Téma: Elektronika do školy

Sep­tem­ber je v zna­me­ní za­čiat­ku škol­ské­ho ro­ka a iba ma­lé­ho per­cen­ta po­pu­lá­cie sa to­to ob­do­bie osob­ne ne­do­tý­ka. Ak pat­rí­te k ne­ma­lej čas­ti po­pu­lá­cie, kto­rá má vo svo­jej blíz­kos­ti ško­lá­ka, is­to by ste pri vý­be­re škol­ských po­mô­cok ne­ma­li za­bú­dať ani na elek­tro­ni­ku.

V ča­soch, keď som cho­dil na stred­nú ško­lu, bo­la vr­cho­lom elek­tro­nic­kej vý­ba­vy štu­den­ta kal­ku­lač­ka, tá mo­ja pr­vá (pí­sal sa rok 1979) bo­la od Shar­pu a jej maximom bo­li od­moc­ni­ny. Do oka mi však pad­la iná, v ro­ku 1981 sa na na­šom tr­hu ob­ja­vi­la so­viet­ska Elek­tro­ni­ka B3-38 (bo­la to naj­men­šia kal­ku­lač­ka vy­ba­ve­ná fun­kcia­mi, aká sa v tom ča­se nie­len u nás da­la kú­piť). Do Tes­ly som sa na ňu cho­dil po­ze­rať tak­mer dva ro­ky – do ma­tu­ri­ty. Na stre­doš­kol­ské vrec­ko to bo­la pri­vy­so­ká in­ves­tí­cia. Na­po­kon som si ju kú­pil ove­ľa nes­kôr vo vý­pre­da­ji, keď Tes­lu ru­ši­li, bo­hu­žiaľ, oži­viť sa mi ju ne­po­da­ri­lo... Až ove­ľa nes­kôr a cel­kom ná­ho­dou som sa vďa­ka inter­ne­tu doz­ve­del, že iš­lo o kó­piu mo­de­lu Ca­sio Mi­ni Card fx-48. Keď som sa ako vy­so­koš­ko­lák ob­ja­vil na pred­náš­ke s Psio­nom a ro­bil si doň poz­nám­ky (v ro­ku 1995), bol som po­va­žo­va­ný za „exo­ta“ nie­len z poh­ľa­du pred­ná­ša­jú­cich, ale aj me­dzi spo­lu­žiak­mi. Tí však svoj pos­toj po­mer­ne rých­le zme­ni­li a oce­ni­li vý­ho­dy elek­tro­nic­kých poz­ná­mok (na pred­náš­kach som nez­vy­kol chý­bať :-)

Dnes s od­stu­pom ďal­ších de­sia­tich ro­kov by som ko­neč­ne za­pa­dol. No­te­boo­ky, di­kta­fó­ny či di­gi­tál­ne poz­nám­ko­vé blo­ky a množ­stvo ďal­ších elek­tro­nic­kých po­moc­ní­kov sa v škol­ských la­vi­ciach po­ma­ly, ale is­to udo­mác­ňu­je. Tem­po, akým sa tech­ni­ka o svo­je mies­to v škol­ských la­vi­ciach a, sa­moz­rej­me, aj pri zís­ka­va­ní ve­do­mos­tí všeo­bec­ne hlá­si, sa neus­tá­le zvy­šu­je. Otáz­kou je, či jej po­ten­ciál vie­me do­ce­niť a napl­no vy­užiť. Pri pí­sa­ní toh­to člán­ku som si tú­to otáz­ku klá­dol nes­po­čet­nek­rát. Čas­to som sa pris­ti­hol pri po­rov­na­ní mož­nos­tí, kto­ré sme ma­li pri štú­diu v ča­soch, keď som dral ga­te v škol­ských la­vi­ciach. Mi­ni­mál­ne rov­na­ko čas­to som sa po­zas­ta­vo­val nad otáz­kou, do akej mie­ry na­še škol­stvo, uči­te­lia, ale aj žia­ci vy­uží­va­jú po­ten­ciál, kto­rý vzde­lá­va­niu no­vá tech­ni­ka pos­ky­tu­je. Ak po­rov­nám po­ten­ciál, kto­rý nám tech­ni­ka dá­va, a je­ho reál­ne vy­uži­tie, som skla­ma­ný. Fak­to­rov, kto­ré ma­jú vplyv na to, či a ako mo­der­nú tech­ni­ku vy­uži­je­me, je množ­stvo a zdá sa, že u nás sa väč­ši­nou pre­ja­vu­jú tie ne­ga­tív­ne. Pod­ľa mňa je to ob­rov­ská ško­da a ma­li by sme s tým nie­čo ro­biť. Nech­cem a ani ne­mám v plá­ne hľa­dať vin­ní­ka toh­to sta­vu, os­tat­ne kaž­dý z nás má šan­cu nie­čo zme­niť a ak za­čne­me od se­ba, moh­li by sme byť o pár ro­kov prí­jem­ne prek­va­pe­ní. Veď kaž­dý ro­dič chce pre svo­je di­eťa to naj­lep­šie, ak de­ťom uká­že­me, že tech­ni­ka im mô­že v príp­ra­ve do ško­ly vý­znam­ne po­môcť, rých­le si jej pou­ží­va­nie os­vo­ja a mož­no bu­de­me prek­va­pe­ní, čo s jej po­mo­cou zvlád­nu. Pri kon­ci­po­va­ní tej­to té­my sme sa sús­tre­di­li na vy­tvo­re­nie preh­ľa­du elek­tro­nic­kých po­moc­ní­kov, kto­rí by ško­lá­kom moh­li po­môcť pri pl­ne­ní ich kaž­do­den­ných po­vin­nos­tí. Ne­sús­tre­di­li sme sa te­da iba na ve­ci, kto­ré mô­žu pou­žiť pria­mo v škol­ských la­vi­ciach, ale aj na pro­duk­ty, kto­ré mô­žu vy­užiť do­ma, pri príp­ra­ve na vy­učo­va­nie. Skús­te si spo­me­núť na sta­ré dob­ré Ko­men­ské­ho „ško­la hrou“ ale­bo na po­mer­ne zná­mu zá­sa­du, že vi­de­né a po­ču­té (prí­pad­ne kom­bi­ná­ciu) si za­pa­mä­tá skôr ako pre­čí­ta­né! A prá­ve tu má tech­ni­ka po­ten­ciál, kto­rý ne­vyu­ží­va­me tak, ako by sme moh­li.

Kal­ku­lač­ky
Ma­jú v ob­las­ti elek­tro­ni­ky pou­ží­va­nej v ško­lách vý­sad­né pos­ta­ve­nie. Sta­li sa vlas­tne pr­vý­mi elek­tro­nic­ký­mi za­ria­de­nia­mi, kto­ré do škol­ské­ho pros­tre­dia pre­nik­li. Z his­to­ric­ké­ho hľa­dis­ka to ne­bo­lo ani tak dáv­no, v se­dem­de­sia­tych ro­koch. Kal­ku­lač­ky sa do ma­so­vé­ho na­sa­de­nia dos­ta­li veľ­mi rých­lo, veď pr­vou vrec­ko­vou kal­ku­lač­kou bol pro­dukt spo­loč­nos­ti Bu­si­com, mo­del LE-120A sa na trh dos­tal v ro­ku 1971 a bol pr­vou vrec­ko­vou kal­ku­lač­kou pos­ta­ve­nou na jed­nom či­pe a vy­ba­ve­nou dis­ple­jom LED. Ak vám je me­no spo­loč­nos­ti Bu­si­com po­ve­do­mé, po­tom je to prav­de­po­dob­ne pre­to, že prá­ve na jej zá­kaz­ku vy­tvo­ril In­tel pr­vý mik­rop­ro­ce­sor (i4004). Prak­tic­ky od pr­vé­ho mo­de­lu si kal­ku­lač­ky naš­li up­lat­ne­nie nie­len v prie­mys­le, kan­ce­lá­riách, ale aj škol­stve. Dnes je na tr­hu po­mer­ne ši­rok á po­nu­ka kal­ku­la­čiek so zá­klad­ný­mi, pok­ro­či­lý­mi, ale aj ve­dec­ký­mi fun­kcia­mi v naj­rôz­nej­ších­vy­ho­to­ve­niach i ce­nách. Tie za­čí­na­jú na úrov­ni sto ko­rún, v prí­pa­de ak­cií sa do­kon­ca v e-sho­poch mô­že­te stret­núť aj s niž­šou ce­nou.

Pr­vá vrec­ko­vá kal­ku­lač­ka sa na tr­hu ob­ja­vi­la v ro­ku 1971.

Dá sa však po­ve­dať, že dnes ľu­dia po sa­mos­tat­nej kal­ku­lač­ke väč­ši­nou sia­ha­jú iba v špe­ci­fic­kých prí­pa­doch. Jej fun­kcie vo veľ­kej mie­re pre­be­ra­jú iné za­ria­de­nia (ho­din­ky, mo­bil­né te­le­fó­ny, sof­tvér v PDA či po­čí­ta­čoch), kto­ré má­me tak­mer neus­tá­le po ru­ke. Kal­ku­lač­ka je te­da dnes na­ším ver­ným spo­loč­ní­kom.

Di­kta­fó­ny
 Sú z his­to­ric­ké­ho poh­ľa­du star­šie za­ria­de­nia ako kal­ku­lač­ky. K ich ma­so­vej­šie­mu roz­ší­re­niu však doš­lo v tak­mer rov­na­kom ča­se, v akom sa ob­ja­vi­li kal­ku­lač­ky. Aj ma­so­vej­šie roz­ší­re­nie di­kta­fó­nov má to­tiž na sve­do­mí mi­nia­tu­ri­zá­cia elek­tro­ni­ky. Až v se­dem­de­sia­tych ro­koch sa di­kta­fó­ny sta­li dos­ta­toč­ne pre­nos­ný­mi za­ria­de­nia­mi, aby ich pou­ží­va­te­lia ma­li vždy po­ru­ke. Mi­nia­tu­ri­zá­ciu di­kta­fó­nov pri­nie­sol zá­znam zvu­ku na mag­ne­to­fó­no­vú pás­ku, lep­šie po­ve­da­né na mik­ro­ka­ze­ty. Až ten­to typ di­kta­fó­nov pri­nie­sol to­mu­to dru­hu za­ria­de­ní roz­me­ry vhod­né na umies­tne­nie di­kta­fó­nu do vrec­ka a te­da aj veľ­kú mo­bi­li­tu za­ria­de­ní. Iš­lo však o ana­ló­go­vé zá­znam­ní­ky s me­cha­nic­ký­mi čas­ťa­mi a z to­ho vy­plý­va­jú­ci­mi ne­ga­tí­va­mi. V pos­led­nej de­ká­de mi­nu­lé­ho sto­ro­čia sa na tr­hu ob­ja­vi­li pr­vé di­kta­fó­ny s di­gi­tál­nym zá­zna­mom. Ka­pa­ci­ta ich pa­mä­te bo­la sí­ce ob­me­dze­ná, vý­ho­dy, kto­ré pri­nies­li, však da­li tu­šiť, že kla­sic­ké mik­ro­ka­ze­to­vé di­kta­fó­ny to už ma­jú zrá­ta­né. Di­gi­ta­li­zá­cia zvu­ko­vé­ho zá­zna­mu pri­nies­la v di­kta­fó­noch nie­len skva­lit­ne­nie zá­zna­mu (keď­že v di­kta­fó­ne niet po­hyb­li­vých čas­tí, zá­znam nie je ru­še­ný hlu­kom, kto­rý pro­du­ku­jú), ale aj zmen­še­nie hmot­nos­ti i roz­me­rov. Prá­ve pos­led­ne spo­me­nu­té vlas­tnos­ti umož­ni­li in­teg­rá­ciu di­gi­tál­nych di­kta­fó­nov do ďal­ších za­ria­de­ní a tak ich dnes náj­de­me nie­len ako sa­mos­tat­né za­ria­de­nia, ale aj ako sú­časť mul­ti­me­diál­nych preh­rá­va­čov, mo­bil­ných te­le­fó­nov a di­gi­tál­nych fo­toa­pa­rá­tov. Di­kta­fó­ny vo fo­toa­pa­rá­toch a mo­bi­loch má­va­jú ob­vyk­le ob­me­dzenie dĺžky zá­zna­mu na nie­koľ­ko de­sia­tok se­kúnd. Naj­vý­hod­nej­šou al­ter­na­tí­vou z di­kta­fó­nov za­bu­do­va­ných do iných za­ria­de­ní sú pre­to tie za­bu­do­va­né v mul­ti­me­diál­nych preh­rá­va­čoch. Ak sa pý­ta­te, či má vý­znam siah­nuť po di­kta­fó­ne ako jed­noú­če­lo­vom za­ria­de­ní, na­ša od­po­veď je jed­noz­nač­ná – áno! Dô­vo­dov je via­ce­ro. Kva­li­ta zá­zna­mu di­kta­fó­nov in­teg­ro­va­ných do iných za­ria­de­ní je vždy niž­šia ako v sa­mos­tat­ných di­kta­fó­noch. Dô­vo­dom je nie­len kva­li­ta in­teg­ro­va­ných mik­ro­fó­nov, ale aj mož­nosť pri­po­jiť exter­ný mik­ro­fón (prav­da tú­to vlas­tnosť vy­uži­je me­nej pou­ží­va­te­ľov), tiež prí­tom­nosť fun­kcie na eli­mi­ná­ciu hlu­ku oko­lia, nas­ta­ve­nie kva­li­ty nah­rá­va­nia ale­bo roz­ší­re­né fun­kčné mož­nos­ti prís­tro­ja v ob­las­ti sprá­vy a spra­co­va­nia zís­ka­ných nah­rá­vok. Spo­loč­ne s di­kta­fó­nom to­tiž ob­vyk­le zís­ka­te aj špe­cia­li­zo­va­ný sof­tvér na ďal­šie spra­co­va­nie zvu­ko­vých zá­zna­mov v po­čí­ta­či. V na­šich ško­lách sa pou­ži­tie di­kta­fó­nov veľ­mi ne­no­sí, osob­ne si však mys­lím, že je to ško­da. Ak by ste však to­to za­ria­de­nie chce­li v ško­le pou­žiť, po­tom ne­za­bud­ni­te na to, že pri je­ho pou­ži­tí mu­sí­te spl­niť us­ta­no­ve­nia zá­ko­na a inak ako so súh­la­som vy­uču­jú­ce­ho to mož­né ne­bu­de. Di­kta­fón však mô­že­te pou­žiť nie­len na zá­znam vy­učo­va­nia v ško­le, je vhod­ným dopl­nkom tiež pri vý­uč­be ja­zy­kov (kon­tro­la vý­slov­nos­ti), ale aj kto­ré­ho­koľ­vek iné­ho pred­me­tu. Opa­ko­va­né po­čú­va­nie to­tiž v pro­ce­se uče­nia po­má­ha ucho­va­niu in­for­má­cií. Ak si te­da chce­te uči­vo utvr­diť, sta­čí, ak si ho „na­čí­ta­te“ a opa­ko­va­ne vy­po­ču­je­te. Nuž, a po­čú­vať mô­že­te nap­rík­lad aj ces­tou do ško­ly :-)

Mo­bil­né te­le­fó­ny
Pou­ží­va­nie mo­bi­lov v ško­le je hák­li­vá té­ma, pre­hlia­dať však ich prí­tom­nosť na škol­skej pô­de nie je rie­še­ním. Osob­ne si mys­lím, že mo­bi­ly by v prie­be­hu vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su (ro­zu­mej vy­učo­va­cia ho­di­na) ma­li byť vy­pnu­té. Za­bez­pe­če­nie toh­to sta­vu je sa­moz­rej­me or­ga­ni­zač­ne a tech­nic­ky ťaž­ko reali­zo­va­teľ­né a tak niek­to­ré ško­ly sia­ha­jú po ce­lop­loš­nom zá­ka­ze pou­ži­tia toh­to ko­mu­ni­kač­né­ho pros­tried­ku. Ok­rem ri­zi­ka na­ru­še­nia vy­učo­va­cie­ho pro­ce­su mo­bil v trie­de zna­me­ná aj po­ten­ciál­ne ri­zi­ko je­ho zneu­ži­tia v po­do­be ťa­há­ka. Mo­bil dnes umož­ňu­je ucho­vá­va­nie in­for­má­cií v mno­hých po­do­bách a vy­na­lie­za­vosť štu­den­tov je pred­sa hyb­nou pá­kou pok­ro­ku...
Net­re­ba však za­bú­dať, že väč­ši­na ro­di­čov dá­va svoj­mu di­eťa­ťu mo­bil z bez­peč­nos­tných dô­vo­dov. Jed­no­du­cho ča­sy sa zme­ni­li a mo­bil je dnes neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou ži­vo­ta. Ak dop­ra­je­te svoj­mu di­eťa­ťu fun­kčne lep­šie vy­ba­ve­ný mo­bil, dop­raj­te si viac ča­su na oboz­ná­me­nie di­eťa­ťa s je­ho mož­nos­ťa­mi a skús­te mu uká­zať, ako ho pri vý­uč­be mô­že vy­užiť. Z MP3 preh­rá­va­ča v mo­bi­le sa to­tiž ne­mu­sí ozý­vať iba ak­tuál­na hit­pa­rá­do­vá „bom­ba“. Vý­be­ru mo­bi­lu pre ško­lá­ka sa ve­nu­je­me na stra­nách 54 – 57, za­me­ra­li sme sa na vý­ber mo­bi­lu pre naj­men­ších ško­lá­kov a k ne­mu vhod­ných slu­žieb.

Mul­ti­me­diál­ne preh­rá­va­če
Rov­na­ko ako mo­bil aj MP3-ka, ako znie ľu­do­vý ná­zov pre naj­rôz­nej­šie vi­deo a hu­dob­né preh­rá­va­če, má vďa­ka svo­jim ši­ro­kým fun­kčným mož­nos­tiam šan­cu náj­sť up­lat­ne­nie pri vy­učo­va­ní. K väč­ši­ne na ško­lách pou­ží­va­ných kur­zov pri vý­uč­be ja­zy­kov jes­tvu­jú zvu­ko­vé zá­zna­my na CD, kto­ré je jed­no­du­ché pre­viesť na MP3 a zin­ten­zív­niť svo­ju príp­ra­vu v tej­to ob­las­ti ich za­ra­de­ním do zoz­na­mu skla­dieb. Bu­de­te prek­va­pe­ní, ako sa va­še di­eťa zlep­ší v ja­zy­ku, ak si kaž­dý deň za­ra­dí do zoz­na­mu po­čú­va­ných ve­cí aj nie­čo z cu­dzieho ja­zy­ka – slo­víč­ka ale­bo kon­ver­zač­ná časť z pre­be­ra­nej lek­cie ho udr­žia v kon­dí­cii a ne­dôj­de k pos­tup­nej stra­te zís­ka­ných ve­do­mos­tí. Vzde­lá­va­cí po­ten­ciál preh­rá­va­čov, ale aj do­má­cej elek­tro­ni­ky ako sú do­má­ce ki­ná, je však pod­stat­ne vy­šší, bo­hu­žiaľ, u nás za­tiaľ chý­ba vhod­ný vzde­lá­va­cí ob­sah. Je to ob­rov­ská ško­da, ak by sa to­tiž na­šiel niek­to, kto by ta­ký­to ob­sah prip­ra­vil, viem si cel­kom dob­re pred­sta­viť, že by sme si v no­vi­no­vom stán­ku mies­to ob­sta­rož­ných cé­deč­ko­vých ki­no­hi­tov a roz­prá­vok moh­li kú­piť vý­uko­vé do­ku­men­ty na DVD.

Ar­chí­vy STV sú pl­né ma­te­riá­lov, kto­ré by sa po vhod­nom prep­ra­co­va­ní da­li vy­užiť, i keď zrej­me op­ti­mál­ne by bo­lo siah­nuť po príp­ra­ve no­vých ma­te­riá­lov. Elek­tro­nic­ké zá­pis­ní­ky a kni­hy Ko­neč­ne sme sa dos­ta­li k dvo­ji­ci za­ria­de­ní, kto­ré sú na tr­hu po­mer­ne krát­ko a kto­rých po­ten­ciál nie je pri vzde­lá­va­ní dos­ta­toč­ne vy­uži­tý. Ide o elek­tro­nic­ké zá­pis­ní­ky a elek­tro­nic­ké kni­hy. V prí­pa­de elek­tro­nic­kých zá­pis­ní­kov ide o za­ria­de­nia, kto­ré umož­ňu­jú bež­né pí­sa­nie poz­ná­mok do pa­pie­ro­vé­ho zá­pis­ní­ka, pod kto­rým je umies­tne­né špe­ciál­ne elek­tro­nic­ké za­ria­de­nie, do kto­ré­ho pa­mä­te sa uk­la­dá všet­ko, čo na­pí­še­te na pa­pier. Všet­ky va­še poz­nám­ky si nás­led­ne mô­že­te pre­niesť do po­čí­ta­ča a ďa­lej s ni­mi pra­co­vať. Jed­no z ta­kých­to za­ria­de­ní vám pred­sta­ví­me na nas­le­du­jú­cej dvojstra­ne. Ďal­šou no­vin­kou, s kto­rou sa za­tiaľ v ško­lách ur­či­te nes­tret­ne­te, ale jej po­ten­ciál je dos­lo­va ob­rov­ský, sú elek­tro­nic­ké kni­hy, pres­nej­šie po­ve­da­né čí­tač­ky elek­tro­nic­kých kníh. Aj o nich vám prez­ra­dí­me viac na nas­le­du­jú­cej dvojstra­ne.

No­te­boo­ky
Na zá­ver sme si ne­cha­li dnes cel­kom is­to naj­uni­ver­zál­nej­šiu, ale stá­le po­mer­ne zried­ka­vo vy­uží­va­nú učeb­nú po­môc­ku – po­čí­tač, kon­krét­nej­šie je­ho pre­nos­ný va­riant – no­te­book. Po­čí­ta­če ma­jú vo vzde­lá­va­ní ob­rov­ský po­ten­ciál, umož­ňu­jú nie­len po­mer­ne jed­no­du­ché sprís­tup­ne­nie štu­dij­ných ma­te­riá­lov, kto­ré sa ani zďa­le­ka ne­mu­sia ob­me­dzo­vať iba na text, ob­ráz­ky či vý­klad uči­va, ale dá­va­jú k dis­po­zí­cii aj ďal­šie mož­nos­ti v po­do­be ove­ro­va­nia na­do­bud­nu­tých ve­do­mos­tí či ko­mu­ni­ká­cie me­dzi žiak­mi a uči­teľ­mi. Na stra­nách 16 – 18 pred­sta­vu­je­me šes­ti­cu no­te­boo­kov, kto­rých na­sa­de­nie v škol­skom pros­tre­dí by nez­rui­no­va­lo ani so­ciál­ne slab­ších ro­di­čov.

Mi­ni­no­te­boo­ky
Aj do vý­ba­vy na­šich ško­lá­kov, naj­mä tých s prív­las­tkom „vy­so­ko“, pa­tria po­čí­ta­če ur­či­te as­poň de­sať­ro­čie. Po­sun na tr­hu s po­čí­tač­mi od des­kto­pov k no­te­boo­kom sa sa­moz­rej­me pre­ja­vu­je aj v pe­net­rá­cii no­te­boo­kov me­dzi ško­lák­mi. Náj­sť dnes me­dzi vy­so­koš­ko­lák­mi pou­ží­va­te­ľov no­te­boo­kov nie je nič vý­ni­moč­né a na niek­to­rých ty­poch stred­ných škôl to za­čí­na byť po­dob­né, i keď tí k tej­to tech­ni­ke ma­jú skôr iba prís­tup, než by do ško­ly cho­di­li tak­to vy­ba­ve­ní. Si­tuácia sa však me­ní a tak o pár ro­kov bu­de no­te­book mož­no bež­nou sú­čas­ťou vý­ba­vy štu­den­tov. Na úrov­ni stred­ných a vy­so­kých škôl by to spo­loč­ne s na­sa­de­ním e-lear­nin­go­vé­ho ob­sa­hu moh­lo po­môcť zvý­šiť kva­li­tu vzde­lá­va­cie­ho pro­ce­su. Keď sme pri no­te­boo­koch, ak­tuál­nym tren­dom v tom­to seg­men­te tr­hu sa sta­li lac­né mi­ni­no­te­boo­ky. Za ich nás­tup na trh vďa­čí­me pro­jek­tu sto­do­lá­ro­vé­ho no­te­boo­ku, ale­bo ak chce­te One Lap­top Per Child (OLPC), s kto­rým pri­šiel pro­fe­sor Neg­ro­pon­te z pres­tíž­nej ame­ric­kej uni­ver­zi­ty MIT v ro­ku 2005. Spo­čiat­ku sa mu via­ce­rí pred­sta­vi­te­lia fi­riem vrá­ta­ne In­te­lu a Mic­ro­sof­tu vy­smie­va­li, dnes, o tri ro­ky nes­kôr, sa obe spo­loč­nos­ti na vý­vo­ji o nie­čo drah­ších, ale lep­šie vy­ba­ve­ných no­te­boo­kov po­die­ľa­jú. Pri príp­ra­ve toh­to ma­te­riá­lu sme si te­da po­ve­da­li, že sa po­zrie­me na to, ako by mi­ni­no­te­boo­ky zvlád­li úlo­hu škol­ské­ho po­čí­ta­ča. Do náš­ho po­rov­na­nia sme na­po­kon dos­ta­li šesť mo­de­lov (niek­to­ré z nich aj v rôz­nych va­rian­toch) od štvo­ri­ce vý­rob­cov (Acer, Asus, HP, MSI). Naj­po­čet­nej­šiu „lé­giu“ do­dal Asus, kto­rý sa do toh­to seg­men­tu od­vá­žil vstú­piť ako pr­vý. Pre­to je je­ho ak­tuál­na pre­va­ha na tr­hu lo­gic­ká.

Acer As­pi­re One
 Eš­te ho­rú­ca no­vin­ka Ace­ru, kto­rá sa na na­šom tr­hu ob­ja­ví v prie­be­hu toh­to me­sia­ca, sa v re­dak­cii ob­ja­vi­la v dvoch ver­ziách lí­šia­cich sa ope­rač­ným sys­té­mom (Win­dows XP, Lin­pux Li­nux Li­te) a ka­pa­ci­tou ba­té­rie (2200 mAh, 5200 mAh). No­te­book dis­po­nu­je 8,9“ LCD dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 1024 × 600 a LED pod­svie­te­ním. Zá­kla­dom je pro­ce­sor In­tel Atom N270, dopl­ne­ný 1 GB pa­mä­te, 120 GB pev­ným dis­kom, za­bu­do­va­nou webo­vou ka­me­rou, LAN i adap­té­rom WiFi. Z roz­hra­ní je k dis­po­zí­cii tro­ji­ca USB, VGA a dvo­ji­ca čí­ta­čiek pa­mä­ťo­vých ka­riet (jed­na SD, dru­há SD/MMC/xD/MS) a 5 in 1 čí­tač­kou pa­mä­ťo­vých ka­riet. Vy­ho­to­ve­nie no­te­boo­ku je kva­lit­né, klá­ves­ni­ca dis­po­nu­je hmat­ník­mi, kto­rých veľ­kosť sa prib­liž­ne rov­ná (95 %) hmat­ní­kom 12“ no­te­boo­ku. Vrch­ný kryt je od­ol­ný pro­ti poš­kria­ba­niu, to­mu pre­dí­de­te aj po­mo­cou ochran­né­ho puz­dra. Hmot­nosť no­te­boo­ku so zá­klad­nou ba­té­riou je 983 gra­mov, so sie­ťo­vým adap­té­rom a káb­lom stúp­ne na 1372 gra­mov. Ver­zia s ba­té­riou s vy­ššou ka­pa­ci­tou má hmot­nosť 1256 gra­mov, s prís­lu­šen­stvom stúp­ne na 1645 gra­mov. Vý­kon­nos­tne no­te­book spĺňa oča­ká­va­nia. V ob­las­ti vý­dr­že ba­té­rie mô­že­me kon­šta­to­vať rov­na­ké zis­te­nie. S 3-člán­ko­vou ba­té­riou vy­dr­ží v pre­vádz­ke 2 ho­di­ny a 22 mi­nút. Pri tes­te s väč­šou ba­té­riou sa čas predĺžil na 5 ho­dín a 29 mi­nút.

Hod­no­te­nie
+ od­ol­né me­cha­nic­ké vy­ho­to­ve­nie, kla­sic­ký disk, sluš­ná vý­drž ba­té­rie, dvo­ji­ca čí­ta­čiek
- lesk­lý dis­plej LCD
Za­po­ži­čal: Acer
Ce­na: 10 639 Sk (3-člán­ko­vá ba­té­ria, Win­dows XP)

Asus Eee PC 701
 Pr­vý z ka­te­gó­rie lac­ných mi­ni­no­te­boo­kov os­ta­ne le­gen­dou. Ak­tuál­ne si ten­to mo­del mô­že­te do­priať vo via­ce­rých fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach, my sme ma­li k dis­po­zí­cii bie­lu, ru­žo­vú a ze­le­nú. Vo­liť mô­že­te aj pod­ľa ope­rač­né­ho sys­té­mu, ok­rem Xan­ros Li­nuxu aj Win­dows XP Ho­me Edi­tion. Dis­plej toh­to prís­tro­ja má uh­lo­prieč­ku 7“, je­ho roz­lí­še­nie je 800 × 480, čo je mier­ne ob­me­dzu­jú­ce. Na­priek väč­ším roz­me­rom prís­tro­ja, ako by naz­na­čo­val dis­plej, sú li­mi­tom aj men­šie hmat­ní­ky klá­ves­ni­ce (65 % klá­ves­ni­ce 12“ no­te­boo­ku) a Touch­Pad (46 × 30 mm). Zá­kla­dom to­ho prís­tro­ja je pro­ce­sor In­tel Ce­le­ron ULV, dopl­ne­ný 512 MB ope­rač­nej pa­mä­te, pev­ný disk SSD má ka­pa­ci­tu 4 GB (k ver­zii s Win­dows sa do­dá­va 4 GB kar­ta SDHC). Prís­troj je pl­ne vy­ba­ve­ný na ko­mu­ni­ká­ciu, dis­po­nu­je LAN, adap­té­rom WiFi i webo­vou ka­me­rou. Ne­chý­ba ani slot pre pa­mä­ťo­vé kar­ty SD, tro­ji­ca USB a roz­hra­nie VGA. Ba­té­ria dis­po­nu­je ka­pa­ci­tou 5200 mAh. Vy­ho­to­ve­nie no­te­boo­ku na pr­vý poh­ľad ne­pô­so­bí veľ­mi pev­ne, na­priek to­mu­to zda­niu však prís­troj ani po dvoch me­sia­coch prá­ce ne­vy­ka­zu­je žiad­ne ne­dos­tat­ky či znám­ky opot­re­be­nia. Hmot­nosť sa­mot­né­ho prís­tro­ja je naj­niž­šia v tes­te – 932 gra­mov, s na­pá­ja­cím adap­té­rom stúp­ne na prí­jem­ných 1142 gra­mov. Vý­drž ba­té­rie v prí­pa­de štan­dar­dné­ho tes­tu vo Win­dows XP do­siah­la 3 ho­di­ny a 5 mi­nút. Pri bež­nej prá­ci s li­nuxovou ver­ziou do­sa­hu­je po­dob­né ča­sy.

Hod­no­te­nie
+ sluš­ná vý­drž ba­té­rie (vďa­ka ka­pa­ci­te), vý­kon, roz­me­ry a hmot­nosť
- 7“ dis­plej, roz­me­ry klá­ves­ni­ce a Touch­Pad-u
Za­po­ži­čal: Oran­ge, Agem Com­pu­ters
Ce­na: 7320 SK (Li­nux) 7850 Sk (Win­dows)

Asus Eee PC 901
 Dru­hú ge­ne­rá­ciu mi­ni­no­te­boo­kov Asus EeePC už vý­rob­ca pos­ta­vil na ar­chi­tek­tú­re In­tel Atom. K nej pri­dal 1 GB pa­mä­te a disk SSD s ka­pa­ci­tou 12 GB, kto­rý je roz­de­le­ný na 4 GB par­tí­ciu pre prog­ra­my a 8 GB par­tí­ciu pre úda­je. To­to kon­šta­to­va­nie pla­tí pre na­mi tes­to­va­nú ver­ziu s OS Win­dows XP HE, na tr­hu je aj ver­zia s Li­nuxom. Jej ce­na je rov­na­ká ako na­mi tes­to­va­nej ver­zie, pou­ží­va­teľ však dos­ta­ne na­vy­še 8 GB ka­pa­ci­ty SSD. Prís­troj má väč­ší dis­plej s uh­lo­prieč­kou 8,9“, vďa­ka kto­ré­mu stúp­lo aj roz­lí­še­nie na prí­jem­ných 1024 × 600. Roz­me­ry prís­tro­ja sa však me­ni­li iba ne­patr­ne, čo zna­me­ná, že na klá­ves­ni­cu os­ta­lo rov­na­ko má­lo pries­to­ru ako v prí­pa­de vy­ššie po­pí­sa­né­ho mo­de­lu. As­poň plo­cha pre Touch­Pad sa naš­ťas­tie zväč­ši­la a tak kom­fort pou­ží­va­nia je pri tom­to mo­de­li vy­šší. V po­rov­na­ní s mo­de­lom 701 pô­so­bí me­cha­nic­ké vy­ho­to­ve­nie ove­ľa od­ol­nej­šie, v tom­to sme­re te­da prís­troj zrej­me vy­dr­ží aj ne­šetr­nej­šie za­ob­chá­dzanie. Hmot­nosť prís­tro­ja v po­rov­na­ní s mo­de­lom 701 vzrást­la na 1113 gra­mov, po pri­da­ní na­pá­ja­cie­ho adap­té­ra sa zvý­ši na 1315 gra­mov. Pri tes­to­va­ní vý­dr­že pri na­pá­ja­ní z ba­té­rie sme pred­pok­la­da­li dob­rý vý­kon, ten naz­na­čo­va­la jej ka­pa­ci­ta (6600 mAh) i pou­ži­tie pro­ce­so­ra In­tel Atom. Vý­kon 7 ho­dín a 18 mi­nút v tes­te Ba­terry Mark nás však aj tak prí­jem­ne prek­va­pil.

Hod­no­te­nie
+ naj­vyš­šia vý­drž ba­té­rie, vý­kon, hmot­nosť
- roz­me­ry klá­ves­ni­ce
Za­po­ži­čal: Oran­ge, Agem Com­pu­ters
Ce­na: 12 820 Sk

Asus Eee PC 1000H
 Rov­na­ko ako pred­chá­dza­jú­ci mo­del aj ten­to kú­sok pat­rí do dru­hej ge­ne­rá­cie mi­ni­no­te­boo­kov Asus. V tom­to prí­pa­de Asus sia­hol po 10“ LCD dis­ple­ji, kto­ré­ho roz­lí­še­nie je rov­na­ké ako v mo­de­li 901, te­da 1024 × 600, prís­troj vďa­ka ne­mu však zís­kal aj väč­šie roz­me­ry. To sa prí­jem­ne pre­ja­vi­lo na veľ­kos­ti klá­ves­ni­ce, tá dis­po­nu­je hmat­ník­mi s po­rov­na­teľ­nou veľ­kos­ťou ako 12“ no­te­book (95 % veľ­kos­ti), Touch­Pad sa v po­rov­na­ní s mo­de­lom 901, kto­rý bol vy­ho­vu­jú­ci, už veľ­mi ne­me­nil. Zá­kla­dom je aj tu pro­ce­sor In­tel Atom, dopl­ne­ný o 1 GB pa­mä­te a kla­sic­ký pev­ný disk s ka­pa­ci­tou 80 GB (čos­ko­ro pri­bud­ne aj ver­zia so 160 GB dis­kom!). Prís­troj sa do­dá­va s nain­šta­lo­va­ným sys­té­mom Win­dows XP HE. K dis­po­zí­cii je LAN, WiFi, Blue­tooth, webo­vá ka­me­ra, čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet SD, tro­ji­ca por­tov USB. Naj­väč­ší Asus sa po­do­bá na mo­del 901, je­ho roz­me­ry sú však mier­ne väč­šie, me­cha­nic­ké vy­ho­to­ve­nie te­da sľu­bu­je pat­rič­nú od­ol­nosť. Hmot­nosť prís­tro­ja v po­rov­na­ní s mo­de­lom 901 vzrást­la na 1461 gra­mov, čo je viac ako má mo­del 901 aj s adap­té­rom. Po je­ho pri­da­ní hmot­nosť v tej­to ver­zii do­siah­ne 1618 gra­mov. Rov­na­ká ba­té­ria ako v mo­de­li 901 (6600 mAh) pri väč­šom dis­ple­ji zna­me­na­la niž­šiu vý­drž ba­té­rie. Pri tes­toch sme do­siah­li 6 ho­dín a 16 mi­nút, aj to je však vý­bor­ný vý­kon.

Hod­no­te­nie
+ vý­kon, ka­pa­ci­ta dis­ku, klá­ves­ni­ca
- vy­ššia hmot­nosť
Za­po­ži­čal: Agem Com­pu­ters
Ce­na: 14 730 Sk

HP Mi­ni-No­te 2133
 Mi­mo sú­bo­ja v tej­to trie­de nech­ce os­tať ani HP. Tá však na­mie­ša­la in­gre­dien­cie s mier­ne iným prís­tu­pom ako kon­ku­ren­cia. Vsa­di­la na bez­pre­ce­den­tnú od­ol­nosť prís­tro­ja. Ale poď­me pek­ne po­po­riad­ku. Zá­kla­dom no­te­boo­ku je pro­ce­sor VIA C7-ULV, dopl­ne­ný gra­fi­kou rov­na­ké­ho vý­rob­cu S3 Chro­me9 a 1 GB pa­mä­te (roz­ší­ri­teľ­ná do 2 GB), 120 GB pev­ným dis­kom. Ko­mu­ni­kač­né pot­re­by pok­rý­va LAN, WiFi a Blue­tooth. Do hli­ní­ko­vé­ho te­la väč­ších roz­me­rov za­bu­do­va­lo HP 8,9“ LCD s vý­bor­ným zob­ra­ze­ním a roz­lí­še­ním 1024 × 768, po stra­nách dis­ple­ja sú za­bu­do­va­né rep­ro­duk­to­ry. Ako je­di­ný z tes­to­va­ných mo­de­lov mal prís­troj nain­šta­lo­va­ný Win­dows Vista, mož­no ho však downgra­do­vať na Win­dows XP, prí­pad­ne siah­nuť po ver­zii s Li­nuxom. K dis­po­zí­cii má­te LAN (1 Gbit), WiFi, vý­stup VGA, dva por­ty USB, čí­tač­ku ka­riet SD a ako je­di­ný v tes­te aj slot Expres­sCard. Vďa­ka roz­me­rom má prís­troj klá­ves­ni­cu s roz­mer­mi hmat­ní­ka s mier­ne väč­šou plo­chou ako v 12“ no­te­boo­ku, vý­bor­né je aj vy­ho­to­ve­nie Touch­Pa­du, pri pí­sa­ní dl­hších textov oce­ní­te mož­nosť vy­pnúť ho. Hmot­nosť HP Mi­ni-No­te je 1279 gra­mov a so sie­ťo­vým adap­té­rom stúp­ne na 1659 gra­mov. Tes­to­va­ný prís­troj dis­po­no­val ba­té­riou s ka­pa­ci­tou 28 Wh, kto­rá udr­ža­la prís­troj v čin­nos­ti 2 ho­di­ny 2 mi­nú­ty. Al­ter­na­tív­ne je dos­tup­ná 59 Wh ba­té­ria, kto­rá ten­to prob­lém za ce­nu vy­ššej hmot­nos­ti vy­rie­ši.

Hod­no­te­nie
+ me­cha­nic­ké vy­ho­to­ve­nie, roz­lí­še­nie dis­ple­ja, ka­pa­ci­ta dis­ku, klá­ves­ni­ca
- niž­ší vý­kon, vý­drž na ba­té­rie
Za­po­ži­čal: HP Slo­ven­sko
Ce­na: 14 875 Sk

MSI Wind U100
 Pos­led­ným kús­kom v tes­te bol rep­re­zen­tant MSI, kto­rý je pria­mym kon­ku­ren­tom Asu­su EeePC 1000. Rov­na­ko ako spo­mí­na­ný mo­del, aj ten­to dis­po­nu­je 10“ dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 1024 × 600 a pod­svie­te­ním LED. Aj ten­to prís­troj je pos­ta­ve­ný na plat­for­me In­tel Atom a je­ho kon­fi­gu­rá­cia za­hŕňa 1 GB pa­mä­te, 80 GB pev­ný disk, LAN, WiFi a webo­vú ka­me­ru. U nás je v dis­tri­bú­cii vý­hrad­ne s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows XP HE a v do­dáv­ke je rov­na­ko ako u kon­ku­ren­cie aj ochran­né puz­dro. K dis­po­zí­cii má­te čí­tač­ku pa­mä­ťo­vých ka­riet SD a 3 por­ty USB. Klá­ves­ni­ca je po­rov­na­teľ­ná s kon­ku­ren­čným mo­de­lom od Asu­su, me­cha­nic­ká od­ol­nosť zrej­me tiež, i keď upev­ne­nie kĺbov dis­ple­ja ne­pô­so­bí naj­dô­ve­ry­hod­nej­šie. Konštruk­té­ri toh­to mo­de­lu sa však naj­lep­šie vy­rov­na­li s od­vo­dom zvyš­ko­vé tep­la. Hmot­nosť Win­du je 1148 gra­mov a so sie­ťo­vým adap­té­rom stúp­ne na 1516 gra­mov, čo je sí­ce me­nej ako vá­ži Eee PC 1000, na dru­hej stra­ne iba o pár gra­mov a ten­to mo­del má ba­té­riu s ka­pa­ci­tou 2200 mAh, kto­rá mu pos­kyt­ne ener­giu iba na 2 ho­di­ny 14 mi­nút prá­ce, čo je v po­rov­na­ní s Asu­som má­lo.

Hod­no­te­nie
+ vý­kon, ka­pa­ci­ta dis­ku, klá­ves­ni­ca, od­vod tep­la
- vý­drž ba­té­rie, hmot­nosť
Za­po­ži­čal: Agem Com­pu­ters
Ce­na: 14 530 Sk

Zá­ver
I keď je náš preh­ľad naj­kom­plexnej­ším, aký ste do­po­siaľ na strán­kach če­ských a slo­ven­ských ma­ga­zí­nov (nie­len ve­no­va­ných spot­reb­nej elek­tro­ni­ke) moh­li čí­tať, mu­sí­me po­ve­dať, že do preh­ľa­du sa nám ne­po­da­ri­lo dos­tať pris­ľú­be­ný mo­del čes­kej znač­ky Miv­vy, pred­nosť dos­ta­la príp­ra­va na vý­sta­vu IFA 2008. No­vin­ka Miv­vy M310 sa má v dis­tri­bú­cii ob­ja­viť v prie­be­hu toh­to me­sia­ca a čo do pa­ra­met­rov má byť váž­nou kon­ku­ren­ciou mo­de­lom Asus Eee PC 1000 a MSI Wind U100. Zos­tre­nie kon­ku­ren­cie v tom­to seg­men­te tr­hu sľu­bu­je nie­len vstup ďal­ších zna­čiek Dell, Le­no­vo, ale aj pro­duk­ty od ďal­ších men­ších pro­du­cen­tov (čín­sky J-PRO s mo­de­lom JL7100) a ta­kis­to roz­ši­ro­va­nie po­nu­ky, kto­ré prip­ra­vu­jú Asus (Eee PC Fas­hion a Ul­ti­ma­te), HP (tu skôr pred­pok­la­dá­me zme­nu kon­fi­gu­rá­cie mo­de­lu 2133), ale aj ďal­ší pro­du­cen­ti. Ok­rem veľ­kos­ti dis­ple­ja, in­šta­lo­va­né­ho pro­ce­so­ra, voľ­by me­dzi kla­sic­kým dis­kom a SSD, ka­pa­ci­ty ba­té­rie a hmot­nos­ti, si v tej­to ka­te­gó­rii no­te­boo­kov mô­že­te vy­be­rať aj pod­ľa pre­fe­ro­va­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu. Všet­ky na­mi tes­to­va­né mo­de­ly by sme na vy­uži­tie v škol­ských la­vi­ciach po­koj­ne od­po­rú­ča­li. Vý­drž ba­té­rií pri mo­de­loch s väč­ší­mi ba­té­ria­mi do­kon­ca umož­ní prá­cu bez nut­nos­ti no­siť so se­bou do ško­ly na­pá­ja­cí zdroj. Ak bu­de­te na­mie­tať vý­kon­nos­ťou, tá is­te ne­do­sa­hu­je mož­nos­ti sto­lo­vých PC či lep­šie vy­ba­ve­ných no­te­boo­kov s 15“ dis­plej­mi. Tu by som však od­po­rú­čal brať oh­ľad na hmot­nosť to­ho, čo plá­nu­je­te so se­bou kaž­do­den­ne „vlá­čiť“. Ver­te, za­čal som 13“ mo­de­lom, po kto­rom nas­le­do­val 15“, aby som na­po­kon „skon­čil“ pri 12“ no­te­boo­ku. Ak vás ten­to ma­te­riál za­ujal, ďal­šie in­for­má­cie o tes­to­va­ných mo­de­loch náj­de­te po ukon­če­ní pre­da­ja sep­tem­bro­vé­ho čís­la na na­šej webo­vej strán­ke.

Zdroj: TS PCROhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
BZ!: Nevoľnosť vyvolaná trojrozmernými filmami
Trend rastúceho počtu nových filmov premietaných vo formáte 3D väčšinu divákov teší. Nájdu sa však aj takí, ktorí si filmy s priestorovým obrazom nemôžu vychutnať. Postihuje ich totiž nevoľnosť, s ktorou sa používatelia stretli už skôr pri niektorých počítačových hrách. čítať »
 
BZ!: Technické hračky pre špiónov
Pri sledovaní špionážnych filmov vám určite napadlo, že máloktoré povolanie (v tomto prípade sa hodí aj výraz poslanie) je tak bytostne závislé od moderných technológií ako práve tento spôsob utajeného zberu informácií. čítať »
 
BZ!: Ultrazoom s veľmi širokým ohniskom - Samsung WB650
Pred pár rokmi bola ponuka kompaktných fotoaparátov so širokouhlým ohniskom dosť obmedzená. Naopak, ultrazoomov bolo na trhu požehnane. Pri výbere fotoaparátu ste sa museli rozhodovať, či chcete mnohonásobný zoom alebo široké ohnisko. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter