Test: Kompaktné nezmary

 Ste vy­zná­vač­mi ad­re­na­lí­no­vej zá­ba­vy, má­te ra­di po­byt vo voľ­nej prí­ro­de, ra­di by ste sa s fo­toa­pa­rá­tom vy­bra­li pod vod­nú hla­di­nu ale­bo má­te jed­no­du­cho iba smo­lu a kaž­dý váš fo­toa­pa­rát do­pad­ne rov­na­ko – te­da roz­bi­je sa? Má­me pre vás pol­tu­cet vhod­ných kan­di­dá­tov v po­do­be di­gi­tál­nych kom­pak­tov so zvý­še­nou od­ol­nos­ťou. Rov­na­ko dob­re ako u fo­tog­ra­fa dob­rod­ru­ha sa bu­dú cí­tiť v úlo­he ro­din­né­ho kom­pak­tu, kto­ré­mu sa ob­čas uj­de ne­ja­ký škra­ba­nec.

Toh­to­roč­ná jar­ná se­zó­na bo­la na od­ol­né kom­pak­ty, ako sa zvyk­nú di­gi­tál­ne fo­toa­pa­rá­ty so zvý­še­nou od­ol­nos­ťou všeo­bec­ne ozna­čo­vať, naj­bo­hat­šia v his­tó­rii di­gi­tál­nej fo­tog­ra­fie. Dô­ka­zom je aj ten­to po­rov­ná­va­cí test. Veď kým v mi­nu­lých ro­koch sme sa doč­ka­li jed­né­ho až troch mo­de­lov roč­ne maximál­ne od dvoch vý­rob­cov, ten­to rok nas­tal sku­toč­ný boom. V tes­te má­te mož­nosť po­rov­nať 6 mo­de­lov od troch vý­rob­cov. Ďal­šie dva prí­ras­tky pri­bud­li až v ča­se, keď to­to vy­da­nie sme­ro­va­lo do tla­čiar­ne, na­vy­še tak v prí­pa­de Pen­taxu (mo­del Op­tio W80), ako aj Ag­faP­ho­to (mo­del DC-600uw) iš­lo iba o pred­sta­ve­nie. Kým Pen­tax sa na Slo­ven­sku dos­ta­ne do pre­da­ja (či aj do re­dak­cie na otes­to­va­nie, to je už otáz­ne), v prí­pa­de Ag­faP­ho­to bu­de mu­sieť prí­pad­ný zá­ujem­ca za ná­ku­pom s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou vy­ces­to­vať...

Ako sa to za­ča­lo?
 Pr­vý di­gi­tál­ny fo­toa­pa­rát so zvý­še­nou od­ol­nos­ťou sa dos­tal na trh už pred šies­ti­mi rok­mi, te­da v ro­ku 2003. Iš­lo o mo­del So­ny Cy­ber-shot DSC-U60, kto­rý dis­po­no­val od­ol­nos­ťou pro­ti vl­hku a do­vo­ľo­val pou­ží­va­te­ľo­vi po­no­riť sa s ním maximál­ne do hĺbky 1,5 met­ra. Roz­lí­še­nie 2 Mpix, ale naj­mä op­ti­ka s pev­ným oh­nis­kom mu ve­ľa šan­cí na ús­pech ne­dá­va­li. V sep­tem­bri rov­na­ké­ho ro­ka sa na tr­hu ob­ja­vil pr­vý od­ol­ný di­gi­tál znač­ky Pen­tax, bol to mo­del Op­tio 33WR, kto­rý však dis­po­no­val iba od­ol­nos­ťou pro­ti vl­hkos­ti. No na roz­diel od So­ny bol vy­ba­ve­ný op­tic­kým zoo­mom. Do ro­ku 2006 bol na tom­to seg­men­te tr­hu je­di­ný pro­du­cent Pen­tax, kto­rý uvie­dol do­ved­na šty­ri mo­de­ly. V ro­ku 2006 pre­ru­šil je­ho he­ge­mó­niu Olym­pus. Ten hneď svo­jím pr­vým mo­de­lom Olym­pus mju: 720SW po­su­nul hra­ni­ce toh­to seg­men­tu o riad­ny kus, keď mu dal do vien­ka mož­nosť po­no­riť sa do hĺbky troch met­rov. Pen­tax od­po­ve­dal dvo­ma mo­del­mi, kto­ré však nep­ri­nies­li zá­sad­nú ino­vá­ciu. Tú po­nú­kol ďal­ší Olym­pus mju: 725SW, kto­rý po­su­nul hra­ni­cu po­no­ru na 5 met­rov.

Se­dem­stod­vad­sať­päť­ka sa eš­te na tr­hu ani po­riad­ne neohria­la a Olym­pus na za­čiat­ku ro­ka 2007 opäť po­sú­val hra­ni­ce – mo­de­lom Olym­pus mju: 770SW sme sa dos­ta­li na hra­ni­cu po­no­ru 10 met­rov, pri­bud­la od­ol­nosť pro­ti pá­du (z vý­šky 1,5 met­ra), od­ol­nosť pro­ti mra­zu (do -10 oC) a za­ťa­ži­teľ­nosť pro­duk­tu hmot­nos­ťou 100 kg. Aj nas­le­du­jú­ce zlep­še­nie pri­nie­sol Olym­pus v po­do­be mo­de­lu Olym­pus mju: 1030SW, kto­rý bol schop­ný od­olať pá­du z vý­šky dvoch met­rov. Bol sí­ce ochu­dob­ne­ný o od­ol­nosť pro­ti mra­zu, dos­tal však do vien­ka ako pr­vý 28 mm po­čia­tok oh­nis­ka. V rov­na­kom ro­ku sa na tr­hu ob­ja­vil Pen­tax Op­tio W60, kto­rý bol pr­vým di­gi­tá­lom s ga­ran­to­va­nou od­ol­nos­ťou pro­ti pra­chu a ta­kis­to pr­vým od­ol­ným mo­de­lom dis­po­nu­jú­cim 5× zoo­mom.

Toh­to­roč­ný boom
Kým do kon­ca ro­ka 2008, te­da za šesť ro­kov bo­lo na trh uve­de­ných spo­lu 16 mo­de­lov od­ol­ných kom­pak­tov, už v prie­be­hu pr­vej po­lo­vi­ce toh­to ro­ka sa ich po­čet zvý­šil o 50 %. Pop­ri stá­li­ciach toh­to seg­men­tu Pen­taxe (Op­tio W80 pred­sta­vil až v ča­se, keď iš­lo to­to čís­lo do tla­če) a Olym­pu­se (hneď na po­čiat­ku ro­ka pred­sta­vil tri no­vé mo­de­ly) sa o svo­je mies­to roz­hod­li bo­jo­vať aj ďal­šie znač­ky: Ca­non, Fu­ji­film, Pa­na­so­nic a v deň za­dá­va­nia toh­to člán­ku aj Ag­faP­ho­to. Pre lep­ší preh­ľad vám po­nú­ka­me ta­buľ­ku s dá­tu­ma­mi uve­de­nia a zá­klad­ný­mi od­ol­nos­tný­mi pa­ra­met­ra­mi všet­kých 24 do­te­raz uve­de­ných mo­de­lov. Mô­že­te si te­da uro­biť pred­sta­vu o vý­vo­ji pa­ra­met­rov, ako aj o ak­ti­vi­te jed­not­li­vých vý­rob­cov.

Nie je od­ol­ný ako od­ol­ný...
Na pr­vý poh­ľad vy­ze­rá po­rov­ná­va­nie od­ol­nos­ti jed­not­li­vých mo­de­lov tri­viál­ne jed­no­du­cho. No keď sa za­čí­ta­te do špe­ci­fi­ká­cií jed­not­li­vých vý­rob­cov, okam­ži­te zis­tí­te, že ne­vyu­ží­va­jú rov­na­ké me­to­di­ky ur­čo­va­nia od­ol­nos­ti. Niek­to­rí uvá­dza­jú pri maximál­nej hĺbke po­no­ru aj čas, po kto­rý v nej mô­že prís­troj zotr­vať. Naj­väč­šie oba­vy sme ma­li z toh­to poh­ľa­du pri od­ol­nos­ti pro­ti pá­du. Všet­ci vý­rob­co­via mo­de­lov, kto­ré ma­jú ten­to pa­ra­me­ter uve­de­ný, sa od­vo­lá­va­jú na vlas­tnú me­to­di­ku je­ho zís­ka­nia. Aj pre­to sme pri tes­to­va­ní zvo­li­li mier­nej­šiu me­to­di­ku a šli sme na prís­tro­je jem­nej­šie.

Ce­lý člá­nok si mô­že­te pre­čí­tať v jú­lo­vom vy­da­ní Di­Gi­RE­VUE!!!Ca­non Power­Shot D10
Fu­ji­film Fi­ne­Pix Z33WP
Olym­pus mju: 550WP
Olym­pus mju: Tough 6000
Olym­pus mju: Tough 8000
Pa­na­so­nic Lu­mix DMC-FT1

Zdroj: DiGi REVUEOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter