ČR: Česká televízia si vybrala Veeam Availability Suite pre zabezpečenie prevádzky nepretržitého televízneho vysielania

Veeam® Software, ino­va­tiv­ní pos­ky­to­va­tel Řeše­ní dos­tup­nos­ti pro vel­ké pod­ni­ky (Avai­la­bi­li­ty for the Always-On En­terpri­se™), dnes ozná­mil, že Čes­ká te­le­vi­ze im­ple­men­to­va­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pro správ­nou a nepřetr­ži­tou fun­kčnost kri­tic­kých ap­li­ka­cí a sys­témů.

Čes­ká te­le­vi­ze je veřej­nop­ráv­ní te­le­vi­zí a v sou­čas­né době vy­sí­lá cel­kem 6 ka­nálů, jak v po­zem­ním di­gi­tál­ním vy­sí­lá­ní, tak v sa­te­lit­ním vy­sí­lá­ní. Všech­ny sta­ni­ce Čes­ké te­le­vi­ze vy­sí­la­jí 24 ho­din denně s vy­so­kým po­dí­lem sle­do­va­nos­ti u te­le­viz­ních di­váků. Ja­ký­ko­li dlou­ho­do­bý vý­pa­dek by zna­me­nal po­zas­ta­ve­ní vy­sí­lá­ní a vý­ro­by pořadů v ČT a vý­znamně by oh­ro­zil i vnitřní pro­voz ČT. Pro­to mu­sí IT od­děle­ní za­jis­tit, že v případě ja­ké­ho­ko­liv sel­há­ní bu­de schop­né je­jí pro­voz rych­le a spo­leh­livě ob­no­vit. Tím ga­ran­tu­je dos­tup­nost IT sys­témů a ap­li­ka­cí všem uži­va­telům bez vý­pad­ku pro­vo­zu a bez oh­ro­že­ní kri­tic­ké­ho pro­ce­su, te­dy nepřetr­ži­té­ho vy­sí­lá­ní. Ten­to zod­pověd­ný úkol přitom nep­la­tí pou­ze pro hlav­ní re­dak­ci v Pra­ze, ale ta­ké pro re­gio­nál­ní stu­dia v Brně a Os­travě.

S před­cho­zí­mi kla­sic­ký­mi zá­lo­ho­va­cí­mi řeše­ní­mi ne­by­lo IT od­děle­ní ČT schop­né vy­hovět ros­tou­cím po­ža­davkům na vý­kon a dos­tup­nost té­to mo­der­ní or­ga­ni­za­ce. Nárůst da­to­vé­ho pro­vo­zu si vy­nu­til přechod ze sa­mos­tat­ných serverů na vir­tua­li­zo­va­né prostředí. Čes­ká te­le­vi­ze se roz­hod­la vir­tua­li­zo­vat pro byz­nys kri­tic­ké server­y a server­y za­jiš­ťu­jí­cí přímé te­le­viz­ní vy­sí­lá­ní v Pra­ze a Os­travě. V blíz­ké bu­douc­nos­ti se plá­nu­je pro­po­je­ní s brněnským stu­diem Čes­ké te­le­vi­ze.

Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te da­lo ad­mi­nis­trá­torům do­ko­na­lý přeh­led o fun­kčnos­ti a dos­tup­nos­ti jed­not­li­vých sou­borů či sys­témů, stejně ja­ko in­for­ma­ce o je­jich za­tí­že­ní. Ino­va­tiv­ní řeše­ní Čes­ké te­le­vi­zi pos­ky­tu­je pok­ro­či­lý mo­ni­to­ring ce­lé­ho vir­tuál­ní­ho prostředí, v je­jich případě 4 VMware clus­terů a přib­ližně 250 vir­tuál­ních serverů, a umož­ňu­je mi­ni­ma­li­zo­vat ri­zi­ko sel­há­ní. Se sní­že­ním ča­su ob­no­vy o 80 % Čes­ká te­le­vi­ze do­sáh­la ký­že­ných hod­not RTPO™ (cílů ča­su a bo­du ob­no­vy) men­ších než 15 mi­nut, a to i v přípa­dech, kdy ve­li­kost zá­lo­hy přek­ra­ču­je 200 TB.

„Tech­no­lo­gie spo­leč­nos­ti Veeam plně pok­rý­va­jí na­še potřeby a pos­ky­tu­jí nám jis­to­tu, že náš pro­voz bu­de pro­bí­hat hlad­ce s mi­ni­mem vý­padků a ri­zik. Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te nepřetr­žitě zá­lo­hu­je sys­té­my a udr­žu­je da­ta v zá­lo­hách až po do­bu 30 dní, čímž jsme schop­ni ga­ran­to­vat nepřetr­ži­tou dos­tup­nost IT sys­témů a rych­lou ob­no­vu dat v případě ja­kých­ko­li prob­lémů. Právě ta­to fun­kčnost je v sou­čas­né době pro nás klí­čo­vá a by­la důvo­dem, proč jsme zvo­li­li řeše­ní od spo­leč­nos­ti Veeam," říká Re­né Pi­sin­ger, ve­dou­cí IT pod­po­ry v Čes­ké te­le­vi­ze.

„Dneš­ní služ­by mu­sí fun­go­vat v non-stop re­ži­mu bez ná­ro­ku na od­stáv­ku. To je důvod, proč před­ní spo­leč­nos­ti hle­da­jí no­vé tech­no­lo­gic­ké par­tne­ry, kteří jim mo­hou po­mo­ci do­sáh­nout stan­dar­du Always-On En­terpri­se - nepřetr­ži­té­ho pod­ni­ku. Veeam Čes­ké te­le­vi­zi pos­ky­tu­je ověřenou dos­tup­nost dat a umož­ňu­je do­sa­že­ní cílů ča­su a bo­du ob­no­vy (RTPO) men­ších než 15 mi­nut pro všech­ny ap­li­ka­ce a da­ta, čímž od­po­ví­da­jí ná­rokům dneš­ní­ho non-stop on­li­ne prostředí, ve kte­rém půso­bí mo­der­ní or­ga­ni­za­ce," říká Mar­tin Štětka, re­gio­nál­ní ma­na­žer Veeam.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter