Microsoft sľubuje hladký prechod na Windows 8

windows8.jpg Pod­ľa Mic­ro­sof­tu má byť kaž­dý po­čí­tač s Win­dows 7 schop­ný pra­co­vať aj s chys­ta­ný­mi Win­dows 8, pre­to­že har­dvé­ro­vé ná­ro­ky zos­ta­nú na rov­na­kej ale­bo eš­te niž­šej úrov­ni.

Ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8 by sa mal uviesť na trh v prie­be­hu bu­dú­ce­ho ro­ka, tak­že sa už po­ma­ly stá­va ak­tuál­nou otáz­ka mig­rá­cie naň. Mic­ro­soft chce pres­ved­čiť fir­my a pou­ží­va­te­ľov, že sa ne­mu­sia ten­to rok obá­vať pri ná­ku­pe no­vé­ho har­dvé­ru to­ho, že by im na ňom Win­dows 8 ne­fun­go­val. Chys­ta­ný Win­dows 8 sa to­tiž adap­tu­je na kon­fi­gu­rá­ciu po­čí­ta­ča a pod­ľa to­ho po­núk­ne zod­po­ve­da­jú­ce fun­kcie. Už skôr však vy­plá­va­lo na povrch, že nie všet­ky fun­kcie bu­dú na sú­čas­ných PC dos­tup­né (poz­ri člá­nok Win­dows 8: Sé­ria fun­kcií ne­bu­de na star­ších PC pod­po­ro­va­ná).

Ta­mi Reller, vice­pre­zi­dent Mic­ro­sof­tu pre plat­for­mu Win­dows, ho­vo­rí, že Win­dows 8 bu­dú kom­plet­ným re­di­zaj­nom toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu – od pod­po­ry pro­ce­so­rov až po pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie.

Bliž­šie in­for­má­cie o Win­dows 8 sa oča­ká­va­jú na kon­fe­ren­cii Build v ka­li­for­nskom Ana­hei­me, kto­rá sa bu­de ko­nať 13. až 16. sep­tem­bra a oča­ká­va sa aj uvoľ­ne­nie ďal­šie­ho tech­nic­ké­ho pre­view toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu Mic­ro­sof­tu. Pod­ľa Relle­ra bu­de na kon­fe­ren­cii reč hlav­ne o tom, ako uká­zať vý­vo­já­rom har­dvé­ru a sof­tvé­ru, ako mô­žu vy­užiť vý­ho­dy bu­dú­ce­ho OS Win­dows. Špe­ku­lu­je sa aj o tom, že by Mic­ro­soft pri tej­to príl­eži­tos­ti mo­hol uvoľ­niť i ve­rej­nú tes­to­va­ciu ver­ziu.

Čo sa tý­ka no­vé­ho dlaž­di­co­vé­ho roz­hra­nia Win­dows 8, Reller potvr­dzu­je, že ten­to ope­rač­ný sys­tém bu­de fun­go­vať rov­na­ko dob­re s do­ty­ko­vý­mi dis­plej­mi ako s kla­sic­kou my­šou a klá­ves­ni­cou a po­čí­ta sa aj s Inter­net Explo­re­rom 10, kto­rý má byť schop­ný vy­užiť do­ty­ko­vé dis­ple­je a úpl­né mož­nos­ti har­dvé­ro­vej ak­ce­le­rá­cie.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ko­men­tár: Pri­ne­sú Win­dows 8 har­dvé­ro­vú di­ver­zi­tu ale­bo chaos?
Finálna verzia operačného systému Windows 8 by mala byť dostupná už zhruba o pol roka a výrobcovia už začínajú pomaly predstavovať svoje chystané prístroje s týmto OS. čítať »
 
Win­dows 8 bu­de dos­tup­ný v troch edí­ciách
Microsoft na svojom blogu oficiálne predstavil edície nového operačného systému Windows 8. Dovedna budú tri, dve pre procesory x86/64 a jedna verzia pre procesory ARM. čítať »
 
Win­dows 8 CP po­nú­ka lep­ší vý­kon ako Win­dows 7
Operačný systém Windows 8 je zatiaľ dostupný iba vo verzii Consumer Preview. Aj v tejto nedokončenej podobe však ponúka lepší výkon v porovnaní so svojím predchodcom. čítať »
 
Windows 8 sa na trhu objaví v októbri
Podľa posledných dostupných informácií by mal Microsoft dokončiť práce na novom operačnom systéme počas leta. V obchodoch sa Windows 8 objaví pravdepodobne v októbri. čítať »
 
Novinky Windows 8, ktoré si obľúbite
Pravdepodobne najomieľanejšou novinkou nových Windows je používateľské rozhranie Metro. Dostupná verzia Consumer Preview však obsahuje viacero užitočných noviniek, ktoré používatelia môžu oceniť. čítať »
 
Ako skrotiť Windows 8 pomocou klávesnice a myši
Nová verzia Windows 8 Consumer Preview určite mnohých záujemcov po nainštalovaní poriadne zaskočila. Zmizlo zaužívané tlačidlo Štart a objavila sa obrazovka s farebnými dlaždičkami. čítať »
 
Win­dows 8 be­ta: Re­vo­luč­né no­vin­ky už ne­ča­kaj­te
Aj keď sa všeobecne očakáva, že Microsoft uvoľní na download na verejné testovanie beta verziu chystaného operačného systému Windows 8 v januári, už nejaký čas sa na internete či vo výmenných sieťach P2P (torrent) objavujú na stiahnutie uniknuté buildy pre-beta verzií, ktoré sú oficiálne testované vybranými partnermi Microsoftu. čítať »
 
Win­dows 8: UEFI ne­mu­sí byť pre Li­nux pre­káž­kou
Podľa linuxových odborníkov môže byť protokol UEFI pre priaznivcov open source operačných systémov prínosom. Veľké zdesenie zavládlo medzi mnohými priaznivcami linuxových distribúcií potom, čo sa dozvedeli... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter