DiGi REVUE 4/2009

Spo­loč­nosť Wes­tern Di­gi­tal uvied­la na trh 2,5-pal­co­vý disk Black2, kto­rý kom­bi­nu­je 1 TB HDD (5400-otáč­ko­vý) a 120 GB SSD. Nej­de však o hyb­rid­né rie­še­nie, ale o dva sa­mos­tat­né dis­ky v jed­nom ba­lí­ku. Oba dis­ky sa pri­pá­ja­jú cez spo­loč­né roz­hra­nie SA­TA.

Vý­rob­ca ozna­ču­je svoj pro­dukt ako duál­ny disk, no ho­di­lo by sa aj ozna­če­nie 2-v-1 ale­bo kom­bi­no­va­ný disk. Ce­lok má vý­šku len 9,5 mm, tak­že by sa zmes­til do väč­ši­ny no­te­boo­kov. WD tvr­dí, že časť SSD zvlád­ne sek­ven­čné čí­ta­nie rých­los­ťou 350 MB/s a sek­venč­ný zá­pis rých­los­ťou 140 MB/s. Pr­vé benchmar­ky pri­nies­li vcel­ku prie­mer­né vý­sled­ky (225 MB/s - čí­ta­nie 4 kB sú­bo­rov, 122 MB/s - ná­hod­né čí­ta­nie).


Pa­mä­te sú vy­ro­be­né 20 nm tech­no­ló­giou a sú ty­pu MLC. Vý­rob­ca vy­zdvi­hu­je mož­nosť vzá­jom­nej auto­ma­tic­kej zá­lo­hy dát z SSD na HDD. Ho­ci dis­ky nie sú úpl­ne ne­zá­vis­lé, keď­že ma­jú jed­no roz­hra­nie SA­TA 6 Gb/s, v prí­pa­de po­ru­chy jed­né­ho z nich zrej­me zos­ta­nú dá­ta dos­tup­né na dru­hom dis­ku.

Video:Vý­rob­ca pos­ky­tu­je na disk 5-roč­nú zá­ru­ku. Ce­na sa však zdá premr­šte­ná - 300 do­lá­rov (ale­bo 300 eur). Ho­ci ide o úpl­ne no­vé konštruk­čné rie­še­nie, za od­de­le­né dis­ky s rov­na­kou ka­pa­ci­tou by ste za­pla­ti­li pod­stat­ne me­nej.

Zdroj: extre­me­tech.com
wdc.com

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ! 7 - 8/2010
V júlovom čísle nájdete: Prístup do internetu už aj v aute, Internet a počítačové hry ovplyvňujú spôsob myslenia, Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora, Vychytávky, Fotografujte a filmujte v HD kvalite čítať »
 
BZ! 6/2010
V júnovom čísle nájdete: Fotovoltaika má budúcnosť, Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie, Slušný výkon v malom tele / HTC HD Mini, Novinky z motoristického sveta.. čítať »
 
BZ! 5/2010
V májovom čísle nájdete: Digitálne technológie pre vojakov, iPad rozhýbal trh s tabletmi, Jeden z najvýkonnejších na trhu / Sony Ericsson Xperia X10, Blu-ray s prístupom na internet, Dotykový Android / Samsung i7500 Galaxy čítať »
 
BZ! 4/2010
V aprílovom čísle BZ! nájdete: 3D zábava na dosah ruky, Hudobný systém pre náročných / Philips DCM713, Digitálne rozprávkové knihy, Prijímač signálu DVB-T s dvoma tunermi, Životný štýl aj pre počítačových „závislákov“... čítať »
 
BZ! 3/2010
V marcovom čísle BZ! nájdete: Apple spúšťa novú mániu: tablet iPad, Sociálne siete: Ešte niekto chýba,  Spravte radosť vašej polovičke /Nokia 7020, Novinky z motoristického sveta, Telefón výlučne pre seniorov / Aligator A500... čítať »
 
BZ! 2/2010
Vo februárovom čísle nájdete: CES 2010: Miesto stretnutia, Test: 4 × nettop do domácnosti, Niet nad písanie rukou / Genius G-Note 7100, Ein Auto, ein Computer, ein Mann, Dáta aj energia z jedného zdroja. čítať »
 
BZ! 1/2010
V januárovom čísle BZ! nájdete: Barnie to vyrieši,  Sedem notebookov pod 640 eur, 10 najvplyvnejších momentov internetu uplynulej dekády, Ovládanie v 3D, Náramkový navigátor GARMIN Foretrex 401... čítať »
 
DiGi REVUE 12/2009
V decembrovom čísle DiGi REVUE nájdete: Vianočné darčeky pre každého, Notebook a televízor v úlohe zobrazovačov snímo, Kancelária na cestách s výbornou výdržou / Nokia E52, Najotravnejšie vlastnosti internetu, Novinky zo sveta automobilov   čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter