­te­lia sa mô­žu vi­zuál­ne spo­jiť so svo­jou ro­di­nou a pria­teľ­mi a zdie­ľať fo­tog­ra­fie, aj keď sú na ces­tách. Čo sa tý­ka pa­ra­met­rov, je to 12,2-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát s ob­jek­tí­vom Schnei­der-KREUZ­NACH a 5-ná­sob­ným zoo­mom. Dis­po­nu­je fun­kcia­mi, ako je napr. auto­ma­tic­ké roz­poz­na­nie scé­ny s ana­lý­zou kľú­čo­vých pr­vkov kom­po­zí­cie a auto­ma­tic­kým pris­pô­so­bo­va­ním nas­ta­ve­nia fo­toa­pa­rá­tu. ST1000 umož­ňu­je vy­tvá­rať HD vi­deo­sek­ven­cie s roz­lí­še­ním 720p pri rých­los­ti 30 sní­mok za se­kun­du vo for­má­te H.264. Fo­toa­pa­rát ST550 je ši­kov­ne vy­ba­ve­ný dvo­ma mo­ni­tor­mi: 3,5-pal­co­vý je umies­tne­ný vza­du a men­ší 1,5-pal­co­vý vpre­du, slú­ži napr. na reali­zá­ciu auto­portré­tov.

Samsung ST1000.jpg
Fo­toa­pa­rát Sam­sung ST1000 kom­bi­nu­je pri­jí­mač GPS s bez­drô­to­vým pri­po­je­ním


Sam­sung pred­sta­vil aj mo­del WB5000, kom­pakt­ný di­gi­tál­ny 12,5-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát, vy­ba­ve­ný vý­kon­ným ob­jek­tí­vom. Dis­po­nu­je 24-ná­sob­ným op­tic­kým zoo­mom a 26 mm ši­ro­kouh­lým ob­jek­tí­vom, kto­rý sa dá vy­užiť na vy­ho­to­ve­nie kva­lit­ných di­gi­tál­nych fo­tog­ra­fií a vi­dea vo for­má­te H.264 v HD roz­lí­še­ní 720p. Za­čia­toč­ní­ci oce­nia fun­kciu Smart Auto pre jej jed­no­du­chosť, umož­ňu­je vy­tvá­rať dob­ré fo­tog­ra­fie bez to­ho, aby sa mu­sel pou­ží­va­teľ sta­rať o nas­ta­ve­nie fo­toa­pa­rá­tu. Pok­ro­či­lý fo­tog­ra­fi, nao­pak, oce­nia re­žim prio­rit­né­ho nas­ta­ve­nia clo­ny a zá­vier­ky ale­bo úpl­ne ma­nuál­ny re­žim či pod­po­ru for­má­tu RAW.

Te­le­ví­zo­ry a Blu-ray preh­rá­va­če
V ob­las­ti te­le­víz­nych pri­jí­ma­čov sme­ru­je vý­voj k LCD te­le­ví­zo­rom s LED pod­svie­te­ním. To umož­ňu­je vy­tvo­riť štíh­le mo­de­ly s kon­tras­tným ob­ra­zom a niž­šou spot­re­bou elek­tric­kej ener­gie. Na vý­sta­ve IFA sme vi­de­li jas­nú orien­tá­ciu na zob­ra­ze­nie pries­to­ro­vé­ho ob­ra­zu ako nas­le­du­jú­cu re­vo­luč­nú zme­nu v ob­las­ti zob­ra­zo­va­nia. Ho­vo­rí sa o tom dl­ho, ale te­raz už exis­tu­jú sku­toč­né pro­duk­ty. Pre­dov­šet­kým rok 2010 bu­de pod­ľa náš­ho ná­zo­ru ro­kom pries­to­ro­vé­ho ob­ra­zu. Tre­tí vý­znam­ný trend je pria­me zob­ra­zo­va­nie inter­ne­to­vé­ho ob­sa­hu na te­le­ví­zo­re bez to­ho, aby bo­lo tre­ba do toh­to pro­ce­su eš­te za­pá­jať po­čí­tač. Te­le­ví­zor má pri­po­je­nie na eter­net a zob­ra­zu­je naj­čas­tej­šie vi­deá zo server­a YouTu­be s mož­nos­ťou vy­hľa­da­nia a vý­rob­co­via nad­vä­zu­jú spo­lup­rá­cu s ná­rod­ný­mi te­le­víz­ny­mi ka­nál­mi.

Aby sme prib­lí­ži­li tech­no­ló­giu LCD te­le­ví­zo­rov s LED pod­svie­te­ním, prip­ra­vi­li sme sche­ma­tic­ké zná­zor­ne­nie prin­cí­pu čin­nos­ti. Prin­cíp CCFL sa pos­tup­ne nah­ra­dzu­je LED pod­svie­te­ním, pri­čom tá­to tech­no­ló­gia do­sa­hu­je lep­šiu kva­li­tu ob­ra­zu a umož­ňu­je vy­tvo­riť štíh­le te­le­ví­zo­ry.

LEDPOdsvietenie.jpg
Sche­ma­tic­ké zná­zor­ne­nie čin­nos­ti LCD te­le­ví­zo­rov s LED pod­svie­te­ním (spra­co­va­né na zá­kla­de pod­kla­dov od fir­my Sharp)


V ob­las­ti inter­ne­tu v te­le­ví­zii sa asi naj­ďa­lej dos­tal Pa­na­so­nic. Svoj sys­tém ozna­ču­je Vie­ra Cast a ok­rem YouTu­be a ne­mec­ké­ho Ta­ges­shau.de je tu aj ar­chív vy­sie­la­nia No­va.cz. Má­me potvr­de­né, že Pa­na­so­nic už má na do­sah ru­ky aj te­le­víz­ny ar­chív slo­ven­skej te­le­ví­zie Mar­kí­za a v tom­to prí­pa­de to mô­že byť pre zá­kaz­ní­kov na Slo­ven­sku za­ují­ma­vá voľ­ba. O sys­té­me Pa­na­so­nic Vie­ra Cast sme pod­rob­ne pí­sa­li v sep­tem­bro­vom vy­da­ní Di­Gi RE­VUE.

Pa­na­so­nic prav­de­po­dob­ne naj­viac in­ves­tu­je do 3D zob­ra­ze­nia ob­ra­zu, pri­čom po­nú­ka rie­še­nie od nah­rá­va­nia po zob­ra­zo­va­nie ob­ra­zu. V de­cem­bri toh­to ro­ka bu­de uve­de­ný film Ava­tar, kto­rý vzni­kol v spo­lup­rá­ci so hollywood­skym štú­diom Pa­na­so­ni­cu a bu­de dos­tup­ný vo full HD 3D roz­lí­še­ní. Tak­že uvi­dí­me...

V expo­zí­cii fir­my So­ny sme vi­de­li te­le­ví­zo­ry BRA­VIA s tro­ji­tým TV tu­ne­rom – DVB-T, DVB-S a DVB-C. No­vin­kou je aj v tom­to prí­pa­de BRA­VIA inter­net vi­deo, pri­čom So­ny má pod­pí­sa­né zmlu­vy s te­le­víz­ny­mi ka­nál­mi v Špa­nielsku, Ne­mec­ku, UK, Fran­cúz­sku, Ta­lian­sku a Ne­mec­ku. Ok­rem to­ho mož­no sle­do­vať inter­ne­to­vé ar­chí­vy, ako YouTu­be či Dai­ly­Mo­tion, pria­mo na te­le­ví­zo­re. So­ny vstu­pu­je aj do ob­las­ti 3D te­le­ví­zie, kto­rú mož­no sle­do­vať po­mo­cou špe­ciál­nych oku­lia­rov. Šéf fir­my So­ny potvr­dil, že s 3D bu­dú kom­pa­ti­bil­né Blu-ray preh­rá­va­če, no­te­boo­ky So­ny Vaio i kon­zo­la PlayS­ta­tion 3.

Te­le­ví­zo­ry So­ny BRA­VIA W5810 sú k dis­po­zí­cii s uh­lo­prieč­ka­mi 32, 37, 40, 46 a 52 pal­cov. Ide o 100 Hz full HD te­le­ví­zor s ap­li­ká­ciou BRA­VIA inter­net vi­deo, 4 por­ta­mi HDMI a dvo­ma vstup­mi Scart. So­ny BRA­VIA Z5800 má rov­na­kú ko­nek­ti­vi­tu a roz­lí­še­nie, pri­chá­dza v 40-, 46- a 52-pal­co­vom vy­ho­to­ve­ní, ale zme­nou je 200 Hz tech­no­ló­gia a re­žim ener­gy-sa­ving.

Sony W5800_HD1.jpg
  So­ny BRA­VIA W5800 už pod­po­ru­je aj BRA­VIA inter­net vi­deo


Sam­sung oh­lá­sil prí­chod LCD te­le­ví­zo­rov s LED pod­svie­te­ním s uh­lo­prieč­ka­mi od 32 do 55 pal­cov v troch sé­riách. Do­ved­na sú k dis­po­zí­cii tri mo­de­lo­vé ra­dy – sé­rie LED 6000, 7000 a 8000. Všet­ky tri sú vy­zbro­je­né zá­klad­ný­mi tech­no­ló­gia­mi na za­bez­pe­če­nie kva­lit­né­ho ob­ra­zu, štíh­lych roz­me­rov a eko­ló­gie. Sé­ria 8000 vy­uží­va rých­lu ob­no­vo­va­ciu frek­ven­ciu 200 Hz, sé­rie 7000 a 6000 za­sa ob­no­vo­va­ciu frek­ven­ciu 100 Hz. Ok­rem to­ho sé­rie 8000 a 7000 umož­ňu­jú pou­ží­va­nie sie­te a dis­po­nu­jú zá­bav­ný­mi fun­kcia­mi na preh­rá­va­nie naj­rôz­nej­šie­ho ob­sa­hu pros­tred­níc­tvom te­le­ví­zo­ra.

Služ­ba E-Con­tents sprís­tup­ňu­je inter­net pros­tred­níc­tvom Blu-ray preh­rá­va­čov Sam­sung a pod­po­ru­je pre­nos fil­mov a hud­by v reál­nom ča­se. Blu-ray preh­rá­va­če Sam­sung sa ov­lá­da­jú di­aľ­ko­vým ov­lá­da­čom, po­mo­cou kto­ré­ho mož­no vy­be­rať rôz­ne vi­deok­li­py pria­mym prís­tu­pom k služ­be na te­le­víz­nej ob­ra­zov­ke. Zjed­no­du­še­né je aj vy­hľa­dá­va­nie vi­deok­li­pov po­mo­cou klá­ves­ni­ce zob­ra­ze­nej na ob­ra­zov­ke. Na vý­sta­ve IFA Sam­sung pred­vie­dol aj služ­by server­a YouTu­be pros­tred­níc­tvom BD preh­rá­va­čov Sam­sung. Špe­cia­li­tou je bez­drô­to­vý subwoofer, kto­rý sa umies­tni pod LCD te­le­ví­zor.

SamsungLED-TV+BR.jpg
Te­le­ví­zor Sam­sung LED 8000 s Blu-ray preh­rá­va­čom a bez­drô­to­vým subwoofe­rom


LG pred­sta­vil di­zajn tzv. bor­derless te­le­ví­zo­rov. V tom­to prí­pa­de ce­lú pred­nú plo­chu pok­rý­va dis­plej a me­dze­ra me­dzi rá­mom je mi­ni­mál­na. Tie­to te­le­ví­zo­ry sa vy­rá­ba­jú oso­bit­nou tech­no­ló­giou a vy­ze­ra­jú nao­zaj pô­so­bi­vo. Ak k to­mu pri­po­čí­ta­me eš­te mož­nosť bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia audia i vi­dea, je to po­zo­ru­hod­né rie­še­nie.

V stán­ku fir­my LG sme vi­de­li aj 15-pal­co­vý OLED te­le­ví­zor. Tá­to tech­no­ló­gia pri­ná­ša nao­zaj vy­so­kú kva­li­tu ob­ra­zu. Mo­del LG SL9000 asi naj­lep­šie sved­čí o krá­se bor­derless vy­ho­to­ve­nia. Je to full HD LED te­le­ví­zor a pri poh­ľa­de zbo­ku pri­po­mí­na plat­ňu z dy­mo­vé­ho sk­la. Je­ho hrúb­ka je len 29 mm. Kon­trast­ný po­mer je 3 000 000:1 s tech­no­ló­giou 100 Hz. Na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii bo­lo de­monštro­va­né aj blue­toot­ho­vé pre­po­je­nie me­dzi mo­bil­ným te­le­fó­nom a te­le­ví­zo­rom, pri­čom na te­le­ví­zo­re sa preh­rá­va­lo vi­deo a hud­ba z mo­bi­lu. Mo­del SL9000 je vy­ba­ve­ný aj por­tom USB. Do­dá­va sa v 42- a 47-pal­co­vom vy­ho­to­ve­ní.

LG SL9000.JPG
Te­le­ví­zor LG SL9000 a je­ho bor­derless di­zajn – nás po­čas pre­zen­tá­cie v stán­ku úpl­ne oča­ril


Sharp pred­sta­vil na vý­sta­ve IFA no­vú fab­ri­ku na vý­ro­bu LCD te­le­ví­zo­rov s LED pod­svie­te­ním. Niek­to­ré naj­nov­šie mo­de­ly do­sa­hu­jú spot­re­bu elek­tric­kej ener­gie pod 90 W, čo je sve­to­vé pr­ven­stvo. Kon­krét­ne ide o rad Sharp Aquos LE700E a LE600E, všet­ky mo­de­ly sú dos­tup­né s dis­plej­mi s uh­lo­prieč­kou od 32 do 52 pal­cov. K hlav­ným tech­nic­kým pa­ra­met­rom pat­rí full HD roz­lí­še­nie, kon­trast­ný po­mer 2 000 000:1 a pri mo­de­li LE700E aj ob­no­vo­va­cia frek­ven­cia 100 Hz. Sharp plá­nu­je pre­dať v Euró­pe 2 mi­lió­ny no­vých LED te­le­ví­zo­rov.

Sharp AQUOS LE700.jpg
LED te­le­ví­zor Sharp AQUOS LE700 je sve­to­vým re­kor­dé­rom v naj­niž­šej spot­re­be elek­tric­kej ener­gie


Chce­te ve­dieť, ako bo­la na­to­če­ná niek­to­rá fan­tas­tic­ká scé­na z fil­mu? Ale­bo čo ro­bí vás ob­ľú­be­ný he­rec vo svo­jom voľ­nom ča­se? Po­tom vy­skú­šaj­te fun­kciu BD-Li­ve, kto­rou dis­po­nu­je napr. aj no­vý Blu-ray preh­rá­vač Sharp AQUOS BD-HP22S. Inter­ak­tív­ne fun­kcie umož­ňu­jú di­vá­ko­vi preh­rať si na­vy­še k vlo­že­né­mu Blu-ray dis­ku bo­nu­so­vý ma­te­riál z inter­ne­tu. Elek­tric­ká spot­re­ba preh­rá­va­ča je len 21 W pri bež­nom pou­ži­tí a 0,7 W v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me.

Tos­hi­ba vy­rá­ba te­le­ví­zo­ry ra­du Reg­za, k ich no­vin­kám pat­rí auto­ma­tic­ké nas­ta­ve­nie Auto­View pod­ľa ak­tuál­nych pod­mie­nok v mies­te in­šta­lá­cie. Te­le­ví­zo­ry Reg­za zoh­ľad­ňu­jú aj zme­nu os­vet­le­nia v mies­tnos­ti po­čas dňa a ta­kis­to pre­mie­ta­ný ob­raz. Tech­no­ló­gia Re­so­lu­tion+ po­tom zlep­šu­je zob­ra­zo­va­nie SD ob­sa­hu na full HD te­le­ví­zo­re, vo vý­ba­ve je port USB a 4 por­ty HDMI. Tá­to sé­ria bu­de dos­tup­ná s uh­lo­prieč­ka­mi 32, 37 a 42 pal­cov.

Toshiba Regza SV685_5.jpg
Tos­hi­ba REG­ZA SV685 sa po za­pnu­tí sám nas­ta­ví a pris­pô­so­bí pa­ra­met­re kon­krét­ne­mu mies­tu


Za­ujal nás aj Tos­hi­ba Me­dia Con­troller, ide o sof­tvér zjed­no­du­šu­jú­ci pre­po­je­nie za­ria­de­ní pod­po­ru­jú­cich pre­po­je­nie DL­NA. Tos­hi­ba uvied­la i bez­drô­to­vý tab­let na jed­no­du­ché preh­rá­va­nie mul­ti­mé­dií a ko­mu­ni­ká­ciu v so­ciál­nych sie­ťach v do­mác­nos­ti.

Ne­mec­ká fir­ma Loewe upú­ta­la uni­kát­nym pred­sta­ve­ním. Loewe Re­fe­ren­ce je uce­le­ná, už na pr­vý poh­ľad luxus­ná zos­ta­va po­zos­tá­va­jú­ca z 52-pal­co­vé­ho full HD te­le­ví­zo­ra s frek­ven­ciou 200 Hz, te­nuč­kých 200 W rep­ro­duk­to­rov s mož­nos­ťou umies­tne­nia na ste­nu, 800 W subwoofe­ra a ria­dia­ce­ho za­ria­de­nia Me­dia­cen­ter. Sú­čas­ťou te­le­ví­zo­ra je aj 500 GB disk na nah­rá­va­nie prog­ra­mov, DVB-T, DVB-C a DVB-S tu­ner a mož­nosť preh­rá­va­nia ob­sa­hu z inter­ne­tu. Naj­zau­jí­ma­vej­šia časť je prá­ve Me­dia­cen­ter, mul­ti­me­diál­ny server, kto­rý umož­ňu­je vzá­jom­ne pre­po­jiť všet­ky mul­ti­mé­diá v do­mác­nos­ti – iPod, no­te­book, DVD preh­rá­vač, FM rá­dio, MP3 preh­rá­vač, kľúč USB, fo­toa­pa­rát a pod. Má aj pri­po­je­nie do po­čí­ta­čo­vej sie­te (napr. aj po elek­tric­kej sie­ti, Powerli­ne) a do­ká­že vy­tvo­riť via­ce­ro ne­zá­vis­lých mul­ti­me­diál­nych po­núk pre via­ce­ro mies­tnos­tí v do­me. V tom­to prí­pa­de sú v os­tat­ných mies­tnos­tiach pou­ži­té in­di­vi­duál­ne rep­ro­duk­to­ry, kto­ré Loewe tiež do­dá­va.

Loewe Reference_System.jpg
  Loewe Re­fe­ren­ce Sys­tem – pod­ľa nás naj­zau­jí­ma­vej­šia zos­ta­va do luxus­nej obý­vač­ky


Na ob­ra­zov­ke Me­dia­cen­ter sa po­tom zob­ra­zu­jú voľ­by, z kto­rých si pou­ží­va­teľ vy­be­rá, pri­čom mô­že pre­pá­jať jed­not­li­vé za­ria­de­nia a pod. K vy­bra­nej hu­dob­nej pro­duk­cii Me­dia­cen­ter vy­be­rá prís­luš­nú pre­zen­tá­ciu na te­le­ví­zo­re. Me­dia­cen­ter sa dá in­šta­lo­vať na ste­nu ale­bo exis­tu­je vy­ho­to­ve­nie so sa­mos­tat­ným sto­ja­nom. K zos­ta­ve sa do­dá­va di­aľ­ko­vý ov­lá­dač s 2,4-pal­co­vým OLED dis­ple­jom. To umož­ňu­je napr. aj za­dá­vať, aký typ hud­by ale­bo vi­dea si pou­ží­va­teľ že­lá, sys­tém po­tom vy­hľa­dá pod­ľa kri­té­rií naj­bliž­šie mož­nos­ti. Ce­lá zos­ta­va je vy­ro­be­ná pre­važ­ne zo sk­la a brú­se­né­ho hli­ní­ka a pô­so­bí nao­zaj exklu­zív­ne. Ten­to pro­dukt sme sub­jek­tív­ne vy­hod­no­ti­li ako naj­pok­ro­ko­vej­šie rie­še­nie ce­lej vý­sta­vy IFA.

Loewe Individual_Media_Center.jpg
  De­tail­ný poh­ľad na Me­dia­cen­ter v sys­té­me Loewe Re­fe­ren­ce


Phi­lips pred­sta­vil ce­lý rad tech­ni­ky pre ob­lasť zdra­vé­ho zdra­vot­né­ho štý­lu, sta­ros­tli­vosť o te­lo, ale naj­väč­šiu po­zor­nosť pú­ta­li te­le­ví­zo­ry tej­to znač­ky. Vždy na nich vi­dieť za­dné pod­svie­te­nie, kto­ré zvy­šu­je efekt zo sle­do­va­né­ho ob­ra­zu. Aj Phi­lips sa vy­dal ces­tou inter­ne­to­vé­ho pre­po­je­nia te­le­ví­zo­ra a uvá­dza Phi­lips Net TV. Má viac ako 100 do­hôd s rôz­ny­mi vy­sie­la­teľ­mi, náj­de­me tu YouTu­be, RTL, AR­TE+7 a pod. Spo­loč­nosť prip­ra­vu­je aj po­nu­ku pla­te­né­ho prís­tu­pu k fil­mom do­dá­va­ným cez inter­net, čo je jas­ná ví­zia bu­dúc­nos­ti. Fun­kcia Net TV bu­de dos­tup­ná na te­le­ví­zo­roch ra­du 8000 a 9000 a Ci­ne­ma 21:9.

Philips PFL8664H_NetTV.jpg
Phi­lips PFL8664H s neod­mys­li­teľ­ným spät­ným pod­svie­te­ním a je­ho sys­té­mom Net TV na inter­ne­to­vý prís­tup k vi­deu


Aj tra­dič­ný ne­mec­ký vý­rob­ca elek­tro­ni­ky Grun­dig pri­šiel s no­vou fun­kciou. Grun­dig Fi­neArts je LED te­le­ví­zor v hli­ní­ko­vom puz­dre s tu­ne­rom DVB-T a DVB-C, kto­rý má na­vy­še aj fun­kciu nah­rá­va­nia te­le­víz­nych prog­ra­mov cez port USB. Tak­to sa asi naj­jed­no­duch­šie da­jú nah­rať ob­ľú­be­né prog­ra­my do kľú­ča USB ale­bo na exter­ný pev­ný disk. Mo­del so 40-pal­co­vým dis­ple­jom sto­jí 1699 eur. Grun­ding má v po­nu­ke aj su­perľah­ké te­le­ví­zo­ry Lee­maxx, kto­ré ma­jú hmot­nosť len 3 kg.

Grundig_FineArts_LED.jpg
Grun­dig Fi­reArt ob­sa­hu­je port USB umož­ňu­jú­ci nah­rá­vať prog­ra­my na kľúč USB ale­bo exter­ný disk


Mo­bil­né te­le­fó­ny
Niek­to­ré mo­bil­né te­le­fó­ny dis­po­nu­jú v sú­čas­nos­ti vlas­tnos­ťa­mi no­te­boo­kov. Ty­pic­ký prík­lad je XPE­RIA X2, kto­rú na IFA pred­sta­vi­la fir­ma So­ny Eric­sson, te­raz už pod spo­loč­ným mot­tom So­ny, ma­ke be­lie­ve. Po­há­ňa ho ope­rač­ný sys­tém Win­dows Mo­bi­le 6.5 a má prí­ve­ti­vé pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie. V stán­ku spo­loč­nos­ti LG sme vi­de­li aj mo­bil LG-KM900, zná­my aj pod ozna­če­ním ARE­NA. Je to ďal­ší z ra­du iPod kille­rov, ne­má har­dvé­ro­vú klá­ves­ni­cu, ale ov­lá­da­nie sa us­ku­toč­ňu­je cez do­ty­ko­vý dis­plej. Je­ho pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die je pries­to­ro­vé, umož­ňu­je za­dá­vať zna­ky a ľah­ko pou­ží­vať mul­ti­mé­diá. Hmot­nosť te­le­fó­nu je 105 gra­mov, fo­toa­pa­rát má roz­lí­še­nie 5 me­ga­pixelov, pro­ce­sor je od fir­my AMD.

ARENA LG-KM900.jpg
LG ARE­NA je mo­bil za­ují­ma­vý hlav­ne 3D pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním


Sam­sung pre­zen­to­val svoj mo­del S8000 Jét a hi­tom na ďal­šiu se­zó­nu bu­dú mo­de­ly R0, R1 a M0. Vi­de­li sme aj mo­del Sam­sung E1107 kto­rý má za­bu­do­va­ný so­lár­ny člá­nok a pos­ky­tu­je ochra­nu úda­jov pri stra­te mo­bil­né­ho te­le­fó­nu. Asi naj­väč­šiu po­zor­nosť na se­ba však pú­tal mo­del Sam­sung S9110, kto­rý pred­sta­vu­je mo­bil­ný te­le­fón in­teg­ro­va­ný v ho­din­kách a ob­sa­hu­je aj do­ty­ko­vý dis­plej s uh­lo­prieč­kou 1,76 pal­ca. Ho­din­ky ko­mu­ni­ku­jú s po­čí­ta­čom po­mo­cou blue­toot­ho­vé­ho pri­po­je­nia, exis­tu­je aj sof­tvér na syn­chro­ni­zá­ciu úda­jov s Out­loo­kom.

Samsung S9110_02.jpg
Sam­sung S9110 – mo­bil­ný te­le­fón uk­ry­tý v ná­ram­ko­vých ho­din­kách; umož­ňu­je te­le­fo­no­va­nie a ko­mu­ni­ká­ciu cez SMS


Vy­hod­no­te­nie
IFA je jed­noz­nač­ne naj­väč­šia vý­sta­va spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, kto­rej az­da mô­že kon­ku­ro­vať len ame­ric­ký CES. Zá­klad­né tren­dy, kto­ré sme vi­de­li ten­to rok, bo­li spá­ja­nie inter­ne­tu a te­le­víz­nych pri­jí­ma­čov, zni­žo­va­nie spot­re­by elek­tric­kej ener­gie, eko­ló­gia, mož­nosť fo­toa­pa­rá­tov na­tá­čať vi­deo vo full HD re­ži­me a za­ují­ma­vý di­zajn prís­tro­jov. Hi­tom na za­čiat­ku bu­dú­ce­ho ro­ka bu­de zrej­me pries­to­ro­vý ob­raz z te­le­ví­zo­ra, kto­rý sa bu­de dať vy­tvo­riť aj v do­mác­nos­ti.

Ako vy­ply­nu­lo z via­ce­rých kľú­čo­vých pred­ná­šok na vý­sta­ve, ove­ľa väč­šiu po­zor­nosť pri­ťa­hu­jú do­má­ce spot­re­bi­če, le­tia hlav­ne ká­vo­va­ry a za­ria­de­nia na sta­ros­tli­vosť o te­lo. Sú­vi­sí to s tým, že ľu­dia te­raz čas­tej­šie os­tá­va­jú do­ma, tu si po­tom chcú užiť zá­ba­vu napl­no, prip­ra­viť skve­lé ná­po­je a nes­trá­cať čas a pe­nia­ze náv­šte­va­mi le­ká­rov.

DI­GI­RE­VUE bu­de stáť pri tých­to tren­doch a v nas­le­du­jú­cich čís­lach vám pri­ne­sie­me pod­rob­nú re­cen­ziu via­ce­rých pred­sta­ve­ných pro­duk­tov.

On­drej Mac­ko, Berlín

Všet­ky nák­la­dy na ces­tu, uby­to­va­nie a stra­vu hra­dil vy­da­va­teľ ma­ga­zí­nu DI­GI­RE­VUE.

Zdroj: DigirevueOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter