ZŠ VO VEĽKOM MEDERI BUDE MAŤ KAMEROVÝ SYSTÉM

No­vý ka­me­ro­vý sys­tém bu­de mať vďa­ka pro­jek­tu Bez­peč­né ško­ly aj ZŠ J. A. Ko­men­ské­ho vo Veľ­kom Me­de­ri. Ško­la us­pe­la s pro­jek­tom Ví­ru­sy a anti­ví­ru­sy v ka­te­gó­rii Mul­ti­me­diál­na tvor­ba v rám­ci pr­vé­ho roč­ní­ka sú­ťa­že Bez­peč­né ško­ly, kto­rú vy­hlá­si­la spo­loč­nosť Slo­va­net.

Pro­jekt vy­pra­co­val v me­ne ško­ly žiak de­via­te­ho roč­ní­ka, Flo­rián Vígh, kto­rý pre „svo­ju" ško­lu vy­hral mo­der­ný ka­me­ro­vý sys­tém, inter­ne­to­vé pri­po­je­nie na tri ro­ky za­dar­mo, har­dvé­ro­vé za­bez­pe­če­nie sie­te, anti­ví­ro­vé li­cen­cie pre ce­lú trie­du, po­čí­ta­če či tab­le­ty.

„Veľ­mi sa te­ší­me, že v tom­to pro­jek­te vy­hra­la na­ša ško­la. Na­koľ­ko ide o ce­los­lo­ven­ský pro­jekt, kon­ku­ren­cia bo­la sku­toč­ne veľ­ká. O to viac nás te­ší, že sme vy­hra­li prá­ve my," ho­vo­rí Má­ria Es­ter­gá­jo­šo­vá, ria­di­teľ­ka ZŠ J. A. Ko­men­ské­ho vo Veľ­kom Me­de­ri. „Ka­me­ro­vý sys­tém nám bu­de ur­či­te slú­žiť k dob­rej a pros­peš­nej ve­ci. Po­dob­ne ako aj na iných ško­lách, aj my sa stre­tá­va­me na chod­bách ško­ly so ši­ka­nou. Nie je to sí­ce čas­tý jav, ale pred­sa exis­tu­je a ne­mô­že­me pred ním za­tvá­rať oči. Uči­teľ­ský do­zor ne­mô­že byť vždy a vša­de. Ve­rím, že ka­me­ro­vý sys­tém bu­de ta­kým „okom" uči­te­ľa, pred kto­rým bu­dú mať žia­ci reš­pekt," dopĺňa Má­ria Es­ter­gá­jo­šo­vá.

foto2.jpg

„V bu­dúc­nos­ti mô­žu ka­me­ro­vý sys­tém vy­uží­vať žia­ci, kto­rí sú nap­rík­lad pre cho­ro­bu nep­rí­tom­ní na vy­učo­va­ní a zo svoj­ho do­mo­va mô­žu sle­do­vať vy­učo­va­nie. Ka­me­ro­vý sys­tém má však aj ďal­šie mož­nos­ti vy­uži­tia a je len na roz­hod­nu­tí ro­di­čov a ško­ly, v akej ob­las­ti ho bu­dú vy­uží­vať," ho­vo­rí Ján Mi­chlík, ria­di­teľ úse­ku pod­po­ry pre­da­ja v spo­loč­nos­ti Slo­va­net.

Zá­klad­ná ško­la vo Veľ­kom Me­de­ri zís­ka­la v rám­ci pro­jek­tu aj inter­ne­to­vé pri­po­je­nie od Slo­va­ne­tu na tri ro­ky za­dar­mo. „V prí­pa­de, že by bo­la vo Veľ­kom Me­de­ri vy­bu­do­va­ná op­tic­ká infra­štruk­tú­ra, po­dob­ne ako v Du­naj­skej Stre­de ale­bo v Šamo­rí­ne, ško­la by moh­la vy­uží­vať pl­no­hod­not­né služ­by na bá­ze vy­so­kok­va­lit­né­ho op­tic­ké­ho pri­po­je­nia. Ve­rí­me, že v spo­lup­rá­ci s mies­tnou sa­mos­prá­vou bu­de­me môcť všet­kým oby­va­te­ľom Veľ­ké­ho Me­de­ra pos­kyt­núť aj tie­to služ­by," dopl­nil Ján Mi­chlík zo Slo­va­ne­tu.

Do pro­jek­tu Bez­peč­né ško­ly, kto­ré­ho vy­hla­so­va­te­ľom je spo­loč­nosť Slo­va­net, sa cel­ko­vo za­po­ji­lo 27 škôl z ce­lé­ho Slo­ven­ska. Tie sú­ťa­ži­li na té­mu „Stvár­ni po­jem (ne)bez­peč­ný inter­net" v troch ka­te­gó­riách: vý­tvar­ná tvor­ba, pí­som­ná tvor­ba a mul­ti­me­diál­na tvor­ba. Ako pr­vej bo­la od­ov­zda­ná vý­hra ZŠ vo Veľ­kom Me­de­ri. Ďal­šie oce­ne­nia bu­dú od­ov­zda­né ví­ťa­zom v ka­te­gó­rii Vý­tvar­ná tvor­ba a Pí­som­ná tvor­ba. Ví­ťa­zi pro­jek­tu zís­ka­li pre svo­ju ško­lu bez­peč­nost­ný ka­me­ro­vý sys­tém, inter­ne­to­vé pri­po­je­nie na tri ro­ky za­dar­mo, har­dvé­ro­vé za­bez­pe­če­nie sie­te, anti­ví­ro­vý sys­tém, po­čí­ta­če a tab­le­ty.

Par­tner­mi pro­jek­tu Bez­peč­né ško­ly sú spo­loč­nosť ESET, spol. s r.o., tvor­ca a vý­rob­ca anti­ví­ru­so­vých rie­še­ní, Gi­ga­set, ne­mec­ký vý­rob­ca špič­ko­vých te­le­fó­nov a tab­le­tov, ob­čian­ske zdru­že­nie pre in­for­ma­ti­zá­ciu eS­lo­ven­sko a spo­loč­nosť For­ti­net, sve­to­vý do­dá­va­teľ sie­ťo­vých bez­peč­nos­tných rie­še­ní, kto­rý je na Slo­ven­sku dis­tri­buo­va­ný čes­kou spo­loč­nos­ťou Ve­ra­comp, s.r.o.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter