Tlačiarne Samsung získali po štvrtýkrát ocenenie od Buyers Laboratory

Ví­ťaz­ne vziš­li tla­čiar­ne Sam­sung z ne­zá­vis­lé­ho tes­tu vďa­ka spo­ľah­li­vos­ti, kva­li­te tla­če, ener­ge­tic­kej účin­nos­ti a jed­no­du­ché­mu pou­ží­va­niu. Cel­ko­vo ude­lil Buyers La­bo­ra­to­ry spo­loč­nos­ti Sam­sung tri oce­ne­nia.

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd. zís­ka­la oce­ne­nie „Čier­no­bie­la tla­čia­reň/sé­ria mul­ti­fun­kčných tla­čiar­ní ro­ka 2016" od Buyers La­bo­ra­to­ry Inc. (BLI). Zví­ťa­zi­la tak štvr­týk­rát od ro­ku 2012. To­to uz­na­nie zís­ka­li tla­čiar­ne za spo­ľah­li­vosť, di­zajn, vy­so­ký vý­kon, ús­po­ru nák­la­dov aj ener­gie, eko­lo­gic­ky šetr­né vlas­tnos­ti a jed­no­du­chosť pou­ži­tia. Spo­loč­nosť Sam­sung tak­tiež prev­za­la dve oce­ne­nia BLI 2016 Win­ter Pick Awards za „Vy­ni­ka­jú­cu A4 tla­čia­reň pre ma­lé pra­cov­né sku­pi­ny" a „Vy­ni­ka­jú­cu A4 tla­čia­reň pre veľ­ké pra­cov­né sku­pi­ny". BLI je pop­red­ný ne­zá­vis­lý pos­ky­to­va­teľ hod­no­te­nia za­ria­de­ní a rie­še­ní pre zob­ra­zo­va­nie do­ku­men­tov.

„Vá­ži­me si, že sme bo­li oce­ne­ní ako pop­red­ný pos­ky­to­va­teľ tla­čo­vých rie­še­ní, kto­ré po­má­ha­jú vy­tvá­rať pro­duk­tív­nej­šie a efek­tív­nej­šie pra­cov­né pros­tre­die. Dl­ho­do­bo sa sna­ží­me pri­chá­dzať s ta­ký­mi tla­čo­vý­mi rie­še­nia­mi, kto­ré op­ti­ma­li­zu­jú prá­cu v mo­der­ných, in­te­li­gen­tných kan­ce­lá­riách. Je skve­lé, že kľú­čo­vé sil­né strán­ky na­šich čier­no­bie­lych a mul­ti­fun­kčných tla­čiar­ní sú opäť potvr­de­né ne­zá­vis­lým hod­no­te­ním Buyers La­bo­ra­to­ry," po­ve­dal Sungwon Song, se­nior vice­pre­zi­dent di­ví­zie Prin­ting So­lu­tions Bu­si­ness v spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics.

„Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics ro­zu­mie to­mu, čo zá­kaz­ní­ci od svo­jich tla­čo­vých rie­še­ní naj­viac pot­re­bu­jú: spo­ľah­li­vosť, pro­duk­ti­vi­tu a efek­ti­vi­tu. Sam­sung po­nú­ka pro­duk­ty, kto­ré sa vy­zna­ču­jú vy­so­kým vý­ko­nom a pri­me­ra­ný­mi nák­lad­mi. Tým si udr­žu­je svo­ju po­zí­ciu pop­red­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa v od­vet­ví tla­čia­ren­ských rie­še­ní," po­ve­da­la Marle­ne Orr, ria­di­teľ­ka pro­duk­to­vej ana­lý­zy kan­ce­lár­ske­ho vy­ba­ve­nia v BLI.

Dve ďal­šie oce­ne­nia BLI 2016 Win­ter Pick Awards

Sam­sung na­vy­še zís­kal ďal­šie dve oce­ne­nia BLI 2016 Pick Awards, kto­ré sa ude­ľu­jú dvak­rát roč­ne (v zi­me a v le­te).

Tla­čia­reň Sam­sung ProXpress M3825DW us­pe­la v ka­te­gó­rii „Vy­ni­ka­jú­ca A4 tla­čia­reň pre ma­lé pra­cov­né sku­pi­ny". Mo­de­ly ProXpress sú schop­né tla­čiť 40 strá­nok za mi­nú­tu a po­nú­ka­jú ce­lý rad fun­kcií vhod­ných pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky. Nap­rík­lad webo­vá plat­for­ma Exten­sib­le Open Ar­chi­tec­tu­re (XOA) umož­ňu­je rých­lu im­ple­men­tá­ciu sof­tvé­ru tre­tích strán, rov­na­ko ako mo­bil­nú tlač pros­tred­níc­tvom služ­by Goog­le Cloud Print.

Oce­ne­nie BLI 2016 Win­ter Pick v ka­te­gó­rii „Vy­ni­ka­jú­ca A4 tla­čia­reň pre veľ­ké pra­cov­né sku­pi­ny" zís­ka­la tla­čia­reň Sam­sung ProXpress M4­530. Tá do­ká­že vy­tla­čiť až 47 strán za mi­nú­tu a 1GHz dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor pos­ky­tu­je vý­kon a ka­pa­ci­tu pot­reb­nú na spl­ne­nie ná­roč­ných tla­čo­vých úloh. Spo­loč­nos­ti mô­žu s tou­to tla­čiar­ňou šet­riť pre­vádz­ko­vé nák­la­dy a čas vďa­ka dl­hej ži­vot­nos­ti bub­na a vy­so­ko vý­nos­né­mu to­ne­ru.

Naj­prís­nej­šie hod­no­te­nie na tr­hu

Oce­ne­nie Sé­ria ro­ka od BLI uz­ná­va vý­rob­cov, kto­rých pro­duk­to­vý rad je ur­če­ný cel­ko­vo ako naj­lep­ší vo svo­jej ka­te­gó­rii na zá­kla­de vý­sled­kov skú­šok všet­kých mo­de­lov, kto­ré bo­li tes­to­va­né po­čas dôs­led­né­ho dvoj­me­sač­né­ho la­bo­ra­tór­ne­ho hod­no­te­nia. Vý­ber ro­bí veľ­mi skú­se­ný tím tech­ni­kov a ana­ly­ti­kov BLI po vy­čer­pá­va­jú­cich, kom­plexných la­bo­ra­tór­nych tes­toch de­sia­tok za­ria­de­ní od všet­kých hlav­ných vý­rob­cov.

Pro­duk­ty, kto­ré preu­ká­za­li naj­lep­šie vý­ko­ny po­čas roz­sia­hle­ho sú­bo­ru la­bo­ra­tór­nych tes­tov BLI v pred­chá­dza­jú­cich šies­tich me­sia­coch, zís­ka­va­jú oce­ne­nie BLI Win­ter Pick ale­bo BLI Sum­mer Pick.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na: news.sam­sung.com Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter