Nokia 5530 XpressMusic

Vý­luč­ne do­ty­ko­vý te­le­fón s 3,5 mm ko­nek­to­rom jack dá­va aj svo­jím po­me­no­va­ním tu­šiť, čo bu­de je­ho par­ke­tou. Nie prá­ve naj­kva­lit­nej­šie plas­ty kom­pen­zu­je vý­bor­ná vý­drž pri prá­ci na ba­té­rie. Hneď na úvod tre­ba upo­zor­niť, že 5530-ka je čis­to 2G te­le­fón, tak­že rých­le dá­to­vé pre­no­sy v sie­ťach HSDPA od ne­ho neo­ča­ká­vaj­te, vý­rob­ca to však vy­vá­žil pod­po­rou Wi-Fi. Ve­rí­me, že ce­na toh­to mo­de­lu ča­som kles­ne.

4 GB kar­ta mic­roSD ako zá­klad
Ten­to mo­bil­ný te­le­fón je aký­si zjed­no­du­še­ný va­riant mo­de­lu 5800 Xpres­sMu­sic, kto­rý bol pr­vým vý­luč­ne do­ty­ko­vým hu­dob­ným te­le­fó­nom No­kie. Do prís­tro­ja s hmot­nos­ťou 107 gra­mov sa SIM kar­ta vkla­dá net­ra­dič­ne z boč­nej stra­ny, rov­na­ko ako pa­mä­ťo­vá kar­ta. V ba­le­ní dos­tá­va pou­ží­va­teľ 4 GB kar­tu mic­roSD (max. pod­po­ro­va­ná ka­pa­ci­ta je 16 GB), čo na úvod úpl­ne pos­ta­ču­je. Boč­ná hra­na je za­ují­ma­vá eš­te jed­ným pr­vkom, a to har­dvé­ro­vým tla­čid­lom blo­ko­va­nia „klá­ves­ni­ce“, te­da skôr do­ty­ko­vej plo­chy dis­ple­ja.

Nokia5530XM_red_front_1.gif
Na po­ho­to­vos­tnom dis­ple­ji sa pri mi­ni­ma­li­zo­va­nom hu­dob­nom preh­rá­va­či zob­ra­zia špe­cia­li­zo­va­né tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hud­by


Dis­plej je fajn
Dis­plej je veľ­ký, 2,9-pal­co­vý, má roz­lí­še­nie 360 × 640 pixelov, tak­že ko­neč­ne nas­tal vý­raz­nej­ší po­sun od roz­lí­še­nia QVGA. Do­ty­ko­vú plo­chu mož­no ov­lá­dať sty­lu­som (je uk­ry­tý v jed­nej z hrán) ale­bo pr­stom, prí­pad­ne akým­koľ­vek iným pred­me­tom. Dis­plej je vy­ro­be­ný tech­no­ló­giou AFFS – pat­rí do ro­di­ny TFT-LCD dis­ple­jov s lep­šou cha­rak­te­ris­ti­kou fa­rieb a prak­tic­ky maximál­nym po­zo­ro­va­cím uh­lom. Do­ty­ko­vá tech­no­ló­gia pou­ži­tá pri mo­de­li 5530 Xpres­sMu­sic je kva­lit­ná, ne­do­sa­hu­je však kva­li­tu iP­ho­nu a na­vy­še nie je mul­ti­do­ty­ko­vá. Hlav­né po­lož­ky v me­nu ot­vo­rí­te na je­den do­tyk, os­tat­né sub­po­lož­ky sa ot­vá­ra­jú „dvoj­kli­kom“ – mno­hým mô­že tá­to vlas­tnosť pre­ká­žať, my sme si na ňu veľ­mi rých­lo zvyk­li. Nes­ta­ne sa vám to­tiž, že omy­lom spus­tí­te ne­ja­kú po­lož­ku, keď chce­te cez me­nu iba ro­lo­vať. Pri pí­sa­ní správ a e-mai­lov mô­že­te vy­užiť buď bež­nú nu­me­ric­kú klá­ves­ni­cu, ale­bo sof­tvé­ro­vú klá­ves­ni­cu QWER­TY, kto­rá sa auto­ma­tic­ky otá­ča pod­ľa to­ho, v akej ro­vi­ne dr­ží­te te­le­fón (s vy­uži­tím sní­ma­ča gra­vi­tá­cie). No­kia do­ká­že roz­poz­ná­vať aj pí­sa­ný text, s tou­to fun­kciou sme sa však ako­si ne­ve­de­li ska­ma­rá­tiť.

Chý­ba pod­po­ra mi­nia­pli­ká­cií
Prís­troj po­há­ňa 434 MHz pro­ce­sor so 128 MB pa­mä­te RAM. Na ope­rač­ný sys­tém Sym­bian vo ver­zii 9.4 a gra­fic­kú nad­stav­bu S60 pris­pô­so­be­nú na do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie by to ma­lo sta­čiť – a aj sta­čí, reak­cie te­le­fó­nu sú dos­ta­toč­ne sviž­né, ho­ci nám párkrát za­mr­zol. Pri ta­kom veľ­kom dis­ple­ji je sa­moz­rej­mý ak­tív­ny po­ho­to­vost­ný re­žim, ško­da však ab­sen­cie pod­po­ry wid­ge­tov, aká je nap­rík­lad na mo­de­li N97 – aj pri tom­to te­le­fó­ne by si dopl­nko­vé mi­nia­pli­ká­cie na dis­ple­ji ur­či­te naš­li up­lat­ne­nie. Dopl­ňme, že 5530-ka po­nú­ka pria­me pre­po­je­nie na Fa­ce­book, YouTu­be, MyS­pa­ce a po­dob­né por­tá­ly. Za­ují­ma­vé je sa­mos­tat­né do­ty­ko­vé tla­čid­lo nad dis­ple­jom s ozna­če­ním Xpres­sMu­sic, kto­ré spúš­ťa všet­ky dô­le­ži­té po­lož­ky spo­je­né s mul­ti­mé­dia­mi. K nim sa však eš­te dos­ta­ne­me.

Nokia5530XM_Blue_Right_Lean.gif
Na pra­vej hra­ne prib­liž­ne v stre­de si všim­ni­te har­dvé­ro­vé tla­čid­lo – ten­to jaz­dec za­blo­ku­je do­ty­ko­vý dis­plej, keď má­te te­le­fón vo vrec­ku


HSDPA nie, no Wi-Fi áno
Dá­to­vé pre­no­sy v rých­los­tiach ED­GE – s tým sa už na Slo­ven­sku iba ťaž­šie zmie­ri­me, pre­to je vý­bor­nou al­ter­na­tí­vou rých­lych dá­to­vých pri­po­je­ní pod­po­ra Wi-Fi, kto­rá fun­go­va­la na vý­bor­nú. Ke­by ma­la 5530-ka eš­te aj GPS pre­po­je­né s kva­lit­ný­mi No­kia Maps, da­la by sa je­ho ak­tuál­na kon­co­vá ce­na ľah­ko ob­há­jiť, GPS však ab­sen­tu­je. Pri pri­po­je­ní cez Wi-Fi sa po­mo­cou No­kia Mes­sa­gin­gu vý­bor­ne pra­cu­je s e-mai­la­mi. Rov­na­ko nás po­te­ši­la prá­ca s ka­len­dá­rom, kto­rý vhod­ne vy­uží­va veľ­kosť dis­ple­ja.

Dob­ré sním­ky za dob­ré­ho svet­la
Za vhod­ných sve­tel­ných pod­mie­nok 3,2-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát vie reali­zo­vať aj veľ­mi pek­né sním­ky. Pris­vet­ľo­va­nie slab­šou di­ódou a zhor­še­né sve­tel­né pod­mien­ky však fot­ky už mier­ne zne­hod­no­cu­jú. Mo­bil do­ká­že do úda­ja EXIF na fo­tog­ra­fii pri­ra­diť in­for­má­ciu o po­lo­he z exter­né­ho mo­du­lu GPS pri­po­je­né­ho cez Blue­tooth. Vi­deo za­chy­tí ob­jek­tív v maximál­nom roz­lí­še­ní 640 × 480 pixelov a pri 30 sním­kach za se­kun­du, a to po do­bu max. 1,5 ho­di­ny – na mo­bil­né vi­deo sú to dos­ta­ču­jú­ce pa­ra­met­re.

Nokia5530XM_Port_Front_Red_.gif
Slú­chad­lá v ba­le­ní sú po­mer­ne kva­lit­né, po­čas tes­to­va­nia sme ne­cí­ti­li pot­re­bu me­niť ich


Mul­ti­mé­diá – tu sa cí­ti do­ma
Na zá­ver sme si ne­cha­li vý­bor­ný hu­dob­ný preh­rá­vač, kto­rý je pris­pô­so­be­ný na ov­lá­da­nie jed­ným pr­stom a za viac ako dva týž­dne tes­to­va­nia sme ne­zis­ti­li vlas­tnosť, kto­rá by mu chý­ba­la. Po­čas preh­rá­va­nia zob­ra­zu­je na veľ­kej čas­ti dis­ple­ja gra­fi­ku z al­bu­mu, umož­ňu­je mi­ni­ma­li­zo­va­né preh­rá­va­nie na po­za­dí, keď na po­ho­to­vos­tnej ob­ra­zov­ke vy­tvo­rí sa­mos­tat­né po­lož­ky ov­lá­da­nia. Ek­va­li­zér mož­no nas­ta­vo­vať ma­nuál­ne, sa­moz­rej­mé je ra­de­nie skla­dieb pod­ľa al­bu­mov, inter­pre­tov atď. Ten­to mo­del pod­po­ru­je aj No­kia Mu­sic Sto­re, No­kia ho však pre zme­nu ne­pod­po­ru­je pre na­šu kra­ji­nu. Dopl­nkom je eš­te FM rá­dio s RDS, kto­ré fun­gu­je s pri­po­je­ný­mi slú­chad­la­mi. Tie ma­jú, mi­mo­cho­dom, sluš­nú kva­li­tu. Na 2,9-pal­co­vom dis­ple­ji sa dá sle­do­vať vi­deo po­čas dl­hej ces­ty auto­bu­som.

Vy­hod­no­te­nie
Na zá­ver chce­me vy­zdvih­núť vý­drž mo­bi­lu, pri pou­ži­tí bež­nej 1000 mAh ba­té­rie mož­no pou­ží­vať te­le­fón aj viac ako tri dni, pri­tom sme asi ho­din­ku den­ne po­čú­va­li hud­bu a skú­ša­li prá­cu s Wi-Fi. Vo vý­luč­ne po­ho­to­vos­tnom re­ži­me (bez žiad­nej prá­ce) nám te­le­fón vy­dr­žal na jed­no na­bi­tie 6 a pol dňa. No­kia 5530 Xpres­sMu­sic sí­ce ne­pod­po­ru­je vy­mo­že­nos­ti 3G sie­tí, no ak má­te do­ma či v kan­ce­lá­rii Wi-Fi, mô­že­te ob­ja­viť ča­ro toh­to te­le­fó­nu.

Hod­no­te­nie
+ Wi-Fi, vý­drž ba­té­rie, 3,5 mm ko­nek­tor jack, kva­lit­ný hu­dob­ný preh­rá­vač, me­nu pris­pô­so­be­né na ov­lá­da­nie pr­stom
- ne­pod­po­ru­je 3G, ne­pod­po­ru­je wid­ge­ty, níz­ka kva­li­ta plas­tov, ab­sen­cia GPS

Ce­na: 249 EUR / 7501 Sk

Za­po­ži­čal: No­kia Slo­ven­sko

Zdroj: DigirevueOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter